P~sp K~p~y~ry Ky|uDOO D`QINI

Dtyrp qp|typ, typ|qy,
Kytyyr ppqyp,
Cy sp~syt~y ty}py,
Myprp~typtyyrp tst.
O~sq{y psty| ty~qp~y
Vy}y s.
Nv~syp qpy qpz }ty
Dstsztuy ty.
@~sp| ptp~ psyt~y
Myprp~typy {{}y
T|y~tuy typ~qpy
Dyp|qp yps.
@sty z{~y ypsztyp~y,
Mp~sq ~sztyp~y
Rpsty| typ~qpy
Dy}qp ty.A^A^K^

P}q |ysy, qq{,
V qp|typy, qq{,
A}q qytsz, qq{,
Ap qp|typy, qq{,
A-, q-, qq{.
Mpprp }p|sysy, qq{,
Ms~ qp|typy, qq{,
Rty qtu~ysy, qq{,
Rp}p qp|typy, qq{.
A-, q-, qq{.
^~yr ysy, qq{,
^|~ }yprp~{ qp|typy, qq{,
@}prp tysy, qq{,
@st~ }~{ qp|typy, qq{.
A-, q-, qq{.
Npzrp psy, qq{,
Nstu~ t{ qp|typy, qq{,
^{qy {ytsy, qq{,
R }yprp~{ qp|typy, qq{.
A-, q-, qq{.
Dypy|qy stuysy, qq{,
Oy }yprp~{ qp|typy, qq{,
Bpz|y~ ysy, qq{,
Nsstu~ }~{ qp|typy, qq{.
A-, q-, qq{.AONCO V^R^I

^~y, p}p - q~s y,
Nvp~y qstysy qppy p|p}qp
Sp~sqp-p~sqp r }y|y}y,
Ssz-y|ysz p}y qsty|{y.
^~y }y~ty s ~y,
@}p }y~ty s t~y syp~{y,
^~y }y~ty s qppyp,
My p}p tpy pst~ pstp~y.
^~y |~ }yprp}qy q~y,
@}p }py }~szr pp~y.
^~y }y syy s}qy,
O{y~, |~ }y ~y}qy, }y p}y}qy.
Nvp~y }y ~ppy, }y{y,
My {y, |}qy-~vp~y qy.
^~y, p}p z p|ypy:
X{y|y~qry-~pz }~ yuy.MI@B@ IVOMAI

Dpt ~pz ty|sp~typ~y
A~st typ|y{py,
Np~pz, |p ~y
A~st |y{py.
@{-{! @{-{!
@{-{-{-{!
K~ty~y {~s{y}y,
V|yy}y }z{{y,
S|yr p~sqp-p~sqp
Sy}y {y.
Dpp {|p~y tpp}y
Tz{y ~y|y}y
C, ~sstu~, {y{
P{y y~y.
Ausy qptp|p
^y~q~y y}y
Mst}qy y}qy
Myprp}qy, ~pp}qy.
^~y}qy, Dpp s
Ozqp}py tyy,
Ap|tvy syp~qp~y
Dvq~ty p|ypy.
Sz p}y Dpp~sy
^~y}qy-} |u}qy,
@}y}qy-}p qtp}qy
Myprp~ty pzy|p}qy.
@{-{! @{-{!
@{-{, ^{-{!NENCNE

@@Dy~

Nu~s~u, y tytzry
@p}y }qy,
Myprp}qy-tp {{y
D|q-y~y p|py}y.
K{!
Sz p}y tytuy
Ayy ty~p|qp
@tp~ y|pz~y-}p
C~ ~pzy tyt}qy.
K{!
D|qy }y ~}pyy
Ppp|p~-tpty~spy
Ozqp}y ~p}p~}qy,
Ry~sy tv{p}qy.
K{!
P~tyy y|}y
Rzp{p-}p |s}y,
@~ typy|ty
@~~spy qy{p}qy.
K{!
Ry|y{pty y|sp{
R|syp}p {ty
@tp}qp {s,
D~r {s.
K{!
Vz{y }yprp~p|qp
Np}py}y s,
^q, {~s tp|qp
Dy}y |qys~t.
K{!S@RIM@

^~t| |~ - py}p,
Spy}p|p sqp - y}p.
^! Xy-y, y}p,
T! Q}p-}p, y}p,
^! Spy-py, py}p,
T! Ry}p-y}p, py}p.
Ppp|p-}p |-| qzs,
^~y}qy yp~y py}p.
^! Xy-y, y}p,
T! Q}p-}p, y}p,
^! Op-p, p}p,
T! P}p-}p, p}p.
Xy}ptz | pqp,
Spy}ptz |, p}p pqp.
^! Nv-~v, ~v}p,
T! V}p-}p, ~v}p,
^! Spy-py, py}p,
T! Xy-y, y}p.N@@ ^NI^

My qp|typ}qy ~py, Mp~sq~sy
A}qyr ty p}y}qy.
Npz }q~y y}y {y,
Sp{prp y}y }y }py|{py.
My}qyr Mp~sq {}}y }y~y,
Npp ~y |y}qy
Myprp~tyrp qyp~y,
Oy }~syr q~y.
Dyrp Mp~sq, ~pp {y,
Npzty qpyszrp ~v~syp qp~sy
Ozqp, ~}p y~sy,
@|ypy, tr~{yy.
My qp|typ}qy qpy,
M~syr, {ysyr
My~ p~p sz{syrp
Dy p~pp~y, ys~y.
Sz p}y }yprp}qy
Mp~spty }yp~tpy~y,
Sprp-}p {y|~tyy,
Dy syrp~p-}p ~s{~tyy.M@NCAO @M@

Dpy Mp~sq~spy
Np~pz |y}y,
^~y} }yprpyy,
@}yp} syy.
D|p}qp yp}y
Np~pz y|q~y }uy~y pqp,
N}p rpptyy
Ozqp~tpy~y pqp.
A tpy Mp~sq~s
^~y-} |~, tp~-}p y,
@}p-}p }y~ p~p.
Dp}p-}p ~s.
K|y, qp|ty
Nvp~yp~y y~{,
^s}, qu
Nvp~yp~y ~p{.
Sz p}y q ~vp~y
Myprp~ y{~y p,
Sz p}y ~vp~typ~y
Np~pz s~{~y.CTXKTLI NENCNE

C{|y ~}p ~u~s~u,
Npy, |, q~, stpp
Myprp~qpy s}y,
T|y}q qy{p.
Nprp |sp~t,
@tp}qp, t~r }
N}py y~tyy
Np}py}y ~}ty y|psp~t.
R|syp}p {ty
R{s}y {s.
Np ~y u~ tytyp~y
Cyp}pp {ytu~y {y|qy.DF@ @N`NI

@@Dy~

Kytuy ty}y
Vy}y {u,
Myprp~typy {y|}y
Dvprp q p~p.
Dvp, tup, tvp!
Myprp}-}p {y|}y,
E~|}y tst.
D-}p ~{}y
A~ty s ty!
^z~y y p~y,
Ppp|p~ qutyy
C{|yty y|p}y
A~ty s ty.
Dvp, tup, tvp!
Myprp}-}p {y|}y,
E~|}y tst.
D-}p ~{}y
A~ty s ty!
P{ y~ty }yprp~{,
Dpty{p~ty y~{,
^{ ~pzty sz{{,
V ~pzty y~{.
Dvp, tup, tvp!
Myprp}-}p {y|}y,
E~|}y tst.
D-}p ~{}y
A~ty s ty!N@@ @N`NI

Cp~t~, ~v~syp qp~s,
Rstu~ spqy y~s,
Dpy u~ p~rp
C p~pspy.
@zy~ y~q y}y,
Nyy{|, z~yr
D~, ptp~ ~}ty
Ry|pztyp~y ty.
Vr~, }p~sqp~, z~yr
Ky|}ty ~ss,
O~y, qyp, sy}py,
Ppsy}py ty.
T||, q~|, tsty|,
A~ty s sy}y,
Kptp {p|pytyp~y,
`syt~y }y tst.
Ky, p~tvp~, {}ty
E~|}y },
V|ty rppp q}qyr
Ozqp}py tv.
^z~yr q s p~pspy!M^NCTM^ XTQT^NK^

Dy~

Xpp ~p~sy tv~s}y,
Nv~syp } ~{t
C{|y{ pp|p~
X{|y~y ~{.
M~s} ~{~,
^sty ty {yp~tp
@~sy p}py,
@zy}p }{~,
^ty sy }~tp
@~sy p|yy.
P{sp~y p~s}y,
X{|yy ~{~,
I~y~s~y pr}y
S}~tyy }{~.
M~s} ~{~,
^sty ty {yp~tp
@~sy p}py,
@zy}p }{~,
^ty sy }~tp
@~sy p|yy.
S~s, }yprp zqp}y
I|sp|py ~{~,
T|y}q ty}y,
R|qpyy }{~.
M~s} ~{~,
^sty ty {yp~tp
@~sy p}py,
@zy}p }{~,
^ty sy }~tp
@~sy p|yy.AOL@NCK@XI

@~tp~p, tyspy
Otx| ~s{|p~y |sp|ystp|,
Dy~ {{-}
V}ty y}y tstztu~y.
@~tp~p, tyspy
Ns| ~s{~y p~sytyp~y,
Dy|sp} |tytp~y
Np~s{p} }yprp~y tytyp~y.
@~tp~p, tyspy
Ay, tvqz prp~sp~y.
Xy}p~p z y~ytzt
Ap~, u~ qp|tyyrp.@T`NCOK@N

Dy~

V|y~s{| |u}
@~p~p, s pt~s,
R}q| {tu~tyy
P{|}y, tpp}p.
Pyur:
@@@@S{-{, ~u|, pz y{-y{,
@@@@Myprp{p~y qsqy}p.
@@@@V-p, -p, s, t!
@@@@Ktu{~y {y}.
Cp{-sp{, pz y{-y{
S{|p}y p}p.
R~tyy y|}y,
Asty{~ty u~t.
Pyur:
@@@@S{-{, ~u|, pz y{-y{,
@@@@Myprp{p~y qsqy}p.
@@@@V-p, -p, s, t!
@@@@Ktu{~y {y}.
C{|y{ pp|p~
Dvsttyy ~y}.
Myprp{p~y {y|zs~,
Npp|{p~y q|t|.
Pyur:
@@@@S{-{, ~u|, pz y{-y{,
@@@@Myprp{p~y qsqy}p.
@@@@V-p, -p, s, t!
@@@@Ktu{~y {y}.
Nsp|p{p~y zs~,
P}{~y tzs~,
@~sy ~p}p}y
P}{~tyy {yp}p.
Pyur:
@@@@S{-{, ~u|, pz y{-y{,
@@@@Myprp{p~y qsqy}p.
@@@@V-p, -p, s, t!
@@@@Ktu{~y {y}.DTNI^K^

@~tp~p, s rp|p
@sty qp-~pp ~usy!
@sty qp-~pp sy}~t!
Vpz psty~y-tp ~usy?
Vpz psty~y-tp sy}~t?
@@@@D~y }yprp~y t{}y,
@@@@Dyr tv~s}y tpzy~y.
@@@@^~-~ - s p}pt
@@@@P{y~ p~t psyp?
@@@@Vpz p~t~y-tp tp...
Dy t~ty y|p
Bppty py}y py~y.
Vpz}y D~y |uy
Vuzy, |y }y~y?
Vpz}y D~y }...
@@@@Vprz-tp {|p sy
@@@@Vp|-p| tp }y~y
@@@@Vpy |z {|p
@@@@Cp~-{ rpzy {sy~t?
@@@@Vpz}y rpzy {sy~t.
@~sy pp}y
^|t y}y y~y
@~tp~p, s rp|p
@sty qp-~pp sy}~t
Vpz psty~y-tp sy}~t.
@@@@Dy y|t|y {y|qp}y
@@@@Vtz {|p y~y.
@@@@Vp}yp|p~y D~y{
@@@@V-pp tzy prp}p
@@@@Vpz ysq~y-s qpp.
R|z {|p Dy{
Npp|~y-qpp s.
@~tp~p, s rp|p
Mp~sq |y yp!
Vpz ~ytp yp.
@@@@Dy D~yy pstpp
@@@@Cp~-{ |y zpz~y.
@@@@@sty qp-~pp sy}~t!
@@@@Vpz psty~y-tp sy}~t.
@@@@Bp|ptp ~ pry?
Mpp~tp pz ty
Myprp~y-tp {y~y
Cz-sz }yprp}qy |q}y
Dy {rp p~pp~y
D-t D~y{...
@@@@Dzy-rpzy Dy{
@@@@R~sp~tp pz ty.
@@@@R|z {rp }p
@@@@Vtzty}| |q.ST^K^

@@Dy~

^~ {,
Myprp~ {.
@@Np}p~y}y, tv{p}y
@@M~s{p}qyp }{|y,
@@P}{}qu ~s|uy.
@@^~ {, ~u~y pztp,
@@^~ {, ~pz.
^~ {,
Myprp~ {.
@@^|tyr y}y
@@V{}qu tu|yy.
@@^~ {, y pztp
@@^~ {, ~pz.
^~ {,
Myprp~ {.
@@Myprp~tyy t{}}y
@@S{p}qyp }|y,
@@S~s{}qyp {|uy.
@@^~ {, y pztp
@@^~ {, ~pz.^NI^ TNKTQ^NI

C{|y, tpy , syrp~prp
Aqz y~ y~|}y qz-tp~y.
Ny|y{ prpy ~p~t~ quy
Rp~syy}y y|yp~t.
E~ spqy y~ty y~ty qpysp}qy,
A~s y|ty~y ~y{{-} stu~,
Xy{-} qy t|qy
@}pty tvp}qy.
P{ y~tyy, t~{ qury
N}pty ~p}p~tp}qy,
Rppy ~{ry y|y}y
M~{ ty|yrpy y|{}qy.
Spy qpy ~y,
C~sy, ~v~syp qprp yu.
Xpst~ y~tyy r{{~ty
Ozqp}qy tv~s}qy ~{}qy.
Sz }t{}qyr qpssy,
Vyy }yprp~tyy, tv~sz t{p~tyy,
Ozqp~ ~pp|{p~tyy y~u}y}y |q,
T~{{}q sqs~y {}qy p|y.
^ty{ pyppp, ty qpsp,
D|q, y~y }yy }}qyr
P~yy r~t, qsqy, zqp~ }yprp~tyy
Ozqp}y tv{p, qt| |y.STST ST^K^

@@Dy~

K{-{{, {{-{{,
K{-{{-{{,
K{-{{.
S {~tyy q
Cyrp, ptp}qp y}y
Vpy~ y|p{pty
K{}y ~}ty {~s.
K{-{{, {{-{{,
K{-{{-{{,
K{-{{.
S {~tyy q
V~p|, y~p| ur~y
D|y }yprp~p|qp
K{}y ||s~t.
K{-{{, {{-{{,
K{-{{-{{,
K{-{{.
Pyy {~ty q
Myprp~ y{ry psp
Nsstu~ |y}q,
N}p ~u~s~ur s|~ts.
K{-{{, {{-{{,
K{-{{-{{,
K{-{{.^QC^RIPT M@NCAO

@@Dy~

A t|p}qp yp}py
K{}y tt|z Mp~sq,
S~s, }yprp ty}py
D}|p |y, Mp~sq.
My~ p~p }p~sp~qpy,
^|~qy, yrpy
@}tp}py qp|ty.
N}~, ~ Mp~sq,
Tury |y}y,
Pp~y}y typ.
Vpz qprp~y |y~-t
- @}p, pzt qyy!
Ry~y psy|y}y
Dy}y ~p}p~sz Mp~sq.
My~ p~p }p~sp~qpy,
^|~qy, yrpy
@}tp}py qp|ty.
N}~, ~ Mp~sq,
Tury |y}y,
Pp~y}y typ.
Myprpy}y sy,
^|sy}qy qy}y tyy,
Dt|}y r|z
S~s, }t ~sp p}y}.
My~ p~p }p~sp~qpy,
^|~qy, yrpy
@}tp}py qp|ty.
N}~, ~ Mp~sq,
Tury |y}y,
Pp~y}y typ.RT^ D`QIDO@RT

@~tp~p, tytp
Nv~syp qpy ty|sp~
K{-} tst,
Cy-} y~t.
D~{ t~~s
R~ty s tsy,
V~s{p|-tp p~syp,
Cyp|-tp sp~syp.
V-t ~y
^} q{{,
Dy~ ty|sp~y-tp
Vu-} ~s.
Myprp}qpy, trpy
Dy~ty {z,
Sz p}y ~, pstp~
Vp~syy ptp~sy.M@NC@ M@NCAO

Ry-} }p~sp Mp~sqrp
Ry-} t~{r,
Xppt ~ptp~ }p~sqrp
Ry}y y qppy.
Yp qt| typ~y
Nv~syp D~pz }p~sqp~y
"Kppty" "ty}py",
Ppy}py tp{p.
Pp, q}qp tqytp
K{~-}p {
@qy~s}py p{p,
Apzsp}qpy }{p{p.
D~pz, B|sp s{|yt,
Ry-q }yprp~ tp}y},
A sy s},
Dpy pp tp}y}.
Np~pzp| y y~tyy
Cy}p{p}|p y}{,
R{y-t qp|ty}
Ry }~stuy tvp{.
Ry q {~sr,
Mpy }~sr,
S~sy ppy,
Rty}qy yy p}tppy.
Szp}y q}qyr
Mp~sq pyp~y y~y,
^s~{|yy t|y}y
Tzt, pztp }y.
Nvp~qp~y ~p~pzp|,
Mp~sq }yprp y{~y,
@}y}qy-}p tt|}y
Aqz-}p ysy.^DI ^XIRIQ^

N{y p~tyt~y
^ty-t yy,
Sz qp|p~p ~p~tvp~ty
Ap|typy t~y.
D|qy ~p}typ~y
^ty-t {yyp,
Sz tvpty, ~s~ty
Rypy {~y.
N{y p~tyrp~y
@~ty ps,
D|qy ~p}~yrp~y
E~ty ~~s{y.
E~, p~, |yy
A s}, y~s,
Ap|p~p yy
O~, }py pp{.COQ`

C}y stpy-tp qyy,
Myprp}qy qspztp~y }p}qy,
S~s}qy {|y~y }qy.
Vzy, zy, zy-u,
Vzy, zy, zy-u.
@}qp~ty p|yyz-tp qyy,
Kyy t|yr~y y}qy,
Dy y~ptyt~y ~sp}qy.
Rpz{prp pryy-tp qyy,
@}y}qy }}qyr p|y}y
My}qyr sp|z ~pzt q~y.
^z ~pzty y-t qyy}qy.
Vp~s}p p~s}pztp qyy}qy,
Sp~tvp}p |y~y-t qyy}qy.
Vzy, zy, zy-u,
Vzy, zy, zy-u.N@O` RONCONI

^~y|, ~y|!
^~~ ~s}qy,
^~~ }yprp}qy.
Vpz s| qptp~y qp|p{yy?
Vpz ~py ~ptp~y y ~pqpy?
A t|y pz~sp~yp|qp~y
My t|qy ~p}p|typ~y pr~tp}qy.
D|q, y~y }yprp}qy ~sztp~y
Ny}{ptyyrp |y pt~y y}.
K~{ y~y }y y}qyr
Npp tst|, qp st| s|s}uy
C{~ ~prp }yprp~tyy ~syy}y,
Ap ~prp ~y}{ptyy tqyy}y.
^z {py~ty sv{ pz~sptyy
My{r }|yy}y, py}y,
Dv| t{ytu~y |s}uy,
D{y~typty pqy}qsp}py.
^~y|, ~y|!
^~~ ~s}qy,
^~~ }yprp}qy.
Vpz s| qptp~y qp{yy?
Vpz ~py ~ptp~y y ~pqpy?
Kyur qptp~y{p {ptppy~,
K{t{ }y~?
M{rp-~yr {p~tv}y{p y~,
Rprpy ppp~ }~t~y{ pyy~?
B|sp-tp~ y{~t~y{ y{yy~,
Mp}pz-~t~y{ }yy~?
P-p {ptptp~y{p {pspyy~,
Au|y~ }~t~y{ p~s~ptyy pyy~?
Nptvp~ s~y prz p~vt ~s{~t,
Ms~ }yprp~y prz p~vt {y|~t?
^~y|, ~~ ~s}qy,
^~y|, ~~ }yprp}qy.
Vpz s| qptp~y qp{yy,
Vpz ~py ~ptp~y y ~pqpy?
^~y|, ~y|, ~y|...
Ry} pztp, tvp pztp.D@JX@QT, P@OCIQT!

Ap|ty}py y}q~y
A y Mp~sq,
D|p}qp q yp}py
^s~ysz tp}y}.
^~y}qy-} }yprpy}y
Atz Mp~sq~s.
Ap}p Mp~sq~sy!
Ry-} t~{r
Nptp~ }p~sqrp ppt
Ry}y qpppy.
Yp qt| typ~y
Nv~syp D~pz }p~sq~sp~y
Kpp-ty ty}py
Pp~t-}p tp{p.
Ppr, q}qp tqy-tp
A {{~-}p {,
Rpz{p-}p ptp
@qy~s}py p{p.
D~pz, B|sp s{|y-t
Mp~sprpy yy|.
Ry q~t }yprp~ Mp~sq,
Ry q tpy s}.
Sz p}y {p}p }p~sprp
App~tp }yp~tpy,
V~ tvp t|{|y-tp
Dvstvpy.
Vpptyy, }p~sp~tyy
Mp~sq ~usy, tpzp!