SINCE@2002^8^10

 SAITAMA@CYU-O@RENGOUKAI@URAWA@HATONOKAI
xnrghx`@r`hsn
6-15-2@BIJYOGI@TODASHI@SAITAMA@JAPAN 335-0031   HI@