PREV(P) NEXT(N)
S. bovinus
Suillus bovinus 37.6KB

Shallow-pored boletus
Suillus bovinus (L. : Fr.) O. Kuntze

Edible Edible.


Scientific: Suillus bovinus (L. : Fr.) O. Kuntze
English: Shallow-pored boletus
Japanese: AMITAKE ( AMI TAKE )
Ami-take, meaning "Net - mushroom".
Japanese local:
Ami-ko, meaning the same of Ami-take.
PREV(P) NEXT(N)

BACK(B)