Werkwoorden met een vast voorzetsel

決まった前置詞を伴う動詞

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

aandacht vestigen op 〜の注意を引く Hiermee vestig ik uw aandacht op het volgende. (in officiële brieven) 以下の件について貴殿のご配慮をお願い申し上げます。(フォーマルな手紙文)
aandringen op 〜を強要する De regering dringt aan op hulp aan Roemenië. 政府はルーマニアに対する支援を強要した。
aanleiding geven tot 〜を誘因する Dit geeft mij aan leiding tot een vraag. それをきっかけに、私はこの質問をするに至りました。
(in) aanmerking komen voor 〜に適格である/英:qualify for De arme vrouw kwam niet in aanmerking voor hulp. その貧しい女性は援助を受ける資格が無かった。
aanmerkingen maken op 〜を批評する Je moet niet overal aanmerkingen op maken. 何でもかんでも批判してはいけません。
(zich) aanpassen aan 〜に順応する Veel mensen vinden dat een buitenlander zich moet aanpassen aan het leven in Nederland. 多くの人が、外国人はオランダの生活に適応しなければならないと考えている。
aanspraak maken op 〜の資格があると主張する Als student kun je aanspraak maken op een studiebeurs. 学生として奨学金を申し込む資格があります。
aansprakelijk zijn voor 〜の責任がある De verzekering stelde de automobilist aansprakelijk voor de schade. 保険会社は、その損害を運転手の責任とした。
(een) aanzet geven tot (計画など)を始める/英:initiate De presentator van het televisie-programma gaf de aanzet tot een hulpactie. テレビ番組の司会者が救援活動を開始した。
(zich) abonneren op 〜を定期購読する Ik heb mij op dat nieuwe weekblad geabonneerd. 私はその新しい週刊誌を定期購読することにした。
acht slaan op 〜に注意を払う U dient acht te slaan op de kleine lettertjes.... 欄外の備考にも注意をしてください。
afbrengen van 〜から逸らす Ik kon hem niet van dat dwaze plan afbrengen. 私は彼をその馬鹿げた計画から足を洗わせることができなかった。
afgaan op 〜を鵜呑みにする Je moet niet altijd afgaan op wat er gezegd wordt. 他人の言ったことを必ずしも信じてはいけません。
afhangen van 〜次第である Het hangt van je raportcijfers af of je overgaat. 君が進級できるかどうかは、通知表の点数にかかっています。
afhankelijk zijn van 〜に依存している Een baby is afhankelijk van de moeder. 赤ちゃんにはお母さんが頼り。
afhelpen van 〜から解放する、〜を治す Heeft de dokter je van die vervelende wrat afgeholpen? その酷いイボ、お医者さんは治してくれたの?
afkomen op 〜に近づく De kinderen kwamen op de ijsman af. 子供たちがアイスクリーム屋さんにやってきました。
afleiden uit 〜から推測する Uit zijn woorden kon ik afleiden dat het ernstig was. 彼の言葉から、事態が重大であることを私は推測した。
afrekenen met 〜と清算する De ober rekende met de klant af. ウェイターが客と勘定を済ませた。
afstammen van 〜の子孫である De mens stamt waarschijnlijk af van de apen. 人類の祖先は猿かもしれない。
afstand doen van 〜から退く、〜を譲る De koningin deed afstand van de troon ten gunste van haar dochter. 女王は娘ために自ら退位した。
akkoord gaan met 〜に同意する Ga je akkoord met dit voorstel? この提案に賛成しますか?
antwoorden op 〜に答える Hij antwoordde op de gestelde vraag. 提示された問題に彼は答えた。

B

bekend zijn met 〜に精通している Ik ben niet bekend met de regels die hier gelden. 私は、ここで適用されている規則について精通していません。
bang zijn voor 〜を恐れている Ben je bang voor die groete hond? 君はその大きい犬が怖いの?
baseren op 〜に立脚する De uitspraak van de rechter is gebaseerd op bewijzen. 裁判官の判決は証拠に基づいている。
beantwoorden aan 〜に応える Hij beantwoordt niet aan mijn verwachtingen. 彼は私の期待に応えていない。
bedacht zijn op 〜を念頭に入れる Je moet in Nederland altijd bedacht zijn op mist. オランダでは常に霧を念頭に入れなければいけない。
(zich) bedienen van 〜を自分で取って食べる Bedien je gerust van deze lekkere hapjes! この美味しいおつまみ、どうぞ好きなだけ取ってくださいな。
begerig zijn naar 〜を切望している Zij is begerig naar dure sieraden. 彼女は高価な宝石を熱望している。
beginnen aan/met 〜にとりかかる Ik ben er nog niet aan/mee begonnen. 私はまだそれに着手していない。
behoefte hebben aan 〜を必要としている De slachtoffers van de overstroming hebben veel behoefte aan dekens. 洪水の被害者は、たくさんの毛布を必要としている。
behoren tot 〜に所属する Tijgers behoren tot de katachtigen. トラはネコ科に属している。
belangstelling hebben voor 〜に関心がある De klanten hadden veel belangstelling voor het nieuwste model. 顧客は最新モデルに非常に関心を示した。
(zich) bemoeien met 〜に干渉する Bemoei je er niet mee! 放っておいてよ!
besluiten tot 〜と結論付ける De gemeente heeft besloten tot opheffing van het verbod. 自治体政府はその禁令を廃止することにした。
bestaan uit 〜から構成されている De mens bestaat voor 70% uit water. 人体の70%は水で構成されている。
bestand zijn tegen 〜に耐える Het huis was niet bestand tegen de orkaan. その家は台風に耐えられなかった。
bestemd voor 〜に向ける Dit pakje is bestemd voor mijn familie in Turkije. この小包は、トルコにいる私の家族宛てです。
betrappen op 〜で捕まる De dief werd op heterdaat betrapt. 泥棒は現行犯で捕らえられた。
beveiligen tegen 〜から保護する Mijn huis is goed beveiligd tegen diefstal. 私の家は盗難に対して厳重に警備されている。
bevreesd zijn voor 〜を恐れている De regering is bevreesd voor inflatie. 政府はインフレを恐れている。
bevriend zijn met 〜と親しい Ben jij met hem bevriend? きみは彼と仲良しなの?
bevrijden van 〜から解放する Ik ben gelukkig van die vervelende plicht bevrijd. その厄介な義務から解放されて、私はうれしい。
bewegen tot 〜する気にさせる Wat heeft je er toe bewogen om van huis weg te lopen? 家を出る気になったのは一体どうして?
bewust zijn van 〜を意識している Ik was me er niet van bewust dat iedereen mij horen kon. みんなが私を聞いていたなんて、まったく意識してなかったわ。
bezeten zijn van 〜にとりつかれた Mijn broer is bezeten van auto's. 私の兄(弟)は自動車に夢中だ。
bezig zijn met 〜するのに忙しい、取り組んでいる Ik ben bezig met het opknappen van mijn huis. 私は自宅の改装に取り組んでいる。
bijdragen tot 〜に寄与する Lezen draagt bij tot het beter leren van een taal. 読書は、言語の上達に役立つ。
(in het) bezit zijn van 〜を所有している Ik ben in het bezit van een nieuwe fiets. 僕は新しい自転車を持っている。
bezorgd zijn over (om) 〜を案じている De ouders waren bezorgd over (om) hun zieke kind. 両親は病気の子供に気をもんでいる。
bezuinigen op 〜を節約する De regering bezuinigt op het onderwijs. 政府は教育への支出を削減する。
bidden tot 〜に祈る De Moslims bidden tot Allah. イスラム教徒はアラーを崇拝する。
blij zijn met 〜を喜ぶ Sarah is blij met haar goede rapport. サラは通知表が良かったので嬉しかった。
boos zijn op 〜に怒る Ik ben boos op mijn broer. 私は兄(弟)に腹を立てている。

commentaar geven op 〜を論評する De krant geeft commentaar op het nieuws. 新聞はそのニュースについて論評している。
condoleren met 〜のお悔やみを言う Ik condoleer je met dit verlies. 謹んでお悔やみ申し上げます。
concluderen uit (・・・に基づいて)結論を下す Ik concludeer uit je woorden dat je niet meegaat. きみの言葉からすると、一緒に行かない、というのが結論だよね。

danken voor 〜に感謝する Mag ik je danken voor je hulp? あなたの助けに感謝するわ。
deelnemen aan 〜に参加する De leerlingen namen allemaal deel aan de wedstrijd. 生徒たちは全員試合に参加する。
delen in 〜を分かち合う De werknemers deelden in de winst. 労働者たちは利益にあずかった。
delen door 〜で割る Acht gedeeld door twee is vier. 8÷2=4
denken aan 〜について考える Denk je aan je huiswerk? Vergeet het niet! 宿題はもうやったの?忘れないでね!
denken om 〜について考える Denk om het afstapje! Pas op! 足元に気をつけて! あ、注意!
denken over 〜について考える Ik zal er nog eens over denken; misschien krijg ik een goed idee. それについてもう一度考えてみるね。もしかしたらいい考えが思い浮かぶかもしれない。
dienen tot 〜に役立つ Waartoe dient dit voorwerp? それはなんの役に立つの?
dol zijn op 〜に夢中である Jan is dol op ijs. ヤンはアイスクリームに夢中。
dwepen met 〜に熱中する Mijn vriendin dweept met de tekenleraar. 私の友達は絵の先生に夢中。
dwingen tot 〜を強制する De gevangene werd gedwongen tot zware arbeid. 服役者は重労働を課せられた。

(het) eens zijn met 〜と一致している Ik ben het niet met de voorzitter eens. 私は議長の見解と一致しない。
eindigen met 〜で締めくくる De spreker eindigde met een wens. 話者は最後を祈願の言葉で締めくくった。
eindigen op 〜で終わる "Woord" eindigt op een d. Woordという単語はdで終わる。
eindigen om 〜に終わる De school eindigt om half vier. 学校は3時半に終わる。
(zich) ergeren aan 〜に腹を立てる Ik erger mij aan dat gesmoes. あのこそこそ話しにはいらいらする。
ervaring hebben met 〜の経験がある Heb jij ervaring met computers? あなたはコンピュータの経験がありますか?

F

feliciteren met 〜を祝う Gefeliciteerd met je verjaardag! お誕生日おめでとう!

G

gebrek hebben aan 〜が不足している Die mensen hebben aan alles gebrek. その人たちにはあらゆる物が不足している。
gebruik maken van 〜を利用する Mag ik even gebruik maken van uw telefoon? ちょっとお電話をお借りしてよろしいですか?
gebukt gaan onder 〜に押しつぶされる Hij gaat gebukt onder zorgen. 彼は不安に押しつぶされそうだ。
niet gediend zijn van 〜は結構だ、気に入らない Van die flauwe praatjes ben ik niet gediend. そういうつまらない話しは、私は結構です。
geïnteresseerd zijn in 〜に興味がある Ik ben er niet in geïnteresseerd. それは私は興味がありません。
gek zijn op 〜に夢中である Ik ben gek op chocola. 私はチョコレートに目がない。
geloven in 〜を信じる Geloof jij in astrologie? きみは星占いを信じてる?
gelukkig zijn met 〜でついている、幸せだ Mijn ouders zijn erg gelukkig met elkaar. 私の両親は二人で幸せだ。
genieten van 〜を楽しむ Heb jij ook zo van de vakantie genoten? きみもヴァケーションを楽しんだかい?
geschikt zijn voor 〜にふさわしい Hij is eigenlijk niet geschikt voor dat beroep. 彼は本当はその職業には適していない。
geven om 〜を気にする/英:care for Ik geef niet om mooie kleren. 私はおしゃれに関心が無い。
gewend zijn aan 〜に慣れている Wij zijn gewend aan dat laawai. 私たちはその雑音にはもう慣れっこです。
gluren naar 〜をのぞき見する Henk zit steeds naar Tineke te gluren. ヘンクはずっとティネケをのぞき見ている。
goed zijn in 〜が得意である Ben jij goed in wiskunde? きみは数学が得意?
grenzen aan 〜と境を接している België grenst aan Nederland. ベルギーはオランダと国境を接している。

H

handig zijn met 〜が器用である Dat meisje is erg handig met naald en draad. あの娘は針と糸をとても器用に使う。
haperen aan 〜をつまらせる Wat hapert er aan die machine? その機械はなぜ止まってるんですか?
(zich) hechten aan 〜に固定する、〜にこだわる Klimop hecht zich aan muren en bomen. 蔦は壁や木に這う。
(een) hekel hebben aan 〜を嫌悪している Ik heb een hekel aan gymnastiek. 私は体育が大嫌いだ。
herinneren aan 〜を思い出させる Dat schilderij herinnert mij aan vroeger. あの絵は昔を思い出させる。
(op de) hoogte zijn van 最新情報に通じている Ben jij ervan op de hoogte dat we morgen een wiskunderepetitie hebben? 明日数学の復習テストがあるって聞いたけど、知ってる?
hopen op 〜を期待する Ik hoop op een goed cijfer. 良い数字を望んでいる。
houden van 〜が好きだ Mijn moeder houdt veel van bloemen. 私の母は花が大好きです。
(zich) houden aan 〜に執着する、〜に従う Je moet je aan je afspraak houden. 約束は守らなければいけない。
huilen om 〜に泣く Het kind huilde om zijn kapotte speelgoedauto. 子供はおもちゃの車が壊れたので泣いた。
hunkeren naar 〜を待ち望む Wij hunkeren 's winters naar de zomerzon. 冬には夏の陽光を待ち望む。

I

informeren naar 〜を問い合わせる Heb je naar de vertrektijd van het vliegtuig geïnformeerd? 飛行機の出発時間をもう問い合わせた?
ingaan op 〜に応じる De leraar ging niet in op de bezwaren van de leerlingen. 先生は生徒の反対を聞き入れなかった。
(zich) inlaten met 〜と付き合う Je moet je niet met die jongen inlaten. きみはあの少年たちと付き合ってはいけない。
instaan voor 〜の保証人となる Ik sta in voor de waarheid van zijn woorden. 私は彼の言葉が真実であることを保障する。
intekenen op 〜を予約注文する Mijn vader heeft ingetekend op de afleveringen van deze encyclopedie. 私の父はこの百科事典を予約注文した。
interesse hebben in 〜に興味がある Heb jij interesse in een tweedehands radio? 中古ラジオに興味ある?
invloed hebben op 〜に影響を与える Zij heeft veel invloed op haar vriendin. 彼女は友達に偉大な影響力がある。

K

kampen met 〜と闘う Ik kamp al drie weken met een zware verkoudheid. 私はもう3週間もひどい風邪と闘っている。
kans hebben op 〜の見込みがある Bij de staatsloterij heb je kans op de honderdduizend! この全国宝くじであなたにも10万ユーロ獲得のチャンスが!
kijken naar 〜を見る Waar kijk je naar? 何を見てるの?
kijk hebben op 〜の見識がある Mijn vriend heeft veel kijk op techniek. 私の友達は技術について見識がある。
kritiek hebben op 〜に批判的である Die jongen heeft overal kritiek op. あの子は何にでも批判的だ。
kwaad zijn op 〜に腹を立てている Ben je kwaad op me? 私に怒ってるの?

L

lachen om 〜に笑う Waar lach je om? きみは何に笑ってるの?
(zich) lenen voor 〜に荷担する Ik leen me niet meer voor dat werk. 私はもうあの仕事には手を貸さない。
lijden aan 〜に悩まされる Hij lijdt aan een ernstige ziekte. 彼は重度の病気に悩まされている。
lijden onder 〜に悩まされる Het volk lijdt onder de harde dictatuur. 人民は残酷な独裁者に苦しんでいる。
lijken op 〜に似ている。 Jij lijkt op je moeder. きみはお母さんに似ているね。
luisteren naar 〜を聞く Luister naar mij! 私の言うことを聞きなさい!

M

mankeren aan 〜が欠けている Het mankeert hem aan gezond verstand! 彼は常識の無い奴だ!
meedingen naar 〜を競う Wie de puzzel goed heeft opgelost, dingt mee naar de hoofdprijs. パズルをうまく解いた人は、決勝戦でたたかう。
meedoen met 〜に参加する Heb jij ook meegedaan met die wedstrijd? きみもその試合に出場した?
noodzaken tot 〜をせざるを得ない De burgemeester zag zich genoodzaakt tot strenge maatregelen. 市長は厳しい対策を取らざるを得なかった。

O

onderdoen voor 〜に劣っている Hij doet niet voor zijn oudere broer onder. 彼は兄に引けを取らない。
onderwepen aan 〜を服従させる De Romeinse keizers hebben vele volkeren aan zich onderworpen. ローマ時代の帝王は数々の民族を服従させた。
ongerust zijn over 〜を心配している Mijn ouders zijn ongerust over mijn zieke broertje. 私の両親は病気の弟を心配している。
onkundig zijn van 〜に気が付かない Ik was onkundig van dat feit. 私はその事実に気付いていなかった。
ontbreken aan 〜が欠ける Het ontbreekt mij aan contant geld. 私は現金を持っていない。
(zich) ontfermen over 〜を哀れむ De oude dame heeft zich over de kinderen ontfermd. 老女は子供たちを哀れんだ。
ontkomen aan 〜から逃れる、〜を免れる Hij is bij dat ongeluk aan de dood ontkomen. 彼はあの事故で九死に一生を得た。
ontsnappen aan 〜から逃れる、〜の目に留まらない Die fout is aan mijn aandacht ontsnapt. その間違いを私は見逃した。
ontstaan uit 〜から生まれる、〜に起因する Een vlinder ontstaat uit een rups. 蝶は毛虫から羽化する。
(zich) onttrekken aan 〜から身を引く、〜を逃れる Hij heeft zich aan het examen onttrokken. 彼は試験をまのがれた。
onverschillig zijn voor 〜に無関心である Hij is onverschillig voor cijfers. 彼は数字に無頓着だ。
(zich) opdringen aan 〜にしつこく迫る Zij probeerde haar mening aan haar vriendin op te dringen. 彼女は自分の意見を友達に押し付けようとした。
opgewassen zijn tegen 〜に耐えうる、〜の能力がある Hij is niet tegen dat zware werk opgewassen. 彼はそんな厳しい仕事には耐えられない。
ophouden met 〜をやめる Het kind houdt op met huilen. 子供が泣き止んだ。
opkomen voor 〜を擁護する Voor je vriend moet je opkomen. 友達のためなら、擁護しなければならない。
opmaken uit 〜と結論する Uit jouw rapport kun je opmaken dat je niet hard genoeg werkt! 君のレポートから、君は十分に働いてないと結論せざるを得ないよ!
opwegen tegen 〜と釣り合う、〜に匹敵する De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. 利点が弱点と釣り合わない。
opzien tegen 〜を嫌がる、〜にしり込みする De studenten zien tegen het examen op. 生徒は試験にしり込みしている。
overgaan tot 〜に移る We gaan over tot de orde van de dag. 日常の状態に戻りましょう。
overhalen om 〜をするよう説き伏せる Mijn vriend haalde mij over om met hem mee te gaan. 彼は私が一緒についてくるよう説得した。
overtuigen van 〜を確信させる Ik zal je er van overtuigen dat je het mis hebt. 君が間違っていることを分からせてあげよう。
(de) overwinning behalen op 〜に対して勝利を収める Napoleon heeft de overwinning op Rusland niet behaald. ナポレオンはロシアに勝てなかった。

P

passen op 〜に気をつける、〜の面倒を見る Moet je op je broertje passen? 弟の世話をしないといけないの?
passen bij 〜と調和する、〜にふさわしい Blauw past niet bij groen. 青は緑と調和しない。
plezier hebben in 〜が好きである Ik heb veel plezier in schilderen. 私は絵を描くことが好きだ。
plezier hebben van 〜を楽しむ Wij hebben veel plezier van onze kleurentelevisie. 私たちはカラーテレビを大いに楽しんでいる。
pochen op 〜を自慢する Hij pocht altijd op zijn afkomst. 彼はいつも自分の家柄を自慢している。
(een) poging doen tot 〜を試みる Hij heeft een poging gedaam tot zelfmoord. 彼は自殺を試みた。
(een) poging doen om 〜を試みる Hij deed een poging om haar aan het lachen te maken. 彼は彼女を笑わせようと試みた。
prat gaan op 〜を誇りに思う Hij gaat prat op zijn mooie cijfers. 彼は成績が良かったので自分を誇りに思っている。
profiteren van 〜を利用する、〜を悪用する Van mooi weer moet je profiteren. この素晴らしい天気を利用しない手はない。

R

raden naar 〜を当てずっぽうに言う Hij raadde naar het goede antwoord. 彼は答えを当てずっぽうに言ってみた。
reageren op 〜に反応する De leraar reageerde niet op de brutale opmerking. 先生はその生意気な発言には反応しなかった。
recht hebben op 〜に権利がある Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. 全ての児童は優良な教育を受ける権利を有している。
redden van 〜から救出する Hij heeft het kind van de verdrinkingsdood gered. 彼は溺れ死にそうになっていた子供を救出した。
rekenen op 〜を頼りにする、〜を当てにする Ik reken op je hulp. 君の助けを頼りにしてるからね。
rekening houden met 〜を考慮する Je moet met alle factoren rekening houden. 全ての要因を考慮しなければならない。
(zich) rekenschap geven van 〜について説明(釈明)する Je moet je rekenschap geven van je daden. 君のしたことを釈明してもらわないといけない。
(zich) richten tot 〜に向ける De spreker richtte zich tot een bepaalde groep luisteraars. 話し手は特定グループの聴衆に向かって話した。
rijk zijn aan 〜に富んでいる Iran is rijk aan olie. イランは石油に富んでいる。
ruiken naar 〜のにおいがする Het ruikt hier naar benzine. ここはガソリン臭がする。

S

(zich) schamen over 〜を恥じる Hij schaamt zich over die verkeerde beslissing. 彼は間違った選択を恥じている。
(zich) schamen voor 〜が恥ずかしい Ik schaam me voor mijn vuile handen. 手が汚くて恥ずかしいです。
scheiden van 〜と分かれる Het meisje leeft gescheiden van haar ouders. 少女は両親とはなれて暮らしている。
schelden op 〜をののしる Er wordt veel op de belastingdienst gescholden. 税務署についての罵詈雑言が多い。
schelen aan 〜が欠けている Wat scheelt er aan? どうかしたの?
schelen in 〜に差がある Dat scheelt nogal wat in prijs. 値段にだいぶ差がありますね。
schelen met 〜の差がある Hij scheelt drie jaar met zijn broertje. 彼は弟と3年歳が離れている。
schieten op (〜めがけて)撃つ Jagers schieten op wild. 猟師が野生の獲物を撃つ。
(in zijn) schik zijn met 〜を喜んでいる De directeur was erg in zijn schik met het cadeau. ディレクターはプレゼントを非常に喜んだ。
schrikken van 〜にぎょっとする Ben jij ook zo geschrokken van die aardbeving? 君もあの地震でびっくりした?
slaan op 英:hit on Waar slaat dat nu op? それはどういうことですか!?
slagen in 〜に成功する Hij is er in geslaagd om een kaartje voor de wedstrijd te bemachtigen. 彼は試合のチケットを入手することに成功した。
slagen voor 〜に合格する Hij is geslaagd voor zijn rijexamen. 彼は運転試験に合格した。
slecht zijn in 〜が苦手である Ik ben slecht in Engels. 私は英語が苦手だ。
smachten naar 〜を渇望する Wij smachten naar de vakantie. 私たちはバケーションを渇望している。
smaken naar 〜の味がする Deze thee smaakt naar aardbeien. このお茶はいちごの味がする。
snakken naar 〜が欲しくてたまらない Ik snak naar een kop koffie! コーヒーが飲みたくてたまらない!
solliciteren naar 〜を志願する Ik ga naar een nieuwe baan solliciteren. 私は新しい仕事に申請した。
(zich) specialiseren in 〜を専門にしている Deze arts heeft zich gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. この医師は循環器系を専門にしている。
spijt hebben van 〜を気の毒に思う、〜を後悔する Ik heb spijt van mijn ondoordachte woorden. 私は自分の軽率な言動を後悔している。
spotten met 〜をあざける Je moet niet met gebrekkige mensen spotten. 身体的に欠陥のある人をあざけるものではありません。
(in) staat zijn tot 〜ができる Hij is ertoe in staat. 彼はそれができる。
staren naar 〜をじっと見つめる Waar zit je zo naar te staren? Ik staar naar buiten. 何をそんなに見つめてるの? 私は外を見てるだけです。
stemmen op 〜に投票する Ik stem op die nieuwe partij. 私は新党に投票する。
sterven aan 〜で死ぬ Hij is aan kanker gestorven. 彼は癌で亡くなった。
steunen op 〜にもたれる Een tafel steunt meestal op vier poten. テーブルはふつう4本の脚で支えられている。
stikken in 〜で息が詰まる De hond is in een bot gestikt. 犬が骨で喉を詰まらせている。
stoppen met 〜を止める Stoppen met roken vinden veel mensen een moeilijke opgave. 多くの人が禁煙は難しい課題だと思っている。
(zich) storten op 〜に没頭する Hij heeft zich op zijn werk gestort. 彼は仕事に没頭している。
streven naar 〜を目指し努力する De Vereniging voor Veilig Verkeer streeft naar meer veiligheid op de weg. 交通安全協会は道路上の安全を目指して努力している。
strijden met 〜と戦う De clubs strijden met elkaar om de eer. 各クラブは名誉のためにお互いと戦う。
strijden tegen 〜に対して戦う De soldaten strijden tegen de vijand. 兵士たちは敵と戦う。
strijden voor 〜のために戦う Wij strijden voor een beter milieu. 我々はよりよい環境のために戦う。
(in) strijd zijn met 〜と相反している Stelen is in strijd met de wet. 盗みは法律に違反する。
strijdig zijn met 〜と相容れない Dat is strijdig met de voorschriften. それは規則に反している。

T

tegengesteld zijn aan 〜に反する Oorlog is tegengesteld aan vreedzaam samenleven. 戦争は平和な社会に相反する。
teleurgesteld zijn in 〜にがっかりする Ik ben teleurgesteld in die film. あの映画にはがっかりした。
terugkomen op 〜を撤回する Kom je terug op je voorstel? 君は自分の提案を撤回するのかい?
terugkomen van 〜から戻る Hij kwam terug van zijn werk. 彼は仕事から帰ってきた。
tevreden zijn met 〜に満足している Ik ben niet tevreden met dit cijfer. 私はこの数字に満足していない。
tevreden zijn over 〜に満足している De leraar is niet tevreden over zijn leerlingen. 先生は自分の生徒に満足していない。
toelaten tot 〜に受け入れる、〜を許可する Met een vwo-diploma kun je worden toegelaten tot de universiteit. VWOの卒業証書があれば、大学入学が許可されます。
(zich) toeleggen op 〜に身を入れる、〜に精を出す Ik heb mij toegelegd op het repareren van radio's. 私はラジオの修理に精を出した。
toevoegen aan 〜に付け加える Hier heb ik niets aan toe te voegen. これについては私は何も付け加えることはありません。
toezien op 〜を監視する De leraar ziet toe op zijn leerlingen. 先生が生徒を監督する。
trek hebben in 〜を食べたい Ik heb trek in een leompia. 春巻きが食べたいな。
treuren om 〜を哀悼する Het volk treurde om de overleden vorst. 人民は国王の死を悼んだ。
trots zijn op 〜を誇りにしている Het meisje was trots op haar mooie nieuwe schoenen. 少女は自分の新しくてきれいな靴を誇りに思っている。
trouw zijn aan 〜に忠実である De soldaten waren trouw aan hun koning. 兵隊たちは王様に忠誠だった。
trouwen met 〜と結婚する De prinses is met een prins getrouwd. 王女は王子と結婚した。
twijfelen aan 〜を疑う Ik twijfel aan de waarheid van dit verhaal. この話しが真実かどうかは疑わしい。

U

uitbarsten in 急に〜する De leerlingen barstten in lachen uit. 生徒たちはどっと笑った。
uitgaan van 〜から始める In de wiskunde ga je uit van hypotheses. 数学では、仮定から始めます。
(zich) uitgeven voor 〜と自称する、〜に成りすます De rijke man gaf zich voor een bedelaar uit. 金持ちの男は乞食のふりをした。
uitkijken naar 〜を楽しみに待つ Wij kijken uit naar de vakantie. 私たちはバケーションを首を長くして待っている。
uitkijken voor 〜に気をつける Op de fiets moet je uitkijken voor auto's. 自転車に乗ったら、自動車に気をつけないといけないよ。
uitkijken op 〜を見渡す Onze flat kijkt uit op de markt. 私たちのアパートからは市場が見渡せます。
uitkomen op 〜に通じている、〜に出られる Deze straat komt uit op het Stationsplein. この道を行けば、駅前広場に出られます。
uitzien naar 〜を期待して待つ Mijn ouders zien erg uit naar hun vakantie in Turkije. 私の両親はトルコ旅行をとても楽しみに待っている。

V

vatbaar zijn voor 〜にかかりやすい、〜に影響されやすい Die man is niet voor rede vatbaar. あの男は道理にかなわない。
vechten met 〜とけんかする、〜と戦う Dieren vechten vaak met elkaar. 動物はよく互いに戦う。
vechten tegen 〜と戦う Nederland en Duitsland hebben tegen elkaar gevochten. オランダとドイツはお互いと戦った。
erantwoordelijk zijn voor 〜に責任がある Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. あなたは自分のしたことに責任がある。
verdacht zijn op 〜を予期している、〜の心の準備ができている In het donker moet je verdacht zijn op obstakels. 暗闇の中では、障害物を予期しなければならない。
verdenken van 〜の嫌疑をかける Hij wordt verdacht van diefstal. 彼は盗難の疑いをかけられた。
(zich) verdiepen in 〜に没頭する Ik heb mij verdiept in de geschiedenis van India. 私はインドの歴史について深く掘り下げて勉強した。
verdriet hebben om 〜を嘆き悲しむ Het kind heeft verdriet om het zieke poesje. 子供は病気の猫に心を痛めた。
vergelijken met 〜と比較する Vergeleken met gisteren is het vandaag mooi weer. 昨日と比べたら、今日は天気がいい。
(zich) vergissen in 〜を間違える De leraar vergist zich soms in de namen van de leerlingen. 先生は時々生徒の名前を間違える。
(zich) verheugen in 〜を喜ぶ、〜に恵まれる Ik verheug mij in een goede gezondheid. 私は健康に恵まれている。
(zich) verheugen op 〜を楽しみにする Ik verheug mij op het feest. パーティーが楽しみだ。
(zich) verhouden tot 〜の割合である De lengte verhoudt zich tot de breedte als twee staat tot één. 長さと幅の比率は2対1である。
(zich) verkijken op 〜の判断を誤る Ik heb mij op dat probleem verkeken. 私はその問題について判断を誤った。
verlangen naar 〜に憧れる、〜を切望する Verlang jij ook naar je vaderland? 君も故郷が恋しい?
verleiden tot 〜する気にさせる Ik heb mij door vrienden laten verleiden tot gokken. 私は友達にそそのかされて、賭け事をするようになった。
verlegen zitten om 〜が足りない We zitten om hulp verlegen. 私たちは支援を必要としています。
verleifd zijn op 〜が好きになる Wim is steeds verliefd op een ander meisje. ウィムはいつも違う女の子に恋をしている。
verliezen van 〜に負ける De derde klas heeft met volleybal verloren van de eerste klas. 3組はバレーボールで1組に負けた。
verlossen van 〜から解放する De stroper verloste de vos van de strik. 密猟者はわなから狐を逃がした。
veroordelen tot 〜を宣告する De dief werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. 泥棒は3年間の刑務所服役を宣告された。
verontrust zijn over 〜を不安に思う De regering is verontrust over de ozonlaag. 政府はオゾン層について懸念している。
verschillen van 〜を異にする De nieuwe docent verschilt nogal van de vorige. 新しい先生は前の先生とはかなり違う。
verslaafd zijn aan 〜におぼれている Sommige jongeren zijn verslaafd aan gokken. 一部の若者は賭け事におぼれている。
verstand hebben van 〜に精通している Heeft u verstand van computers? あなたはコンピューターに精通していますか?
versteld staan van 〜にびっくり仰天する Ik sta versteld van zijn optreden. 私は彼のやり方に驚きました。
verstoken zijn van 〜に欠ける Die man is van alle hulp verstoken. あの男の人には何の支援もない。
vertrouwen op 〜を信じる Vertrouw maar op mij! 私を信じてみなさい!
vertrouwen stellen in 〜を信頼する Ik stel geen vertrouwen meer in die man. 私はもうあの男を信じない。
vervaardigen uit 〜から製作する Dit model is uit hout vervaardigd. このモデルは木で作られている。
vervreemden van 〜から遠ざかる、〜と疎遠になる Hij is helemaal van zijn eigen cultuur vervreemd. 彼は自分の文化からまったく遠ざかっている。
vervuld zijn van 〜で満たす Ik ben vervuld van blijdschap over de goede afloop. 結末が良くて、私は喜びに満たされている。
verwijzen naar 〜を参照するよう指示する Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon of een zaak. 人称代名詞は、人物か事柄を指す。
verzoeken om 〜を要求する De conciërge verzoekt ons om de rommel op te ruimen. 管理人さんは私たちにガラクタを片付けるよう要求した。
(zich) verzoenen met 〜に納得する Ik heb mij helemaal met de gang van zakan verzoend. 私は一連の事態に完全に納得している。
verzot zijn op 〜に熱を上げている、〜にうつつをぬかしている Mijn vriend is verzot op speelfilms. 私の彼氏は映画にうつつをぬかしている。
vluchten voor 〜から逃げる Veel mensen vluchten voor oorlogsgeweld. 多くの人が戦争の暴挙から逃げ出している。
voelen voor 〜をしたい、〜に興味がある Voel je er voor om met mij mee te gaan? 僕と一緒に行く気はある?
voldoen aan 〜を満たす Hij voldoet aan de eisen om toegelaten te worden. 彼は許可されるための条件を満たしている。
volharden in 〜に固執する De misdadiger volhardde in zijn stilzwijgen. 犯罪者は断固として黙秘しつづけた。
volstaan met 〜で十分である De binnenkomende man volstond met een korte groet. 中に入ってきた男性は、簡単な挨拶で済ませた。
voorafgaan aan 〜に先行する Hard werken gaat vaak vooraf aan succes. 成功に先立つものは勤勉。
(zich) voorbereiden op 〜に対する心の準備をする De leerlingen bereiden zich voor op het examen. 生徒たちは試験の準備をする。
voorkeur geven aan 〜の方をとる Hij gaf de voorkeur aan een huis in het centrum van de stad. 彼は街中の家のほうを好んだ。
voorkeur hebben voor 〜をひいきする Zijn vrouw had grote voorkeur voor een huis buiten de stad. 彼の奥さんは断然、郊外の家のほうを好んだ。
(een) voorsprong hebben op 〜をリードしている Met een goede start heb je vaak een voorsprong op je mededingers. スタートがよければ、他の競争相手をリードできることが多々ある。
voortgaan met 〜を継続する Hij ging voort op de ingeslagen weg. 彼は入った道を続けて進んだ。(ある分野の道を極める。)
voortkomen uit 〜から生まれる Daar komt alleen maar ellende uit voort. そこからは不幸しか生れない。
voortvloeien uit 〜に由来する Een conclusie vloeit voort uit een redenering. 結論は推論から生まれる。
voorzien in 〜を満たす Dit boek voorziet in een behoefte. この本は読者の需要を満たしている。
voorzien van 〜を備え付ける:英/equipped with Ik ben van alles voorzien. 私は全て必要なものを持っている。
vragen naar 〜を尋ねる Je moet niet naar de bekende weg vragen. 知っている道は聞くな。(既に知っていることは聞かなくてもよい。)
vragen om 〜を求める Dat is vragen om narigheid. それは問題を自ら招いているようなものだ。
vragen over 〜について聞く Mag ik u iets vragen over deze les? このレッスンについてちょっとお聞きしてもよろしいですか?
vrijspreken van 〜の嫌疑を晴らす De rechter spreekt de vrouw vrij van de beschuldiging. 裁判官はその女性を無罪放免にした。
vrijstellen van 〜から免除する Sommige jongens zijn vrijgesteld van dat examen. 一部の若者はその試験から免除されている。

W

waarschuwen voor 〜を警告する Ik waarschuw je voor de laatste keer. これが君への最後の警告だ。
wachten op 〜を待つ Wacht je bij de bushalte op me? バス停で待っててくれる?
(zich) wachten voor 〜に用心する Wacht u voor de hond! 犬に気をつけてください!
(zich) wagen aan 〜を思い切ってする Heb je je deze winter aan schaatsen gewaagd? この冬はスケートやってみた?
waken over 〜を見張る Hij waakt over zijn eigendommen. 彼は自分の所有物を見張っている。
walgen van 〜を嫌悪している Ik walg van spruitjes. 私は芽キャベツが大嫌いだ。
wanhopen aan 〜をあきらめる、〜に絶望する Ik wanhoop aan een goede afloop. 私は良い結果になることをあきらめている。
wedden met 〜と賭けをする Ik heb met mijn vriendin om een ijsje gewed dat ik een tien voor mijn repetitie haal. 僕がテストで10点満点をとれるかどうか、ガールフレンドとアイスクリームを賭けた。
wemelen van 〜で満ちている Deze sloot wemelt van de kikkers. この溝は蛙でいっぱいだ。
(zich) wenden naar 〜に向きを変える Het schip wendt de steven naar het noorden. 船は船首の進路を北に変えた。
(zich) wenden tot 〜に頼む、〜に話しを持ちかける Je kunt je tot de sociale dienst wenden. 福祉課に頼むことができます。
wennen aan 〜に慣れる Ben je al gewend aan je nieuwe omgeving? もう新しい環境には慣れたかい?
(zich) werpen op 〜に飛びかかる De leeuw wierp zich op de zebra. ライオンはシマウマに飛びかかった。
(zich) wijden aan 〜に身を捧げる Ze wijdt zich helemaal aan haar studie. 彼女は勉学に完全に没頭している。
wijken voor 〜に譲歩する、〜に屈する Ajax moest wijken voor de nieuwe kampioen. アヤックスは新しいチャンピオンを前に退却せざるを得なかった。
wijten aan 〜のせいにする De regen is te wijten aan een lagedrukgebied. その雨は低気圧が引き起こしている。
wijzen naar 〜を指示する Een kompasnaald wijst naar het noorden. 方位磁石の針が北を指している。
wijzen op 〜を指摘する De leeraar wijst ons op onze fouten. 先生はわたしたちの間違いを指摘する。
winnen van 〜に勝る Wij hebben het niet van onze tegenstanders kunnen winnen. わたしたちは敵に勝てなかった。
worstelen met 〜に取り組む、〜に苦闘する Ik worstel altijd met de onregelmatige werkwoorden. 私はいつも不規則動詞に苦闘している。

Z

zeker zijn van 〜を信頼している、〜に自信がある De soldaten zijn zeker van de overwinning. 兵士たちは勝利を確信している。
zin hebben in 〜する気がある Ik heb zin in een spelletje kaart. 私はトランプがしたい。
zinnen op 〜をたくらむ、〜を考慮する Hij zint op wraak. 彼は復讐を企んでいる。
zoeken naar 〜を探す De bij zoekt naar honing. 蜂は蜜を探す。
zorgen voor 〜の世話をする、〜を取り計らう De poes zorgt voor haar jongen. 猫は自分の子猫の世話をする。
zuiveren van 浄化する、汚れを取る Het kraanwater is gezuiverd van allerlei ongerechtigheden. 水道水からはあらゆる不純物が取り除かれている。
zweren bij 〜に全幅の信頼をおく Mijn moeder zweert bij aspirine. 私の母はアスピリンを信じきっている。
zwichten voor 〜に屈服する Hij is voor de verleiding gezwicht. 彼は誘惑に屈してしまった。

戻る