Dados de Dicionário Japonês -Português 0

あいまいさ /aimaisa :ambigüidade
あいまいさの耐性 /aimaisano taisei :tolerância de ambigüidade
あいまいな /aimaina : deuci de acey
あいまいな /aimaina :ambivalente
あいまいなこと /aimainakoto :ambigüidade
あいまいなしぐさ /aimainashigusa :gesto ambíguo
あいまいな意味 /aimaina imi :significado ambíguo
あいまいな概念 /aimaina gainen :idéias ambíguas
あいまいな気持ち /aimaina kimochi :sentimentos ambíguos
あいまいな憲法解釈 /aimaina kenpou kaishaku :ambigüidade de interpretações constitucionais
あいまいな言葉 /aimaina kotoba :termo ambíguo
あいまいな参照 /aimaina sanshou :referência ambígua
あいまいな資料 /aimaina shiryou :dados ambíguos
あいまいな態度 /aimaina taido :atitude ambivalente
あいまいな態度 /aimaina taido :atitude ambígua
あいまいな陳述 /aimaina chinjutsu :declaração ambígua
あいまいな表現 /aimaina hyougen :expressão ambígua
あいまいな文書 /aimaina bunsho :instrumentos ambíguos
あいまいな返事 /aimaina henzi :resposta ambígua
あいまいな報告 /aimaina houkoku :relatório ambíguo
あいまい誤り /aimaiayamari :erro de ambigüidade
あいまい図形 /aimai zukei :figura ambígua
あいまい性 /aimaisei :ambigüidade
あいまい文法 /aimai bunpou :gramática ambígua
あきらめること /akiramerukoto :abandono
あきれた値段 /akireta nedan :preço absurdo
あきれるほどの食欲 /akireruhodono shokuyoku :apetite surpreendente
あきれるほど悪い /akireruhodo warui : appallingly ruim
あきれ顔 /akire kao :olhar pasmado
あきれ返って /akire kaette :espantado
あくどい出世主義 /akudoi shusse shugi :arrivismo
あくどい弁護士 /akudoi bengoshi :caçador de ambulância
あくどい野心 /akudoi yashin :arrivismo
あくまでも /akumademo :absolutamente
あこがれ /akogare :adoração
あずき /azuki :feijão de adzuki
あずまや /azumaya :pérgula
あせって /asette :tudo em uma espuma
あそこ /asoko :ás de pá
あたりが真っ暗になってから /atariga mat anni nattekara :depois de outonos de escuridão cheios
あたり一面に /atari ichimenni :por toda parte a área
あちこちうろついて /achikochiurotsuite :flutuante de lugar colocar
あちこちに /achikochini :ao redor
あちら /achira :outro lugar
あちらこちら /achirakochira :por todo lado
あっけない /akkenai :anticlimático
あっけなく /akkenaku :abruptamente
あっぱれな /apparena :admirável
あっぱれな不屈の精神 /apparena fukutsuno seishin :fortaleza admirável
あづき /aduki :feijão de adzuki
あてがい扶持 /ategai kuibuchi :mesada
あてどもなく歩くこと /atedomonaku arukukoto :passeio sem propósito
あとざらし /atozarashi :depois de alvejar
あとだれ /atodare :depois de gotejar
あとガス /ato GASU :depois de gás
あとガス /ato GASU :depois de umidade
あと口 /ato kuchi :depois de gosto
あと口 /ato kuchi :sabor restante
あと収縮 /ato kinshuushuku :depois de encolhimento
あと燃え /ato moe :depois de ignição
あと味 /ato azi :depois de gosto
あと味 /ato azi :sabor restante
あどけない表情 /adokenai hyoujou :expressão angelical
あなたがた /anatagata :todos o senhor
あなたの意見によれば /anatano ikenni yoreba :de acordo com sua opinião
あなたの近所の人たち /anatano kinjono hitotachi :todos seus vizinhos
あなたの近所の人達 /anatano kinjono hitotachi :todos seus vizinhos
あなたも? /anatamo ? :e o senhor?
あなた自身の問題 /anata zishinno mondai :uma pergunta o senhor tem que se responder
あなた方全員 /anatagata zenin :todo o lote do senhor
あの世 /ano yo :outro mundial
あの辺 /ano ata :ao redor lá
あの方向に /ano houkouni :ao longo de lá
あほ /aho :cabeça de ar
あほ /aho :ás
あほな /ahona :alguns fatias com falta de um pão
あほな /ahona :alguns maçãs com falta de uma piquenique
あほな /ahona :um curto e grosso com falta de um seis pacote
あほな /ahona :um par de tinnies com falta de uma laje
あほな /ahona :um stubbie com falta de um seis pacote
あま /ama :ás de pá
あまから /amakara :douce de aigre
あまりにもありふれた結果 /amarinimo arifureta kekka :tudo resultado muito comum
あまりにも多くの人の命を失ったことに対する苦しみ /amarinimo ookuno hitono inochiwo ushinatta kotoni taisuru kurushimi :perda agonizante de tantos vidas
あまり知る人のいない奇病 /amari shiru hitono inai kibyou :doença um pequeno conhecida
あまり調べもしないで /amari shirabe moshinaide :depois de investigação leve
あめ色 /ameiro :cor ambarina
あらかじめ示し合わせたとおり /arakazime shime shi awasetatoori :de acordo com um arranjo prévio
あらかじめ組織すること /arakazime soshikisurukoto :organização de antemão
あらゆる /arayuru :tudo
あらゆることを少しずつ /arayuru kotowo sukoshi zutsu :um para pouco mordeu de tudo
あらゆるものを含む /arayurumonowo fukumu :tudo que cercam
あらゆるジャンルの /arayuru JANRUno :tudo ordenam de
あらゆる階級の人々 /arayuru kaikyuuno hitobito :tudo ordenam e condicionam de homens
あらゆる階級の人たち /arayuru kaikyuuno hitotachi :tudo ordenam e graus de homens
あらゆる階級の人達 /arayuru kaikyuuno hitotachi :tudo ordenam e graus de homens
あらゆる階層 /arayuru kaisou :tudo caminham de vida
あらゆる危険に対して /arayuru kikenni taishite :contra todos os riscos
あらゆる型の爆撃機 /arayuru katano bakugekiki :todos os tipos de bombardear arte
あらゆる形態の国家的暴力 /arayuru keitaino kokkateki bouryoku :tudo formam de violência estatal
あらゆる時点で /arayuru zitende :desde o princípio a linha
あらゆる時点で /arayuru zitende :todo o modo ao longo da linha
あらゆる手段を用いて地位や富を得ようとする女 /arayuru shudanwo mochiite chiiya tomiwo u youtosuru onna :aventureira
あらゆる種類の /arayuru shuruino :toda a maneira de
あらゆる種類の /arayuru shuruino :todos os tipos de
あらゆる種類のもの /arayuru shuruinomono :toda a maneira de coisas
あらゆる種類のもの /arayuru shuruinomono :todos os tipos de coisas
あらゆる種類のもの /arayuru shuruinomono :tudo ordenam de coisas
あらゆる種類の色 /arayuru shuruino iro :todas as cores do arco-íris
あらゆる種類の人 /arayuru shuruino hito :tudo ordenam das pessoas
あらゆる種類の人々 /arayuru shuruino hitobito :tudo ordenam e condicionam de homens
あらゆる種類の調理器具 /arayuru shuruino chouri kigu :todas as variedades de cozinhar mercadoria
あらゆる種類の付け合わせ /arayuru shuruino tsukeawase :todas as passamanarias
あらゆる種類の本 /arayuru shuruino hon :toda a maneira de livros
あらゆる種類の野菜 /arayuru shuruino aki~yasai :toda a maneira de legumes
あらゆる所に /arayuru tokoroni :por todo lado
あらゆる相違 /arayuru soui :todas as diferenças deles/delas
あらゆる段階で /arayuru dankaide :desde o princípio a linha
あらゆる段階で /arayuru dankaide :todo o modo ao longo da linha
あらゆる天候に適した /arayuru tenkouni tekishita :todo o tempo
あらゆる点で正確な /arayuru tende seikakuna :preciso em todo particular
あらゆる年代層 /arayuru nendai sou :todas as faixas etárias
あらゆる品 /arayuru shina :tudo ordenam de bens
あらゆる方法と理由 /arayuru houhouto riyuu :todo o hows e wherefores
あらゆる本 /arayuru hon :tudo ordenam de livros
あらゆる民族 /arayuru minzoku :todas as línguas
あらゆる目的に適う /arayuru mokutekini kana u :todo o propósito
あらゆる問題を考慮に入れた /arayuru mondaiwo kouryoni ireta :todos os assuntos consideraram
あらゆる予想を覆して /arayuru yosouwo ooshite :contra as probabilidades
ありがちな大惨事 /arigachina daisanzi :tudo catástrofe muito comum
ありきたりの /arikitarino :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
ありとあらゆること /aritoarayurukoto :toda a maneira de coisas
ありとあらゆる職業 /aritoarayuru shokugyou :tudo caminham de vida
ありとあらゆる人 /aritoarayuru hito :tudo e vário
ありふれた /arifureta :tudo muito comum
ありふれた /arifureta :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
ありふれた景色 /arifureta keshiki :tudo visão muito comum
ありふれた場所 /arifureta basho :tudo local muito comum
あるいは /aruiha :alternativamente
ある会社の崩壊の分析 /aru kaishano houkaino bunseki :anatomia do colapso de uma companhia
ある割合の /aru wariaino :uma proporção de
ある筋の情報によれば /aru suzino jouhouni yoreba :de acordo com informação recebida em certos trimestres
ある弧の角度 /aru kono kakudo :ângulo de um arco
ある事を引き起こす前の段階 /aru kotowo hikiokosu maeno kizahashi :fase de antecedente
ある種の /aru shuno :um certo tipo de
ある種の果実 /aru shuno kazitsu :uma certa variedade de frutas
ある習癖に耽溺する人 /aru shuuhekini tandekisuru hito :viciado
ある審美的な概念 /aru shinbitekina gainen :concepção estética
ある人に対する訴訟 /aru hitoni taisuru soshou :ação contra
ある調査によると /aru chousani yoruto :de acordo com uma recente pesquisa
ある程度 /aru teido :alguns
ある程度 /aru teido :um pequeno
ある程度の /aru teidono :um certo nível de
ある程度の /aru teidono :uma medida de
ある程度の正義 /aru teidono seigi :uma medida de justiça
ある目的に必要な器具一式 /aru mokutekini hitsuyouna kigu isshiki :aparato
ある量の /aru ryouno :uma certa quantia de
あれこれの取り組み /arekoreno torikumi :atividades em uma coisa e o outro
あれこれバラバラのもの /arekore BARABARAno mono :maçãs e laranjas
あれこれ考えてみると /arekore kangaete miruto :todas as coisas consideraram
あれやこれやで /areyakoreyade :ao todo
あれやこれやと考えた末 /areyakoreyato kangae ta ura :depois de muito pensamento
あれやこれやと考えた末 /areyakoreyato kangae ta ura :depois de pensar deste modo e isso
あんこう鍋 /ankou nabe :carne de anglerfish serviu quente com legumes em uma panela
あんずジャム /anzu JAMU :aperto de abricó
あんまりで /anmaride :um pouco grosso
あんまりな /anmarina :um para pedaço muito
いいにおい /iinioi :odor agradável
いいよ /iiyo : todo o righty
いい加減に /iikagenni :depois de um tipo
いい加減に /iikagenni :qualquer que modo
いい加減に /iikagenni :qualquer velho como
いい加減に /iikagenni :todo de qualquer maneira
いい加減に /iikagenni :um l'abandon
いい女 /ii onna :tornozelo
いかなる職でも /ikanaru shokudemo :qualquer trabalho tudo que
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :todo muito bem
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :todo muito bem e dândi
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :todo muito bem e grande
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :tudo muito bom
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :tudo muito bom e dândi
いかにももっともらしいが /ikanimomottomorashiiga :tudo muito bom e grande
いかにも過剰な賛辞 /ikanimo kajouna sanzi :completamente elogio extravagante
いかり索 /ikari saku :ancore cabo
いかれた /ikareta :confundido
いくつかの /ikutsukano :um par de
いくつかの /ikutsukano :vários
いくつかの作業を同時にこなす能力 /ikutsukano sagyouwo douzini konasu nouryoku :habilidade para executar várias atividades simultaneamente
いくつかの作業を同時に行う能力 /ikutsukano sagyouwo douzini okonau nouryoku :habilidade para executar várias atividades simultaneamente
いくつかの反対意見を添えて /ikutsukano hantai ikenwo soete :junto com várias opiniões adversárias
いくつでも /ikutsudemo :qualquer número de
いくらか /ikuraka :depois de uma maneira
いくらか /ikuraka :qualquer
いくらかの /ikurakano :qualquer
いくらかの /ikurakano :vários
いくらでも /ikurademo :qualquer número de
いくらでも /ikurademo :qualquer preço
いくらでも /ikurademo :qualquer quantia de
いくらでも /ikurademo :qualquer soma
いくらでもいる掃いて捨てるほどある /ikurademo iru haite suteruhodo aru :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
いささか /isasaka :um pouco
いざというときのために /izatoiutokino tameni :contra o inesperado
いじめ対策 /izime taisaku :anti que tiraniza medida
いじめ対策 /izime taisaku :antibullying medem
いずれそのうちに /izure sonouchini :tudo em seu tempo
いずれにしても同じ /izureni shitemo onazi :todos o mesmo
いずれにせよ /izureniseyo :de qualquer maneira
いたずらっぽい笑顔 /itazurappoi egao :arqueie sorriso
いたずらに /itazurani :tudo para nada
いたずらに /itazurani :tudo para naught
いたずら好きな /itazura sukina :arco
いたる所に /itaru tokoroni :por toda parte a leilão
いちいち /ichiichi :todo o tempo
いっぺんに /ippenni :tudo ao uma vão
いつでも /itsudemo :a qualquer hora
いつでも /itsudemo :qualquer dia
いつでも /itsudemo :qualquer dia da semana
いつでも /itsudemo :qualquer hora
いつでも /itsudemo :todo o tempo
いつでもすぐに /itsudemosuguni :qualquer hora logo
いつでも賢い /itsudemo kashikoi :sempre inteligente
いつの間にか /itsuno aidanika :quase antes da pessoa percebe isto
いつの世も変わらぬ /itsuno yo mokawaranu :todo o tempo
いつの世も変わらぬ古典 /itsuno yo mokawaranu inishiebumi :todo o classics de tempo
いつの日でも /itsuno hidemo :qualquer dia
いつの日でも /itsuno hidemo :qualquer dia da semana
いつも /itsumo :desde o princípio
いつも /itsumo :sempre
いつも /itsumo :todo o tempo
いつもながらのことで /itsumonagarano kotode :tudo no trabalho de um dia
いつもながらのことで /itsumonagarano kotode :tudo no trabalho do dia
いつもの /itsumono :acostumado
いつものやり方で /itsumonoyari houde :depois da moda habitual
いつもの手順で /itsumono tejunde :de acordo com rotina
いつもジーパンにTシャツばかり /itsumo ZIHPANni T SHATU bakari :sempre use calças jeans e camisas de T
いつもワンパターンで /itsumo WANPATAHNde :todos o mesmo
いつも一言多い /itsumo ichigen ooi :sempre fale uma palavra muitos
いつも気まぐれな返事しかしない /itsumo ki magurena kaerigoto shihenzi shikashinai :sempre tenha uma resposta malcriada
いつも連絡がついて /itsumo renrakuga tsuite :acessível todo o tempo
いつ頃? /itsu koro? :sobre que horas?
いとまごい /itomagoi :despedida
いない /inai :ausente
いにしえ /inishie :antiguidade
いまいち /imaichi :quase
いまいましい雨 /imaimashii ame :chuva aborrecedora
いままで /imamade :tudo isso tempo
いみじくも /imizikumo :adequadamente
いやいやながら /iyaiyanagara :contra o testamento
いやになるほどたくさんの /iyani naruhodo takusanno :um para ladainha de
いよいよ /iyoiyo :ainda mais
いよいよという時に /iyoiyotoiu tokini :quase muito tarde
いらだち /iradachi :abrasão
いろいろな /iroirona :todos os tipos de
いろいろな /iroirona :tudo ordenam de
いろいろな /iroirona :uma constelação de
いろいろな /iroirona :uma variedade de
いろいろな案をいくつも出して比較検討すること /iroirona anwo ikutsumo dashite hikaku kentousurukoto :análise alternativa
いろいろな意見 /iroirona iken :tudo obscurecem de opinião
いろいろな意見 /iroirona iken :uma variedade de opiniões
いろいろな花 /iroirona hana :todos os tipos de flores
いろいろな車 /iroirona kuruma :uma variedade de carros
いろいろな種類の人々 /iroirona shuruino hitobito :todos os tipos das pessoas
いろいろな色 /iroirona iro :todas as cores do arco-íris
いろいろな人々 /iroirona hitobito :tudo ordenam de homens
いろいろな点から考えてみると /iroirona tenkara kangaete miruto :todas as coisas consideraram
いろいろな用途 /iroirona youto :uma variedade de usos
いろいろな緑 /iroirona midori :uma variedade de verdes
いろいろ気遣っての苦労 /iroiro kidukatteno kurou :cuidado ansioso
いろいろ混ぜ合わせたもの /iroiro ma ze awasetamono :tudo ordenam
いろいろ変わった品 /iroirokawatta shina :uma variedade de artigos
いんちきな奴 /inchikina yatsu :pseudônimo o homem
うすのろの /usunorono :alguns fatias com falta de um pão
うすのろの /usunorono :alguns maçãs com falta de uma piquenique
うすのろの /usunorono :um curto e grosso com falta de um seis pacote
うすのろの /usunorono :um par de tinnies com falta de uma laje
うすのろの /usunorono :um stubbie com falta de um seis pacote
うずき /uzuki :dor
うずく心 /uzuku kokoro :coração dolorido
うずく痛み /uzuku itami :dor dolorida
うずまき浴 /uzumaki yoku :banho de água agitado
うっかり /ukkari :acidentalmente
うっかりした /ukkarishita :ausente notou
うっかりして /ukkarishite :acidentalmente
うっかりと /ukkarito :acidentalmente
うっすらとではあるが /ussuratodehaaruga :embora fracamente
うっとりさせるような声 /uttorisaseruyouna koe :voz atraente
うっとり見入るひとみ /uttori kennyuu ruhitomi :relances de admiração
うつろな声 /utsurona koe :voz ausente
うなずくように /unazukuyouni :aprovadamente
うぬぼれ /unubore :namoro próprio
うぬぼれの強い /unuboreno tsuyoi :arrogante
うぬぼれ屋 /unuboreya :uma mosca na roda
うまい /umai :perito
うまい例 /umai rei :ilustração hábil
うまい例え /umai tatoe :comparação hábil
うまい話し手 /umai hanashishite :falador capaz
うまく /umaku :habilmente
うまくいって /umakuitte :maçãs
うまく行ったか? /umaku gyouttaka? :qualquer sorte?
うまく図解の入った使用説明書 /umaku zukaino itta shiyou setsumeisho :manual adequadamente ilustrado
うまそうな料理 /umasouna ryouri :prato apetitoso
うめ紫色 /ume shishoku :púrpura de amaranto, amaranto,
うるさいことに /urusai kotoni :irritantemente
うるさいハエ /urusai HAE :mosca aborrecedora
うるさい邪魔 /urusai jama :interrupção aborrecedora
うるさがらせること /urusagaraserukoto :aborrecimento
うるさく /urusaku :irritantemente
うるささ /urusasa :aborrecimento
うれしいギフト /ureshii GIFUTO :presente aceitável
うれしい驚き /ureshii odoroki :surpresa agradável
うれしい贈り物 /ureshii okurimono :presente aceitável
うれしくて興奮して /ureshikute koufunshite :incandescente com prazer
うろたえて /urotaete :tudo de um dooda
うろたえて /urotaete :tudo de um doodah
うわべだけの親切 /uwabedakeno shinsetsu :afetação de bondade
うわべだけの利点 /uwabedakeno riten :vantagem aparente
うんざりするほど /unzarisuruhodo :nauseam de anúncio
うんと遅れて /unto okurete :depois de muita demora
うんぬん /unnun :e assim por diante
うんぬん /unnun :e assim sucessivamente
えぐい /egui :acre
えこひいき /ekohiiki :aceitação de pessoas
えせスポーツマン /ese SUPOHTUMAN :atletas de poltrona
おいしそうな飲食物 /oishisouna inshokubutsu :refrescos apetitosos
おおむねサンプルに近い /oomune SANPURUni chikai :sobre igual provar
おおむね見本に近い /oomune mihonni chikai :sobre igual provar
おおよその /ooyosono :aproximado
おおよその満期日 /ooyosono mankizitsu :data de vencimento aproximada
おおよその満期日 /ooyosono mankizitsu :maturidade devida aproximada
おかず /okazu :prato acompanhante
おくれ込め /okure ko me :suplemento de ar
おごり高ぶった /ogori taka butta :arrogante
おさらば /osaraba :muchachos de adios
おしどり夫婦 /oshidori fuufu :um par de periquitos
おしなべて /oshinabete :pela tábua
おしゃべり /oshaberi :conversa sem propósito
おしゃべり /oshaberi :manteiga de maçã
おそらく現在市場で手に入る最高のもの /osoraku genzai shijoude teni iru saikouno mono :sobre o melhor o senhor pode comprar agora mesmo no mercado
おつに澄ました態度 /otsuni kiyoshi mashita taido :afetações e graças
おつまみ /otsumami :aperitivo
おとなしく従うこと /otonashiku shitagaukoto :aquiescência
おとなの世界 /otonano sekai :mundo de adulto
おとり捜査官 /otori sousakan :provocateur de agente
おどけた /odoketa :artimanha
おのおのにつき /onoononi tsuki :cada
おはじき /ohaziki :ruela
おびただしいクモの巣 /obitadashii KUMOno su :umas muitos teias de aranha boas
おびただしい数の /obitadashii kazuno :um mar de
おびただしい数の /obitadashii kazuno :um matou de
おべっか /obekka :molho de maçã
おべっかに乗らない /obekkani noranai :sobre ser lisonjeado
おべっか使い /obekka tsukai :consenta o homem
おべっか使い /obekkadukai :polidor de maçã
おべんちゃらを言う人 /obencharawo iu hito :consenta o homem
おべんちゃらを言う人 /obencharawo iu hito :polidor de maçã
おまえもだ! /omae moda ! :e o senhor!
おまけ /omake :adição
おまけに /omakeni :e o que é mais
おめかしして /omekashishite :tudo enfeitaram fora
おもちゃの犬の丸い頭 /omochano inuno marui atama :cabeça de maçã
おもらし /omorashi :acidente
おもりつき装薬 /omoritsuki souyaku :custo de âncora
おやすいご用 /oyasui goyou :torta de maçã
おやつ /oyatsu :lanche de tarde
およそ /oyoso :ao redor
およそ /oyoso :aproximadamente
およそ /oyoso :sobre
およその内訳 /oyosono uchiwake :desarranjo de approximative
およそ理屈に合わない /oyoso rikutsuni awanai :absurdamente ilógico
および /oyobi :e
お安いご用 /oyasui goyou :um passeio no parque
お花畑 /ohanahata :prado alpino
お客様各位 /okyakusama kakui :todos os convidados apresentam
お求めやすい価格 /omotome yasui kakaku :preço disponível
お金では済まない問題 /okanedeha su manai mondai :um problema que não pode ser resolvido com dinheiro
お決まりの事柄 /okimarino kotogara :afazeres de rotina fixa
お互いの相違を尊重すること /otagaino souiwo sonchousurukoto :avaliação para diversidade
お好みで /okonomide :de acordo com o gosto
お好みの料理の /okonomino ryourino :um cardápio de la
お高くとまった /otakaku tomatta :a distância
お高くとまった女性 /otakaku tomatta josei :mulher indiferente
お高くとまった態度 /otakaku tomatta taido :afetações e graças
お守り /omamori :amuleto
お守り袋 /omamoritai :caso de amuleto
お酒が多少入った後で /osakega tashou itta atode :depois de alguns círculo de bebidas
お上品ぶり /ojouhin buri :afetações e graças
お申し込み・お問い合わせ先 /omoushikomi o toi awase saki :aplicações e investigações
お世辞 /osezi :adulação
お世辞に乗りやすい /osezi nino ri yasui :ameno a lisonja
お世辞の言葉 /osezino kotoba :adulatório observa
お膳立て /okashiwade tate :arranjo
お相伴で /oaitomonade :ao longo de o passeio
お代わり /okawari :outro
お代わり /okawari :outro bata
お代わり /okawari :outro que ajuda
お代わり /okawari :outro serviço
お知らせ /oshirase :anúncio
お茶の香 /ochano ka :aroma de chá verde
お茶目な /ochamena :arco
お買い得品 /okai dokuhin :uma grande transação
お流れになった試み /onagare ninatta kokoromi :tentativa abortiva
お礼の印 /oreino shirushi :um símbolo da avaliação
お詫び外交 /owa bi gaikou :diplomacia de desculpa
お詫び広告 /owa bi koukoku :anúncio de desculpa
かえってますます /kaette masumasu :ainda mais
かかってくるすべての電話 /kakattekurusubeteno denwa :todos os telefonemas entrantes
かき混ぜ /kaki ma ze :agitação
かき混ぜ機 /kaki ma zeki :agitador
かき立てること /kaki taterukoto :agitação
かぎかっこ /kagikakko :parêntese de ângulo
かぎ鼻 /kagi hana :accipitrine cheiram
かぎ鼻 /kagi hana :nariz aquilino
かけがいのないもの /kakegaino nai mono :maçã do olho
かげろう /kagerou :areje turbulência
かさ /kasa :densidade aparente
かさねて /kasanete :novamente
かっこいい男 /kakko ii otoko :um homem de classe
かつては肩を持ってくれた多くの企業 /katsuteha katawo mottekureta ookuno kigyou :vários uma vez companhias de ho de gung
かならずではないが /kanarazudeha naiga :embora não necessariamente
かなり /kanari :apreciavelmente
かなり /kanari :uma feira mordeu
かなりたくさんの /kanari takusanno :muito
かなりたくさんの /kanaritakusanno :bastante
かなりたくさんの本 /kanari takusanno hon :um bem muitos livros
かなりの /kanarino :apreciável
かなりの /kanarino :muito
かなりの /kanarino :um pouco de um
かなりの /kanarino :vários
かなりの温度変化 /kanarino ondo henka :mudança apreciável em temperatura
かなりの回数 /kanarino kaisuu :um bem muitas vezes
かなりの割合 /kanarino wariai :uma porcentagem justa de
かなりの時間 /kanarino zikan :quantia apreciável de tempo
かなりの親切 /kanarino shinsetsu :bastante bondade
かなりの数の /kanarino kazuno :um exército pequeno de
かなりの数の /kanarino kazuno :um número bastante bom de
かなりの数のボランティア /kanarino kazuno BORANTEIA :um exército pequeno de voluntários
かなりの数の学生 /kanarino kazuno gakusei :um número considerável de estudantes
かなりの被害 /kanarino higai :bastante dano
かなりの変更の後 /kanarino henkouno ato :depois de alterações consideráveis
かなりの率の /kanarino ritsuno :uma porcentagem justa de
かなりの量の /kanarino ryouno :uma quantia considerável de
かなり議論のある点 /kanari gironno aruten :um ponto bastante contencioso
かなり進行した段階 /kanari shinkoushita kizahashi :fase avançada
かなり多く /kanari ooku :um bem muitos
かなり多数 /kanari tasuu :qualquer número
かなり多数 /kanari tasuu :um bem muitos
かなり多数の人々 /kanari tasuuno hitobito :umas muitos pessoas boas
かなり痛い靴 /kanari itai kutsu :sapatos agonizantes
かなり複雑な関係 /kanari fukuzatsuna kankei :muito complexidade
かねての計画どおり /kaneteno keikaku doori :de acordo com o plano pré-arranjado
かねての計画どおり /kaneteno keikaku doori :de acordo com o programa pré-arranjado
かまわない /kamawanai :certo
かゆみ止め /kayumito me :antipruritico drogam
かゆみ止め /kayumito me :medicina de antiitch
かろやかな手ぶり /karoyakanate buri :gesto aéreo
かわいいえくぼ /kawaiiekubo :covinha adorável
かわいそうな /kawaisouna :um pouco de
かわいそうな動物の記事 /kawaisouna doubutsuno kizi :contas de sofrer animais
がくぜんとして /gakuzento shite :espantado
がくぜんとして /gakuzento shite :intimidado
がさつな人 /gasatsuna hito :macaco
がっかりさせる /gakkarisaseru :anticlimático
がらくた /garakuta :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
がらくたの山 /garakutano yama :acumulação de lixo
がらくたの集積 /garakutano shuuseki :acumulação de lixo
が懸念される中で /~ga kenen sareru nakade :entre preocupações que
きざ /kiza :afetação
きざな /kizana :afetado
きざな奴 /kizana yatsu :jacaré
きざに /kizani :afetadamente
きずの採用限度 /kizuno saiyou gendo :imperfeições permissíveis sem consertar
きちんと /kichinto :com precisão
きちんとして /kichinto shite :todo em ordem e moda de Bristol
きちんと整理された /kichinto seirisareta :torta de maçã
きちんと整理された情報 /kichinto seirisaretajouhou :ordem de informação
きちんと整理されている状態 /kichinto seiri sareteiru joutai :ordem de torta de maçã
きっぱりと /kipparito :absolutamente
きつい /kitsui :árduo
きまりが悪い /kimariga warui :envergonhado
きまり悪く /kimari waruku :envergonhadamente
きまり悪さ /kimari warusa :descompostura
きみの力でできる限り /kimino chikarade dekiru kagiri :tudo o senhor sabe como
きょう堰堤 /kyou entei :arqueie represa
きわどいところで /kiwadoitokorode :quase muito tarde
きんたま /kintama :ágata
ぎごちない /gigochinai :tudo folheiam
ぎごちない丁寧さ /gigochinai teineisa :cortesia angular
ぎっくり腰 /gikkuri koshi :agudo baixo atrás dor
ぎらつき防止の /giratsuki boushino :anti deslumbram
ぎりぎりで /girigiride :quase muito tarde
ぎりぎりに迫った /girigirini sematta :11ª hora
ぎりぎりのところ /girigirino tokoro :extremidade absoluta
くさりヘビ /kusari HEBI :máquina de somar
くしげた板 /kushigeta ita :painel arqueado
くすんだ緑色 /kusunda midoriiro :verde antigo
くだらないこと /kudaranaikoto :molho de maçã
くだらない奴 /kudaranai yatsu :pedaço abreviado de nada
くだらない迷信 /kudaranai meishin :superstição absurda
くっついてできた集まり /kuttuitedekita atsumari :aglutinação
くびったけ /kubittake :viciado
くぼんだ部分 /kubonda bubun :nicho
くも状血管腫 /kumojou kekkanshu :aranha de angioma
くるぶし /kurubushi :tornozelo
くるぶしの高さ /kurubushino takasa :altura de tornozelo
くるぶしの保護 /kurubushino hogo :proteção de tornozelo
くるぶしまでの深さ /kurubushimadeno fukasa :tornozelo profundamente
くるぶしまでの深さの水 /kurubushimadeno fuka sano mizu :tornozelo água funda
くるぶしカバー /kurubushi KABAH :extensão de tornozelo
くるぶしブロック /kurubushi BUROKKU :bloco de tornozelo
くるぶし反射 /kurubushi hansha :puxão de tornozelo
くるぶし防具 /kurubushi bougu :guarda de tornozelo
ぐたぐたになるまで /gutagutaninarumade :tudo para triturar
けしかけること /keshikakerukoto :assistência
けた外れに大きい /keta hazu reni ookii :incrivelmente grande
けちな了見 /kechina ryouken :todo o pettiness
けつ /ketsu :ás
けんか /kenka :desordem
けんかを売る少年 /kenkawo uru shounen :menino de aggro
けんか腰の主張 /kenka koshino shuchou :afirmação agressiva
けんもほろろの評言 /kenmohororono hyougen :observação abrupta
こうしたことにもかかわらず /koushita kotonimokakawarazu :afinal de contas isto
こうした背景の下 /koushita haikeinoshita :contra este fundo
ここだけの話だが /kokodakeno hanashi daga :entre nós mesmos
ここにある数字によると /kokoniaru suuzini yoruto :de acordo com as figuras eu vejo aqui
ここに至るまでに /kokoni itaru madeni :no caminho
ここら辺に /kokora henni :sobre aqui
ここら辺りで /kokora ataride :ao redor aqui
こせこせする /kosekosesuru :ansioso
こちらの見積もりでは /kochirano mitsumori deha :de acordo com nossa estimativa
こちらの方へ /kochirano houhe :ao longo daqui
こつぜんと /kotsuzento :de repente
こと /koto :ação
こと /koto :pseudônimo
ことごとく /kotogotoku :desde o princípio a linha
ことごとく /kotogotoku :todo o modo ao longo da linha
このとおりの数メートル先の /kono toorino suuMEHTORU sakino :alguns metros para cima a estrada
このような背景をかんがみ /konoyouna haikeiwo kangami :contra tal um fundo
このような流れの中で /konoyouna nagareno nakade :contra este fundo
このようにして /konoyounishite :depois desta maneira
このページの末尾にあるフォーム /kono PEHZIno matsubini aru FUOHMU :uma forma ao término da página
この意見では /kono iken deha :de acordo com esta visão
この仮説によれば /kono kasetsuni yoreba :de acordo com esta hipótese
この解釈からすると /kono kaishakuka rasuruto :de acordo com esta interpretação
この界隈で /kono kaiwaide :ao redor aqui
この学校の全生徒 /kono gakkouno zen seito :todos os alunos desta escola
この刑事役に適当な俳優 /kono keiziyakuni tekitouna haiyuu :ator satisfatório para este papel de detetive
この件を調査したところ /kono kenwo chousa shitatokoro :depois de conferir no assunto
この事実を検討した後で /kono zizitsuwo kentoushita atode :depois de estudar o fato
この次に /kono tsugini :outro tempo
この上は /kono ueha :mais
この場合もやはり /kono baaimo yahari :novamente
この場合も先と同様に /kono baaimo sakito douyouni :novamente
この新型自転車の特徴の中で /kono shingata zitenshano tokuchouno nakade :entre as vantagens desta bicicleta nova
この数日間の混乱を越えて /kono kazoebikanno konranwo koete :pela destruição dos últimos dias
この数年 /kono kazoedoshi :todos estes anos
この世のあらゆるもの /kono yono arayurumono :tudo criaram coisas
この先 /kono saki :no caminho
この長い間ずっと /kono naga ikan zutto :tudo isso enquanto
この範囲外の数 /kono hanigaino kazu :qualquer número fora desta gama
この不況で /kono fukyoude :entre a baixa econômica atual
この付近一帯に /kono fukin ittaini :ao redor daqui
この辺に /kono henni :ao redor
この辺に /kono henni :ao redor aqui
この辺に /kono henni :sobre aqui
この方角に /kono hougakuni :ao longo daqui
この方法の長所 /kono houhouno chousho :vantagem deste método
この問題について /kono mondaini tsuite :sobre este assunto
これから /korekara :depois disto
これから何年か後に /korekara nannenka atoni :alguns anos abaixo a estrada
これから先 /korekara saki :à frente de nós
これぐらいの高さの /koreguraino takasano :sobre este alto
これだけのことがあった後で /koredakenokotogaatta atode :afinal de contas isto
これだけ努力をしたのだから /koredake doryokuwo shitanodakara :afinal de contas este esforço
これまでに /koremadeni :no caminho
これまで培ってきた /koremade tsuchikatte kita :adquirido
これまで培ってきた能力 /koremade tsuchikatte kita nouryoku :habilidades adquiridas
これもみんな /koremominna :e tudo isso
これらの年月の過ぎ去った後 /korerano juunen tsukino sugi satta ato :afinal de contas estes anos
これらの本すべて /korerano hon subete :todos estes livros
これ以上 /morethan kore :mais
これ以上 /morethan kore :qualquer mais
こんな悲惨な状況の中で /konna hisannajoukyouno nakade :entre toda a escuridão
こ憎らしい /konikurashii :arco
ごくわずかな損失 /gokuwazukana sonshitsu :uma perda muito leve de
ごく一握りの人たち /goku hitonigirino hitotachi :um punhado pequeno de indivíduos
ごく一部の少数派 /goku ichibuno shousuuha :uma minoria pequena
ごちそうとは名ばかりのもの /gochisoutoha nabakarino mono :desculpa para um jantar
ごちゃごちゃして /gochagochashite :por toda parte a loja
ごちゃごちゃして /gochagochashite :por todo lado como o café da manhã de uma mulher furiosa
ごとの /gotono :- por
ごり押し屋 /gori oshiya :arme ciclone
ごろ /goro :aventureiro
ご機嫌よう /go kigenyou :despedida
ご機嫌取り /go kigen tori :polidor de maçã
ご指摘のとおり /goshiteki notoori :admitidamente
ご馳走とは名ばかりのもの /gochisoutoha nabakarino mono :desculpa para um jantar
ご提案の方向に沿って /goteianno houkouni sotte :ao longo das linhas sugeridas
ご褒美 /go houbi :incentivo somado
ご満悦の体で /go manetsuno karadade :tudo sorriem
ご覧のとおり /goranno toori :aparentemente
さえない結末 /saenai ketsumatsu :anticlímax
さたの限り /satano kagiri :ato de loucura completamente
さたの限りの /satano kagirino :absurdo
さっき /sakki :um pequeno tempo atrás
さっぱり /sappari :absolutamente
さて /sate :e agora
さまざまなコメント /samazamana KOMENTO :uma Babel de comentário
さまざまな技術の適切な組み合わせ /samazamana gijutsuno tekisetsuna kumiawase :mistura adequada de habilidades diferentes
さまざまな苦労の末 /samazamana kurouno ura :depois de sofrer muitos sofrimentos
さまざまな宗教の信者 /samazamana shuukyouno shinja :partidários de várias fés religiosas
さまざまな人 /samazamana hito :tudo ordenam das pessoas
さまざまな人 /samazamana hito :tudo ordenam e condicionam de homens
さまざまな人が試食した後で /samazamana hitoga shishokushita atode :depois de prova de gosto extensa
さまざまな人とうまくやっていく才能 /samazamana hitoto umaku yatteiku sainou :habilidade para se dar bem tipos diferentes das pessoas
さまざまな分野で活躍 /samazamana bunyade katsuyaku :ativo em vários campos
さまざまな歴史を生み出した地域 /samazamana rekishiwo u midashita chiiki :área rico em história
さまざまに /samazamani :todo o modo
さようなら /sayounara :despedida
さようなら /sayounara :um bientot
さらなる悪材料 /saranaru akuzairyou :notícias negativas adicionais
さらなる金融緩和 /saranaru kinyuu kanwa :dinheiro de aliviação adicional
さらなる不安 /saranaru fuan :ansiedade adicional
さらに /sarani :adicionalmente
さらに /sarani :e outra coisa
さらに /sarani :mais uma vez
さらに /sarani :novamente
さらに /sarani :um fortiori
さらにたちが悪い /saranitachiga warui :tudo para o pior
さらに悪いことに /sarani warui kotoni :e fazer assuntos pior
さらに悪いことには /sarani waruikoto niha :e o que é pior
さらに悪いもの /sarani waruimono :e pior
さらに悪化させるような状況 /sarani akka saseruyounajoukyou :circunstâncias agravantes
さらに数パーセント /sarani kazu PAHSENTO :número adicional de pontos de porcentagem
さりげない /sarigenai :aéreo
さんざん苦労したあげくに /sanzan kurou shi taagekuni :afinal de contas o esforço
さんざん考えた揚げ句 /sanzan kangae ta age ku :depois de muito pensamento
さんざん考えた揚げ句 /sanzan kangae ta age ku :depois de pensamento sério
さんざん捜したあげくに /sanzan sagashi taagekuni :afinal de contas os esforços para achar
さんざん値切ってから /sanzan negittekara :depois de muito de pechinchação
さんざん迷った末 /sanzan mayotta ura :depois de muita hesitação
ざっと /zatto :aproximadamente
しかしながら /shikashi nagara :e ainda
しかも /shikamo :e
しかも /shikamo :e isso
しかるべき /shikarubeki :apropriado
しかるべき距離 /shikarubeki kyori :distância apropriada
しかるべき形 /shikarubeki kata :forma apropriada
しかるべく /shikarubeku :adequadamente
しかるべく /shikarubeku :sobre leste
しきりにしたがって /shikirinishitagatte :ansioso
しくじって /shikuzitte :tudo para levantar
したくてムズムズして /shitakute MUZUMUZUshite :impaciente
しっかりして /shikkarishite :todo lá
しつこいほど繰り返される /shitsukoihodo kurikaesareru :um para ladainha de
しなやかな /shinayakana :ágil
しばしば起こる事故 /shibashiba okoru ziko :acidente de ocorrência freqüente
しばし黙っていてから /shibashi damat teitekara :depois de um silêncio curto
しばらくして /shibarakushite :depois de alguns momentos
しばらくして /shibarakushite :depois de um pequeno
しばらくして /shibarakushite :depois de um pouco
しばらくして /shibarakushite :depois de um tempo
しばらくしてから /shibarakushitekara :depois de um momento longo
しばらくすると /shibarakusuruto :depois de um período de tempo
しばらくの間経過を見て /shibarakuno aida keikawo mite :depois de observar desenvolvimentos por algum tempo
しばらくぶりに /shibarakuburini :depois de uma real ausência
しばらく考えた後で /shibaraku kangae ta atode :depois que o pensamento de um momento
しばらく考えてから /shibaraku kangae tekara :depois que o pensamento de um momento
しぶしぶと /shibushibuto :contra o cabelo
しゃくにさわる /shakunisawaru :abrasivo
しゃれ /share :um jogo em palavras
しょっちゅう /shotchuu :todo o tempo
しょっちゅう起こる /shotchuu okoru :tudo ocorrência muito familiar
しらけ /shirake :apatia
しらけ世代 /shirake sedai :geração apática
しりびれ /shiribire :barbatana anal
しる受け皿 /shiru uke sara :tigela de aeração
しんがり /shingari :âncora
じっくりと考えた上で /zikkurito kangae ta uede :depois de muito pensamento
じっくりと考えた上で /zikkurito kangae ta uede :depois de pensamento sério
じっくり吟味した後で /zikkuri ginmishita atode :depois de exame cuidadoso
じっくり考えた後で /zikkuri kangae ta atode :depois de muito pensamento
じっくり考えた後で /zikkuri kangae ta atode :depois de pensamento sério
すぐに /suguni :qualquer segundo
すぐに人につっかかるような /suguni hitoni tsukkakaruyouna :agressivo
すぐ横で /sugu yokode :alguns pés fora
すけべじじい /sukebezizii :altere kocker
すけべじじい /sukebezizii :kacker de alte
すごい /sugoi : deuci de acey
すごい /sugoi :agravado
すごい腕前 /sugoi udemae :habilidade surpreendente
すご腕の /sugo udeno :todo-poderoso
すさまじい戦争 /susamazii sensou :guerra apavorante
すさまじい貧困 /susamazii hinkon :pobreza apavorante
すすの増大 /susuno zoudai :crescimento de fuligem
すっかり /sukkari :completamente
すっかり /sukkari :tudo de um montão
すっかり /sukkari :tudo fora
すっかり /sukkari :tudo para pedaços
すっかり /sukkari :tudo terminam
すっかりこんがらがって /sukkarikongaragatte :tudo de uma confusão
すっかり過去のもの /sukkari kakonomono :todos menos ido
すっかり間違って /sukkari machigatte :tudo molharam
すっかり慌てて /sukkari awate te :tudo em uma fervura
すっかり準備完了して /sukkari junbi kanryoushite :tudo feitos e espanou
すっかり疲れて /sukkari tsukarete :tudo fora
すったもんだの揚げ句 /suttamondano age ku :depois de luta considerável
すっぱい胃酸が上がってきて気分が悪い /suppai isanga a gattekite kibunga warui :ácido
すばやい /subayai :ágil
すべて /subete :ao todo
すべて /subete :qualquer coisa e tudo
すべて /subete :tudo de
すべてお見通しの /subete omitooshino :tudo que vêem
すべてにわたる /subeteniwataru :pela tábua
すべてに対する答え /subeteni tai su ru kotae :responda a tudo
すべての /subeteno :tudo
すべてのための /subeteno tameno :tudo
すべてのもの /subeteno mono :todas as coisas
すべてのものを包み込む雰囲気 /subeteno monowo tsutsumikomu funiki :tudo que envolvem atmosfera
すべてのサービスが付いた /subeteno SAHBISUga tsuita :todos os balangandãs
すべての音を飲み込むように静かな /subeteno otowo nomikomu youni shizukana :tudo que absorvem quieto de
すべての準備が完了次第 /subeteno junbiga kanryou shidai :afinal de contas são finalizados arranjos
すべての所得金額 /subeteno shotoku kingaku :toda a renda ganhou
すべての条件が同じとして /subeteno joukenga onazito shite :todas as coisas que são igual
すべての紳士淑女たち /subeteno shinshi shukujotachi :todo o mundo e a esposa dele
すべての人 /subeteno hito :qualquer pessoa
すべての人 /subeteno hito :tudo
すべての対象に対して /subeteno taishouni taishite :pela tábua
すべての男女 /subeteno danjo :todos os homens e mulheres
すべての点で /subeteno tende :por toda parte
すべての法定休日 /subeteno houtei kyuuzitsu :feriados todo legais
すべての棒が駄目になる /subeteno bouga dameni naru :todas as varas fora
すべての民族を含む政権 /subeteno minzokuwo fukumu seiken :administração que cerca grupos todo étnicos
すべてをお見通しの神様 /subetewo omitooshino kamisama :tudo que vêem deus
すべてを考慮してみると /subetewo kouryoshite miruto :todas as coisas consideraram
すべて一体になって /subete ittaini natte :tudo em um
すべて一万円札 /subete ichimanensatsu :todas as dez mil iene contas
すべて込みの /subete komino :todo inclusivo
すべて込みの値段 /subete komino nedan :preço todo inclusivo
すべて込みの値段 /subete komino nedan :tudo em preço
すべて支給されて /subete shikyuu sarete :e tudo acharam
すべて終わって /subete owatte :por toda parte
すべて大文字 /subete oomozi :todos os bonés
すべて同じ調子で /subete onazi choushide :tudo na mesma chave
すべて日本製の自然化粧品 /subete nihonseino shizen keshouhin :todas as cosméticas naturais do Japão
すみれ色 /sumire iro :ametista
すり傷 /surikizu :abrasão
する鋭い能力 /suru surudoi nouryoku :habilidade aguda para
ずっと /zutto :o tempo todo
ずっと /zutto :toda a vida
ずっと /zutto :toda a vida muito tempo
ずっと /zutto :toda a vida por
ずっと /zutto :todo o tempo
ずっと /zutto :uma grande transação
ずっと以前に /zutto izenni :a muito tempo atrás
ずっと昔からの友達 /zutto mukashikarano tomodachi :um amigo de modo atrás
ずっと昔に /zutto mukashini :a muito tempo atrás
ずっと先のこと /zutto sakinokoto :um modo longo fora
ずっと前に /zutto maeni :a muito tempo atrás
ずらりと並んだ /zurarito naranda :uma formação inteira de
ずらりと並んだもの /zurarito naran damono :ordem
ずらりと並んだケーキ /zurarito naranda KEHKI :ordem de bolos
ずらりと並んだ旗の列 /zurarito naranda hatano retsu :ordem de bandeiras
ずらりと並んだ傘 /zurarito naranda kasa :ordem de guarda-chuvas
ずらりと並んだ商品 /zurarito naranda shouhin :ordem de mercadoria
ずらりと並んだ選択肢 /zurarito naranda sentakushi :ordem de escolhas
ずらりと並んだ釣竿 /zurarito naranda choukan :ordem de varas de pescar
ずるい /zurui :ambidestro
ずるい /zurui :arco
ずるさ /zurusa :malícia
せつない願い /setsunai negai :desejo agonizante
せめてもの頼り /semetemono tayori :qualquer porto em uma tempestade
そういうものすべて /souiumono subete :todas as tais coisas
そういう人は皆 /souiu hitoha mina :todos os tais homens
そうしたものみんな /soushitamono minna :e tudo
そうした手段も考えて /soushita shudanmo kangaete :ao longo de tal enfileira como bem
そうそうたる映画スター /sousoutaru eiga SUTAH :um grupo de estrelas de filme de tempo grandes
そうだ /souda :um
そうですとも /soudesu tomo :absolutamente
そこいら一面に /sokoira ichimenni :por toda parte a loja
そこいら一面に /sokoira ichimenni :por todo lado como o café da manhã de uma mulher furiosa
そこいら中 /sokoira juu :por todo lado
そこいら中 /sokoirajuu :por toda parte
そこから /sokokara :um quo
そこで /sokode :e assim
そこに /sokoni :quem de anúncio
そこへ /sokohe :quem de anúncio
そこらじゅう /sokorajuu :por todo lado
そこらじゅうで /sokorajuude :por toda parte o espetáculo
そして /soshite :e
そしてそれは皆 /soshitesoreha mina :e tudo isso
そしゃく力 /soshaku chikara :habilidade para agarrar
そしゃく力 /soshaku chikara :habilidade para entender
そっくり /sokkuri :por toda parte
そっくりで /sokkuride :semelhante
そのうち /sonouchi :presentemente
そのとおりだ /sono toorida :um
そのとおりで /sono tooride :absolutamente sangrento
そのものずばり /sonomonozubari :rem de anúncio
そのようなものすべて /sono youna mono subete :tudo aquilo
そのような感じの事柄 /sonoyouna kanzino kotogara :e aquele tipo de materiais
そのような人々 /sono youna hitobito :todo tal
そのような展開の中で /sonoyouna tenkaino nakade :entre tal um desenvolvimento
そのようにして /sonoyounishite :depois daquela maneira
そのように強力な競争相手の間で /sonoyouni kyouryokuna kyousou aiteno aidade :entre tais competidores poderosos
そのプロジェクトのもう一つさらに難しいこと /sono PUROZIEKUTOno mou hitotsu sarani muzukashiikoto :outro aspecto mais desafiador do projeto
その運動の熱烈な支持者 /sono undouno netsuretsuna shizisha :partidário ardente do movimento
その会社への働きかけ /sono kaishaheno hatarakikake :aproximar se para a companhia
その間ずっと /sono aida zutto :o tempo todo
その間中 /sono aida juu :o tempo todo
その企ての妥当性 /sono kuwadateno datousei :prudência da tentativa
その逆もしかりだ /sono gyakumo shikarida :e vice-versa
その劇にぴったりの女優 /sono gekini pittarino joyuu :atriz satisfatório para o jogo
その結果 /sono kekka :adequadamente
その件に関するあらゆる資料 /sono kenni kansuru arayuru shiryou :todos os documentos relativo ao assunto
その古城ができてからの年数 /sono kojou gadekitekarano nensuu :idade do castelo velho
その顧客と交渉した結果 /sono kokyakuto ~koushoushita kekka :depois de negociações com o cliente
その後 /sono ato :depois
その後 /sono ato :depois daquele tempo
その後 /sono ato :posteriormente
その後 /sono go :depois disso
その後の報告によると /sono atono houkokuni yoruto :de acordo com relatórios posteriores
その合間に /sono aimani :ínterim de anúncio
その根拠とともに /sono konkyoto tomoni :junto com alguma razão
その根拠と共に /sono konkyoto tomoni :junto com alguma razão
その時の気分次第で /sono tokino kibun shidaide :de acordo com o humor do momento
その種のもの /sono shunomono :qualquer coisa daquela natureza
その上 /in sono :adicionalmente
その上 /sono ue :e então
その上どっさり /sono ue dossari :e alguns
その上どっさり /sono ue dossari :e então alguns
その上に /sono ueni :e o que é mais
その上に /sono ueni :sobre e além de
その場かぎりの解決 /sono ba kagirino kaiketsu :ad hoc solução
その場しのぎの外交 /sono ba shinogino gaikou :ad libitum diplomacia
その場で思い付いた言葉 /sono bade omoi tsuita kotoba :ad libitum observação
その場に応じた適切な対応 /sono bani ouzita tekisetsuna taiou :resposta apropriada
その場の成り行きに対応する外交 /sono banona ri gyou kini taiousuru gaikou :ad libitum diplomacia
その場の正確な描写 /sono bano seikakunasukecchi :desenho preciso da cena
その場限りの規則 /sono ba kagirino kisoku :ad hoc regras
その場合にふさわしい /sono baaini fusawashii :destine à ocasião
その場所に /sono bashoni :locum de anúncio
その場所へ /sono bashohe :locum de anúncio
その状況の現実 /sonojoukyouno genzitsu :realidade da situação
その人がしびれを訴える部位 /sono hitoga shibirewo uttaeru bui :área onde a pessoa sente entorpecimento
その人に /sono hitoni :hominem de anúncio
その世紀が改まった後に /sono seikiga arata matta atoni :depois da volta do século
その製品のにおける代理店と特約店 /sono seihinnoni okeru dairitento tokuyakuten :os agentes e distribuidores para os produtos em
その前日の午後 /sono zenzitsuno gogo :tarde antes de
その装置に接続した他の機器 /sono souchini setsuzokushita tano kiki :outro dispositivo conectou ao equipamento
その他 /sonota :e assim por diante
その他 /sonota :e assim sucessivamente
その他 /sonota :e caso contrário
その他 /sonota :e tal
その他いろいろ /sonota iroiro :e isso que não
その他すべて /sonota subete :e tudo
その他もろもろ /sono tamo romoro :e assim por diante
その他案件 /sonota anken :qualquer outro negócio
その他一切の危険・損失・災難 /sonota issaino kiken sonshitsu sainan :todos os outros perigos, perdas e infortúnios
その他何もかも /sonota nanimo kamo :e o resto
その他何もかも /sonota nanimo kamo :e todo o resto
その他何もかも /sonota nanimo kamo :e todo o resto disto
その他何やかや /sonota nani yakaya :e isso que não
その他何やかや /sonota nani yakaya :e tudo
その他多くのもの /sonota ookunomono :e eu não sei isso que
その他多くのもの /sonota ookunomono :um bem muitos outros
その他大勢 /sono hokaoozei :e muitos outros
その他同種類のもの /sonota dou shuruinomono :e o igual
その代わり /sono kawari :alternativamente
その代案としては /sono daian to shite ha :alternativamente
その地の全才人賢者 /sono chino utsu saizin kenja :toda a inteligência e sabedorias do lugar
その地方の年間降水量 /sono chihouno nenkan kousuiryou :precipitação anual na região
その提案を慎重に検討した後 /sono teianwo shinchouni kentoushita ato :depois de haver estudado a proposta cuidadosamente
その道に秀でた /sono michini hiideta :realizado
その評決が下された後 /sono hyouketsugashitasareta ato :depois que o veredicto fosse passado
その部分の骨の異常な増大 /sono bubunno honeno ijouna zoudai :crescimento de osso anormal na área
その分野で定評ある指導者 /sono bunyade teihyou aru shidousha :líder reconhecido na profissão
その本性に従って /sono honshouni shitagatte :depois de seu tipo
その本性に従って /sono honshouni shitagatte :depois do tipo
その問題は別として /sono mondaiha wakato shite :aparte daquele assunto
その問題は別として /sono mondaiha wakato shite :aparte daquele problema
その問題への徹底調査 /sono mondaiheno tettei chousa :uma sonda minuciosa no assunto
その問題を解く数式 /sono mondaiwo toku suushiki :equação algébrica para resolver o problema
その融資を全額返済した後に /sono yuushiwo zengaku hensaishita atoni :depois de pagamento do empréstimo por completo
その旅行の間ずっと /sono ryokouno aida zutto :durante toda a viagem
そばかす /sobakasu :beijos de anjo
そばに /sobani :ao lado de
そばに /sobani :ao redor
そびえ立つ塔 /sobie tatsu araragi :torre aérea
そり橋 /sori bashi :ponte arqueada
それから /sorekara :e então
それぞれ /sorezore :tudo de
それぞれの /sorezoreno :- por
それぞれの好みの問題 /sorezoreno konomino mondai :um assunto de escolha
それぞれ皆 /sorezore mina :tudo e vário
それぞれ思い思いに /sorezore omoi omo ini :de acordo com fantasia individual
それだから /soredakara :e assim
それだから余計に /soredakara yokeini :ainda mais
それだけに過ぎない /soredakeni suginai :e nenhum mais
それだけは勘弁して /soredakeha kanbenshite :qualquer coisa mas isso
それで /sorede :e assim
それでいて /sorede ite :todo o mesmo tempo
それでもやはり /soredemo yahari :todos o mesmo
それで結構 /sorede kekkou :e acolhimento
それで終わり /sorede owari :e isso vai
それと前後して /soreto zengoshite :sobre aquele tempo
それにまた /sorenimata :e além
それに沿った /soreni sotta :adequadamente
それに応じて /soreni ouzite :adequadamente
それに加えて /soreni kuwaete :sobre e além de
それに先立って /soreni sakidatte :antecedente para isso
それに同じ人 /soreni onazi hito :outro tal
それに類したもの /soreni tagui shitamono :e tudo aquilo jazz
それはさておき /sorehasateoki :sobre e além disto
それはそうと /soreha souto :oportunamente
それはそれでいい /sorehasoredeii :todo bem e bom
それはそれとして /sorehasoreto shite :aparte disso
それは結構なことだ /soreha kekkouna kotoda :e um trabalho bom, também,
それは結構なことだ /soreha kekkouna kotoda :e uma coisa boa, também,
それは別にしても /soreha betsunishitemo :aparte de qualquer outra coisa
それもそのはず /soremo sonohazu :e nenhuma maravilha
それもそのはずだ /soremo sono hazuda :e com razão
それも結構 /soremo kekkou :todo bem e bom
それ以後 /sore igo :depois daquele tempo
それ以後 /sore igo :depois disso
それ以上 /morethan sore :e mais
それ以上 /morethan sore :qualquer mais
それ故 /sore ko :adequadamente
それ自身の組織を攻撃する抗体 /sore zishinno soshikiwo kougekisuru koutai :anticorpos que atacam seus próprios tecidos
それ相応に /sore sououni :adequadamente
そろばん /soroban :ábaco
そろばんのうまい人 /sorobanno umai hito :abacista
そろばん教室 /soroban kyoushitsu :escola de ábaco
そわそわして /sowasowashite :tudo de um gorjeio
そんなに苦労したあげくに /sonnani kurou shi taagekuni :depois de tanto dores
そんな戯言 /sonna zaregoto :todos o defeque
ぞんざいに /zonzaini :qualquer velho como
たいがいの /taigaino :quase tudo
たいそうな /taisouna :um bem muitos
たいてい /taitei :quase sempre
たくさん /takusan :uma grande transação
たくさんの /takusanno :abundante
たくさんの /takusanno :anfitrião de
たくさんの /takusanno :anfitrião inteiro de
たくさんの /takusanno :muito
たくさんの /takusanno :ordem de, um
たくさんの /takusanno :qualquer quantia de
たくさんの /takusanno :todos os tipos de
たくさんの /takusanno :um fio de
たくさんの /takusanno :um grande número de
たくさんの /takusanno :um lote inteiro de
たくさんの /takusanno :um matou de
たくさんの /takusanno :um número grande de
たくさんの /takusanno :um volume de
たくさんの /takusanno :uma dúzia de de
たくさんの /takusanno :uma massa de
たくさんの /takusanno :uma multidão de
たくさんの /takusanno :vários
たくさんのいろいろなもの /takusanno iroirona mono :muitas coisas diferentes
たくさんのお金 /takusanno okane :braço e uma perna
たくさんの器具 /takusanno kigu :muito aparato
たくさんの業績 /takusanno gyouseki :bastante trabalho
たくさんの攻撃ミス /takusanno kougeki MISU :amplos pecados de ofensiva
たくさんの仕事を抱えて多忙にしていなくてはたまらない症状 /takusanno shigotowo kakaete tabouni shite inakuteha tamaranai shoujou :síndroma de aceleração
たくさんの思い出 /takusanno omoide :uma casa cheia de recordações
たくさんの事柄の同時発生 /takusanno kotogarano douzi hassei :tudo de uma vez ness
たくさんの書物 /takusanno kakimono :uma balsa de livros
たくさんの心配事 /takusanno shinpaigoto :uma balsa de preocupações
たくさんの人 /takusanno hito :muitas pessoas
たくさんの人 /takusanno hito :um grande número das pessoas
たくさんの品物 /takusanno shinamono :muitos bens
たくさんの宝石をちりばめた王冠 /takusanno housekiwo chiribameta oukan :uma coroa espalhou com muitas jóias
たくさんの毛 /takusanno ke :muito cabelo
たくさんの友人 /takusanno yuuzin :anfitrião de amigos
たくさんの良いこと /takusanno yoikoto :uma tigela de cerejas
たくさんの量 /takusanno ryou :uma grande transação
たくらみで目的を達しようとする人 /takuramide mokutekiwo tasshi youtosuru hito :pescador
たたずまい /tatazumai :aparecimento
ただでさえ /tadadesae :já
ただでさえ厄介な作業 /tadadesae yakkaina sagyou :já processo oneroso
ただならぬにおい /tadanaranunioi :cheiro alarmante
ただならぬ物音 /tadanaranu monooto :som alarmante
ただ一人 /tada hitori :só
ただ一人で /tada hitoride :tudo no solitário
ただ一人で /tada hitoride :tudo pelo solitário
たちまち /tachimachi :rapidamente
たちまち /tachimachi :tudo de uma vez
たった /tatta :qualquer
たっぷり /tappuri :tudo de
たっぷり1時間 /tappuri ichi zikan :uma hora boa
たっぷりの /tappurino :muito
たっぷりの /tappurino :uma quantia generosa de
たっぷりの /tappurino :uma quantidade generosa de
たっぷりの水 /tappurino mizu :uma quantidade generosa de água
たっぷりの報酬 /tappurino houshuu :ampla recompensa
たとえ話 /tatoe hanashi :alegoria
たとえ話 /tatoe hanashi :história alegórica
たとえ話の /tatoe hanashino :alegórico
たぶん嘘であろう /tabun usode arou :apócrifo
たまげた /tamageta :pasmado
たまげた話 /tamageta hanashi :história surpreendente
ためにならない /tameninaranai :contra os interesses
ためらい /tamerai :ambivalência
ためらいがちな /tameraigachina :amedrontado
たもとを連ねて /tamotowo tsura nete :todo junto
たゆみなく働く人 /tayuminaku hataraku hito :trabalhador árduo
たわみ角 /tawami kaku :ângulo de declive de inclinação
だ /da :pareça representar a única possível solução
だいじょうぶで /daijoubude :certo
だいじょうぶで /daijoubude :maçãs
だいだい色 /daidai iro :antigo vermelho
だったりして /dattarishite :e tudo
だって /datte :afinal de contas
だぶついた工業製品 /dabutsuita kougyou seihin :um excesso de produtos industriais
だぼら /dabora :molho de maçã
だんだんと好きになる嗜好品 /dandanto suki ninaru shikouhin :gosto adquirido
ちまたの噂では /chimatano uwasa deha :de acordo com os rumores que passam
ちまたの噂では /chimatano uwasa deha :de acordo com que pessoas diga
ちゃんと /chanto :certo
ちゃんとした男性なら誰でも良い /chantoshita danseinara daredemo yoi :qualquer homem bom fará
ちゃんとしている /chanto shite iru :tudo abotoam
ちょうどその頃 /choudo sonokoro :ao redor daquele tempo
ちょうどよいときに /choudo yoitokini :tudo em seu tempo
ちょうなかけ /chounakake :adzeing terminam
ちょく /choku :xícara de bolota
ちょちょいのちょい /chochoino choi :um passeio no parque
ちょっとした /chottoshita :um pouco de um
ちょっとしたアドバイス /chottoshita ADOBAISU :um pouco de conselho
ちょっとした驚き /chottoshita odoroki :um pouco de uma surpresa
ちょっとした思い付き /chottoshita omoitsuki :um pensamento rápido
ちょっとためらった後 /chottotameratta ato :depois de um pouco de hesitação
ちょっとの /chottono :um pouco
ちょっとの /chottono :um pouco de
ちょっと間をおいてから /chottokanwo oitekara :depois de uma pausa
ちょっと間をおいてから /chottokanwo oitekara :depois de uma pequena pausa
ちょっと考えた後で /chotto kangae ta atode :depois de reflexão breve
ちょっと申し訳に裁判を開いただけで /chotto moushiwakeni saibanwo hira itadakede :depois de um escárnio de uma tentativa
ちょっと前に /chotto maeni :um feitiço atrás
ちょっと病気をした後で /chotto byoukiwo shita atode :depois de uma doença curta
ちょっぴり /choppiri :uma sugestão de
ちんどん屋 /chindonya :uma faixa de sandwichmen musical
つい /tsui :acidentalmente
ついた癖 /tsuita kuse :hábito adquirido
ついでに /tsuideni :no caminho
ついでに /tsuideni :oportunamente
ついに /tsuini :extremum de anúncio
つかの間の名声 /tsukano mano meisei :15 minutos de fama
つき合わせはぎ /tsuki awasehagi :costura limitada
つけ /tsuke :conta de conta
つけっぱなしの /tsukeppanashino :sempre em
つけっぱなしのテレビ /tsukeppanashino TEREBI :sempre na televisão
つなぎっ放しの /tsunagit hanashiteno :sempre em
つなぎばしご /tsunagibashigo :escada de mão aérea
つまらない奴 /tsumaranai yatsu :pedaço abreviado de nada
つまるところ /tsumarutokoro :completamente
つらい /tsurai :acre
つらい /tsurai :árduo
つらい1日 /tsurai ichinichi :dia árduo
つらい状況 /tsuraijoukyou :condição adversa
つらい旅 /tsurai tabi :viagem árdua
つんとするにおいの煙 /tsuntosurunioino kemuri :fumaça de cheiração acre
つんと鼻を突く /tsunto hanawo tsuku :acre
つんと鼻を突く煙 /tsunto hanawo tsuku kemuri :fumaça acre
つんと鼻を突く煙霧 /tsunto hanawo tsuku enmu :fumos acres
てきぱきして /tekipakishite :alerta
てらい /terai :afetação
てらいのある /teraino aru :ambicioso
てんでんバラバラの意見 /tenden BARABARAno iken :uma variedade de opiniões
てんやわんや /tenyawanya :alarmes e excursões
でかした /dekashita :e um trabalho bom, também,
でかした /dekashita :e uma coisa boa, também,
できること /dekirukoto :habilidade
できるだけ /dekirudake :todo o a pessoa pode
できる限り /dekiru kagiri :todo o a pessoa pode
できる限り /dekiru kagiri :tudo adquirem fora
できる生徒 /dekiru seito :menino capaz
でき損ないの事業 /deki sokona ino kotowaza :projeto abortivo
でたらめに /detarameni :depois de um tipo
でたらめに /detarameni :todo de qualquer maneira
でっかいオッパイ /dekkai OPPAI :loja de bolinho de massa de maçã
でっち上げ逮捕 /decchi age taiho :colarinho de acomodação
でんぷん形成体 /denpun keiseitai :corpo de amylogenico
とうとうと流れる川 /toutouto nagareru kawa :rio abundante
とうの昔 /touno mukashi :a muito tempo atrás
とがった角 /togatta kaku :angularidade
とがめ /togame :acusação
とげとげしい /togetogeshii :acerbo
とげとげしい /togetogeshii :acre
とげとげしい /togetogeshii :acrimonioso
とげとげしい /togetogeshii :ácido
とげとげしい訴訟 /togetogeshii soshou :processo acrimonioso
とげとげしく /togetogeshiku :acrimoniosamente
とげとげしさ /togetogeshisa :acerbidade
とげとげしさ /togetogeshisa :acrimônia
とげとげしさ /togetogeshisa :sarcasmo
とことん /tokoton :um aficionado
ところで /tokorode :e agora
としての期間の後 /~to shite no kikanno ato :depois de um limite como
とっくにすんだこと /tokkunisundakoto :história antiga
とっくの昔に /tokkuno mukashini :idades atrás
とっておきの決め手 /totteokino ki mete :ás no buraco
とっておきの切り札 /totteokino kiri satsu :ás no buraco
とっておきの切り札 /totteokino kiri satsu :ás para cima sua manga
とても /totemo :qualquer coisa como
とてもかわいい子 /totemokawaii ko :anjo de uma criança
とてもハッピーで /totemo HAPPIHde :tudo sorriem
とても楽しいこと /totemo tanoshiikoto :muita diversão
とても器用な /totemo kiyouna :ambidestro
とても小さい /totemo chiisai :um pouco
とても多くの /totemo ookuno :uma gama enorme de
とても厄介なこと /totemo yakkainakoto :amolação todo-poderosa
とともに /to tomoni :junto com
とどのつまり /todonotsumari :afinal de contas
とにかく /tonikaku :afinal de contas
とにかく /tonikaku :de qualquer maneira
との反テロの協力関係 /tono kaeri TEROno kyouryoku hanTEROno kyouryoku kankei :sociedade de antiterrorismo com
との和平交渉の合意 /tono wahei koushouno goui :acordo em negociações de paz com
とは程遠い /toha hodotooi :qualquer coisa mas
とびきり上等の /tobikirijoutouno :vantagem alfa
とび切り上等の /tobi kirijoutouno :um
ともかく /tomokaku :qualquer modo
とりとめのない /toritomeno nai :absurdo
とりわけ /toriwake :acima de tudo
とりわけ /toriwake :acima de tudo coisas
とりわけ /toriwake :entre outras coisas
とりわけ /toriwake :entre outros
とんだ計算違い /tonda keisan chigai :erro de cálculo absurdo, um
とんだ代物 /tonda kawarimono :afazeres apavorante
とんでもない悪党 /tondemonai akutou :salafrário todo-poderoso
とんでもない臆病者 /tondemonai okubyousha :covarde de arrant
とんでもない考え /tondemonai kangae :idéia absurda
とんでもない動き /tondemonai ugoki :movimentos anormais
とんま /tonma :cabeça de ar
とんま /tonma :ás
とんまな /tonmana :alguns fatias com falta de um pão
とんまな /tonmana :alguns maçãs com falta de uma piquenique
とんまな /tonmana :um curto e grosso com falta de um seis pacote
とんまな /tonmana :um par de tinnies com falta de uma laje
とんまな /tonmana :um stubbie com falta de um seis pacote
と一緒に /to itshoni :ao lado de
と同時に /to douzini :ao lado de
と粒 /to tsubu :grãos abrasivos
と粒加工 /to ryuukakou :trabalho mecânico abrasivo
どうしても /doushitemo :absolutamente
どうしても /doushitemo :de qualquer maneira
どうしても曲げられない絶対の真理 /doushitemo magerarenai zettaino shinri :verdade absoluta, incontrovertível
どうせ /douse :de qualquer maneira
どうでもいいけど /doudemoiikedo :aparte de qualquer outra coisa
どうでもよい /doudemo yoi :todos o mesmo
どうでもよいことで /doudemoyoikotode :todo o um
どうにか /dounika :depois de uma moda
どう見たって /dou mi tatte :qualquer modo o senhor olhar a isto
どう見ても /dou mitemo :aparentemente
どう見ても /dou mitemo :qualquer modo o senhor olhar a isto
どう考えてみても /dou kangae temitemo :qualquer dia
どう考えてみても /dou kangae temitemo :qualquer dia da semana
どう考えても /dou kangae temo :qualquer modo o senhor fatia isto
どう考えても恥知らずな /dou kangae temo hazishirazuna :absolutamente infame
どぎつい /dogitsui :ácido
どぎまぎした /dogimagishita :envergonhado
どぎまぎして /dogimagishite :envergonhadamente
どこかに /dokokani :em qualquer lugar
どこかに /dokokani :qualquer portão
どこからどこまで /dokokara dokomade :por toda parte
どこか一日でも行われた前貸しにつき /dokoka ichinichidemo okonawareta maegashi shinitsuki :avanços fizeram durante qualquer um dia
どこでも /dokodemo :em qualquer lugar
どこでも /dokodemo :por toda parte
どこでも /dokodemo :por todo lado
どこにでも転がっている /dokonidemo korogatte iru :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
どこにも /dokonimo :em qualquer lugar
どこもかしこも /dokomo kashikomo :por toda parte
どちらかと言えば /dochirakato ieba :um pouco de um
どちらかを選ぶべき /dochirakawo erabu beki :alternativa
どちらか一方を選ぶべき /dochiraka ippouwo erabu beki :alternativa
どちらにしても /dochiranishitemo :qualquer modo
どっさり /dossari :qualquer número de
どっさり /dossari :tudo de um montão
どっさりと /dossarito :tudo de um caroço
どっさりのクズ /dossarino KUZU :uma carga de lixo
どっちつかずは禁物 /docchi tsukazuha kinmotsu :tudo ou nada
どっちみち /docchimichi :afinal de contas
どっちみち /docchimichi :de qualquer maneira
どのみち /donomichi :afinal de contas
どのようなセックスでも許すこと /donoyouna SEKKUSUdemo yurusukoto :todo o modo
どのような品質 /donoyouna hinshitsu :qualquer qualidade
どれか一つ /doreka hitotsu :qualquer um
どれでも /doredemo :qualquer
どれでも /doredemo :qualquer um
どれも /doremo :qualquer
どれもこれも /doremo koremo :todas as visões que eu vi eram
どれもこれもみんな /doremokoremominna :tudo e vário
どんぐり /donguri :bolota
どんぐりの殻 /dongurino kaku :concha de bolota
どんぐり形のカボチャ /donguri katachino KABOCHA :abóbora de bolota
どんぐり時計 /donguri tokei :relógio de bolota
どんちゃん騒ぎ /donchan sawagi :tudo em
どんなことでもまかり通る /donnakotodemomakari tooru :qualquer coisa vai
どんなときでも /donnatokidemo :qualquer dia
どんなときでも /donnatokidemo :qualquer dia da semana
どんなものでも /donna monodemo :qualquer coisa
どんなやり方でも /donnayari houdemo :qualquer modo velho
どんなやり方でも /donnayari houdemo :qualquer que modo
どんなスポーツもこなす人 /donna SUPOHTU mokonasu hito :ao redor de jogador
どんなタイプの /donna TAIPUno :qualquer tipo de
どんな季節でも快適であること /donna kisetsudemo kaitekide arukoto :toda a versatilidade de ano
どんな条件でも /donnajoukendemo :qualquer dia
どんな条件でも /donnajoukendemo :qualquer dia da semana
どんな人でも /donna hitodemo :qualquer
どんな方法でも /donna houhoudemo :qualquer que modo
どんぶり勘定 /donburi kanjou :estimação aproximada
どん底 /donzoko :abismo
ない /nai :ausente
ないがしろにされ過ぎているゲーム界のジャンル /naigashironi saresugite iru GEHMUkaino JANRU :tudo ignoraram gênero também no mundo de gaming
ないがしろにされ過ぎている子供と女性の権利 /naigashironi saresugite iru kodomoto joseino kenri :tudo ignoraram direitos de crianças e mulheres também
ないがしろにされ過ぎている存在 /naigashironi saresugite iru sonzai :tudo ignoraram existência também
ないがしろにされ過ぎている豊かな国と貧しい国との格差 /naigashironi saresugite iru yutakana kunito mazushii kunitono itpyouno kakusa :tudo ignoraram abertura também entre ricos e países pobres
なおさら /naosara :ainda mais
なおさら /naosara :um fortiori
なおさらよい /naosara yoi :todos o melhor
なおさら悪い /naosara warui :todo o o pior
なおそれ以上 /morethan naosore :e a elevação
なお一応相談の上で /nao ichiou soudanno uede :depois de consulta adicional
なお一層 /nao issou :ainda mais
なかんずく /nakanzuku :acima de tudo
なかんずく /nakanzuku :acima de tudo coisas
なかんずく /nakanzuku :entre outras coisas
なかんずく /nakanzuku :entre outros
なくてはならない /nakutehanaranai :absolutamente necessário
なくなって /nakunatte :entre o perder
なし崩し返済負債 /nashi kuzu shi hensai fusai :empréstimo amortizado
なじみ /nazimi :conhecimento
なじるような目つき /naziruyouna metsuki :relance acusatório
なだめ行動 /nadame koudou :comportamento de apaziguamento
など /nado :e materiais
なまの数字 /namano suuzi :figura atual
なまめかしい /namamekashii :amoroso
なるほど確かに厳しい刑罰だが /naruhodo tashikani kibishii keibatsu daga :admitidamente castigo severo, mas
なれ合い支払い /nareai shiharai :pagamento de acomodação
なれ合い手形 /nareai tegata :endosso de favor
なんでも /nandemo :qualquer coisa velha
なんでもできる人 /nandemodekiru hito :todo mais em volta
なんとしてでも /nanto shite demo :de qualquer maneira
なんとなく元気が出ない /nantonaku genkiga denai :todo o overish
におい酢 /nioi saku :vinagre aromático
にきびの跡 /nikibino ato :cicatriz de acne
にきびの薬 /nikibino kusuri :medicamento de acne
にきび治療薬 /nikibi koushiketsu~chiryouyaku :remédio de acne
にしんの群れ /nishinno mure :um baixio de arenque
による平和デモが行われる中で /yoru hirakazu DEMOga okonawareru nakade :entre demonstrações calmas de
にわかの /niwakano :um aguaceiro de
にわかの出発 /niwakano shuppatsu :partida abrupta
に課された根拠のない制約 /nikasareta konkyono nai seiyaku :restrições arbitrárias impuseram em
に関する規制の撤廃 /kansuru kikansuru kiseino teppai :abolição de regulamentos em
に向かって進む道中 /nimukatte susumu douchuu :todo o modo para cima o modo para
に十分な権限の採用 /juubunna kengenno saiyou :adoção de poderes suficiente para
に従順な /juujunna :ameno para
に詳しい情報筋によれば /shou shiijouhou suzi niyoreba :de acordo com uma fonte perto de
に乗って /ni notte :a bordo
に素直な /sunaona :ameno para
に対するさまざまな批判を受けて /tai su rusamazamana hihanwo ukete :depois de crítica larga para
に対するさらなる打撃 /saranaru dageki :sopro adicional para
に対する臨床診断のアルゴリズム /taisuru rinshou shindanno ARUGORIZUMU :algoritmo que descreve aproximação clínica para
ねかし /nekashi :envelhecimento
のあらゆる側面 /no arayuru sokumen :tudo apóiam de
のすみか /no sumika :domicílio de
のためにならない /no tameninaranai :contra os interesses
のために使用される脳の領域 /no tameni shiyousareru nouno ryouiki :área do cérebro usou para
ののしり言葉 /nonoshiri kotoba :idioma abusivo
ののしるスピーチ /nonoshiru SUPIHCHI :fala abusiva
のるかそるか /noruka soruka :tudo ou nada
のるかそるかのギャンブル /noruka sorukano GYANBURU :tudo ou nada empreendimento arriscado
のるかそるかの闘争 /noruka sorukano tousou :tudo ou nada luta
のろま /noroma :ás
のアドバイスに逆らって /~no ADOBAISUni gyaku ratte :contra o conselho
のアドバイスを無視して /~no ADOBAISUwo mushishite :contra o conselho
の影響を受けやすい /~no eikyouwo uke yasui :ameno para
の活発なメンバー国 /~no kappatsuna MENBAH kuni :sócio ativo de
の腰に回された腕 /~no koshini mawasareta ude :braço atirou ao redor dos quadris de
の最中 /~no saichuu :entre
の辞職が求められる中で /~no zishokuga motomerareru nakade :entre chamadas para alguém deixar
の辞職が叫ばれる中で /~no zishokuga sa bareru nakade :entre chamadas para alguém deixar
の心にかなった /~no kokoroni kanatta :depois da fantasia
の心にかなった /~no kokoroni kanatta :depois do coração
の心にかなった /~no kokoroni kanatta :depois do próprio coração
の正確な複製 /~no seikakuna fukusei :reprodução precisa de
の積極的な関与 /~no setkyokutekina kanyo :envolvimento ativo de
の側近 /~no sokkin :ajudante perto de
の適正な数 /~no tekiseina kazu :número apropriado de
の適正に応じて /~no tekiseini ouzite :de acordo com a aptidão de
の不利になるように /~no furini naruyouni :contra os interesses
の奮闘ぶりに対する感謝 /~no funtouburini taisuru kansha :avaliação para a luta
の豊かな贈り物 /~no yutakana okurimono :oferecimentos abundantes de
の豊かな捧げもの /~no yutakana sasa gemono :oferecimentos abundantes de
の魅力 /~no miryoku :atraia de
の目に浮かぶ非難の色 /~no meni ukabu hinanno iro :acusação nos olhos
の約半数 /~no yaku hansuu :ao redor 5650% de
はいはいする幼児 /haihaisuru youzi :biter de tornozelo
はえぬきの /haenukino :e criou
はかりのさお /hakarino sao :braço de um equilíbrio
はしご車 /hashigo kuruma :caminhão aéreo
はしご車 /hashigo kuruma :caminhão de escada de mão aéreo
はしご乗り /hashigono ri :artista acrobático em uma escada de mão
はしご乗り /hashigono ri :desempenhos acrobáticos em uma escada de mão
はちきれんばかりの健康 /hachikirenbakarino kenkou :saúde abundante
はっきりした証拠の欠如 /hakkirishita shoukono ketsujo :ausência de evidência reconhecível
はっきりしない立場 /hakkirishinai tachiba :posição ambígua
はっきりしない輪郭 /hakkirishinai rinkaku :forma ambígua
はっきり目覚めた状態 /hakkiri meza me tajoutai :vigilância alerta
はっきり目覚める反応 /hakkiri mezameru hannou :resposta de alertação
はったりずくめ /hattarizukume :muito bunkum
はなはだしい悪政 /hanahadashii akusei :maladministration apavorante
はなはだ悲惨な結果 /hanahada hisanna kekka :efeito absolutamente desastroso
はねあがり者 /haneagarisha :aberrante
はり麻酔 /hari masui :anestesia por acupuntura
はるかかなたに /harukakanatani :longe fora
はるかに /harukani :uma grande transação
はるか彼方に /haruka a houni :longe fora
はるばる /harubaru :todo o modo
ばか /baka :cabeça de ar
ばか /baka :ás
ばかげた /bakageta :absurdo
ばかげた /bakageta :um pouco ido
ばかげたこと /bakagetakoto :absurdo
ばかげたほど古めかしい /bakagetahodo furu mekashii :absurdamente velho formou
ばかげた噂 /bakageta uwasa :rumor absurdo
ばかげた仮定 /bakageta katei :suposição absurda
ばかげた間違い /bakageta machigai :asneira absurda
ばかげた控えめ表現 /bakageta hikaeme hyougen :indicação incompleta absurda
ばかげた考え /bakageta kangae :convicção absurda
ばかげた行動 /bakageta koudou :artimanhas
ばかげた自己陶酔振り /bakageta ziko tousui furi :narcisismo de arrant
ばかげた質問 /bakageta shitsumon :pergunta absurda
ばかげた主張 /bakageta shuchou :reivindicação absurda
ばかげた状況 /bakagetajoukyou :situação absurda
ばかげた中傷 /bakageta chuushou :aspersões absurdas
ばかげた提案 /bakageta teian :sugestão absurda
ばかげた発言 /bakageta hatsugen :observação absurda
ばかげた返答 /bakageta hentou :resposta absurda
ばかげた望み /bakageta nozomi :ambição absurda
ばかげた話 /bakageta hanashi :proposição absurda
ばかげてくるほど /bakagetekuruhodo :nauseam de anúncio
ばかな /bakana :alguns fatias com falta de um pão
ばかな /bakana :alguns maçãs com falta de uma piquenique
ばかな /bakana :ar encabeçou
ばかな /bakana :um curto e grosso com falta de um seis pacote
ばかな /bakana :um par de tinnies com falta de uma laje
ばかな /bakana :um pouco grosso
ばかな /bakana :um stubbie com falta de um seis pacote
ばかな奴 /bakana yatsu :- chode
ばかの一つ覚え /bakano hitotsu obo e :todo o a pessoa sabe
ばかばかしいほど /bakabakashiihodo :absurdamente
ばからしい /bakarashii :absurdo
ばか高い衣服 /baka takai ifuku :vestido absurdamente caro
ばらのアーチ /barano AHCHI :arqueie de rosas
ひげそりあと用の /higesoriatoyouno :depois de barbeação
ひっきりなしにやって来る客 /hikkirinashini yatte kurukyaku :um fluxo de visitantes
ひっくるめて /hikkurumete :tudo de um caroço
ひとすすりの /hitosusurino :um gole de
ひとつがいのハト /hitotsugaino HATO :uma cinta de pombos
ひとまとめにして /hitomatomenishite :todo junto
ひとりでに /hitorideni :todo por si só
ひと泳ぎしてから /hito oyo gishitekara :depois de um nade
ひと夏中 /hitonatsudiyuu :todo o verão
ひと夏中 /hitonatsudiyuu :todo o verão longo
ひと塊になって /hito katamarini natte :tudo de um caroço
ひと休みしてから /hitoyasumishitekara :depois de um intervalo
ひと休みしてから /hitoyasumishitekara :depois de um resto
ひと息ついてから /hito iki tsuitekara :depois de uma respiração
ひと続きの /hito tsudukino :umas séries de
ひと抱え /hito kaka e :braçada
ひと抱えの薪 /hito kaka eno maki :armload de lenha
ひと抱えの薪 /hito kaka eno maki :braçada de lenha
ひと抱えの本 /hito kaka eno hon :braçada de livros
ひどい /hidoi :agudo
ひどい /hidoi :tudo incendiaram
ひどい悪趣味 /hidoi akushumi :gosto abismal
ひどい飢餓 /hidoi kiga :fome aguda
ひどい苦悩の末に /hidoi kunouno sueni :depois de uma luta mental maravilhosa
ひどい出血 /hidoi shukketsu :hemorragia aguda
ひどい状態での到着 /hidoijoutaideno touchaku :chegada em um estado muito pobre
ひどい食い物 /hidoi ku imono :isca de jacaré
ひどい振る舞い /hidoi furumai :comportamento abominável
ひどい生活状態 /hidoi seikatsujoutai :condições apavorantes para viver dentro
ひどい天気 /hidoi tenki :tempo apavorante
ひどい吐き気 /hidoi hakike :náusea aguda
ひどい妬み /hidoi neta mi :ciúme agudo
ひどい年 /hidoi juunen :horribilis de annus
ひどく /hidoku :por toda parte criação
ひどく喜んで /hidoku yorokonde :por toda parte a si mesmo
ひどく興奮して /hidoku koufunshite :apopléctico
ひどく嫌われたもの /hidoku kirawareta mono :anátema
ひどく遅れて /hidoku okurete :tudo atrás de como uma mulher gorda
ひどく敏感な /hidoku binkanna :intensamente sensível
ひどく乱雑に /hidoku ranzatsuni :tudo em um amontoe
ひど過ぎる /hidosugiru :um para pedaço muito
ひも /himo :abade
ひも付き援助 /himotsuki enjo :ajude com fios presos
ひやひやして /hiyahiyashite :todo um suor
ひょうひょうと /hyouhyouto :a distância do mundo
びっくりした /bikkurishita :pasmado
びっくりした顔 /bikkurishita kao :olhar pasmado
びっくりした表情 /bikkurishita hyoujou :expressão pasma
びっくりして /bikkurishite :espantado
びっくりするほど頭の良い少年 /bikkurisuruhodo atamano yoi shounen :menino incrivelmente inteligente
びっしょり汗をかいて /bitshori asewo kaite :todo um suor
びまん性体部被角血管腫 /bimansei taibu hikaku kekkanshu :diffusum de corporis de angiokeratoma
ぴったりした言葉 /pittarishita kotoba :observação apropriada
ぴったりした言葉 /pittarishita kotoba :observação hábil
ふくよかな乳房 /fukuyokana chibusa :amplos peitos
ふけ灰 /fuke hai :ar matou lima
ふさわしい /fusawashii :adequado
ふさわしい /fusawashii :apropriado
ふさわしい /fusawashii :hábil
ふさわしい教育 /fusawashii kyouiku :instrução apropriada
ふさわしい仕事 /fusawashii shigoto :trabalho adequado
ふさわしい役割 /fusawashii yakuwari :papel apropriado
ふさわしく /fusawashiku :adequadamente
ふざけた態度 /fuzaketa taido :artimanhas
ふと /futo :de repente
ふね貝 /fune kai :arqueie concha
ふね貝 /fune kai :concha de arca
ふりをすること /furiwo surukoto :afetação
ふんだんな軍資金 /fundanna gunshikin :fundos de guerra abundantes
ふんだんに /fundanni :abundantemente
ふんわりしたスクランブル・エッグ /funwarishita SUKURANBURU EGGU :uma pilha de ovos mexidos fofos
ぶっきらぼうさ /bukkirabousa :rudeza
ぶっきらぼうな /bukkirabouna :abrupto
ぶっきらぼうに /bukkirabouni :abruptamente
ぶっ続けで行われるチャリティ /buttudukede okonawareru CHARITEI :ao redor da caridade de relógio
ぶっ続けの /buttudukeno :ao redor do relógio
へいこらする奴 /heikorasuru yatsu :consenta o homem
へいこらする奴 /heikorasuru yatsu :polidor de maçã
へた /heta :xícara de bolota
へつらい /hetsurai :adulação
へつらう人 /hetsurau hito :adulador
へどが出るほど /hedoga deruhodo :nauseam de anúncio
べたついて /betatsuite :por toda parte
べた一面に /beta ichimenni :por toda parte
べた張り /beta hari :tudo que revestem
べらぼうに /berabouni :sobre medida
べらぼうに高い /berabouni takai :absurdamente caro
ほてって /hotette :todo um brilho
ほとんど /hotondo :aproximadamente
ほとんど /hotondo :quase
ほとんど /hotondo :sobre
ほとんど /hotondo :todos menos
ほとんどいつでも /hotondoitsudemo :quase invariavelmente
ほとんどすべての /hotondosubeteno :quase todo
ほとんどすべての人 /hotondosubeteno hito :quase todo homem
ほとんどすべての点において /hotondo subeteno tenni oite :quase em todos lugares
ほとんどと言っていいほど /hotondoto itteiihodo :quase invariavelmente
ほとんどない /hotondonai :quase nunca
ほとんどの場合 /hotondono baai :quase sempre
ほとんど何の価値もない /hotondo nanno kachimo nai :quase inútil
ほとんど確実 /hotondo ~kakuzitsu :quase uma certeza
ほとんど完ぺきな得点 /hotondo kanpekina tokuten :contagem quase perfeita
ほとんど完璧な得点 /hotondo kanpekina tokuten :contagem quase perfeita
ほとんど興味を抱かせない /hotondo kyoumiwo idakasenai :desperte pouco entusiasmo
ほとんど欠陥品 /hotondo kekkanhin :quase totalmente defeituoso
ほとんど決定したようなもの /hotondo kettei shi tayounamono :quase uma conclusão passada
ほとんど説明不可能 /hotondo setsumei fukanou :quase impossível descrever
ほとんど全く大火に見舞われない /hotondo mattaku taikani mima warenai :quase totalmente livre de fogos sérios
ほとんど全部 /hotondo zenbu :quase tudo
ほとんど耐え難い緊張 /hotondo taegatai kinchou :tensão quase intolerável
ほとんど等しい /hotondo shii :aproximadamente igual
ほとんど等しい /hotondo shii :quase igual
ほとんど同じ /hotondo onazi :quase o mesmo
ほとんど同時に /hotondo douzini :quase ao mesmo tempo
ほとんど不可能で /hotondo fukanoude :quase impossível
ほとんど毎日 /hotondo maizitsu :quase diariamente
ほとんど満員の電車 /hotondo maninno chinchindensha :trem quase cheio
ほとんど無一文同然で /hotondo muichimon douzende :todos menos sem dinheiro
ほとんど無臭の /hotondo mushuuno :quase inodoro
ほとんど儲けのない口座 /hotondo moukeno nai kouza :conta quase inútil
ほとんど裸 /hotondo hadaka :todos menos nudez
ほのめかし /honomekashi :insinuação
ほぼ /hobo :aproximadamente
ほぼ3人に一人 /hobo sanninni hitori :sobre um entre cada três
ほぼ一致した /hobo icchishita :aproximadamente consistente
ほぼ完全な円 /hobo kanzenna en :círculo aproximado
ほぼ同じ /hobo onazi :sobre o mesmo
ほぼ同じ頃 /hobo onazikoro :sobre o mesmo tempo
ほぼ同じ大きさ /hobo onazi ookisa :aproximadamente a mesma magnitude
ほぼ同等のもの /hobo doutounomono :aproximado equivalente
ほぼ必ず /hobo kanarazu :quase sempre
ほぼ毎回 /hobo maikai :quase invariavelmente
ほんのわずかに /honno wazukani :uma fração de uma polegada
ほんの一瞬 /honno itshun :uma fração de um segundo
ほんの少しの /honno sukoshino :uma sombra de
ぼやぼやする /boyaboyasuru :ausente notou
ぼんくら /bonkura :cabeça de ar
ぼんくら /bonkura :também corrido
ぼんくら /bonkura :ás
ぼんやりした /bonyarishita :ausente
ぼんやりした /bonyarishita :fada aérea
ぼんやりした /bonyarishita :resumido
ぼんやりした頭 /bonyarishita atama :cérebro confundido
ぼんやりしている /bonyarishite iru :ausente notou
ぼんやりしていること /bonyarishite iru koto :ausência de mente
ぼんやりと /bonyarito :coração desligado
ぼんやりとした未来 /bonyaritoshita miki :futuro ambíguo
ぽかんとして /pokanto shite :boquiaberto
ぽかんとしている /pokanto shite iru :ausente notou
まあ /maa :ai
まあまあの /maamaano : deuci de acey
まあまあの /maamaano :aceitável
まあまあの /maamaano :adequado
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :todo muito bem
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :todo muito bem e dândi
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :todo muito bem e grande
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :tudo muito bom
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :tudo muito bom e dândi
まことに結構だが /ma kotoni kekkou daga :tudo muito bom e grande
まごついた /magotsuita :envergonhado
まごついて /magotsuite :envergonhadamente
まごつき /magotsuki :descompostura
まさかの時の頼りになるもの /masakano tokino tayori ninarumono :ás no buraco
ますます /masumasu :ainda mais
ますますそうだ /masumasu souda :ainda mais assim
ますますよい /masumasu yoi :todos o melhor
ますます悪い /masumasu warui :todo o o pior
ますます悪化させる原因 /masumasu akka saseru genin :causa agravante
ますます結構 /masumasu kekkou :todos o melhor
まずい物 /mazuimono :isca de jacaré
まずまず /mazumazu :depois de um tipo
まずまず /mazumazu :depois de uma moda
まずまずの演技 /mazumazuno engi :desempenho aceitável
また /mata :adicionalmente
また /mata :e
また /mata :presentemente
また /mata :também
またいつか /mata itsuka :outro tempo
またのときに /matano tokini :outro tempo
またの名 /matano na :outro nome
またの名 /matano na :pseudônimo
またの名を /matano nawo :também conhecido como
またはその反対 /mataha sono hantai :e caso contrário
またひとしきり車が通り過ぎるのを待ってから /matahitoshikiri gurumaga toori sugi runowo taittekara :depois de outra rajada de tráfico
またタバコを吸っている /mata TABAKOwo sutte iru :outra unha no caixão
また一つまた一つと /mata hitotsu mata hitotsuto :outro e ainda outro
また一方 /mata ichikata :novamente
また一方では /mata ippou deha :e novamente
また今度 /mata konda :outro tempo
まだまだ先の話 /madamada sakino hanashi :um modo longo fora
まっすぐな /massuguna :linha de ar
まとまりのない /matomarino nai :amorfo
まとめ /matome :some
まともで /matomode :todo lá
まるっきり間違って /marukkiri machigatte :tudo molharam
まるで /marude :completamente
まるまる1週間 /marumaru itshuukan :uma semana cheia
まるまる1日中の仕事 /marumaru ichinichi juuno shigoto :o trabalho de um dia bom
まれにしか起こらない事故 /marenishika o koranai ziko :acidente de ocorrência rara
みごとな学業成績 /migotona gakugyou seiseki :registro escolar admirável
みんな /minna :tudo de
みんな /minna :tudo e vário
みんなあばよ /minnaabayo :muchachos de adios
みんなのもの /minnano mono :qualquer um
みんなの中で /minnano nakade :entre a companhia
みんな一緒に /minna itshoni :tudo de uma vez
み告げ /mi tsu ge :proclamação
むかつくほど /mukatsukuhodo :nauseam de anúncio
むかつくまでに /mukatsuku madeni :nauseam de anúncio
むきになる /mukini naru :inflexível
むなしい /munashii :abortivo
めちゃくちゃに /mechakuchani :qualquer que modo
めちゃくちゃになって /mechakuchaninatte :tudo para levantar
もうすぐだ /mousuguda :quase lá
もうそろそろだ /mousorosoroda :e sobre tempo, também,
もうだいじょうぶ /moudaijoubu :todo melhor
もうちょっとで肘でグラスを引っかけるところだ /mouchottode hizide GURASUwo hikkakerutokoroda :quase pegue o copo com o cotovelo
もうもうたる葉巻の煙 /moumoutaru hamakino kemuri :uma nuvem de fumaça de charuto
もうろくした /mourokushita :anil
もう一つ /mou hitotsu :outro
もう一つそんなもの /mou hitotsu sonna mono :outro tal
もう一つの /mou hitotsuno :outro
もう一つの社会 /mou hitotsuno shakai :sociedade alternativa
もう一つの出産法 /mou hitotsuno shussanhou :nascimento alternativo
もう一つの側面 /mou hitotsuno sokumen :outro aspecto
もう一つの方法として /mou hitotsuno houhouto shite :alternativamente
もう一つ気に入っているのが /mou hitotsu kini itte irunoga :outra coisa da que eu gosto é
もう一雨 /mou ichiburi :outro outono de chuva
もう一人 /mou hitori :outro
もう一人そんな人 /mou hitori sonna hito :outro tal
もう一人の /mou hitorino :outro
もう一人の自分 /mou hitorino zibun :altere ego
もう一度 /mou ichido :por toda parte novamente
もう十分 /mou zippun :certo já
もう少し /mou sukoshi :um pequeno mais muito tempo
もう少しで心臓麻痺を起こすところだ /mou sukoshide shinzou mahiwo okosu tokoroda :quase tenha um ataque de coração
もう少しで卒倒するところだ /mou sukoshide sottousuru tokoroda :quase tenha um ataque apoplético
もう少し行った所で /mou sukoshi gyoutta tokorode :um pequeno mais distante em
もう少し先に進むと /mou sukoshi sakini susu muto :um pequeno mais distante em
もう少し先に進んで /mou sukoshi sakini susunde :um pequeno mais distante em
もう少し長い /mou sukoshi nagai :um tempo mais muito tempo
もう少し長く /mou sukoshi nagaku :um tempo mais muito tempo
もだえ苦しむうめき声 /modae kuru shi muumeki koe :gemido agonizante
もちろん /mochiron :absolutamente
もったいぶった /mottaibutta :arrogante
もっと /motto :ainda mais
もっとたくさん /mottotakusan :e alguns
もっとたくさん /mottotakusan :e então alguns
もっともな /mottomona :responsável
もっともな理由 /mottomona riyuu :razão responsável
もっとよく調べてから /motto yoku shirabe tekara :depois de exame mais íntimo
もっと強い理由から /motto tsuyoi riyuukara :um fortiori
もつれて /motsurete :em colisão
もどき /modoki :- oide
ものすごい /monosugoi :um inferno de um
ものすごい苦痛 /monosugoi kutsuu :agonia absoluta
ものすごく /monosugoku :absolutamente
ものすごく /monosugoku :por toda parte criação
ものの本によると /monono honni yoruto :de acordo com um livro autorizado
もの柔らかな /mono yawara rakana :afável
もの柔らかな微笑み /mono yawara rakana bishou mi :sorriso afável
もはや /mohaya :mais
もはや /mohaya :qualquer mais
もはや必要のない活動 /mohaya hitsuyouno nai katsudou :atividades que já não precisam ser executado
もやはり /moyahari :também
もろくも /morokumo :tudo para pedaços
もろてを挙げて大歓迎 /morotewo agete kangei :braços acolhimento aberto
もろもろの /moromorono :todos os tipos de
もろもろの /moromorono :tudo ordenam de
も貝 /mo kai :arqueie concha
も貝 /mo kai :concha de arca
やかましい議論 /yakamashii giron : bargy de argy
やかましい議論 /yakamashii giron :bargle de argle
やがては /yagateha :tudo em seu tempo
やけどの塗り薬 /yakedono nuri kusuri :aplicação para queimaduras
やげん樋 /yagen toi :sarjeta de arris
やせ細って /yase komatte :toda a pele e osso
やっぱり /yappari :ao todo
やっぱり /yappari :de fato
やはり /yahari :afinal de contas
やはり /yahari :afinal de contas é dito
やはり /yahari :afinal de contas é dito e feito
やはり /yahari :ao todo
やはり /yahari :todos o mesmo
やぶから棒に /yabukarabouni :a propósito de nada
やぶから棒に /yabukarabouni :a propósito de nada em particular
やましいことではない /yamashiikotodeha nai :acima da mesa
やましくない /yamashiku nai :acima da mesa
やむを得ず /yamuwo e zu :contra o testamento
やや /yaya :depois de um tipo
ややあって /yayaatte :depois de um intervalo breve
やや複雑な /yaya fukuzatsuna :um pouco mais complexo
やりたがり屋 /yaritagariya :jacaré
やり過ぎる /yarisugiru :um para pedaço muito
やり手 /yarite :ativo
やり手 /yarite :rachadura agressiva
やり手の老人 /yariteno oihito :altere kocker
やり方 /yarikata :aproximação
やるべきこと /yarubekikoto :artigo de ação
やるべきことはすべてやった /yarubekikotohasubeteyatta :todo o quadrado
ゆかしい行い /gyoukashii okonai :ações admiráveis
ゆきつり /yukitsuri :liga de manga de esteiro
ゆっくりとではあるが /yukkuritodehaaruga :embora lentamente
ゆったりした居間 /yuttarishita ima :ampla sala de estar
ゆったりと歌うような /yuttarito utau youna :cantabile de andante
ゆとり /yutori :mesada
よいしょ /yoisho :oop de ruela
よくありがちな /yoku arigachina :tudo muito comum
よくありがちなアレルギー /yoku arigachina ARERUGIH :tudo alergia muito comum
よくありがちなバグ /yoku arigachina BAGU :tudo bicho muito comum
よくありがちなミス /yoku arigachina MISU :tudo engano muito comum
よくありがちな扱い /yoku arigachina atsukai :tudo tratamento muito comum
よくありがちな医療ミス /yoku arigachina iryou MISU :tudo erro médico muito comum
よくありがちな感情 /yoku arigachina kanjou :tudo sentimento muito comum
よくありがちな欠陥 /yoku arigachina kekkan :tudo falhas muito comuns
よくありがちな見解 /yoku arigachina kenkai :tudo visão muito comum
よくありがちな現象 /yoku arigachina genshou :tudo fenômeno muito comum
よくありがちな固定観念 /yoku arigachina kotei kannen :tudo estereótipo muito comum
よくありがちな質問 /yoku arigachina shitsumon :tudo pergunta muito comum
よくありがちな車両事故による怪我 /yoku arigachina sharyou zikoni yoru kega :tudo também terra comum batida por danos de carro
よくありがちな出来事 /yoku arigachina dekigoto :tudo eventos muito comuns
よくありがちな出来事 /yoku arigachina dekigoto :tudo ocorrência muito comum
よくありがちな場所 /yoku arigachina basho :tudo lugar muito comum
よくありがちな状況 /yoku arigachina joukyou :tudo situação muito comum
よくありがちな状況 /yoku arigachinajoukyou :tudo condição muito comum
よくありがちな知られざる理由 /yoku arigachina shirarezaru riyuu :tudo razão de desconhecido muito comum
よくありがちな頭痛 /yoku arigachina zutsuu :tudo dor de cabeça muito comum
よくありがちな反応 /yoku arigachina hannou :tudo reação muito comum
よくありがちな悲劇 /yoku arigachina higeki :tudo tragédia muito comum
よくありがちな風邪 /yoku arigachina kaze :tudo resfriado muito comum
よくありがちな方針 /yoku arigachina houshin :tudo caminho muito comum
よくありがちな方法 /yoku arigachina houhou :tudo método muito comum
よくありがちな問題 /yoku arigachina mondai :tudo problema muito comum
よくありがちな落とし穴 /yoku arigachina otoshi ana :tudo armadilhas muito comuns
よくありがちな練習 /yoku arigachina renshuu :tudo práticas muito comuns
よくある /yokuaru :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
よくある不満 /yoku aru fuman :uma reclamação comum
よくできた人 /yokudekita hito :homem realizado
よくできる生徒 /yoku dekiru seito :aluno hábil
よく観察した後に /yoku kansatsushita atoni :depois de observar cuidadosamente
よく見受けられる発生 /yoku miu kerareru hassei :tudo ocorrência muito comum
よく考えた上で /yoku kangae ta uede :após devida consideração
よく考えた上で /yoku kangae ta uede :depois de consideração madura
よく考えて /yoku kangaete :avisadamente
よく考えて /yoku kangaete :depois de deliberação
よく似た /yokuni ta :aproximado
よく似た状況 /yokuni tajoukyou :condição aproximada
よく耳にする言葉 /yoku mimini suru kotoba :tudo termo muito comum
よこ異常糸 /yoko ijouito :recheio anormal
よそよそしい人 /yosoyososhii hito :pessoa indiferente
よそよそしい態度 /yosoyososhii taido :indiferença
よそよそしい様子 /yosoyososhii yousu :ar de indiferença
よどみなく流れる /yodominaku nagareru :abundante
よほどの /yohodono :bastante
よほどの /yohodono :muito
よほどの /yohodono :um grande número de
よほどの /yohodono :um número grande de
よほどの行き過ぎがない限り /yohodono iki sugiga nai kagiri :aparte de abusos ultrajantes
より角度 /yori kakudo :ângulo de posição
より勝って /yori katte :por toda parte
より上の存在 /yori ueno sonzai :sobre ser
より多くの種類の /yori ookuno shuruino :uma maior variedade de
より類似した人 /yori ruizishita hito :uma partida mais íntima
よろしい /yoroshii :todo sereno
らせん形終末 /rasen kei shuumatsu :fim de annulospiral
りゅうぜん香 /ryuuzenka :âmbar gris
れっきとした /rekkitoshita :aceito
わがまま /wagamama :aja como um bebê
わが国の多くの河川 /waga kunino ookuno kasen :muitos rios em nosso país
わざと /wazato :avisadamente
わざとらしい親切 /wazatorashii shinsetsu :afetação de bondade
わざわざ /wazawaza :todo o modo
わし鼻 /washi hana :accipitrine cheiram
わずかながら /wazukanagara :embora só ligeiramente
わずかな土地 /wazukana tochi :uma fração de terra
わずかの /wazukano :um pouco
わずかの事実 /wazukano zizitsu :um núcleo de verdade
わなわな震えて /wanawana furu ete :tudo em um tremor
わに皮 /wani kawa :couro de jacaré
を殴るけるした後で /~wo naguru kerushita atode :depois de perfurar e chutar
を担当する脳の領域 /~wo tantousuru nouno ryouiki :área do cérebro usou para
を目的とした行為 /~wo mokutekitoshita koui :aja com a finalidade de
を予言する能力 /~wo yogensuru nouryoku :habilidade para predizer
ア・ラ・コルド /A RA KORUDO :um corde de la
アーカイバル・メモリ /AHKAIBARU MEMORI :memória de archival
アーカイブ /AHKAIBU :arquivo
アーカイブ・ビット /AHKAIBU BITTO :pedaço de arquivo
アーカイブサーバ /AHKAIBUSAHBA :arquive servidor
アーカイブ管理 /AHKAIBU kanri :arquive administração
アーカイブ先 /AHKAIBU saki :destino de arquivação
アーカイブ属性 /AHKAIBU zokusei :atributo de arquivo
アーカンソーの砥石 /AHKANSOHno toishi :arkansas afiam pedra
アーガイル靴下編機 /AHGAIRU kutsushita amiki :argyle padrão meias máquina
アーガイル柄靴下 /AHGAIRU garakutsushita :meias de padrão de argyle
アーガイル模様のセーター /AHGAIRU moyantno SEHTAH :suéteres de argyle
アーキォセティ・ホェール /AHKIOSETEIHOEHRU :baleia de archaeoceti
アーキテクチャ /AHKITEKUCHA :arquitetura
アーキテクチャー・パーランテ /AHKITEKUCHAH PAHRANTE :parlante de arquitetura
アーキテクチャーライン /AHKITEKUCHAHRAIN :linha de arquitetura
アーキテクチャの代替案 /AHKITEKUCHAno daitaian :opção arquitetônica
アーキトレーブ /AHKITOREHBU :arquitrave
アーキヴォールト /AHKIVOHRUTO :arquivolta
アーク・エア・ガウジング /AHKU EA GAUZINGU :arco ar de cinzelação
アーク・エネルギー /AHKU ENERUGIH :energia de arco
アーク・ガイド /AHKU GAIDO :guia de arco
アーク・ガウジング /AHKU GAUZINGU :arco de cinzelação
アーク・シュート /AHKU SHUHTO :calha de arco
アーク・ジェット・エンジン /AHKU ZIETTO ENZIN :motor a jato de arco
アーク・ストライク /AHKU SUTORAIKU :greve de arco
アーク・スペクトル /AHKU SUPEKUTORU :espectro de arco
アーク・センサー /AHKU SENSAH :sensor de arco
アーク・タイム /AHKU TAIMU :tempo de arco
アーク・トラッキング /AHKU TORAKKINGU :arco de localização
アーク・パラメーター /AHKU PARAMEHTAH :parâmetro de arco
アークの安定性 /AHKUno anteisei :estabilidade de arco
アークろう付 /AHKU rou zuke :arco de soldação
アークエンジェル /AHKUENZIERU :arcanjos
アークサイン変換 /AHKUSAIN henkan :transformação de arcsine
アークジェット・エンジン /AHKU ZIETTO ENZIN :motor a jato de arco
アークジェットエンジン /AHKUZIETTOENZIN :máquina de arcjet
アークスタッド溶接 /AHKUSUTADDO tenyousetsu :soldadura de cravo de arco
アークスポット溶接 /AHKUSUPOTTO tenyousetsu :soldadura de mancha de arco
アークハイト /AHKU HAITO :altura de arco
アークポケット /AHKUPOKETTO :bolso de arca
アークランプ /AHKU RANPU :abajur de arco
アークランプ /AHKURANPU :luz de arco
アーク安定装置 /AHKU antei souchi :estabilizador de arco
アーク炎 /AHKUen :chama de arco
アーク加熱 /AHKU kanetsu :aquecimento de arco
アーク切断 /AHKU setsudan :corte de arco
アーク線 /AHKUsen :linha de arco
アーク損失 /AHKU sonshitsu :perda de arco
アーク長 /AHKU naga :comprimento de arco
アーク抵抗炉 /AHKU teikou ro :forno de resistência de arco
アーク電圧 /AHKU denatsu :voltagem de arco
アーク電圧降下 /AHKU denatsu kouka :gota de arco
アーク電力損失 /AHKU denryoku sonshitsu :perda de gota de arco
アーク灯 /AHKU aka :abajur de arco
アーク灯 /AHKU aka :luz de arco
アーク灯の照明 /AHKU hino shoumei :iluminação de arco
アーク放電 /AHKU houden :descarga de arco
アーク放電で損傷した /AHKU houdende sonshoushita :arco danificou
アーク放電イオンプレーティング /AHKU houden IONPUREHTEINGU :arco descarga íon de chapeação
アーク放電加熱法 /AHKU houden kanetsuhou :aquecimento de arco
アーク放電管 /AHKU houdenkan :tubo de descarga de arco
アーク法 /AHKUhou :processo de arco
アーク溶解 /AHKU youkai :derretimento de arco
アーク溶接 /AHKU tenyousetsu :soldadura de arco
アーク溶接管 /AHKU yousetsu kan :arco soldou tubo
アーク溶接鋼管 /AHKU yousetsu koukan :arco que solda tubo
アーク溶接電極 /AHKU tenyousetsu denkyoku :arco que solda eletrodo
アーク炉 /AHKUro :forno de arco
アーケード /AHKEHDO :arcada
アーケードの円柱 /AHKEHDOno enchuu :coluna de arcada
アーケードゲーム /AHKEHDOGEHMU :jogo de arcada
アーゴン /AHGON :argônio
アーチ /AHCHI :arcada
アーチ /AHCHI :arco
アーチ・インデックス /AHCHI INDEKKUSU :arqueie índice
アーチ・カルバート /AHCHI KARUBAHTO :arqueie bueiro
アーチ・バー /AHCHI BAH :arqueie barra
アーチ・ブレーカ /AHCHI BUREHKAH :arqueie o britador
アーチ・ブロック /AHCHI BUROKKU :blocos de arco
アーチ・プレス /AHCHI PURESU :arqueie imprensa
アーチ・ホールディング・プライヤ /AHCHI HOHRUDEINGU PURAIYA :plier de propriedade de arco
アーチ・リブ /AHCHI RIBU :arqueie costela
アーチ・リング /AHCHI RINGU :arqueie anel
アーチけた /AHCHI keta :arqueie grade
アーチのついたドア /AHCHIno tsuita DOA :porta curvada
アーチのついた入り口 /AHCHIno tsuita iriguchi :entrada arqueada
アーチのついた入口 /AHCHIno tsuita iriguchi :entrada arqueada
アーチの下を通る道 /AHCHIno shitawo tooru osamu :arcada
アーチを描いた眉 /AHCHIwo egaita mayu :sobrancelha curvada
アーチェリー /AHCHIERIH :arco-e-flecha
アーチェリーの標的 /AHCHIERIHno hyouteki :objetivo de arco-e-flecha
アーチェリーの用具 /AHCHIERIHno yougu :equipamento de arco-e-flecha
アーチドバック /AHCHIDOBAKKU :arqueado atrás
アーチ橋 /AHCHI hashi :arqueie ponte
アーチ型の門 /AHCHIgatano mon :portal curvado
アーチ型をした /AHCHIgatawo shita :arco amoldou
アーチ型をした記念碑 /AHCHIgatawo shita kinenhi :arco amoldou cenotáfio
アーチ形の /AHCHIgatachino :arqueado
アーチ形シングルクランクプレス /AHCHIgata SHINGURUKURANKUPURESU :arqueie armação única imprensa de manivela
アーチ形スコール /AHCHIgata SUKOHRU :rajada arqueada
アーチ形ファサード /AHCHIgata FUASAHDO :fachada curvada
アーチ形筋違い /AHCHIgata suzichigai :cinta arqueada
アーチ形重力ダム /AHCHIgata juuryoku DAMU :arqueie represa de gravidade
アーチ形重力ダム /AHCHIgata juuryokuDAMU :represa de gravidade curvada
アーチ形出入口 /AHCHIgata deiriguchi :entrada curvada
アーチ形天井 /AHCHIgata amai :teto curvado
アーチ形氷山 /AHCHIgata hyouzan :iceberg curvado
アーチ式ダム /AHCHIshiki DAMU :arqueie represa de tipo
アーチ道 /AHCHI osamu :arcada
アーチ付きの /AHCHI tsukino :arqueado
アーチ枠 /AHCHIwaku :apoio arqueado
アーバ・カラー /AHBA KARAH :colarinho de pérgula
アーバ・タイプ・カッター /AHBA TAIPU KATTAH :cortador de tipo de pérgula
アーバ・プレス /AHBA PURESU :imprensa de pérgula
アーバ・ホール /AHBA HOHRU :buraco de pérgula
アーバ支え /AHBA sasa e :apoio de pérgula
アービトレーション・グループ /AHBITOREHSHON GURUHPU :grupo de arbitragem
アービトレーション・バー /AHBITOREHSHON BAH :barra de arbitragem
アービトレーション・レベル /AHBITOREHSHON REBERU :nível de arbitragem
アービトレート型ループ /AHBITOREHTO kata RUHPU :volta arbitrada
アーマ・ロッド /AHMA RODDO :blinde vara
アーマープレート /AHMAHPUREHTO :couraça
アーマチュア・コア /AHMACHUA KOA :caroço de armação
アーマチュア・コイル /AHMACHUA KOIRU :rolo de armação
アーマチュア・シート /AHMACHUA SHIHTO :folha de armação
アーマチュア・ブレーキ /AHMACHUA BUREHKI :freio de armação
アーマチュア軸 /AHMACHUA ziku :cabo de armação
アーミー・ヒール /AHMIH HIHRU :salto de sapato de exército
アーミーチキン /AHMIHCHIKIN :galinha de exército
アーミラリ天球儀 /AHMIRARI tenkyuugi : esfera de armillary
アーム /AHMU :braço
アーム・エレベータ /AHMU EREBEHTA :arme elevador
アーム・カバー /AHMU KABAH :cobertura de braço
アーム・ガード /AHMU GAHDO :guarda de braço
アーム・コンベヤ /AHMU KONBEYA :arme transportador
アーム・シリンダ・キャスト /AHMU SHIRINDA KYASUTO :elenco de cilindro de braço
アーム・スプリング /AHMU SUPURINGU :fonte de braço
アーム・スリング /AHMU SURINGU :funda de braço
アーム・ハンド /AHMU HANDO :mão de braço
アーム・ヘッド /AHMU HEDDO :cabeça de braço
アーム・レスト・ワッシャ /AHMU RESUTO WASSHA :lavadora de resto de braço
アーム・ロック /AHMU ROKKU :fechadura de braço
アームサイライン /AHMUSAIRAIN :armscie enfileiram
アームシャフト /AHMUSHAFUTO :arme cabo
アームシリンダ /AHMUSHIRINDA :arme cilindro
アームズ・ブロンズ /AHMUZU BURONZU :braços bronzeiam
アームズ・レングスの原則 /AHMUZU RENGUSUno ~gensoku :o princípio de comprimento de braço
アームズ・レングス取引 /AHMUZU RENGUSU torihiki :a transação de comprimento de braço
アームタイ /AHMUTAI :gravata de braço
アームツイスティング・ポリシー /AHMUTUISUTEINGU PORISHIH :braço que torce política
アームバンド /AHMUBANDO :faixa de braço
アームヒンジピン /AHMUHINZIPIN :pivô de braço
アームピース /AHMUPIHSU :arme pedaço
アームベッドノックピン /AHMUBEDDONOKKUPIN :arme alfinete de tarugo
アームベッド組 /AHMUBEDDO ku :arme cama complete
アームベッド締ネジ /AHMUBEDDO shi NEZI :parafuso de braço
アームホール /AHMUHOHRU :axila
アームホール /AHMUHOHRU :buraco de braço
アームライト /AHMURAITO :abajur ajustável
アームレスト /AHMURESUTO :descanso para braço
アーム引き /AHMU hiki :braço de aglomeração
アーム押し /AHMUoshi :braço de empurração
アーム継手 /AHMU tsugite :junção de braço
アーム縮 /AHMU chizi :braço de retratação
アーム上面カバー /AHMU uwattura KABAH :cobertura de topo de braço
アーム上面カバー組 /AHMU uwattura KABAH ku :cobertura de topo de braço completa
アーム制御 /AHMU seigyo :controle de braço
アーム長さ /AHMU nagasa :arme comprimento
アーメン /AHMEN :amém
アーメンコーナー /AHMENKOHNAH :amém canto
アーモンド /AHMONDO :amêndoa
アーモンド・エキス /AHMONDO EKISU :extrato de amêndoa
アーモンド・パウダー /AHMONDO PAUDAH :pó de amêndoa
アーモンドのスライス /AHMONDOno SURAISU :fatia de amêndoa
アーモンドの味 /AHMONDOno azi :sabor de amêndoa
アーモンドオイル /AHMONDOOIRU :óleo de amêndoa
アーモンドバーク /AHMONDOBAHKU :latido de amêndoa
アーモンドペースト /AHMONDOPEHSUTO :pasta de amêndoa
アーモンドミール /AHMONDOMIHRU :refeição de amêndoa
アーモンド形の目 /AHMONDO katachino me :olho de amêndoa
アーモンド形の目を持った /AHMONDO katachino mewo motta :amêndoa de olhos
アーモンド脂肪酸グリセリル /AHMONDO shibousan GURISERIRU :glycerides de amêndoa
アーモンド乳 /AHMONDOchi :leite de amêndoa
アーモンド入りのペーストリー /AHMONDO irino PEHSUTORIH :massas de amêndoa
アール /AHRU :é
アール精度 /AHRU kurikaeshi seido :precisão de nariz de bola
アーレイヘムシャーロム /AHREIHEMUSHAHROMU :shalom de aleichem
アーレフ /AHREFU :alef
アイオロスの琴 /AIOROSUnokoto :aeolian tocam harpa
アイスクリームを乗せた /AISUKURIHMUwo no se ta :um modo de la
アイヨリソース /AIYORISOHSU :aioli temperam
アウトウォッシュプレーン /AUTOUOSSHUPUREHN :avental
アエロライト /AERORAITO :meteorito
アオザイ /AOZAI :dai de ao
アカウンタビリティ /AKAUNTABIRITEI :responsabilidade
アカウンティングマシン /AKAUNTEINGUMASHIN :máquina calculadora
アカウント・エグゼクティブ /AKAUNTO EGUZEKUTEIBU :gerente de conta
アカウント・スーパバイザー /AKAUNTO SUHPABAIZAH :considere o supervisor
アカウント・データ /AKAUNTO DEHTA :considere dados
アカウント・プランナー /AKAUNTO PURANNAH :considere o planejador
アカウント・ポリシー /AKAUNTO PORISHIH :considere política
アカウント・マネージャ /AKAUNTO MANEHJAH :considere o gerente
アカウント・レポート・サービス /AKAUNTO REPOHTO SAHBISU :serviço de relatório de conta
アカウントコード /AKAUNTOKOHDO :código de conta
アカウント担当者 /AKAUNTO tantousha :considere a pessoa
アカウント番号 /AKAUNTO bangou :número de contabilidade
アカシア /AKASHIA :acácia
アカシア・ゴム /AKASHIA GOMU :goma de acácia
アカシアの蜜 /AKASHIAno mitsu :mel de acácia
アカシア属 /AKASHIA sakka :acácia
アカデミーパック /AKADEMIHPAKKU :pacote de academia
アカデミー会員 /AKADEMIH kaiin :acadêmico
アカデミー芸術 /AKADEMIH geijutsu :arte acadêmica
アカデミズム科学 /AKADEMIZUMU kagaku :ciência acadêmica
アカデミック・ディスカウント /AKADEMIKKU DEISUKAUNTO :desconto acadêmico
アカデミック・フード /AKADEMIKKU FUHDO :capuz acadêmico
アカデミックな用法 /AKADEMIKKUna youhou :uso acadêmico
アカデミックガウン /AKADEMIKKUGAUN :vestido acadêmico
アカデメイア /AKADEMEIA :academia
アカデメイア学派の教義 /AKADEMEIA gakuhano kyougi :academicismo
アカデメイア派哲学 /AKADEMEIAha tetsugaku :academicismo
アカペラ /AKAPERA :cappella de alla
アカペラ /AKAPERA :um cappella
アカロイド樹脂 /AKAROIDO jushi :acaroide colam
アカロイド樹脂 /AKAROIDO jushi :acaroide resinam
アカンサス /AKANSASU :acanto
アカンサスの葉 /AKANSASUno ha :folha de acanto
アカンサス葉飾り /AKANSASUha kazari :folha de acanto
アガリン酸 /AGARINsan :ácido de agárico
アガロース・ゲル /AGAROHSU GERU :gel de agarose
アガロースゲル電気泳動 /AGAROHSUGERU denki eidou :electrophorese de gel de agarose
アキュムレーション /AKYUMUREHSHON :acumulação
アキュムレーション・コンベヤ /AKYUMUREHSHON KONBEYA :transportador de acumulação
アキュムレーション・システム /AKYUMUREHSHON SHISUTEMU :sistema de acumulação
アキュムレータ /AKYUMUREHTA :acumulador
アキュムレータ・スイッチ /AKYUMUREHTA SUICCHI :interruptor de acumulador
アキュムレータ・プランジャ /AKYUMUREHTA PURANJA :plunger de acumulador
アキュムレータ・ポット /AKYUMUREHTA POTTO :panela de acumulador
アキュムレータ・ラッチ /AKYUMUREHTA RACCHI :trinco de acumulador
アキュムレータ・ラム /AKYUMUREHTA RAMU :carneiro de acumulador
アキュムレーティングコンベヤ /AKYUMUREHTEINGUKONBEYA :transportador de acumulação
アキュムレーティングチェーン /AKYUMUREHTEINGUCHIEHN :cadeia de transportador de acumulação
アキュムレーティングローラ /AKYUMUREHTEINGUROHRA :rolo de transportador de acumulação
アクアイオン /AKUAION :íon de aqua
アクアウィータ /AKUAUIHTAH :vita de aqua
アクアエクササイズ /AKUA EKUSA SAIZU :aqua exercitam
アクアプレーン /AKUAPUREHN :aquaplano
アクアマリン /AKUAMARIN :água-marinha
アクアマリン色 /AKUAMARIN iro :cor de água-marinha
アクアメディック用プール /AKUAMEDEIKKUyou PUHRU :aquamedico agrupam
アクアリウム /AKUARIUMU :aquário
アクアリウム・プランツ /AKUARIUMU PURANTU :plantas de aquário
アクアルネサンス /AKUARUNESANSU :renascimento de aqua
アクア錯体 /AKUA sakutai :complexo de aqua
アクション・アイテム /AKUSHON AITEMU :artigo de ação
アクション・クラスタ /AKUSHON KURASUTA :agrupamento de ação
アクション・グリップ /AKUSHON GURIPPU :aperto de ação
アクション・グループ /AKUSHON GURUHPU :grupo de ação
アクション・コード /AKUSHON KOHDO :código de ação
アクション・コミック /AKUSHON KOMIKKU :cômicos de ação
アクション・コメディー /AKUSHON KOMEDEIH :comédia de ação
アクション・ストラップ /AKUSHON SUTORAPPU :correia de ação
アクション・ドラマ /AKUSHON DORAMA :drama de ação
アクション・パン /AKUSHON PAN :panela de ação
アクション・プログラム /AKUSHON PUROGURAMU :programa de ação
アクション・ペインティング /AKUSHON PEINTEINGU :pintura de ação
アクション・マクロ /AKUSHON MAKURO :macro de ação
アクション・レポーター /AKUSHON REPOHTAH :repórter de ação
アクションいっぱいの /AKUSHON ippaino :ação empacotou
アクションの大家 /AKUSHONno ooie :mestre de ação
アクションもののマンガ /AKUSHON monono MANGA :cômicos de ação
アクションものの雑誌 /AKUSHON monono zasshi :revista de ação
アクションゲーム /AKUSHONGEHMU :jogo de ação
アクショントラック /AKUSHONTORAKKU :rasto de ação
アクションハウス /AKUSHONHAUSU :casa de ação
アクションペインティング画家 /AKUSHONPEINTEINGU gaka :pintor de ação
アクションポイント /AKUSHONPOINTO :ponto de ação
アクション映画 /AKUSHON eiga :filme de ação
アクション映画 /AKUSHON eiga :quadro de ação
アクション監督 /AKUSHON kantoku :diretor de ação
アクション決定 /AKUSHON kettei :decisão de ação
アクション志向の /AKUSHON shikouno :ação orientou
アクション指向情報システム /AKUSHON shikoujouhou SHISUTEMU :ação orientou sistema de informação
アクション指示 /AKUSHON shizi :diretiva de ação
アクション図 /AKUSHON zu :diagrama de ação
アクション図ツール /AKUSHON zu TUHRU :ferramenta de diagramming de ação
アクション文 /AKUSHON bun :declaração de ação
アクション満載の /AKUSHON mansaino :ação encheu
アクション用てこ /AKUSHONyou teko :alavanca de ação
アクセサリ・グループ /AKUSESARI GURUHPU :grupo adicional
アクセサリ・シュー /AKUSESARI SHUH :sapato adicional
アクセサリ・ファクタ /AKUSESARI FUAKUTA :fator adicional
アクセサリー /AKUSESARIH :acessório
アクセサリー /AKUSESARIH :acessórios
アクセサリー・ソケット /AKUSESARIH SOKETTO :cova adicional
アクセサリー・ポーチ /AKUSESARIH POHCHI :bolsa adicional
アクセサリーアパート /AKUSESARIHAPAHTO :apartamento adicional
アクセサリーショップ /AKUSESARIHSHOPPU :loja adicional
アクセサリーソフト /AKUSESARIHSOFUTO :software adicional
アクセサリー細胞 /AKUSESARIH saibou :cela adicional
アクセサリー入れ /AKUSESARIH i re :bolso adicional
アクセサリー分子 /AKUSESARIH bunshi :moléculas adicionais
アクセス /AKUSESU :acesso
アクセス /AKUSESU :acesso para ou de
アクセス /AKUSESU :via de acesso
アクセス・アーム /AKUSESU AHMU :braço de acesso
アクセス・カウンタ /AKUSESU KAUNTAH :contador de acesso
アクセス・グループ /AKUSESU GURUHPU :grupo de acesso
アクセス・テレビ /AKUSESU TEREBI :acesse televisão
アクセス・ベクター /AKUSESU BEKUTAH :acesse vetor
アクセス・ポインタ /AKUSESU POINTA :acesse ponteiro
アクセス・ポイント /AKUSESU POINTO :ponto de acesso
アクセス・モード /AKUSESU MOHDO :acesse modo
アクセス・ランプ /AKUSESU RANPU :acesse abajur
アクセス・レジスタ /AKUSESU REZISUTAH :registro de acesso
アクセスしやすさの問題 /AKUSESU shiyasusano mondai :assuntos de acessibilidade
アクセスできる状態の操作の対象となっている /AKUSESU dekirujoutaino sousano taishouto natte iru :ativo
アクセスのしやすさ /AKUSESUno shiyasusa :acessibilidade
アクセスエラー /AKUSESUERAH :acesse erro
アクセスカード /AKUSESUKAHDO :acesse cartão
アクセスコード /AKUSESUKOHDO :código de acesso
アクセスジャーナリズム /AKUSESUJAHNARIZUMU :acesse jornalismo
アクセススピード /AKUSESUSUPIHDO :velocidade de acesso
アクセスタイム /AKUSESUTAIMU :período de acesso
アクセスチャージ /AKUSESUCHAHZI :acesse taxa
アクセスチャージ /AKUSESUCHAHZI :custo de acesso
アクセスチャンネル /AKUSESUCHANNERU :canal de acesso
アクセスホール /AKUSESUHOHRU :buraco de acesso
アクセスレベル /AKUSESUREBERU :nível de acesso
アクセス可能な /AKUSESU kanouna :acessível
アクセス回線 /AKUSESU kaisen :linha de acesso
アクセス格差 /AKUSESU itpyouno kakusa :abertura de acesso
アクセス管理 /AKUSESU kanri :controle de acesso
アクセス管理機構 /AKUSESU kanri kikou :mecanismo de controle de acesso
アクセス機構 /AKUSESU kikou :acesse mecanismo
アクセス許可 /AKUSESU kyoka :licença de acesso
アクセス経路 /AKUSESU keiro :acesse caminho
アクセス権 /AKUSESUken :acesse autoridade
アクセス権 /AKUSESUken :direito de acesso
アクセス権 /AKUSESUken :privilégios de acesso
アクセス時間 /AKUSESU zikan :período de acesso
アクセス制御 /AKUSESU seigyo :controle de acesso
アクセス制御フィールド /AKUSESU seigyo FUIHRUDO :campo de controle de acesso
アクセス制御リスト /AKUSESU seigyo RISUTO :lista de controle de acesso
アクセス制御語 /AKUSESU seigyogo :palavra de controle de acesso
アクセス制御手続き /AKUSESU seigyo tetsuduki :procedimento de controle de acesso
アクセス正常終了 /AKUSESU seijou shuuryou :acesso completa
アクセス速度 /AKUSESU sokudo :taxa de acesso
アクセス認可 /AKUSESU ninka :acesse autorização
アクセス能力 /AKUSESU nouryoku :capacidade de acessação
アクセス板 /AKUSESU ita :prato de acesso
アクセス番号 /AKUSESU bangou :número de acesso
アクセス番組 /AKUSESU bangumi :programa de acesso
アクセス保護手続き /AKUSESU hogo tetsuduki :acesse procedimento de segurança
アクセス方式 /AKUSESU houshiki :acesse método
アクセス方式の選択 /AKUSESU houshikino sentaku :acesse seleção de método
アクセス方式実行プログラム /AKUSESU houshiki zikkou PUROGURAMU :acesse o testamenteiro de método
アクセス方式制御ブロック /AKUSESU houshiki seigyo BUROKKU :acesse bloco de controle de método
アクセス要求信号 /AKUSESU youkyuu shingou :sinal de pedido de acesso
アクセス料金 /AKUSESU ryoukin :acesse taxa
アクセス料金 /AKUSESU ryoukin :custo de acesso
アクセプタ /AKUSEPUTA :aceitante
アクセプター /AKUSEPUTAH :aceitante
アクセプタビリティ /AKUSEPUTABIRITEI :aceitabilidade
アクセプタンス方式 /AKUSEPUTANSU houshiki :sistema de aceitação
アクセプタ準位 /AKUSEPUTA juni :nível de aceitante
アクセプト・スタッカー /AKUSEPUTO SUTAKKAH :aceite stacker
アクセラレータ /AKUSERAREHTA :acelerador
アクセラレータ・カード /AKUSERAREHTA KAHDO :cartão de acelerador
アクセラレータ・レバー /AKUSERAREHTA REBAH :alavanca de acelerador
アクセラレーティング・ジェット /AKUSERAREHTEINGU ZIETTO :jato de aceleração
アクセル /AKUSERU :acelerador
アクセルペダル /AKUSERU PEDARU :pedal de acelerador
アクセルペダルの角度 /AKUSERUPEDARUno kakudo :ângulo de pedal de acelerador
アクセント /AKUSENTO :acento
アクセントのある音節 /AKUSENTOno aru onsetsu :sílaba acentuada
アクセント規則 /AKUSENTO kisoku :regra de acento
アクセント記号 /AKUSENTO kigou :marca de acento
アクセント言語 /AKUSENTO gengo :acentue idioma
アクセント照明 /AKUSENTO shoumei :iluminação de acento
アクセント成分 /AKUSENTO seibun :acentue componente
アクチニアム /AKUCHINIAMU :actínio
アクチニウム /AKUCHINIUMU :actínio
アクチニウム・エマナチオン /AKUCHINIUMU EMANACHION :emanação de actínio
アクチニウム系列 /AKUCHINIUMU keiretsu :séries de actínio
アクチニド系列 /AKUCHINIDO keiretsu :séries de actinide
アクチノイド収縮 /AKUCHINOIDO kinshuushuku :contração de actinoide
アクチノカルジオグラム /AKUCHINOKARUZIOGURAMU :gramm de aktinokardio
アクチバブルトレーサ /AKUCHIBABURUTOREHSA :investigador de activable
アクチベータ /AKUCHIBEHTA :ativador
アクチュアル・バランス /AKUCHUARU BARANSU :equilíbrio atual
アクチュエータロック装置 /AKUCHUEHTAROKKU souchi :actuator que fecha dispositivo
アクチュエーティング・アーム /AKUCHUEHTEINGU AHMU :braço de atuação
アクチュエーティング・ライン /AKUCHUEHTEINGU RAIN :linha de atuação
アクチュエーティング・レバー /AKUCHUEHTEINGU REBAH :alavanca de atuação
アクチン・フィラメント /AKUCHIN FUIRAMENTO :filamento de actin
アクチン・ミオシン複合体 /AKUCHIN MIOSHIN fukugoutai :complexo de miosin de actin
アクチン細胞骨格 /AKUCHIN saibou kokkaku :citoskeleton de actin
アクチン調節たん白質 /AKUCHIN chousetsu tanpakushitsu :actin que modula proteína
アクティニディア・チネンシス /AKUTEINIDEIA CHINENSHISU :chinense de actinidia
アクティビティ・エリア /AKUTEIBITEIERIA :área de atividade
アクティビティ・サンプリング /AKUTEIBITEISANPURINGU :atividade de provação
アクティビティ・ノード・ネットワーク /AKUTEIBITEINOHDO NETTOWAHKU :rede de nodo de atividade
アクティビティの集団化 /AKUTEIBITEIno shuudanka :agrupamento de atividade
アクティビティ依存関係図ツール /AKUTEIBITEI izon kankei zu TUHRU :atividade dependência diagramming ferramenta
アクティビティ階層図ツール /AKUTEIBITEI kaisou zu TUHRU :atividade hierarquia diagramming ferramenta
アクティビティ識別名 /AKUTEIBITEI shikibetsumei :atividade ID
アクティビティ識別名 /AKUTEIBITEI shikibetsumei :id de atividade
アクティビティ比 /AKUTEIBITEI hi :quociente de atividade
アクティビティ分析 /AKUTEIBITEI bunseki :análise de atividade
アクティビティ保管域 /AKUTEIBITEI hokan iki :atividade exceto área
アクティブ・イマジネーション /AKUTEIBU IMAZINEHSHON :imaginação ativa
アクティブ・イメージ /AKUTEIBU IMEHZI :imagem ativa
アクティブ・ウィンドウ /AKUTEIBU UINDOU :janela ativa
アクティブ・エイジング /AKUTEIBU EIZINGU :envelhecimento ativo
アクティブ・カード /AKUTEIBU KAHDO :cartão ativo
アクティブ・ゲージ /AKUTEIBU GEHZI :medida ativa
アクティブ・コンテンツ /AKUTEIBU KONTENTU :conteúdo ativo
アクティブ・サスペンション /AKUTEIBU SASUPENSHON :suspensão ativa
アクティブ・システム /AKUTEIBU SHISUTEMU :sistema ativo
アクティブ・シチズンシップ /AKUTEIBU SHICHIZUNSHIPPU :cidadão ativo
アクティブ・ストリートウェア /AKUTEIBU SUTORIHTOUEA :uso de rua ativo
アクティブ・セーフティ /AKUTEIBU SEHFUTEI :segurança ativa
アクティブ・ソナー /AKUTEIBU SONAH :sonar ativo
アクティブ・タスク /AKUTEIBU TASUKU :tarefa ativa
アクティブ・チェーン /AKUTEIBU CHIEHN :cadeia ativa
アクティブ・ディスプレイ /AKUTEIBU DEISUPUREI :exibição ativa
アクティブ・ファイル /AKUTEIBU FUAIRU :arquivo ativo
アクティブ・フィルタ /AKUTEIBU FUIRUTAH :filtro ativo
アクティブ・プルアップ /AKUTEIBU PURUAPPU :ativo pare
アクティブ・プルダウン /AKUTEIBU PURUDAUN :ativo puxe abaixo
アクティブ・プローブ技術 /AKUTEIBU PUROHBU gijutsu :tecnologia de sonda ativa
アクティブ・プログラム /AKUTEIBU PUROGURAMU :programa ativo
アクティブ・ポートフォリオ /AKUTEIBU POHTOFUORIO :pasta ativa
アクティブ・マトリクス回路 /AKUTEIBU MATORIKUSU kairo :circuição de matriz ativa
アクティブ・マトリクス駆動のディスプレイ /AKUTEIBU MATORIKUSU kudouno DEISUPUREI :exibição de matriz ativa
アクティブ・マトリックス /AKUTEIBU MATORIKKUSU :matriz ativa
アクティブ・モード /AKUTEIBU MOHDO :modo ativo
アクティブ・モニタ /AKUTEIBU MONITA :monitor ativo
アクティブ・リターン /AKUTEIBU RITAHN :retorno ativo
アクティブ・レーダー誘導 /AKUTEIBU REHDAH yuudou :radar ativo de correção de rumo
アクティブ・ローの信号 /AKUTEIBU ROHno shingou :baixo sinal ativo
アクティブ・ログ /AKUTEIBU ROGU :tronco ativo
アクティブ・ロケーション・システム /AKUTEIBU ROKEHSHON SHISUTEMU :sistema de local ativo
アクティブ・ロジック機能 /AKUTEIBU ROZIKKU kinou :função de lógica ativa
アクティブなバス /AKUTEIBUna BASU :ônibus ativo
アクティブな登録 /AKUTEIBUna touroku :inscrições ativas
アクティブセル /AKUTEIBUSERU :cela ativa
アクティブソナー /AKUTEIBUSONAH :sonar ativo
アクティブバース /AKUTEIBUBAHSU :nascimento ativo
アクティブページ /AKUTEIBUPEHZI :página ativa
アクティブボリューム /AKUTEIBUBORYUHMU :volume ativo
アクティブマトリクス液晶 /AKUTEIBUMATORIKUSU ekishou :matriz ativa cristal líquido
アクティブリスク /AKUTEIBURISUKU :risco ativo
アクティブリスク回避度 /AKUTEIBURISUKU kaihido :aversão de risco ativa
アクティブ式 /AKUTEIBUshiki :orientação ativa
アクティブ状態 /AKUTEIBUjoutai :estado ativo
アクティブ赤外線方式 /AKUTEIBU sekigaisen houshiki :ativo infravermelho
アクティブ戦略 /AKUTEIBU senryaku :estratégia ativa
アクティブ端末 /AKUTEIBU tanmatsu :estação ativa
アクティブ中性子法 /AKUTEIBU chuusei shihou :método de nêutron ativo
アクト・ドロップ /AKUTO DOROPPU :gota de ato
アクト・ビット /AKUTO BITTO :pedaço de ativação
アクトラピッド・インスリン /AKUTORAPIDDO INSURIN :insulina de actrapid
アクメねじ /AKUME nezi :linha de parafuso de acme
アクリ・カバー /AKURI KABAH :cobertura acrílica
アクリーショナリ・ラバ・ボール /AKURIHSHONARI RABA BOHRU :bola de lava de acrescimento
アクリーショナリ・リッジ /AKURIHSHONARI RIZZI :cume de acrescimento
アクリジン・イエロー /AKURIZIN IEROH :acridine amarelam
アクリジン・オレンジ /AKURIZIN ORENZI :laranja de acridine
アクリジン・オレンジ超生体染色法 /AKURIZIN ORENZI chou seitai senshokuhou :acridine supravital de manchação laranja
アクリジン色素 /AKURIZIN shikiso :acridine tingem
アクリジン染料 /AKURIZIN azosenryou :acridine tingem
アクリリック・レジン・ジャケット・クラウン /AKURIRIKKU REZIN JAKETTO KURAUN :coroa de jaqueta de resina acrílica
アクリリック・レジン・セメント /AKURIRIKKU REZIN SEMENTO :cimento de resina acrílica
アクリリック・レジン・トレー /AKURIRIKKU REZIN TOREH :bandeja de resina acrílica
アクリル /AKURIRU :acrílico
アクリル・アルデヒド /AKURIRU ARUDEHIDO :aldeído acrílico
アクリル・エナメル・ペイント /AKURIRU ENAMERU PEINTO :pintura de esmalte acrílica
アクリル・エマルジョン系接着剤 /AKURIRU EMARUJON kei setchakuzai :adesivo de emulsão acrílico
アクリル・ゴム /AKURIRU GOMU :borracha acrílica
アクリル・シロップ /AKURIRU SHIROPPU :xarope acrílico
アクリル・セメント /AKURIRU SEMENTO :cimento acrílico
アクリル・ラッカー /AKURIRU RAKKAH :laca acrílica
アクリル・リシン塗り /AKURIRU RISHIN nuri :fim de lisina acrílico
アクリル・レンズ /AKURIRU RENZU :lente acrílica
アクリルの毛皮 /AKURIRUno kegawa :pele acrílica
アクリルアミド /AKURIRUAMIDO :ácido acrílico
アクリルアミド共重合体 /AKURIRUAMIDO kyoujuugoutai :copolimer de acrilamida
アクリルアミド神経炎 /AKURIRUAMIDO shinkeien :neuropathi de acrilamida
アクリルウレタン樹脂塗料 /AKURIRUURETAN jushi toryou :uretana acrílico resinam pintura
アクリルカラー /AKURIRUKARAH :cor acrílica
アクリルスチレン樹脂系モルタル防水 /AKURIRUSUCHIREN jushikei MORUTARU bousui :estireno acrílico resinam morteiro de impermeabilização
アクリルプラスチック /AKURIRU PURASUCHIKKU :plástico acrílico
アクリルペインティング /AKURIRUPEINTEINGU :pintura acrílica
アクリルレジン義歯床 /AKURIRUREZIN gishishou :base de dentadura de resina acrílica
アクリルレジン歯 /AKURIRUREZINha :dente de resina acrílica
アクリルレジン床 /AKURIRUREZIN yuka :base de resina acrílica
アクリル画 /AKURIRUga :pintura acrílica
アクリル絵の具 /AKURIRU eno gu :cor acrílica
アクリル絵具 /AKURIRU enogu :pintura acrílica
アクリル系ペイント /AKURIRU kei PEINTO :pintura acrílica
アクリル系リシン吹付け /AKURIRU kei RISHIN fukitsuke :lisina de borrifação acrílico
アクリル系塗料 /AKURIRU kei toryou :laca acrílica
アクリル系粘着剤 /AKURIRU kei nenchakuzai :pressão acrílica adesivo sensível
アクリル酸 /AKURIRUsan :ácido acrílico
アクリル酸 /AKURIRUsan :ácidos acrílicos
アクリル酸エステル /AKURIRU san ESUTERU :ester acrílico
アクリル酸化合物 /AKURIRU san kagoubutsu :combinação acrílica
アクリル酸樹脂 /AKURIRU san jushi :resina acrílica
アクリル樹脂 /AKURIRU jushi :acrilate resinam
アクリル樹脂 /AKURIRU jushi :plástico acrílico
アクリル樹脂 /AKURIRU jushi :resina acrílica
アクリル樹脂 /AKURIRU jushi :resina de ácido acrílico
アクリル樹脂系ルーフィング /AKURIRU jushikei RUHFUINGU :cobertura de resina acrílica
アクリル樹脂材料 /AKURIRU jushi zairyou :material acrílico
アクリル樹脂塗料 /AKURIRU jushi toryou :camada acrílica
アクリル樹脂塗料 /AKURIRU jushi toryou :pintura de resina de ácido acrílico
アクリル織物 /AKURIRU orimono :tecido acrílico
アクリル繊維 /AKURIRU seni :fibra acrílica
アクリル弾性体 /AKURIRU danseitai :elastomer acrílico
アクリロイル・クロライド /AKURIROIRU KURORAIDO :cloreto de acriloilo
アクリロイル・モルホリン /AKURIROIRU MORUHORIN :morpholine de acriloilo
アクリロイル基 /AKURIROIRUki :acrililo se agrupam
アクリロニトリル /AKURIRONITORIRU :nitrile acrílico
アクリロニトリル・ゴム /AKURIRONITORIRU GOMU :borracha de acrilonitrile
アクリロニトリル・スチレン共重合体 /AKURIRONITORIRU SUCHIREN kyoujuugoutai :copolimer de estireno de acrilonitrile
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム /AKURIRONITORIRU BUTAZIEN GOMU :borracha de butadiene de acrilonitrile
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック /AKURIRONITORIRU BUTAZIEN SUCHIREN PURASUCHIKKU :acrilonitrile butadiene estireno plástico
アクリロニトリル・ブタジエン共重合体 /AKURIRONITORIRU BUTAZIEN kyoujuugoutai :copolimer de butadiene de acrilonitrile
アクリロニトリルとブタジエンとスチレンの共重合体 /AKURIRONITORIRUto BUTAZIENto SUCHIRENno kyoujuugoutai :acrilonitrile butadiene estireno resina
アクリロニトリル共重合体 /AKURIRONITORIRU kyoujuugoutai :copolimer de acrilonitrile
アクリロニトリル中毒 /AKURIRONITORIRU chuudoku :envenenamento de acrilonitrile
アクロス・ザ・ライン・コンデンサ /AKUROSU ZA RAIN KONDENSA :pelo condensador de linha
アクロスティック /AKUROSUTEIKKU :acróstico
アクロスティックの /AKUROSUTEIKKUno :acróstico
アクロスティックの詩 /AKUROSUTEIKKUno shi :poema de acróstico
アクロステック・パズル /AKUROSUTEKKU PAZURU :quebra-cabeça de acróstico
アクロソーム・プロテイナーゼ /AKUROSOHMU PUROTEINAHZE :proteinase de acrosomal
アクロバット /AKUROBATTO :acrobacia
アクロバット /AKUROBATTO :acrobata
アクロバット・ダンス /AKUROBATTO DANSU :dançando acrobático
アクロバット飛行 /AKUROBATTO higyou :acrobacia aérea
アクロバット飛行 /AKUROBATTO higyou :vôo acrobático
アクロポリス /AKUROPORISU :acrópole
アクロレイン・ダイマー /AKUROREIN DAIMAH :dimer de acroleina
アクロレイン・フェニルヒドラジン /AKUROREIN FUENIRUHIDORAZIN :fenilohidrazina de acroleina
アグマチン・ウレオヒドロラーゼ /AGUMACHIN UREOHIDORORAHZE :ureohidrolase de agmatine
アグリ・ミニマム /AGURI MINIMAMU :mínimo de agri
アグリーメント・コスト /AGURIHMENTO KOSUTO :custo de acordo
アグリゲート /AGURIGEHTO :agregado
アグリゲート・インターロック /AGURIGEHTO INTAHROKKU :agregado engrena
アグリゲート・スプレッダー /AGURIGEHTO SUPUREDDAH :espalhador agregado
アグリビジネス活動 /AGURIBIZINESU katsudou :atividade de agroindústria
アグリビジネス企業 /AGURIBIZINESU kigyou :empresa de agroindústria
アグルチネーション /AGURUCHINEHSHON :aglutinação
アグロメレーション /AGUROMEREHSHON :aglomeração
アグロメレーション・テスト /AGUROMEREHSHON TESUTO :teste de aglomeração
アグロメレート /AGUROMEREHTO :aglomerado
アゲーネ工程 /AGEHNE koutei :agene processam
アゲインスト・ペイメント /AGEINSUTO PEIMENTO :contra pagamento
アコースティック・エミッション /AKOHSUTEIKKU EMISSHON :emissão acústica
アコースティック・エミッション試験 /AKOHSUTEIKKU EMISSHON shiken :prova de emissão acústica
アコースティック・ギター /AKOHSUTEIKKU GITAH :violão acústico
アコースティック・サスペンション /AKOHSUTEIKKU SASUPENSHON :suspensão acústica
アコースティック・セオドライト /AKOHSUTEIKKU SEODORAITO :theodolite acústico
アコースティック楽器 /AKOHSUTEIKKU gakki :instrumento acústico
アコーディオン /AKOHDEION :acordeão
アコーディオン・ウォール /AKOHDEION UOHRU :parede de acordeão
アコーディオン・カーテン /AKOHDEION KAHTEN :cortina de acordeão
アコーディオン・ケーブル /AKOHDEION KEHBURU :cabo de acordeão
アコーディオン・ファイル /AKOHDEION FUAIRU :arquivo de acordeão
アコーディオン・プリーツ /AKOHDEION PURIHTU :pregas de acordeão
アコーディオン・ローラー・コンベヤ /AKOHDEION ROHRAH KONBEYA :transportador de rolo de acordeão
アコーディオンのように柔軟な経営方法 /AKOHDEIONno youni juunanna keiei houhou :administração de acordeão
アコーディオンドア /AKOHDEIONDOA :porta de acordeão
アコーディオン奏者 /AKOHDEION sousha :acordeonista
アコーディオン理論 /AKOHDEION riron :teoria de acordeão
アコナイト /AKONAITO :acônito
アコニットアルカロイド /AKONITTOARUKAROIDO :alcalóide de aconitum
アコニット酸 /AKONITTOsan :ácido de aconitico
アコニテートヒドラターゼ /AKONITEHTOHIDORATAHZE :hidratase de aconitate
アコライト /AKORAITO :assistente
アサツキ /ASATUKI :schoenoprasum de allium
アシジメーター /ASHIZIMEHTAH :acidímetro
アシスタント /ASHISUTANTO :assistente administrativo
アシスタント /ASHISUTANTO :assistente de admin
アシッド /ASHIDDO :ácido
アシッド・エッグ /ASHIDDO EGGU :ovo ácido
アシッド・スマット /ASHIDDO SUMATTO :sujeira ácida
アシッド・バイオレット /ASHIDDO BAIORETTO :violeta ácida
アシッド・ブロー・ケース /ASHIDDO BUROH KEHSU :caso de sopro ácido
アシッド・ポンプ /ASHIDDO PONPU :bomba ácida
アシッド・レッド /ASHIDDO REDDO :ácido vermelho
アシッドハウス /ASHIDDOHAUSU :casa ácida
アシッドハウス・パーティ /ASHIDDOHAUSU PAHTEI :festa de casa ácida
アシッドハウス・パーティー /ASHIDDOHAUSU PAHTEIH :festa de casa ácida
アシッドファシズム /ASHIDDOFUASHIZUMU :fascismo ácido
アシッドロック /ASHIDDOROKKU :pedra ácida
アシドーシス /ASHIDOHSHISU :acidose
アシドフィラスミルク /ASHIDOFUIRASUMIRUKU :acidofilus ordenham
アシル・カルニチン /ASHIRU KARUNICHIN :carnitine de acil
アシル・キャリア蛋白 /ASHIRU KYARIA tanpaku :proteína de portador de acil
アシル・デヒドロゲナーゼ /ASHIRU DEHIDOROGENAHZE :dehidrogenase de acil
アシル・トランスフェラーゼ /ASHIRU TORANSUFUERAHZE :transferase de acil
アシルCoAシンセターゼ /ASHIRU COA SHINSETAHZE :acil sinthetase de CoA
アシルCoAデヒドロゲナーゼ /ASHIRU COA DEHIDOROGENAHZE :acil dehidrogenase de CoA
アシルアジ化物 /ASHIRUAZI kabutsu :azide de acil
アシルグリセロール /ASHIRUGURISEROHRU :glycerol de acil
アシルグリセロール・パルミトイルトランスフェラーゼ /ASHIRUGURISEROHRU PARUMITOIRUTORANSUFUERAHZE :palmitoyltransferase de acilglycerol
アシルコリンアシルヒドロラーゼ /ASHIRUKORINASHIRUHIDORORAHZE :acilhidrolase de acilcolina
アシルメルカプタン結合 /ASHIRUMERUKAPUTAN ketsugou :acilmercaptan unem
アシルリン酸 /ASHIRURINsan :fosfato de acil
アシル化剤 /ASHIRU kazai :agente de acilating
アシル活性化酵素 /ASHIRU kasseika kouso :acil que ativa enzima
アシル基 /ASHIRUki :acil se agrupam
アシル基転移 /ASHIRU ki teni :acil se agrupam transferência
アシル交換 /ASHIRU koukan :acil trocam
アシル酵素 /ASHIRU kouso :enzima de acil
アシロイン縮合 /ASHIROIN shukugou :condensação de aciloin
アジアに自生する植物 /AZIAni ziseisuru shokubutsu :um nativo de Ásia
アジアの自生植物 /AZIAno ziseishokubutsu :um nativo de Ásia
アジア原産の植物 /AZIA gensanno shokubutsu :um nativo de Ásia
アジア全域で /AZIA zenikide :pela Ásia
アジテーター /AZITEHTAH :agitador
アジビラ /AZIBIRA :folheto de agitação
アジピン酸 /AZIPINsan :ácido de adipico
アジャー・フック /AJAH FUKKU :gancho entreaberto
アジャスタ /AJASUTA :ajustador
アジャスタ・スクリュー /AJASUTA SUKURYUH :parafuso de ajustador
アジャスタ・ホイール /AJASUTA HOIHRU :roda de ajustador
アジャスタブル・シャンク /AJASUTABURU SHANKU :canela ajustável
アジャスタブル・タップ /AJASUTABURU TAPPU :torneira ajustável
アジャスタブル・ニー /AJASUTABURU NIH :joelho ajustável
アジャスタブル・ハンド・リーマ /AJASUTABURU HANDO RIHMA :mandril de mão ajustável
アジャスタブル・バルブ・ガイド・リーマ /AJASUTABURU BARUBU GAIDO RIHMA :mandril de guia de válvula ajustável
アジャスタブル・マシン・リーマ /AJASUTABURU MASHIN RIHMA :mandril de máquina ajustável
アジャスタブル・リーマ /AJASUTABURU RIHMA :mandril ajustável
アジャスタブルシェルリーマ /AJASUTABURUSHIERURIHMA :mandril de concha ajustável
アジャスティングスクリュー /AJASUTEINGUSUKURYUH :parafuso de ajustação
アジャスト・ナット /AJASUTO NATTO :ajuste noz
アジュバント・ワクチン /AJUBANTO WAKUCHIN :vacina de adjuvant
アジュバント関節炎 /AJUBANTO kansetsuen :artrite de adjuvant
アジュバント病 /AJUBANTO yamai :adjuvant infectam
アジュバント療法 /AJUBANTO ryouhou :terapia de adjuvant
アジョワンシード /AJOWANSHIHDO :ajwain semeiam
アジョワン油 /AJOWAN abura :tablete de ajmaline
アストブル /ASUTOBURU :partida curta avançada e aterrissagem vertical
アスピリン・アルミニウム /ASUPIRIN ARUMINIUMU :aspirina de alumínio
アスレチック・フィールド /ASURECHIKKU FUIHRUDO :aventure pátio de recreio
アスロック /ASUROKKU :antisubmarine sobem verticalmente
アズ・ブロック /AZU BUROKKU :bloco de enxó
アズキ /AZUKI :feijão de adzuki
アセタール・プラスチック /ASETAHRU PURASUCHIKKU :plástico de acetal
アセタール・ホスファチド /ASETAHRU HOSUFUACHIDO :phosphatide de acetal
アセタール化機 /ASETAHRU化ki :máquina de acetalizing
アセタール樹脂 /ASETAHRU jushi :acetal resinam
アセタミドプロピル・トリモニウム・クロリド /ASETAMIDOPUROPIRU TORIMONIUMU KURORIDO :cloreto de trimonium de acetamidopropilo
アセチリーン /ASECHIRIHN :acetileno
アセチル・ガラクトサミニル・トランスフェラーゼ /ASECHIRU GARAKUTOSAMINIRU TORANSUFUERAHZE :transferase de galactosaminilo de acetilo
アセチル・キナーゼ /ASECHIRU KINAHZE :kinase de acetilo
アセチル・ジケテン /ASECHIRU ZIKETEN :ketene de acetilo
アセチル・ジヒドロスフィンゴシン /ASECHIRU ZIHIDOROSUFUINGOSHIN :dihidrosphingosine de acetilo
アセチル・スルフィキサゾール /ASECHIRU SURUFUIKISAZOHRU :sulfisoxazole de acetilo
アセチル・セルロース /ASECHIRU SERUROHSU :celulose de acetilo
アセチル・プロマジン /ASECHIRU PUROMAZIN :promazine de acetilo
アセチル・ベンゾイル・ペルオキシド /ASECHIRU BENZOIRU PERUOKISHIDO :peroxide de benzoilo de acetilo
アセチル・メチル・カルビノール /ASECHIRU MECHIRU KARUBINOHRU :carbinol de metil de acetilo
アセチルCoAアシルトランスフェラーゼ /ASECHIRU CoA ASHIRUTORANSUFUERAHZE :acetilo aciltransferase de CoA
アセチルCoAアセチルトランスフェラーゼ /ASECHIRU CoA ASECHIRUTORANSUFUERAHZE :acetilo acetilotransferase de CoA
アセチルCoAカルボキシラーゼ /ASECHIRU CoA KARUBOKISHIRAHZE :acetilo carboxilase de CoA
アセチルCoAヒドロラーゼ /ASECHIRU CoA HIDORORAHZE :acetilo hidrolase de CoA
アセチルCoAリガーゼ /ASECHIRU CoA RIGAHZE :acetilo ligase de CoA
アセチルオルニチン・アミノトランスフェラーゼ /ASECHIRUORUNICHIN AMINOTORANSUFUERAHZE :aminotransferase de acetiloornithine
アセチルオルニチン・デアセチラーゼ /ASECHIRUORUNICHIN DEASECHIRAHZE :deacetiloase de acetiloornithine
アセチルコリン・エステラーゼ /ASECHIRUKORIN ESUTERAHZE :esterase de acetilocolina
アセチルコリンを補う薬物 /ASECHIRUKORINwo ogina u kusurimono :acetilocolina que completa droga
アセチルコリン受容体 /ASECHIRUKORIN juyoutai :receptor de acetilocolina
アセチルサリチル酸 /ASECHIRUSARICHIRUsan :ácido de acetilosalicilico
アセチルサリチル酸アルミニウム /ASECHIRUSARICHIRU san ARUMINIUMU :acetilosalicilate de alumínio
アセチルサリチル酸アンチピリン /ASECHIRUSARICHIRU san ANCHIPIRIN :acetilosalicilate de antipyrine
アセチルタンニン酸 /ASECHIRUTANNINsan :ácido de acetilotannico
アセチルリン酸 /ASECHIRURINsan :fosfato de acetilo
アセチル価 /ASECHIRU atai :acetilo avaliam
アセチル価 /ASECHIRU atai :acetilo numeram
アセチル活性化酵素 /ASECHIRU kasseika kouso :acetilo que ativa enzima
アセチル基 /ASECHIRUki :acetilo se agrupam
アセチル糖 /ASECHIRU tou :acetilo adoçam
アセチル補酵素 /ASECHIRU hokouso :coenzima de acetilo A
アセチレン /ASECHIREN :acetileno
アセチレン・アルコール /ASECHIREN ARUKOHRU :álcool de acetileno
アセチレン・ガス /ASECHIREN GASU :gás de acetileno
アセチレン・バーナー /ASECHIREN BAHNAH :queimador de acetileno
アセチレン・ブラック /ASECHIREN BURAKKU :preto de acetileno
アセチレン・ヘッドランプ /ASECHIREN HEDDORANPU :farol de acetileno
アセチレン還元試験 /ASECHIREN kangen shiken :teste de redução de acetileno
アセチレン型脂肪酸 /ASECHIRENgata shibousan :acetiloenico ácido gorduroso
アセチレン系製品 /ASECHIREN kei seihin :produtos de séries de acetileno
アセチレン系製品 /ASECHIREN kei seihin :produtos de séries de alkyne
アセチレン系炭化水素 /ASECHIREN kei tanka suiso :acetileno
アセチレン系列 /ASECHIREN keiretsu :séries de acetileno
アセチレン系列 /ASECHIREN keiretsu :séries de alkyne
アセチレン灯 /ASECHIREN aka :tocha de acetileno
アセチレン発生器 /ASECHIREN hasseiki :gerador de acetileno
アセチレン溶接 /ASECHIREN tenyousetsu :soldadura de acetileno
アセチレン溶接装置 /ASECHIREN yousetsu souchi :acetileno que solda equipamento
アセテート /ASETEHTO :acetato
アセテート /ASETEHTO :fibra de acetato
アセテート・キナーゼ /ASETEHTO KINAHZE :kinase de acetato
アセテート・フィルタ /ASETEHTO FUIRUTAH :filtro de acetato
アセテート・フィルム /ASETEHTO FUIRUMU :filme de acetato
アセテート・ブチレート /ASETEHTO BUCHIREHTO :butirato de acetato
アセテート・プラスチック /ASETEHTO PURASUCHIKKU :plásticos de acetato
アセテート・レーヨン /ASETEHTO REHYON :raiom de acetato
アセテートの透明な袋 /ASETEHTOno toumeinatai :manga de acetato
アセテート絹糸 /ASETEHTO kinuito :seda de acetato
アセテート織物 /ASETEHTO orimono :tecido de acetato
アセテート人絹 /ASETEHTO zinken :raiom de acetato
アセテート人絹 /ASETEHTO zinken :seda de acetato
アセテート繊維 /ASETEHTO seni :fibra de acetato
アセテート不耐症 /ASETEHTO futaishou :intolerância de acetato
アセト・アルデヒド /ASETO ARUDEHIDO :aldeído acético
アセトアセチルCoAレダクターゼ /ASETOASECHIRU CoA REDAKUTAHZE :acetoacetilo reductase de CoA
アセトアセテート・デカルボキシラーゼ /ASETOASETEHTO DEKARUBOKISHIRAHZE :decarboxilase de acetoacetate
アセトアルデヒド /ASETOARUDEHIDO :acetaldeído
アセトアルデヒド・アンモニア /ASETOARUDEHIDO ANMONIA :amônio de acetaldeído
アセトアルデヒド・エチレン・アセタール /ASETOARUDEHIDO ECHIREN ASETAHRU :acetal de ethilene de acetaldeído
アセトアルデヒド・シアノヒドリン /ASETOARUDEHIDO SHIANOHIDORIN :cianohidrin de acetaldeído
アセトアルデヒド症候群 /ASETOARUDEHIDO shoukougun :síndroma de acetaldeído
アセトヒドロキサム酸 /ASETOHIDOROKISAMUsan :ácido de acetohidroxamico
アセトリゾ酸ナトリウム /ASETORIZO san NATORIUMU :sódio de acetrizoate
アセトン /ASETON :acetona
アセトン・アルコール /ASETON ARUKOHRU :álcool de acetona
アセトン・オキシム /ASETON OKISHIMU :oxime de acetona
アセトン・クロロホルム /ASETON KUROROHORUMU :clorofórmio de acetona
アセトン・グルコース /ASETON GURU KOHSU :glicose de acetona
アセトン・シアノヒドリン /ASETON SHIANOHIDORIN :cianohidrin de acetona
アセトンブタノール発酵 /ASETONBUTANOHRU san~hakkou :fermentação de butanol de acetona
アセトン可溶物 /ASETON kayoubutsu :acetona assunto solúvel
アセトン血性嘔吐 /ASETON kessei outo :acetonemico de vomitação
アセトン呼吸 /ASETON kokyuu :respiração de acetona
アセトン固定液 /ASETON koteieki :fixador de acetona
アセトン試験 /ASETON shiken :teste de acetona
アセトン数 /ASETON kazu :número de acetona
アセトン体 /ASETONkarada :corpo de acetona
アセトン脱水法 /ASETON dassuihou :desidratação de acetona
アセトン抽出 /ASETON chuushutsu :extração de acetona
アセトン抽出物 /ASETON chuushutsubutsu :extrato de acetona
アセトン糖 /ASETON tou :açúcar de acetona
アセトン粉末 /ASETON funmatsu :pó de acetona
アセト酢酸 /ASETO sakusan :ácido de acetoacetico
アセト酢酸エステル /ASETO sakusan ESUTERU :ester de acetoacetico
アセト酢酸エステル合成 /ASETO sakusan ESUTERU gousei :síntese de ester de acetoacetico
アセフィリン・ピペラジン /ASEFUIRIN PIPERAZIN :piperazine de acefilina
アセローラ・チェリー /ASEROHRA CHIERIH :cereja de acerola
アダー /ADAH :máquina de somar
アダージョ /ADAHJO :adágio
アダージョで /ADAHJOde :adágio
アダージョの指示 /ADAHJOno shizi :adágio
アダクト・ゴム /ADAKUTO GOMU :borracha de adduct
アダプタ /ADAPUTAH :assembléia de adaptador
アダプタ・スリーブ /ADAPUTAH SURIHBU :manga de adaptador
アダプタ・ソケット /ADAPUTAH SOKETTO :cova de adaptador
アダプタ・チェック /ADAPUTAH CHIEKKU :cheque de adaptador
アダプタ・チューブ /ADAPUTAH CHUHBU :tubo de adaptador
アダプタ・ユニオン /ADAPUTAH YUNION :união de adaptador
アダプタ・リング /ADAPUTAH RINGU :anel de adaptador
アダプター /ADAPUTAH :adaptador
アダプター仮説 /ADAPUTAH kasetsu :hipótese de adaptador
アダプター分子 /ADAPUTAH bunshi :molécula de adaptador
アダプタプレート /ADAPUTAPUREHTO :prato de adaptador
アダプタ仮説 /ADAPUTAH kasetsu :hipótese de adaptador
アダマンティン・スパー /ADAMANTEIN SUPAH :adamantine lutam
アダルト・キッズ /ADARUTO KIZZU :criança de adulto
アダルト・チャイルド /ADARUTO CHAIRUDO :criança de adulto
アダルト・ファンタジー /ADARUTO FUANTAZIH :fantasia de adulto
アダルトカジュアル /ADARUTOKAJUARU :adulto casual
アダルトコンテンポラリー /ADARUTOKONTENPORARIH :contemporâneo de adulto
アダルトビデオ /ADARUTOBIDEO :vídeo de adulto
アダルト向けのマンガ本 /ADARUTO mukeno MANGA hon :adulto livros cômicos
アダンソン分類 /ADANSON bunrui :classificação de adansoniano
アチーブメントテスト /ACHIHBUMENTOTESUTO :teste de realização
アッと驚くようなカムバック /ATto odoroku youna KAMUBAKKU :retorno surpreendente
アップアップしている会社 /APPUAPPUshite iru kaisha :companhia doente
アップリケ /APPURIKE :aplicação
アップリケ・レース /APPURIKE REHSU :aplicação ata
アップル・ターンオーバー /APPURU TAHN OHBAH :pastel de maçã
アップル・パンダウディー /APPURU PANDAUDEIH :pandowdi de maçã
アップルサイダー /APPURUSAIDAH :sidra
アップルシャーロット /APPURU SHAHROTTO :charlotte de maçã
アップルジャック帽 /APPURUJAKKU kushikari :boné de applejack
アップルスノー /APPURU SUNOH :neve de maçã
アップルゼリー結節 /APPURUZERIH kessetsu :nódulo de geléia de maçã
アップルソース /APPURU SOHSU :molho de maçã
アップルソース /APPURUSOHSU :molho de maçã
アップルパイ /APPURUPAI :torta de maçã
アップルブラウンベティー /APPURUBURAUNBETEIH : maçã a Betty marrom
アップルブランデー /APPURUBURANDEH :conhaque de maçã
アップル管 /APPURUkan :tubo de maçã
アディショナル・ヒータ /ADEISHONARU HIHTA :aquecedor adicional
アディティブ法 /ADEITEIBUhou :processo aditivo
アデニリル・シクラーゼ /ADENIRIRU SHIKURAHZE :ciclase de adenylyl
アデニリル硫酸 /ADENIRIRU ryuusan :sulfato de adenylyl
アデニリロコハク酸 /ADENIRIROKOHAKUsan :ácido de adenylylosuccinico
アデニル・シクラーゼ /ADENIRU SHIKURAHZE :ciclase de adenilo
アデニル酸 /ADENIRUsan :ácido de adenylico
アデニル酸キナーゼ /ADENIRU san KINAHZE :kinase de adenylate
アデニル酸シクラーゼ /ADENIRU san SHIKURAHZE :ciclase de adenylate
アデニル酸デアミナーゼ /ADENIRU san DEAMINAHZE :deaminase de adenylate
アデニロコハク酸 /ADENIROKOHAKUsan :ácido de adenylosuccinico
アデニロコハク酸シンターゼ /ADENIROKOHAKU san SHINTAHZE :sinthase de adenylosuccinate
アデニロコハク酸リアーゼ /ADENIROKOHAKU san RIAHZE :lyase de adenylosuccinate
アデニン・アラビノシド /ADENIN ARABINOSHIDO :arabinoside de adenine
アデニン・デアミナーゼ /ADENIN DEAMINAHZE :deaminase de adenine
アデニン・デオキシリボヌクレオチド /ADENIN DEOKISHIRIBONUKUREOCHIDO :deoxiribonucleotide de adenine
アデニン・ヌクレオチド /ADENIN NUKUREOCHIDO :nucleotide de adenine
アデニン・ヌクレオチド転位酵素 /ADENIN NUKUREOCHIDO ~teni kouso :translocase de nucleotide de adenine
アデニン・ホスホリボシルトランスフェラーゼ /ADENIN HOSUHORIBOSHIRUTORANSUFUERAHZE :phosphoribosyltransferase de adenine
アデノイド /ADENOIDO :tecido adenóide
アデノイド /ADENOIDO :tecidos adenóides
アデノイドの /ADENOIDOno :tecido adenóide
アデノイド顔貌 /ADENOIDO kaokatachi :facies adenóide
アデノイド症の子供 /ADENOIDO shouno kodomo :criança de adenoidal
アデノウイルス感染症 /ADENOUIRUSU kansenshou :infecção de adenovirus
アデノウイルス性上気道感染 /ADENOUIRUSUseijoukidou kansen :adenoviral infecção respiratória superior
アデノシルメチオニン・デカルボキシラーゼ /ADENOSHIRUMECHIONIN DEKARUBOKISHIRAHZE :decarboxilase de adenosylmethionine
アデノシン・キナーゼ /ADENOSHIN KINAHZE :kinase de adenosine
アデノシン・デアミナーゼ /ADENOSHIN DEAMINAHZE :deaminase de adenosine
アデノシン・デアミナーゼ欠損症 /ADENOSHIN DEAMINAHZE kessonshou :deficiência de deaminase de adenosine
アデノシン・トリホスファターゼ /ADENOSHIN TORIHOSUFUATAHZE :triphosphatase de adenosine
アデノシン・トリホスファターゼ阻害薬 /ADENOSHIN TORIHOSUFUATAHZE sogaiyaku :inibidor de triphosphatase de adenosine
アデノシン・ヌクレオシダーゼ /ADENOSHIN NUKUREOSHIDAHZE :nucleosidase de adenosine
アデノシン1リン酸 /ichi ADENOSHIN RINsan :monophosphate de adenosine
アデノシン2リン酸 /niADENOSHIN RINsan :diphosphate de adenosine
アデノシン3リン酸 /san ADENOSHIN RINsan :triphosphate de adenosine
アデノシン3リン酸加水分解酵素 /san ADENOSHIN RIN san kasui bunkai kouso :triphosphatase de adenosine
アデノシン3リン酸回路 /san ADENOSHIN RIN san kairo :triphosphorico de adenosine ciclo ácido
アデノシンリン酸 /ADENOSHINRINsan :fosfato de adenosine
アデノシン受容体 /ADENOSHIN juyoutai :receptor de adenosine
アデノ衛星ウイルス /ADENO eisei UIRUSU :vírus de satélite de adeno
アデノ顔貌 /ADENO kaokatachi :face adenóide
アデノ随伴ウイルス /ADENO zuihan UIRUSU :adeno associaram vírus
アデンダム /ADENDAMU :adenda
アド・モード /ADO MOHDO :some modo
アドービレンガの家 /ADOHBIRENGAno ie :casa de adobe
アドービレンガ造りの小屋 /ADOHBIRENGA tsuku rino koya :cabana de adobe
アドービ粘土平原 /ADOHBI nendo heigen :apartamento de adobe
アドービ平地 /ADOHBI naruzi :apartamento de adobe
アドイン・オプション /ADOIN OPUSHON :some em opções
アドインソフト /ADOINSOFUTO :some em software
アドイン機能 /ADOIN kinou :some em características
アドオン /ADOON :adicione
アドオン・セクション /ADOON SEKUSHON :adicione seção
アドオン・ボード /ADOON BOHDO :some a bordo de
アドオン・メモリ /ADOON MEMORI :adicione memória
アドオンチャージ /ADOONCHAHZI :adicione custo
アドオン拡張ボード /ADOON kakuchou BOHDO :adicione tábua de expansão
アドオン金利 /ADOON kinri :adicione interesse
アドオン金利 /ADOON kinri :adicione taxa
アドオン条項 /ADOONjoukou :adicione cláusula
アドオン電話 /ADOON denwa :adicione telefone
アドオン方式 /ADOON houshiki :adicione sistema
アドバーサリアル・トレード /ADOBAHSARIARU TOREHDO :adversarial comerciam
アドバース・ミニマム /ADOBAHSU MINIMAMU :mínimo adverso
アドバイス /ADOBAISU :conselho
アドバタイジング・ウェッジ /ADOBATAIZINGU UEZZI :cunha de anunciação
アドバタイジング・ルール /ADOBATAIZINGU RUHRU :regra de anunciação
アドバタイズ・ルーター /ADOBATAIZU RUHTAH :escavador de anunciação
アドバトリアル・ブランド /ADOBATORIARU BURANDO :advertorial marcam com ferro
アドバルーン /ADOBARUHN :balão de anunciação
アドバルーン /ADOBARUHN :balão de anúncio
アドバンス /ADOBANSU :avanços
アドバンス・フィード・テープ /ADOBANSU FUIHDO TEHPU :fita de alimento de antemão
アドバンス・モード /ADOBANSU MOHDO :modo de antemão
アドバンスコピー /ADOBANSUKOPIH :cópia de antemão
アドバンスト /ADOBANSUTO :avançado BÁSICO
アドバンスト・インストラクション・システム /ADOBANSUTO INSUTORAKUSHON SHISUTEMU :sistema instrutivo avançado
アドバンスト・エイド /ADOBANSUTO EIDO :ajuda avançada
アドバンスト・コックピット /ADOBANSUTO KOKKUPITTO :cabina do piloto avançada
アドバンスト・ターボプロップ /ADOBANSUTO TAHBOPUROPPU :suporte de turbo avançado
アドバンスド・コミュニケーション /ADOBANSUDO KOMYUNIKEHSHON :comunicação avançada
アドバンスド・ユーザー /ADOBANSUDO YUHZAH :usuário avançado
アドバンスドデータ通信制御手順 /ADOBANSUDODEHTA tsuushin seigyo tejun :dados comunicação controle procedimento avançado
アドバンテージ /ADOBANTEHZI :vantagem
アドバンテージ・アウト /ADOBANTEHZI AUTO :vantagem fora
アドバンテージ・イン /ADOBANTEHZI IN :vantagem em
アドバンテージ・ルール /ADOBANTEHZI RUHRU :regra de vantagem
アドベンチャー・ロマンス /ADOBENCHAH ROMANSU :aventure romance
アドベンチャーゲーム /ADOBENCHAHGEHMU :aventure jogo
アドベンチャーブック /ADOBENCHAHBUKKU :livro de aventura
アドベンチャー遊園地 /ADOBENCHAH yuuenchi :aventure pátio de recreio
アドホクラシー /ADOHOKURASHIH :hocraci de anúncio
アドボード /ADOBOHDO :tábua de anúncio
アドボカシ広告 /ADOBOKASHI koukoku :propaganda de advocacia
アドマイアード・カンパニー /ADOMAIAHDO KANPANIH :companhia admirada
アドミタンス・パラメータ /ADOMITANSU PARAMEHTA :parâmetro de admissão
アドミタンス・マトリクス /ADOMITANSU MATORIKUSU :matriz de admissão
アドミッタンス測定試験 /ADOMITTANSU sokutei shiken :teste de admissão
アドミラルティ・アンカ /ADOMIRARUTEIANKA :âncora de almirantado
アドミラルティ・メタル /ADOMIRARUTEIMETARU :metal de almirantado
アドミラルティーブラス /ADOMIRARUTEIHBURASU :bronze de almirantado
アドミラルティー黄銅 /ADOMIRARUTEIH oudou :bronze de almirantado
アドミラルティー型アンカー /ADOMIRARUTEIH kata ANKAH :âncora de padrão de almirantado
アドミラルティ係数 /ADOMIRARUTEI keisuu :coeficiente de almirantado
アドミラルティ原子炉試験事業団 /ADOMIRARUTEI genshiro shiken zigyoudan :almirantado reator teste estabelecimento
アドリブ /ADORIBU :ad libitum
アドリブで /ADORIBUde :ad libitum
アドリブの /ADORIBUno :ad libitum
アドリブの演説 /ADORIBUno enzetsu :ad libitum fala
アドリブ演奏者 /ADORIBU ensousha :libber de anúncio
アドリブ外交 /ADORIBU gaikou :ad libitum diplomacia
アドレス /ADORESU :endereço
アドレス・インタリービング /ADORESU INTARIHBINGU :endereço de intercalação folhas em branco
アドレス・カウンタ /ADORESU KAUNTAH :contador de endereço
アドレス・キー /ADORESU KIH :chave de endereço
アドレス・キー・レジスタ /ADORESU KIH REZISUTAH :endereço registro fundamental
アドレス・コンパレータ /ADORESU KONPAREHTAH :enderece comparator
アドレス・ジェネレーション /ADORESU ZIENEREHSHON :enderece geração
アドレス・ジェネレータ /ADORESU ZIENEREHTA :enderece gerador
アドレス・テーブル /ADORESU TEHBURU :enderece mesa
アドレス・デコーダ /ADORESU DEKOHDAH :enderece decodificador
アドレス・デコード /ADORESU DEKOHDO :endereço decodifica
アドレス・トラック /ADORESU TORAKKU :rasto de endereço
アドレス・バス /ADORESU BASU :enderece ônibus
アドレス・バッファ /ADORESU BAFFUAH :pára-choque de endereço
アドレス・フィールド /ADORESU FUIHRUDO :enderece campo
アドレス・フォーマット /ADORESU FUOHMATTO :formato de endereço
アドレス・プール /ADORESU PUHRU :piscina de endereço
アドレス・ポインタ /ADORESU POINTA :enderece ponteiro
アドレス・マーカー /ADORESU MAHKAH :enderece marcador
アドレス・マーク・サーチ /ADORESU MAHKU SAHCHI :marca de endereço procura
アドレス・マスク /ADORESU MASUKU :máscara de endereço
アドレス・モード /ADORESU MOHDO :enderece modo
アドレス・ラッチ・イネーブル /ADORESU RACCHI INEHBURU :trinco de endereço habilita
アドレス・レジスタ /ADORESU REZISUTAH :registro de endereço
アドレス-名前変換 /ADORESU H namae henkan :dirigir se para nomear conversão
アドレスの割り当てポリシー /ADORESUno wariate PORISHIH :enderece política de distribuição
アドレスの組合せ /ADORESUno kumiai se :par de endereço
アドレスブロックフォーマット /ADORESUBUROKKUFUOHMATTO :bloco de endereço formato
アドレスマーク /ADORESUMAHKU :marca de endereço
アドレスレンジ /ADORESURENZI :gama de endereço
アドレス可能カーソル /ADORESU kanou KAHSORU :cursor de addressable
アドレス可能位置 /ADORESU kanou ichi :addressable posicionam
アドレス可能位置 /ADORESU kanou ichi :local de addressable
アドレス可能点 /ADORESU kanouten :addressable apontam
アドレス解決プロトコル /ADORESU kaiketsu PUROTOKORU :enderece protocolo de resolução
アドレス拡張 /ADORESU kakuchou :enderece expansão
アドレス割り付け /ADORESU wa ri tsuke :enderece distribuição
アドレス管理 /ADORESU kanri :enderece administração
アドレス空間 /ADORESU kuukan :espaço de endereço
アドレス空間拡張 /ADORESU kuukan kakuchou :endereço extensão espacial
アドレス空間管理 /ADORESU kuukan kanri :endereço administração espacial
アドレス空間作成 /ADORESU kuukan sakusei :endereço criação espacial
アドレス空間識別子 /ADORESU kuukan shikibetsushi :endereço identificador espacial
アドレス空間制御ブロック /ADORESU kuukan seigyo BUROKKU :endereço bloco de controle espacial
アドレス形式 /ADORESU keishiki :formato de endereço
アドレス計算法分類 /ADORESU keisanhou bunrui :enderece tipo de cálculo
アドレス語 /ADORESU kata :palavra de endereço
アドレス交換 /ADORESU koukan :troca de endereço
アドレス構文 /ADORESU koubun :enderece sintaxe
アドレス再配置 /ADORESU saihaichi :enderece recolocação
アドレス参照 /ADORESU sanshou :enderece referência
アドレス指定 /ADORESUshitei :enderece especificação
アドレス進行 /ADORESU shinkou :avanço de endereço
アドレス進行モード /ADORESU shinkou MOHDO :endereço modo de antemão
アドレス帳 /ADORESU chou :livro de endereço
アドレス停止 /ADORESU teishi :parada de endereço
アドレス定数 /ADORESUjousuu :endereço constante
アドレス発生回路 /ADORESU hassei kairo :enderece circuito de geração
アドレス部 /ADORESUbu :parte de endereço
アドレス変換 /ADORESU henkan :enderece tradução
アドレス変換機構 /ADORESU henkan kikou :dirigir se a tradutor
アドレス変更 /ADORESU henkou :enderece modificação
アドレス変更子 /ADORESU henkou ko :enderece modificador
アドレス優先順位 /ADORESU yuusen juni :enderece preferência
アドレナリン・オキシダーゼ /ADORENARIN OKISHIDAHZE :oxidase de adrenalina
アドレナリン・ニューロン /ADORENARIN NYUHRON :neurônio de adrenalina
アドレナリンを注入するような曲 /ADORENARINwo chuunyuu suruyouna maga :adrenalina que bombeia melodia
アドレナリン逆転 /ADORENARIN gyakuten :reversão de adrenalina
アドレナリン作動系 /ADORENARIN sadoukei :sistema de adrenergico
アドレナリン作動性シナプス /ADORENARIN sadousei SHINAPUSU :sinapse de adrenergico
アドレナリン作動性ニューロン遮断薬 /ADORENARIN sadousei NYUHRON shadanyaku :neuronal de adrenergico que bloqueia o agente
アドレナリン作用遮断 /ADORENARIN sayou shadan :adrenergico bloqueiam
アドレナリン作用性受容体 /ADORENARIN sayousei juyoutai :receptores de adrenergico
アドレナリン作用性神経 /ADORENARIN sayousei shinkei :nervo de adrenergico
アドレナリン作用性神経伝達物質 /ADORENARIN sayousei shinkei dentatsu busshitsu :neurotransmitter de adrenergico
アドレナリン作用性線維 /ADORENARIN sayousei seni :fibra de adrenergico
アドレナリン作用性薬物 /ADORENARIN sayousei yakubutsu :adrenergico drogam
アドレナリン作用薬 /ADORENARIN sayouyaku :agentes de adrenergico
アドレナリン遮断薬 /ADORENARIN shadanyaku :blocker de adrenergico
アドレナリン受容器機能 /ADORENARIN juyouki kinou :função de receptor de adrenergico
アドレナリン受容体 /ADORENARIN juyoutai :receptor de adrenalina
アドレナリン受容体 /ADORENARIN juyoutai :receptor de adrenergico
アドレナリン受容体遮断薬 /ADORENARIN juyoutai shadanyaku :adrenoceptor que bloqueia o agente
アドレナリン受容体遮断薬 /ADORENARIN juyoutai shadanyaku :antagonista de receptor de adrenergico
アドレナリン性伝達 /ADORENARINsei dentatsu :transmissão de adrenergico
アドレナリン性発汗 /ADORENARINsei hakkan :adrenergico de suação
アドレナル・フェレドキシン /ADORENARU FUEREDOKISHIN :ferredoxin ad-renal
アドレノクロム・モノセミカルバゾン /ADORENOKUROMU MONOSEMIKARUBAZON :monosemicarbazone de adrenochrome
アナーキズム /ANAHKIZUMU :anarquismo
アナウンサー /ANAUNSAH :anunciador
アナウンス・キャンペーン /ANAUNSU KYANPEHN :campanha de anúncio
アナウンスメント効果 /ANAUNSUMENTO kouka :efeito de anúncio
アナウンス効果 /ANAUNSU kouka :o efeito de anúncio
アナエロビック運動 /ANAEROBIKKU undou :exercício anaeróbio
アナカーディム・オシデンタール /ANAKAHDEIMU OSHIDENTAHRU :occidentale de anacardium
アナクリティックな抑鬱 /ANAKURITEIKKUna yokuutsu :depressão de anaclitico
アナグラム /ANAGURAMU :anagrama
アナコンダ /ANAKONDA :jibóia
アナタース型酸化チタン /ANATAHSUgata sanka CHITAN :anatase digitam dióxido de titânio
アナタース形二酸化チタン /ANATAHSUgata nisanka CHITAN :dióxido de titânio de anatase
アナトミック・テンプル /ANATOMIKKU TENPURU :templo anatômico
アナトミックテンプル /ANATOMIKKU TENPURU :lado anatômico
アナナス・サティヴァス /ANANASU SATEIVASU :sativus de ananas
アナフィラキシー・ショック /ANAFUIRAKISHIH SHOKKU :anafilactico chocam
アナフィラキシー性血管性紫斑病 /ANAFUIRAKISHIHsei kekkansei shihanbyou :anafilactico purpura vascular
アナフィラキシー性紫斑病 /ANAFUIRAKISHIHsei shihan byou :purpura de anafilactoide
アナフィラキシー性中毒 /ANAFUIRAKISHIHsei chuudoku :intoxicação de anafilactico
アナフィラキシー反応 /ANAFUIRAKISHIH hannou :reação de anafilactico
アナフィラキシー様血管性紫斑病 /ANAFUIRAKISHIHyou kekkansei shihanbyou :anafilactoide purpura vascular
アナフィラトキシン不活化物質 /ANAFUIRATOKISHIN fukatsuka busshitsu :inactivator de anafilatoxin
アナプレロティック経路 /ANAPUREROTEIKKU keiro :caminho de anaplerotico
アナボリックステロイド /ANABORIKKUSUTEROIDO :esteróide de anabolico
アナモフィック光学系 /ANAMOFUIKKU kougakukei :anamorphotico sistema óptico
アナモルフィック・レンズ /ANAMORUFUIKKU RENZU :lente de anamorphico
アナライザ /ANARAIZA :analisador
アナラチック望遠鏡 /ANARACHIKKU bouenkyou :anallatico encaixam
アナリスト /ANARISUTO :analista
アナリスト説明会 /ANARISUTO setsumeikai :reunião de analistas
アナルコサンディカリスム /ANARUKOSANDEIKARISUMU :sindicalismo de anarcho
アナルセックス /ANARUSEKKUSU :amor anal
アナルセックス /ANARUSEKKUSU :lovemaking anal
アナルセックス /ANARUSEKKUSU :relacionamento anal
アナルセックス /ANARUSEKKUSU :sexo anal
アナルセックスをさせたことのないホモ /ANARUSEKKUSUwo saseta kotono nai HOMO :virgem anal
アナログ /ANAROGU :analógico
アナログ /ANAROGU :análogo
アナログ・インタフェース /ANAROGU INTAFUEHSU :interface analógica
アナログ・ゲート /ANAROGU GEHTO :portão analógico
アナログ・コントローラ /ANAROGU KONTOROHRA :controlador analógico
アナログ・コンピュータ /ANAROGU KONPYUHTA :computador analógico
アナログ・コンピュータ・サブシステム /ANAROGU KONPYUHTA SABUSHISUTEMU :subsistema de computador analógico
アナログ・システム /ANAROGU SHISUTEMU :sistema analógico
アナログ・シミュレーション /ANAROGU SHIMYUREHSHON :simulação analógica
アナログ・ジョイスティック /ANAROGU JOISUTEIKKU :joystick analógico
アナログ・スイッチ /ANAROGU SUICCHI :interruptor analógico
アナログ・チャンネル /ANAROGU CHANNERU :canal analógico
アナログ・テレメタリング /ANAROGU TEREMETARINGU :telemetering analógico
アナログ・データ・システム /ANAROGU DEHTA SHISUTEMU :sistema de dados analógico
アナログ・データ・レコーダ /ANAROGU DEHTA REKOHDA :registrador de dados analógico
アナログ・データ・レコーダ転字器 /ANAROGU DEHTA REKOHDA koro ziki :transcriber de registrador de dados analógico
アナログ・ディスプレイ /ANAROGU DEISUPUREI :exibição analógica
アナログ・デジタル・コンバータ /ANAROGU DEZITARU KONBAHTA :analógico a convertedor digital
アナログ・デジタル・コンバータ /ANAROGU DEZITARU KONBAHTA :convertedor digital analógico
アナログ・デジタル変換 /ANAROGU DEZITARU henkan :analógico a conversão digital
アナログ・デジタル変換 /ANAROGU DEZITARU henkan :analógico para digital
アナログ・デジタル変換 /ANAROGU DEZITARU henkan :conversão digital analógica
アナログ・デジタル変換データ記録システム /ANAROGU DEZITARU henkan DEHTA kiroku SHISUTEMU :analógico a dados digitais sistema gravador
アナログ・デジタル変換データ記録システム /ANAROGU DEZITARU henkan DEHTA kiroku SHISUTEMU :dados digitais analógicos sistema gravador
アナログ・トランスレータ /ANAROGU TORANSUREHTA :tradutor analógico
アナログ・ネットワーク /ANAROGU NETTOWAHKU :rede analógica
アナログ・ファイル /ANAROGU FUAIRU :arquivo analógico
アナログ・ファクシミリ /ANAROGU FUAKUSHIMIRI :fac-símile analógico
アナログ・ボード /ANAROGU BOHDO :tábua analógica
アナログ・モデム /ANAROGU MODEMU :modem analógico
アナログ・モデル /ANAROGU MODERU :modelo analógico
アナログ・ライン・ドライバ /ANAROGU RAIN DORAIBA :motorista de linha analógico
アナログ・ワイドバンド・アダプタ /ANAROGU WAIDOBANDO ADAPUTAH :adaptador de wideband analógico
アナログのあいまいさ /ANAROGU noaimaisa :fuzziness analógico
アナログセルラー方式携帯電話機 /ANAROGUSERURAH houshiki keitai denwaki :handheld analógico telefone celular portátil
アナログセルラー方式携帯電話機 /ANAROGUSERURAH houshiki keitai denwaki :mão analógica segurou telefone celular portátil
アナログセンサー /ANAROGUSENSAH :sensor analógico
アナログデータ /ANAROGUDEHTA :dados analógicos
アナログロッド位置指示器 /ANAROGURODDO ichi shiziki :indicador de posição de vara analógico
アナログ回線 /ANAROGU kaisen :linha analógica
アナログ回路 /ANAROGU kairo :circuição analógica
アナログ関数発生器 /ANAROGU kansuu hasseiki :gerador de função analógico
アナログ基本機構 /ANAROGU kihon kikou :analógico básico
アナログ機器 /ANAROGU kiki :equipamento de manipulação notável analógico
アナログ技術 /ANAROGU gijutsu :tecnologia analógica
アナログ形式 /ANAROGU keishiki :formato analógico
アナログ計 /ANAROGUkei :metro analógico
アナログ計器 /ANAROGU keiki :instrumento analógico
アナログ思考 /ANAROGU saserareshikou :pensamento analógico
アナログ時計 /ANAROGU tokei :relógio analógico
アナログ式セルラー通信技術 /ANAROGUshiki SERURAH tsuushin gijutsu :tecnologia de comunicações celular analógica
アナログ式テープ録音 /ANAROGUshiki TEHPU rokuon :gravação de fita analógica
アナログ出力 /ANAROGU shutsuryoku :produção analógica
アナログ出力チャネル増幅器 /ANAROGU shutsuryoku CHANERU zoufukuki :amplificador de canal de produção analógico
アナログ出力制御機構 /ANAROGU shutsuryoku seigyo kikou :controle de produção analógico
アナログ出力端子 /ANAROGU shutsuryoku tanshi :produção analógica terminal
アナログ出力点 /ANAROGU shutsuryokuten :ponto de produção analógico
アナログ除算器 /ANAROGU jozanki :divisor analógico
アナログ乗算器 /ANAROGUjouzanki :multiplicador analógico
アナログ信号 /ANAROGU shingou :sinal analógico
アナログ信号を用いる機器 /ANAROGU shingouwo mochiiru kiki :equipamento de manipulação notável analógico
アナログ信号生成器 /ANAROGU shingou seiseiki :gerador notável analógico
アナログ数字 /ANAROGU suuzi :número analógico
アナログ制御 /ANAROGU seigyo :controle analógico
アナログ制御装置 /ANAROGU seigyo souchi :controlador analógico
アナログ素子 /ANAROGU sugo :dispositivo analógico
アナログ装置 /ANAROGU souchi :dispositivo analógico
アナログ太陽センサー /ANAROGU taiyou SENSAH :sensor de sol analógico
アナログ耐性変異株 /ANAROGU taisei henikabu :mutante resistente analógico
アナログ伝送 /ANAROGU densou :espectro analógico
アナログ伝送路 /ANAROGU densou ro :linha de transmissão analógica
アナログ伝播 /ANAROGU denpa :espectro analógico
アナログ電源機構 /ANAROGU dengen kikou :provisão de poder analógica
アナログ入力 出力ユニット /ANAROGU nyuuryoku shutsuryoku YUNITTO :contribuição analógica produziu unidade
アナログ入力チャネル /ANAROGU nyuuryoku CHANERU :canal de contribuição analógico
アナログ入力チャネル増幅機 /ANAROGU nyuuryoku CHANERU zoufukuki :amplificador de canal de contribuição analógico
アナログ入力拡張機構 /ANAROGU nyuuryoku kakuchou kikou :dilatador de contribuição analógico
アナログ入力制御機構 /ANAROGU nyuuryoku seigyo kikou :controle de contribuição analógico
アナログ入力走査装置 /ANAROGU nyuuryoku sousa souchi :escâner de contribuição analógico
アナログ波 /ANAROGU nami :espectro analógico
アナログ判結合 /ANAROGU han ketsugou :conexão regenerativa analógica
アナログ比較器 /ANAROGU hikakuki :comparator analógico
アナログ表現 /ANAROGU hyougen :representação analógica
アナログ表示 /ANAROGU hyouzi :exibição analógica
アナログ変数 /ANAROGU sayou~hensuu :variável analógica
アナログ変調 /ANAROGU henchou :modulação analógica
アナログ放送 /ANAROGU housou :radiodifusão analógica
アナログ方式 /ANAROGU houshiki :forma analógica
アナログ録音 /ANAROGU rokuon :gravação analógica
アニール /ANIHRU :recoza
アニオン /ANION :anionte
アニオン・ラジカル /ANION RAZIKARU :radical de anionte
アニオンギャップ /ANIONGYAPPU :abertura de anionte
アニオンギャップ異常 /ANIONGYAPPU ijou :abertura de anionte NOS anormal
アニオンギャップ異常 /ANIONGYAPPU ijou :abertura de anionte anormal
アニオンギャップ減少 /ANIONGYAPPU genshou :abertura de anionte baixo
アニオンギャップ減少 /ANIONGYAPPU genshou :abertura de anionte diminuiu
アニオンギャップ正常 /ANIONGYAPPU seijou :abertura de anionte normal
アニオンギャップ増加 /ANIONGYAPPU zouka :abertura de anionte alto
アニオンギャップ増加 /ANIONGYAPPU zouka :abertura de anionte aumentou
アニオン重合 /ANION juugou :polimerização de anionico
アニオン性ポリマー凝集剤 /ANIONsei PORIMAH gyoushuuzai :coágulo de polímero de anionico
アニス /ANISU :erva-doce
アニス・アルコール /ANISU ARUKOHRU :álcool de erva-doce
アニス・ショウノウ /ANISU SHOUNOU :cânfora de erva-doce
アニスの果実 /ANISUno kazitsu :semente de anis
アニスアルコール /ANISUARUKOHRU :álcool de anisyl
アニスアルデヒド /ANISUARUDEHIDO :aldeído de anisico
アニス酸 /ANISUsan :ácido de anisico
アニス油 /ANISU abura :óleo de erva-doce
アニス油 /ANISU abura :óleo de semente de anis
アニセット /ANISETTO :aniseta
アニゼット /ANIZETTO :aniseta
アニマル・エシックス /ANIMARU ESHIKKUSU :éticas animais
アニマル・クローニング /ANIMARU KUROHNINGU :cloning animal
アニマル・ヘルス・テクニシャン /ANIMARU HERUSU TEKUNISHAN :técnico de saúde animal
アニマルクラッカー /ANIMARUKURAKKAH :bolacha de bichinho
アニマルスキンニット /ANIMARUSUKINNITTO :pele animal tricota
アニミズム /ANIMIZUMU :animismo
アニムス /ANIMUSU :animosidade
アニメーション /ANIMEHSHON :animação
アニメーション /ANIMEHSHON :caricatura animada
アニメーション・ソフト /ANIMEHSHON SOFUTO :ferramenta de animação
アニメーション・ソフト /ANIMEHSHON SOFUTO :software de animação
アニメーション・ツール /ANIMEHSHON TUHRU :ferramenta de animação
アニメーションのスタジオ /ANIMEHSHONno SUTAZIO :estúdio de animação
アニメーションの制作 /ANIMEHSHONno seisaku :animação
アニメーションを用いたコンピュータ教育 /ANIMEHSHONwo takara imochiita KONPYUHTA kyouiku :educação de computador animada
アニメの /ANIMEno :animado
アニメ映画 /ANIME eiga :caricatura animada
アニメ映画 /ANIME eiga :filme animado
アニメ映画 /ANIME eiga :filme de animação
アニメ作家 /ANIME sakka :caricaturista de animação
アニメ市場 /ANIME ichiba :anime comercializam
アニメ製作者 /ANIME seisakusha :animador
アニュアル・プロセス /ANYUARU PUROSESU :processo anual
アニュラ・スロット・ノズル /ANYURA SUROTTO NOZURU :bocal de abertura anular
アニュラ・リング /ANYURA RINGU :anel anular
アニュラ・リング・トランジスタ /ANYURA RINGU TORANZISUTA :transistor de anel anular
アニュラス空気浄化設備 /ANYURASU kuukijouka setsubi :annulus arejam limpe sistema
アニュラス空気浄化設備 /ANYURASU kuukijouka setsubi :annulus arejam sistema de cleanup
アニリニウム・クロリド /ANIRINIUMU KURORIDO :cloreto de anilinium
アニリン /ANIRIN :anilina
アニリン ホルムアルデヒド樹脂 /ANIRIN HORUMUARUDEHIDO jushi :resina de formaldeído de anilina
アニリン・インク /ANIRIN INKU :tinta de anilina
アニリン・フクシン /ANIRIN FUKUSHIN :fuchsin de anilina
アニリン・ブラック /ANIRIN BURAKKU :preto de anilina
アニリンブラック染め /ANIRINBURAKKU so me :anilina dieing preto
アニリンブルー /ANIRINBURUH :anilina azul
アニリン塩 /ANIRIN shio :sal de anilina
アニリン癌 /ANIRIN gan :câncer de anilina
アニリン樹脂 /ANIRIN jushi :resina de anilina
アニリン色素 /ANIRIN shikiso :tintura de anilina
アニリン染料 /ANIRIN azosenryou :tintura de anilina
アニリン中毒 /ANIRIN chuudoku :envenenamento de anilina
アニリン点 /ANIRINten :ponto de anilina
アニリン比重定数 /ANIRIN hijuu teisuu :constante de gravidade de anilina
アニロックスロール /ANIROKKUSUROHRU :anilox rolam
アネモサーモメーター /ANEMOSAHMOMEHTAH :metro de thermo de anemo
アネモネ /ANEMONE :anêmona
アネモネ・フィッシュ /ANEMONE FUISSHU :peixe anêmona
アネモメーター /ANEMOMEHTAH :anemômetro
アネロイド・コントロール /ANEROIDO KONTOROHRU :controle de aneróide
アネロイドの /ANEROIDOno :aneróide
アネロイド圧力計 /ANEROIDO atsuryokukei :manometer de aneróide
アネロイド気圧計 /ANEROIDO kiatsukei :aneróide
アネロイド気圧計 /ANEROIDO kiatsukei :barômetro de aneróide
アネロイド型血圧計 /ANEROIDOgata ketsuatsukei :sphigmomanometer de aneróide
アネロイド高度計 /ANEROIDO koudokei :altímetro de aneróide
アネロイド自記気圧計 /ANEROIDO zikikiatsukei :barógrafo de aneróide
アネロイド晴雨計 /ANEROIDO seiukei :barômetro de aneróide
アノード /ANOHDO :ânodo
アノード・アーク /ANOHDO AHKU :arco de ânodo
アノード・キャリア /ANOHDO KYARIA :portador de ânodo
アノード・スライム /ANOHDO SURAIMU :lodo de ânodo
アノード・フォロアー /ANOHDO FUOROAH :seguidor de ânodo
アノードバッグ /ANOHDOBAGGU :bolsa de ânodo
アノード防食 /ANOHDO boushoku :proteção de anodico
アノテーション・エリア /ANOTEHSHON ERIA :área de anotação
アノテーション・カラー /ANOTEHSHON KARAH :cor de anotação
アノニマスサーバ /ANONIMASUSAHBA :servidor anônimo
アノマー炭素 /ANOMAH tanso :carbono de anomerico
アノミー /ANOMIH :anomia
アノラック /ANORAKKU :anoraque
アハー体験 /AHAH taiken :aha experimentam
アハー反応 /AHAH hannou :reação de aha
アバカ /ABAKA :abacá
アバディーン・フック /ABADEIHN FUKKU :aberdeen engancham
アパーチャ /APAHCHA :abertura
アパーチャ・カード /APAHCHA KAHDO :cartão de abertura
アパーチャ・カード・マウンタ /APAHCHA KAHDO MAUNTA :mounter de cartão de abertura
アパーチャ・チューブ /APAHCHA CHUHBU :tubo de abertura
アパーチャ・マスク /APAHCHA MASUKU :máscara de abertura
アパーチャー放射束 /APAHCHAH houshasoku :fluxo de abertura
アパーチャひずみ /APAHCHA hizumi :distorção de abertura
アパーチャグリル /APAHCHA GURIRU :abertura grelha
アパーチュアカードせん孔範囲 /APAHCHUAKAHDO sen kou hani :abertura cartão ponche campo
アパーチュアカードスキャナ /APAHCHUAKAHDOSUKYANA :escâner de cartão de abertura
アパーチュア粘着剤 /APAHCHUA nenchakuzai :adesivo de abertura
アパート /APAHTO :apartamento
アパート /APAHTO :casa de apartamento
アパート /APAHTO :complexo de apartamento
アパート /APAHTO :prédio de apartamentos
アパートの空き /APAHTOno aki :vacância de apartamento
アパートの住人 /APAHTOno juunin :fígados de apartamento
アパートの大家 /APAHTOno ooie :proprietário de apartamento
アパート式ホテル /APAHTOshiki HOTERU :hotel de apartamento
アパート住まいの大多数の人々 /APAHTO sumaino daitasuuno hitobito :apartamento que mora maioria
アパート生活者 /APAHTO seikatsusha :morador de apartamento
アパート探し /APAHTO sagashi :caça de apartamento
アパート用家具 /APAHTOyou kagu :mobília de apartamento
アパッシュダンス /APASSHUDANSU :apache dançam
アパレル・ジョバー /APARERU JOBAH :vista jobber
アパレル業界 /APARERU gyoukai :negócio de vestuário
アパレル産業 /APARERU sangyou :vista indústria
アビエチン酸 /ABIECHINsan :ácido de abietico
アピール /APIHRU :atração
アピリミジン酸 /APIRIMIZINsan :ácido de apyrimidinico
アファーマティブ・アクション /AFUAHMATEIBU AKUSHON :ação afirmativa
アファー類人猿 /AFUAH ruizinen :longe macaco
アフィニティー・カード /AFUINITEIH KAHDO :cartão de afinidade
アフィニティー・カラム /AFUINITEIH KARAMU :coluna de afinidade
アフィニティー・クロマトグラフィー /AFUINITEIH KUROMATOGURAFUIH :chromatographi de afinidade
アフィニティー・グループ /AFUINITEIH GURUHPU :grupo de afinidade
アフィニティー・センサー /AFUINITEIH SENSAH :sensor de afinidade
アフィニティー・チャーター便 /AFUINITEIH CHAHTAH tayo :escritura de afinidade
アフィニティー・ラベリング /AFUINITEIH RABERINGU :afinidade de etiquetação
アフィニティーラベル試薬 /AFUINITEIHRABERU shiyaku :afinidade que etiqueta reagente
アフィニティー吸着材 /AFUINITEIH kyuuchakuzai :adsorbent de afinidade
アフィニティー抗体 /AFUINITEIH koutai :anticorpo de afinidade
アフィン幾何学 /AFUIN kikagaku :geometria de affine
アフィン座標系 /AFUIN zahyoukei :affine coordena
アフィン変換 /AFUIN henkan :transformação de affine
アフォリズム /AFUORIZUMU :provérbio
アフガン復興支援 /AFUGAN fukkou shien :ajude para a recuperação afegã
アフター・ケア /AFUTAH KEA :depois que cuidado de vendas
アフター・サービス /AFUTAH SAHBISU :aftersales consertam
アフター・サービス /AFUTAH SAHBISU :depois de serviço de venda
アフター・サービス /AFUTAH SAHBISU :depois que serviço de vendas
アフター・ドリップ /AFUTAH DORIPPU :depois de goteira
アフター・バーナー /AFUTAH BAHNAH :depois de queimador
アフター・バーン /AFUTAH BAHN :depois de queimadura
アフター・マーケット /AFUTAH MAHKETTO :depois de mercado
アフター・マーケット /AFUTAH MAHKETTO :mercado de resultado
アフタークーラー /AFUTAHKUHRAH :depois de refrigerador
アフターケア /AFUTAHKEA :assistência pós-operatória
アフターケア /AFUTAHKEA :depois de cuidado
アフターサービス /AFUTAHSAHBISU :depois de compra consertar
アフターサービス /AFUTAHSAHBISU :depois de serviço
アフターサービス /AFUTAHSAHBISU :depois do serviço de venda
アフターシェーブ・ローション /AFUTAHSHIEHBU ROHSHON :depois de loção de barbeação
アフターシェーブ・ローション /AFUTAHSHIEHBU ROHSHON :loção barba
アフターシェーブローション /AFUTAHSHIEHBUROHSHON :depois de barbeação
アフターシックニング /AFUTAHSHIKKUNINGU :depois de engrossar
アフタースキーにふさわしい /AFUTAHSUKIHnifusawashii :apres esquiam
アフタースキーの /AFUTAHSUKIHno :depois de esqui
アフターテーブル /AFUTAHTEHBURU :depois de mesa
アフターバーナー /AFUTAHBAHNAH :depois de queimador
アフターバーナー /AFUTAHBAHNAH :dispositivo de pós-combustão
アフターバーニング /AFUTAHBAHNINGU :dispositivo de pós-combustão
アフタービート /AFUTAHBIHTO :depois de batida
アフターファイア /AFUTAHFUAIA :depois de fogo
アフターファイブの /AFUTAHFUAIBUno :depois das 5
アフターベーキング /AFUTAHBEHKINGU :depois de assar
アフターベーキング /AFUTAHBEHKINGU :depois de fogão
アフター性口内炎 /AFUTAHsei kounai en :aphtha na boca
アフター性潰瘍 /AFUTAHsei kaiyou :úlcera de aphthous
アフター熱 /AFUTAHatsu :febre de aphthous
アフタグロー /AFUTAGUROH :depois de brilho
アフタヌーン・スーツ /AFUTANUHN SUHTU :terno de tarde
アフタヌーン・ハット /AFUTANUHN HATTO :chapéu de tarde
アフタヌーンドレス /AFUTANUHNDORESU :vestido de tarde
アフタパルス /AFUTAPARUSU :depois de pulso
アフタワキシング装置 /AFUTAWAKISHINGU souchi :depois de encerar dispositivo
アフタ性口内炎 /AFUTAsei kounai en :estomatite de aphthous
アフト /AFUTO :à popa
アフレコ /AFUREKO :depois de registrar
アフロヘア /AFUROHEA :corte de cabelo de afro
アブサン /ABUSAN :absinto
アブサンス /ABUSANSU :ausência
アブサンス発作 /ABUSANSU hossa :ataque apoplético de ausência
アブシジン酸 /ABUSHIZINsan :ácido de abscisico
アブシジン酸信号 /ABUSHIZIN san shingou :abscisico ácido de sinalização
アブジェクション /ABUZIEKUSHON :abjeção
アブスコパル効果 /ABUSUKOPARU kouka :abscopal efetuam
アブストラクト・ロゴ /ABUSUTORAKUTO ROGO :marca abstrata
アブソープション・アプローチ /ABUSOHPUSHON APUROHCHI :aproximação de absorção
アブソープションポンプ /ABUSOHPUSHONPONPU :bomba de absorção
アブソープション分析 /ABUSOHPUSHON bunseki :análise de absorção
アブソーベント・メタル /ABUSOHBENTO METARU :metal absorvente
アブソリュート・オリエンテーション /ABUSORYUHTO ORIENTEHSHON :orientação absoluta
アブソリュート・プログラミング /ABUSORYUHTO PUROGURAMINGU :programação absoluta
アブソリュート・プログラム /ABUSORYUHTO PUROGURAMU :programa absoluto
アブソリュートディメンション /ABUSORYUHTODEIMENSHON :dimensão absoluta
アブソリュート位置検出器 /ABUSORYUHTO ichi kenshutsuki :sensor de posição absoluto
アブダクション革新 /ABUDAKUSHON kakushin :inovação de abductive
アブラムシ /ABURAMUSHI :afídeo
アブラムシ /ABURAMUSHI :vaca de formiga
アブレーション /ABUREHSHON :separação
アブレーション・ポリマー /ABUREHSHON PORIMAH :polímero de separação
アブレーティブ・プラスチック /ABUREHTEIBU PURASUCHIKKU :plástico ablativo
アブレイシブ・ウォーター・ジェット工法 /ABUREISHIBU UOHTAH ZIETTO kouhou :método de jato de água abrasivo
アブレイダブル皮膜 /ABUREIDABURU himaku :camada de abradable
アブレシブノズル /ABURESHIBUNOZURU :bocal abrasivo
アプス /APUSU :abside
アプラウト /APURAUTO :apofonia
アプリケーション /APURIKEHSHON :aplicação
アプリケーション・アイコン /APURIKEHSHON AIKON :ícone de aplicação
アプリケーション・キー /APURIKEHSHON KIH :chave de aplicação
アプリケーション・ゲートウェイ /APURIKEHSHON GEHTOUEI :portal de aplicação
アプリケーション・サービス・プロバイダ /APURIKEHSHON SAHBISU PUROBAIDA :provedor de serviço de aplicação
アプリケーション・システム /APURIKEHSHON SHISUTEMU :sistema de aplicação
アプリケーション・ジェネレータ /APURIKEHSHON ZIENEREHTAH :gerador de aplicação
アプリケーション・ソフト /APURIKEHSHON SOFUTO :software de aplicação
アプリケーション・ノート /APURIKEHSHON NOHTO :nota de aplicação
アプリケーション・バンドル /APURIKEHSHON BANDORU :aplicação de empacotação
アプリケーション・パッケージ /APURIKEHSHON PAKKEHZI :pacote de aplicação
アプリケーション・プログラミング・インタフェース /APURIKEHSHON PUROGURAMINGU INTAFUEHSU :aplicação que programa interface
アプリケーション・プログラム /APURIKEHSHON PUROGURAMU :programa de aplicação
アプリケーション・プログラム・ジェネレータ /APURIKEHSHON PUROGURAMU ZIENEREHTAH :gerador de programa de aplicação
アプリケーション・プログラム・パッケージ /APURIKEHSHON PUROGURAMU PAKKEHZI :pacote de programa de aplicação
アプリケーション・プロセッサ /APURIKEHSHON PUROSESSA :processador de aplicação
アプリケーション・メニュー /APURIKEHSHON MENYUH :cardápio de aplicação
アプリケーション・ロール /APURIKEHSHON ROHRU :rolo de aplicação
アプリケーションの調子 /APURIKEHSHONno choushi :a saúde de aplicação
アプリケーションの例 /APURIKEHSHONno tato :exemplo de aplicação
アプリケーションウェア /APURIKEHSHONUEA :mercadoria de aplicação
アプリケーションスタック /APURIKEHSHONSUTAKKU :pilha de aplicação
アプリケーションソフトのプログラミング /APURIKEHSHONSOFUTOno PUROGURAMINGU :programação de aplicações
アプリケーションデータ /APURIKEHSHONDEHTA :dados de aplicação
アプリケーションパフォーマンス /APURIKEHSHON PAFUOHMANSU :desempenho de aplicação
アプリケーション開発 /APURIKEHSHON kaihatsu :desenvolvimento de aplicação
アプリケーション開発システム /APURIKEHSHON kaihatsu SHISUTEMU :sistema de desenvolvimento de aplicação
アプリケーション開発ツール /APURIKEHSHON kaihatsu TUHRU :ferramenta de desenvolvimento de aplicação
アプリケーション開発言語 /APURIKEHSHON kaihatsu gengo :idioma de desenvolvimento de aplicação
アプリケーション開発者 /APURIKEHSHON kaihatsusha :fomentador de aplicação
アプリケーション開発者 /APURIKEHSHON kaihatsusha :fomentador de aplicações
アプリケーション開発者 /APURIKEHSHON kaihatsusha :programador de aplicações
アプリケーション管理 /APURIKEHSHON kanri :administração de aplicação
アプリケーション制御言語 /APURIKEHSHON seigyo gengo :idioma de controle de aplicação
アプリケーション性能 /APURIKEHSHON seinou :desempenho de aplicação
アプリケーション設計プロセス /APURIKEHSHON sekkei PUROSESU :processo de desígnio de aplicação
アプリケーション戦略 /APURIKEHSHON senryaku :estratégia de aplicação
アプリケーション中心の /APURIKEHSHON chuushinno :centrico de aplicação
アプリケーション中心のモデル /APURIKEHSHON chuushinno MODERU :modelo de centrico de aplicação
アプリケーション統合 /APURIKEHSHON tougou :integração de aplicação
アプリケータ /APURIKEHTA :aplicador
アプリケータ・ローラー /APURIKEHTA ROHRAH :rolo de aplicador
アプリケータ・ロール /APURIKEHTA ROHRU :rolo de aplicador
アプリケートリ・システム /APURIKEHTORI SHISUTEMU :sistema de applicatório
アプリコット /APURIKOTTO :abricó
アプリン酸 /APURINsan :ácido de apurinico
アプレゲール /APUREGEHRU :guerre de apres
アプローチ /APUROHCHI :aproximação
アプローチ /APUROHCHI :jogo de aproximação
アプローチ /APUROHCHI :tiro de aproximação
アプローチ・アングル /APUROHCHI ANGURU :ângulo de aproximação
アプローチャビリティ解析 /APUROHCHABIRITEI kaiseki :análise de acessibilidade
アプローチ角 /APUROHCHIkaku :ângulo de aproximação
アプローチ面 /APUROHCHI men :face se de aproximação
アプローチ面の丸み半径 /APUROHCHI menno maru mi hankei :rádio se de aproximação
アプロプリエイト・テクノロジー /APUROPURIEITO TEKUNOROZIH :tecnologia apropriada
アベンド /ABENDO :fim anormal
アペックス・シール /APEKKUSU SHIHRU :selo de ápice
アペックス・シール・スプリング /APEKKUSU SHIHRU SUPURINGU :fonte de selo de ápice
アペックス・シール溝 /APEKKUSU SHIHRU mizo :encaixe de selo de ápice
アペックス索 /APEKKUSU saku :arame de ápice
アペラシオン /APERASHION :título
アペラシオン・コントローレ /APERASHION KONTOROHRE :contorolee de título
アペリチフ /APERICHIFU :aperitivo
アペリチフ・ワイン /APERICHIFU WAIN :vinho aromático
アペリチフ・ワイン /APERICHIFU WAIN :vinho de aperitivo
アペンデージ・タスク /APENDEHZI TASUKU :tarefa de apêndice
アホウドリ /AHOUDORI :albatroz
アホウドリの雛 /AHOUDORInosuu :pintinhos de albatroz
アボート /ABOHTO :aborte
アボート・ゾーン /ABOHTO ZOHN :aborte zona
アボート制御 /ABOHTO seigyo :aborte controle
アボカド /ABOKADO :pêra de jacaré
アボリジニ /ABORIZINI :aborígine
アポイントメント・システム /APOINTOMENTO SHISUTEMU :sistema de compromisso
アポイントメント・セールス /APOINTOMENTO SEHRUSU :vendas de compromisso
アポクリンの異形成随伴腺癌 /APOKURINno ikeisei zuihan sengan :adenocarcinoma com metaplasia de apocrine
アポクリン化生 /APOKURIN kasei :metaplasia de apocrine
アポクリン汗 /APOKURIN ase :apocrine suam
アポクリン汗疹 /APOKURIN asebo :miliaria de apocrine
アポクリン汗腺 /APOKURIN kansen :apocrine suam glândulas
アポクリン臭汗症 /APOKURIN shuukanshou :bromidrose de apocrine
アポクリン色汗症 /APOKURIN shikikanshou :chromhidrose de apocrine
アポクリン腺 /APOKURINsen :glândula de apocrine
アポクリン腺癌 /APOKURIN sengan :adenocarcinoma de apocrine
アポクリン腺癌 /APOKURIN sengan :carcinoma de apocrine
アポクロマート対物レンズ /APOKUROMAHTO taibutsu RENZU :objetivo de apochromatico
アポジ・キック・モーター /APOZI KIKKU MOHTAH :motor de pontapé de apogeu
アポジ・ブースト・モーター /APOZI BUHSUTO MOHTAH :motor de aumento de apogeu
アポジ・モーター点火 /APOZI MOHTAH tenka :fogo de motor de apogeu
アポストロフィ /APOSUTOROFUI :apóstrofe
アポトーシスを起こした細胞 /APOTOHSHISUwo o koshita saibou :cela de apoptotico
アポトーシス活性化 /APOTOHSHISU kasseika :ativação de apoptotico
アポトーシス誘導因子 /APOTOHSHISU yuudou inshi :apoptose que induz fator
アポトーシス抑制剤 /APOTOHSHISU yokuseizai :apoptose que inibe droga
アポフェリチン結晶化 /APOFUERICHIN ketshouka :cristalização de apoferritin
アポリポ蛋白欠損症 /APORIPO tanpaku kessonshou :deficiência de apolipoproteina
アマウンツ・ディファー /AMAUNTU DEIFUAH :quantias diferem
アマクリン細胞 /AMAKURIN saibou :cela de amacrine
アマチュア /AMACHUA :amador
アマチュア・オーケストラ /AMACHUA OHKESUTORA :orquestra amadora
アマチュア・カメラマン /AMACHUA KAMERAMAN :fotógrafo amador
アマチュア・スポーツマン /AMACHUA SUPOHTUMAN :desportista amador
アマチュア・ダイバー /AMACHUA DAIBAH :mergulhador amador
アマチュア・テレビ放送 /AMACHUA TEREBI housou :televisão amadora
アマチュア・トーナメント /AMACHUA TOHNAMENTO :torneio amador
アマチュア・ピアニスト /AMACHUA PIANISUTO :pianista amador
アマチュア・ボクサー /AMACHUA BOKUSAH :pugilista amador
アマチュア・レスリング /AMACHUA RESURINGU :amador de lutação
アマチュア・レベルの品質 /AMACHUA REBERUno hinshitsu :qualidade amadora
アマチュアっぽい /AMACHUAppoi :amador
アマチュアらしい意見 /AMACHUArashii iken :opinião amadora
アマチュアスポーツ /AMACHUASUPOHTU :atletismos amadores
アマチュアバンド /AMACHUABANDO :faixas amadoras
アマチュアレスリング選手 /AMACHUARESURINGU senshu :lutador amador
アマチュア演劇 /AMACHUA engeki :teatro amador
アマチュア演劇クラブ /AMACHUA engeki KURABU :clube dramático amador
アマチュア音楽家 /AMACHUA ongakuka :amador a música
アマチュア音楽歴 /AMACHUA ongakureki :carreira amadora em música
アマチュア化石収集家 /AMACHUA kaseki shuushuuka :coletor fóssil amador
アマチュア歌手 /AMACHUA utaite :cantor amador
アマチュア画家 /AMACHUA gaka :pintor amador
アマチュア規定 /AMACHUA kitei :amadorismo
アマチュア局 /AMACHUA kyoku :estação amadora
アマチュア芸術家 /AMACHUA geijutsuka :artista amador
アマチュア弦楽団 /AMACHUA gengakudan :faixa de fio amadora
アマチュア資格 /AMACHUA shikaku :amadorismo
アマチュア精神 /AMACHUA seishin :espírito amador
アマチュア選手 /AMACHUA senshu :atleta amador
アマチュア選手 /AMACHUA senshu :jogador amador
アマチュア無線家 /AMACHUA musenka :operador de rádio amador
アマチュア無線局 /AMACHUA musenkyoku :estação de rádio amadora
アマチュア野球 /AMACHUA yakyuu :beisebol amador
アマチュア用の小型望遠鏡 /AMACHUAyouno kogata bouenkyou :a extensão de quintal de amador
アマランス /AMARANSU :amaranto
アマランス液 /AMARANSUeki :solução de amaranto
アマリリス /AMARIRISU :amarílis
アマルガム /AMARUGAMU :amálgama
アマルガム・ウェル /AMARUGAMU UERU :amálgama bem
アマルガム・キャリア /AMARUGAMU KYARIA :portador de amálgama
アマルガム・ストリップ /AMARUGAMU SUTORIPPU :tira de amálgama
アマルガム・セメント /AMARUGAMU SEMENTO :cimento de amálgama
アマルガム・ディッシュ /AMARUGAMU DEISSHU :prato de amálgama
アマルガム・マトリクス /AMARUGAMU MATORIKUSU :matriz de amálgama
アマルガム化 /AMARUGAMU化 :amalgamação
アマルガム形成器 /AMARUGAMU keiseiki :escultor de amálgama
アマルガム充填器 /AMARUGAMU juutenki :condensador de amálgama
アマルガム充填器 /AMARUGAMU juutenki :plugger de amálgama
アマルガム色素沈着 /AMARUGAMU shikiso chinchaku :tatuagem de amálgama
アマルガム法 /AMARUGAMUhou :método de amálgama
アマルガム法 /AMARUGAMUhou :processo de amálgama
アミーバ赤痢 /AMIHBA shakuri :disenteria de amoebico
アミアンタス /AMIANTASU :amianto
アミグダリン酸 /AMIGUDARINsan :ácido de amygdalico
アミジン・アミノヒドロラーゼ /AMIZIN AMINOHIDORORAHZE :aminohidrolase de amidine
アミジンリアーゼ /AMIZINRIAHZE :lyase de amidine
アミド・イオン /AMIDO ION :íon de amide
アミド・シンテターゼ /AMIDO SHINTETAHZE :sinthetase de amide
アミド・トランスフェラーゼ /AMIDO TORANSUFUERAHZE :transferase de amide
アミド・ヒドロラーゼ /AMIDO HIDORORAHZE :hidrolase de amide
アミド・ワックス /AMIDO WAKKUSU :amide enceram
アミドアミノ酸 /AMIDOAMINOsan :aminoácido de amide
アミドトリゾ酸 /AMIDOTORIZOsan :ácido de amidotrizoico
アミドナフトールレッド /AMIDONAFUTOHRUREDDO :amidonaphthol vermelho
アミド植物 /AMIDO shokubutsu :amide plantam
アミド窒素 /AMIDO chisso :nitrogênio de amide
アミノ・アルコール /AMINO ARUKOHRU :álcool amino
アミノ・カルボニル反応 /AMINO KARUBONIRU hannou :reação de carbonilo amino
アミノアシルtRNA合成酵素 /AMINOASHIRU t RNA gousei kouso :sinthetase de tRNA de aminoacil
アミノアシル運搬RNA合成酵素 /AMINOASHIRU unpan RNA gousei kouso :enzima de ativação
アミノアルキド樹脂 /AMINOARUKIDO jushi :resina de alkyd amino
アミノアルキド樹脂塗料 /AMINOARUKIDO jushi toryou :alkyd amino esmaltam e verniz
アミノアルキド樹脂塗料 /AMINOARUKIDO jushi toryou :aminoalkyd resinam camada
アミノアルキド塗装 /AMINOARUKIDO tosou :camada de alkyd amino
アミノアルデヒド・プラスチック /AMINOARUDEHIDO PURASUCHIKKU :plástico de aldeído amino
アミノエタンスルフィン酸 /AMINOETANSURUFUINsan :ácido de aminoethanesulfinico
アミノエチルスルホン酸 /AMINOECHIRUSURUHONsan :ácido de aminoethilsulfonico
アミノカプロン酸 /AMINOKAPURONsan :ácido de aminocaproico
アミノグリコシド系抗生物質 /AMINOGURIKOSHIDO kei kousei busshitsu :antibiótico de aminoglicoside
アミノサリチル酸 /AMINOSARICHIRUsan :ácido de aminosalicilico
アミノフィリン注射液 /AMINOFUIRIN chuushaeki :injeção de aminofilline
アミノプラスチック /AMINO PURASUCHIKKU :plástico amino
アミノプロピルリン酸 /AMINOPUROPIRURINsan :fosfato de dihidrogen de aminopropilo
アミノベンジル・ペニシリン /AMINOBENZIRU PENISHIRIN :penicilina de aminobenzyl
アミノ安息香酸 /AMINO ansokukousan :ácido de aminobenzoico
アミノ化合物 /AMINO kakoubutsu :combinação amino
アミノ基 /AMINOki :grupo amino
アミノ酸 /AMINOsan :aminoácido
アミノ酸の化合物 /AMINO sanno kakoubutsu :combinações de aminoácido
アミノ酸インバランス /AMINO san INBARANSU :desequilíbrio de aminoácido
アミノ酸キナーゼ /AMINO san KINAHZE :kinase de aminoácido
アミノ酸キレート /AMINO san KIREHTO :chelate de aminoácido
アミノ酸デカルボキシラーゼ /AMINO san DEKARUBOKISHIRAHZE :decarboxilase de aminoácido
アミノ酸デヒドロゲナーゼ /AMINO san DEHIDOROGENAHZE :dehidrogenases de aminoácido
アミノ酸プール /AMINO san PUHRU :piscina de aminoácido
アミノ酸リン酸 /AMINO san RINsan :fosfato de aminoácido
アミノ酸異常 /AMINO san ijou :abreviação de aminoácido
アミノ酸異常 /AMINO san ijou :desordem de aminoácido
アミノ酸価 /AMINO sanka :contagem de aminoácido
アミノ酸活性化 /AMINO san kasseika :ativação de aminoácido
アミノ酸活性化酵素 /AMINO san kasseika kouso :aminoácido que ativa enzima
アミノ酸共重合体 /AMINO san kyoujuugoutai :copolimer de aminoácido
アミノ酸系伝達物質 /AMINO san kei dentatsu busshitsu :transmissor de aminoácido
アミノ酸合成 /AMINO gousei :síntese de aminoácidos
アミノ酸合成酵素 /AMINO san gousei kouso :sinthase de aminoácido
アミノ酸合成酵素 /AMINO san gousei kouso :sinthetase de aminoácido
アミノ酸酸化 /AMINO san sanka :oxidação de aminoácido
アミノ酸酸化酵素 /AMINO san sanka kouso :oxidases de aminoácido
アミノ酸残基 /AMINO san zanki :resíduo de aminoácido
アミノ酸試薬 /AMINO san shiyaku :reagente de aminoácido
アミノ酸飼料添加物 /AMINO san shiryou tenkabutsu :aditivo de aminoácido
アミノ酸重合体抗原 /AMINO san juugoutai kougen :antígeno de polímero de aminoácido
アミノ酸生合成 /AMINO san seigousei :biogênese de aminoácido
アミノ酸製剤 /AMINO san seizai :preparação de aminoácido
アミノ酸組成 /AMINO san sosei :composição de aminoácido
アミノ酸代謝 /AMINO san taisha :metabolismo de aminoácido
アミノ酸代謝異常症 /AMINO san taisha ijoushou :anormalidade de metabolismo de aminoácido
アミノ酸脱炭酸酵素 /AMINO san datsu tansan kouso :decarboxilase de aminoácido
アミノ酸置換 /AMINO san chikan :substituição de aminoácido
アミノ酸窒素 /AMINO san chisso :nitrogênio de aminoácido
アミノ酸尿症 /AMINO sannhoushou :aciduria amino
アミノ酸年代測定 /AMINO san nendai sokutei :aminoácido de datação
アミノ酸配列 /AMINO san hairetsu :sequencing de aminoácido
アミノ酸配列 /AMINO san hairetsu :sucessão de aminoácido
アミノ酸発酵 /AMINO san hakkou :fermentação de aminoácido
アミノ酸評点パターン /AMINO san hyouten PATAHN :aminoácido que marca padrão
アミノ酸付着部位 /AMINO san fuchaku bui :local de anexo de aminoácido
アミノ酸分析 /AMINO san bunseki :análise de aminoácido
アミノ酸分析計 /AMINO san bunsekikei :analisador de aminoácido
アミノ酸抱合 /AMINO san hougou :conjugação de aminoácido
アミノ酸輸送 /AMINO san yusou :transporte de aminoácido
アミノ酸類似体 /AMINO san ruizitai :aminoácido analógico
アミノ酸類似体 /AMINO san ruizitai :análogo de aminoácido
アミノ酸拮抗作用 /AMINO san kikkou sayou :antagonismo de aminoácido
アミノ樹脂 /AMINO jushi :plástico amino
アミノ樹脂 /AMINO jushi :resina amino
アミノ樹脂成形材料 /AMINO jushi seikei zairyou :combinação de moldagem amino
アミノ酢酸 /AMINO sakusan :ácido de aminoacetico
アミノ窒素 /AMINO chisso :nitrogênio amino
アミノ糖 /AMINO tou :açúcar amino
アミノ末端 /AMINO mattan :fim terminal amino
アミノ末端 /AMINO mattan :término amino
アミノ末端基 /AMINO mattanki :término amino
アミノ末端残基 /AMINO mattan zanki :resíduo terminal amino
アミノ末端分析 /AMINO mattan bunseki :análise terminal amino
アミノ酪酸 /AMINO rakusan :ácido de aminobutyrico
アミプロホスメチル /AMIPUROHOSUMECHIRU :metil de amiprophos
アミューズメントテーマパーク /AMYUHZUMENTOTEHMAPAHKU :parque de tema de diversão
アミューズメント施設 /AMYUHZUMENTO ~shisetsu :facilidade de diversão
アミラーゼ・アイソザイム /AMIRAHZE AISOZAIMU :isozima de amylase
アミラーゼ・クレアチニン・クリアランス比 /AMIRAHZE KUREACHININ KURIARANSU hi :amylase creatinine liberação relação
アミラーゼ・クレアチニンクリアランス比 /AMIRAHZE KUREACHININKURIARANSU hi :amylase creatinine liberação relação
アミラーゼ尿 /AMIRAHZE ibari :urina de amylase
アミル・アルコール /AMIRU ARUKOHRU :álcool de amyl
アミル・エーテル /AMIRU EHTERU :éter de amyl
アミル・オキサレート /AMIRU OKISAREHTO :oxalate de amyl
アミル・オレエート /AMIRU OREEHTO :oleate de amyl
アミル・サリチレート /AMIRU SARICHIREHTO :salicilate de amyl
アミル・シトレート /AMIRU SHITOREHTO :citrato de amyl
アミル・ステアレート /AMIRU SUTEAREHTO :stearate de amyl
アミル・タルトレート /AMIRU TARUTOREHTO :tartrate de amyl
アミル・ナフタレン /AMIRU NAFUTAREN :naftalina de amyl
アミル・ブチレート /AMIRU BUCHIREHTO :butirato de amyl
アミル・ホルメート /AMIRU HORUMEHTO :formate de amyl
アミル・メチル・ケトン /AMIRU MECHIRU KETON :ketone de metil de amyl
アミル・メルカプタン /AMIRU MERUKAPUTAN :mercaptan de amyl
アミル・ラウレート /AMIRU RAUREHTO :laurate de amyl
アミル・ラクテート /AMIRU RAKUTEHTO :lactate de amyl
アミル発酵 /AMIRU san~hakkou :fermentação de amylico
アミレン・オキシド /AMIREN OKISHIDO :óxido de amylene
アミレン・クロラール /AMIREN KURORAHRU :chloral de amylene
アミロイド・ニューロパチー /AMIROIDO NYUHROPACHIH :neuropathi de amyloide
アミロイド活性化因子 /AMIROIDO kasseika inshi :amyloide que aumenta fator
アミロイド肝 /AMIROIDO kimo :fígado de amyloide
アミロイド血管症 /AMIROIDO kekkanshou :angiopathi de amyloide
アミロイド小体 /AMIROIDO kotei :corpo de amyloide
アミロイド心疾患 /AMIROIDO ~shinshikkan :doença de coração de amyloide
アミロイド腎 /AMIROIDO zin :rim de amyloide
アミロイド腎症 /AMIROIDO zinshou :nephropathi de amyloide
アミロイド体 /AMIROIDOkarada :corpúsculo de amylaceous
アミロイド蛋白 /AMIROIDO tanpaku :proteína de amyloide
アミロイド沈着 /AMIROIDO chinchaku :testemunho de amyloide
アミロイド発生対立形質 /AMIROIDO hassei tairitsu keishitsu :allele de amyloidogenico
アミロイド斑 /AMIROIDO han :placa de amyloide
アミロイド病 /AMIROIDO yamai :amyloide infectam
アミロイド変性 /AMIROIDO hensei :degeneração de amyloide
アミロイド脾 /AMIROIDO hi :baço de amyloide
アミロトランスグルコシラーゼ /AMIROTORANSUGURUKOSHIRAHZE :transglucosylase de amylo
アミロペクチン・グルコシダーゼ /AMIROPEKUCHIN GURUKOSHIDAHZE :glucosidase de amylopectin
アミン・オキシダーゼ /AMIN OKISHIDAHZE :oxidase de amine
アミン・オキシド /AMIN OKISHIDO :óxido de amine
アミン・オキシドレダクターゼ /AMIN OKISHIDOREDAKUTAHZE :oxidoreductase de amine
アミン阻害剤 /AMIN sogaizai :inibidor de amine
アム・シュテーク /AMU SHUTEHKU :é steg
アムジノシリン・ピボキシル /AMUZINOSHIRIN PIBOKISHIRU :pivoxil de amdinocillin
アムバー変異抑圧 /AMUBAH heni yokuatsu :supressão ambarina
アムラーム /AMURAHMU :ar de gama médio avançado para arejar projetil
アメーバ /AMEHBA :ameba
アメーバの細胞 /AMEHBAno saibou :cela de amoebico
アメーバ運動 /AMEHBA undou :movimento de amoeboide
アメーバ性下痢 /AMEHBAsei geri :diarréia de amebico
アメーバ性肝膿瘍 /AMEHBAsei kannouyou :amebico abscesso de fígado
アメーバ性肝膿瘍 /AMEHBAsei kannouyou :amoebico abscesso de fígado
アメーバ性髄膜脳炎 /AMEHBAsei zuimaku nouen :meningoencephalitis de amebico
アメーバ性大腸炎 /AMEHBAsei daichouen :colites de amebico
アメーバ性肉芽腫 /AMEHBAsei nikugeshu :granuloma de amebico
アメーバ性脳膿瘍 /AMEHBAsei nounouyou :amebico quebram a cabeça abscesso
アメーバ性膿瘍 /AMEHBAsei nouyou :abscesso de amebico
アメーバ赤痢 /AMEHBA shakuri :disenteria de amebico
アメーバ様運動 /AMEHBAyou undou :movimento de ameboide
アメーバ様細胞 /AMEHBAyou saibou :cela de ameboide
アメジスト /AMEZISUTO :ametista
アメジストのペンダント /AMEZISUTOno PENDANTO :pendente de ametista
アメックス法 /AMEKKUSUhou :processo de extração de amine
アメニティ /AMENITEI :amenidade
アメニティーカラー /AMENITEIHKARAH :cor de amenidade
アメニティタウン /AMENITEITAUN :cidade de amenidade
アメニティ空間 /AMENITEI kuukan :espaço de amenidade
アメリカの伝統的な /AMERIKAno dentoutekina :torta de maçã
アメリカの党の略語 /AMERIKAno touno ryakugo :abreviação de partido norte-americano
アメリカオシ /AMERIKAOSHI :pato de bolota
アメリカサンショウ /AMERIKASANSHOU :angelica sobem em árvore
アメリカ嫌い /AMERIKA girai :antipatia para os Estados Unidos
アメリカ主導の軍事行動に対する怒りの反発 /AMERIKA shudouno gunzi koudouni taisuru ikarino subayai hanpatsu :jogos mortos bravos contra o EUA conduziram ataques militares
アメリカ独特の /AMERIKA dokutokuno :torta de maçã
アメリカ風の /AMERIKA kazeno :um l'americaine
アメリカ陸軍の戦術用弾道ミサイル /AMERIKA rikugunno senjutsuyou dandou MISAIRU :exército sistema de projetil tático
アメリカ流に /AMERIKA ryuuni :depois da maneira de americanos
アモバルビタール・ナトリウム /AMOBARUBITAHRU NATORIUMU :sódio de amobarbital
アモルファス /AMORUFUASU :amorfo
アモルファスシリコン /AMORUFUASUSHIRIKON :silicone amorfo
アモルファスセラミックス /AMORUFUASUSERAMIKKUSU :cerâmica amorfa
アモルファス金属 /AMORUFUASU kinzoku :metais amorfos
アモルファス金属繊維 /AMORUFUASU kinzoku seni :fibra de metal amorfa
アモルファス金属薄帯 /AMORUFUASU kinzoku hakutai :tira de metal amorfa
アモルファス金属薄膜 /AMORUFUASU kinzoku usumaku :filme de metal amorfo
アモルファス金属粉末 /AMORUFUASU kinzoku funmatsu :pó de metal amorfo
アモルファス合金 /AMORUFUASU goukin :liga amorfa
アモルファス太陽電池 /AMORUFUASU taiyou denchi :bateria solar amorfa
アモルファス半導体 /AMORUFUASU handoutai :semicondutor amorfo
アラート・クルー /ARAHTO KURUH :tripulação alerta
アラート・センター /ARAHTO SENTAH :centro alerta
アラート・ハンガ /ARAHTO HANGA :hangar alerta
アラーム /ARAHMU :alarme
アラーム・センサー /ARAHMU SENSAH :alarme sensor
アラームとそれに適合するコネクタ /ARAHMU tosoreni tekigousuru KONEKUTAH :alarme e de emparelhação conector
アラーム時計 /ARAHMUdokei :relógio de alarme
アラーム状態 /ARAHMU joutai :condição de alarme
アラーム設定 /ARAHMU settei :colocação de alarme
アラーム通知 /ARAHMU tsuuchi :alarme notificação
アラーム戻りアドレス /ARAHMU modo ri ADORESU :endereço de retorno de alarme
アライニング・トルク /ARAININGU TORUKU :torque de alinhação
アライメントポーズ /ARAIMENTOPOHZU :alinhamento posa
アライメント調節部品 /ARAIMENTO chousetsubu shina :componente de alinhamento
アライメント点 /ARAIMENTOten :ponto de alinhamento
アライメント復元装置 /ARAIMENTO fukugen souchi :alinhamento que duplica giga
アライン・ボーリング /ARAIN BOHRINGU :alinhe perfuração
アラインメント /ARAINMENTO :alinhamento
アラインメント・カップリング /ARAINMENTO KAPPURINGU :junção de alinhamento
アラインメント・ゲージ /ARAINMENTO GEHZI :medida de alinhamento
アラインメント・コイル /ARAINMENTO KOIRU :rolo de alinhamento
アラインメント・テスト・イメージ /ARAINMENTO TESUTO IMEHZI :imagem de teste de alinhamento
アラカルトのメニュー /ARAKARUTOno MENYUH :um cardápio de cardápio de la
アラキドン酸 /ARAKIDONsan :ácido de arachidonico
アラキドン酸カスケード /ARAKIDON san KASUKEHDO :arachidonate cascateiam
アラキドン酸カスケード /ARAKIDON san KASUKEHDO :arachidonico cascata ácida
アラキン酸 /ARAKINsan :ácido de arachidico
アラストリム・ウイルス /ARASUTORIMU UIRUSU :vírus de alastrim
アラニン・アミノトランスフェラーゼ /ARANIN AMINOTORANSUFUERAHZE :aminotransferase de alanine
アラニン・オキソマロネート・アミノトランスフェラーゼ /ARANIN OKISOMARONEHTO AMINOTORANSUFUERAHZE :aminotransferase de oxomalonate de alanine
アラニン・グリオキシレート・アミノトランスフェラーゼ /ARANIN GURIOKISHIREHTO AMINOTORANSUFUERAHZE :aminotransferase de glyoxilate de alanine
アラニン・デヒドロゲナーゼ /ARANIN DEHIDOROGENAHZE :dehidrogenase de alanine
アラニン・トランスアミナーゼ /ARANIN TORANSUAMINAHZE :transaminase de alanine
アラニン・ラセマーゼ /ARANIN RASEMAHZE :racemase de alanine
アラニン線量計 /ARANIN senryoukei :dosimeter de alanine
アラバスター・ガラス /ARABASUTAH GARASU :copo de alabastro
アラビアガゼル /ARABIAGAZERU :gazela de ariel
アラビア唐草模様 /ARABIA karakusa moyou :arabesco
アラビア風の /ARABIA kazeno :arabesco
アラビス・モザイク・ウイルス /ARABISU MOZAIKU UIRUSU :vírus de mosaico de arabis
アラビノ・ヘキスロース /ARABINO HEKISUROHSU :hexulose de arabino
アラビノース・オペロン /ARABINOHSU OPERON :operon de arabinose
アラビノース5 リン酸 /go ARABINOHSU RINsan :arabinose 5 fosfato
アラブレーヴェ /ARABUREHVE :breve de alla
アラブレーヴェで /ARABUREHVEde :breve de alla
アラブレーヴェの /ARABUREHVEno :breve de alla
アラベスク /ARABESUKU :arabesco
アラミド繊維 /ARAMIDO seni :fibra de alamido
アラミド繊維 /ARAMIDO seni :fibra de aramid
アラムロック /ARAMUROKKU :pedra de alume
アラメンタリ・ペイスト /ARAMENTARI PEISUTO :pasta alimentar
アラントでんぷん /ARANTO denpun :alant engomam
アラントイン酸 /ARANTOINsan :ácido de allantoico
アリ /ARI :formiga
アリーナステージ形式 /ARIHNASUTEHZI keishiki :tipo de fase de arena
アリの群生 /ARIno gunjou :colônia de formiga
アリの行列のような人々 /ARIno gyouretsuno youna hitobito :formiga como cadeia das pessoas
アリの巣 /ARIno su :ninho de formiga
アリの巣 /ARIno su :o ninho de formigas
アリの大群 /ARIno taigun :exército de formigas
アリの塔 /ARIno araragi :formigueiro
アリの卵 /ARIno tamago :ovo de formiga
アリア /ARIA :melodia
アリアー・スワップ /ARIAH SUWAPPU :arrear trocam
アリイン・リアーゼ /ARIIN RIAHZE :lyase de alliin
アリエステラーゼ /ARIESUTERAHZE :esterase de ali
アリクイ /ARIKUI :comedor de formiga
アリクイ /ARIKUI :tamanduá
アリクウォット /ARIKUUOTTO :alíquota
アリゲータ /ARIGEHTA :jacaré
アリゲータ・タオルクリップ /ARIGEHTA TAORUKURIPPU :clipe de toalha de jacaré
アリゲータートカゲ /ARIGEHTAHTOKAGE :lagarto de jacaré
アリゲータシヤー /ARIGEHTASHIYAH :tosquia de jacaré
アリザリン・シアニン /ARIZARIN SHIANIN :cianin de alizarin
アリザリン・プルプリン /ARIZARIN PURUPURIN :purpurin de alizarin
アリザリンクリムソン /ARIZARINKURIMUSON :alizarin enrubescem
アリザリンレッド /ARIZARINREDDO :alizarin S vermelho
アリザリン指示薬 /ARIZARIN shiziyaku :indicador de alizarin
アリジゴク /ARIZIGOKU :leão de formiga
アリストテレス法 /ARISUTOTERESUhou :método de aristotelian
アリストロキン酸 /ARISUTOROKINsan :ácido de aristolochico
アリバイ /ARIBAI :álibi
アリバイ証人 /ARIBAI shounin :testemunha de álibi
アリマキ /ARIMAKI :vaca de formiga
アリューロン層 /ARYUHRON sou :aleurone estendem em camadas
アリル・アルコール /ARIRU ARUKOHRU :álcool de allyl
アリル・アルデヒド /ARIRU ARUDEHIDO :aldeído de allyl
アリル・エステル /ARIRU ESUTERU :ester de allyl
アリル・カーボネート /ARIRU KAHBONEHTO :allyl carbonatam
アリル・カチオン /ARIRU KACHION :cation de allyl
アリル・ビニル・エーテル /ARIRU BINIRU EHTERU :éter de vinil de allyl
アリル・プラスチック /ARIRU PURASUCHIKKU :plástico de allyl
アリル・メルカプタン /ARIRU MERUKAPUTAN :mercaptan de allyl
アリルからし油 /ARIRU karashi abura :óleo de mostarda de allyl
アリルクロライド /ARIRUKURORAIDO :cloreto de allyl
アリル位 /ARIRU kurai :allylico posicionam
アリル化合物 /ARIRU kakoubutsu :allyl compõem
アリル基 /ARIRUki :allyl se agrupam
アリル基 /ARIRUki :radical de allyl
アリル型アルコール /ARIRU kata ARUKOHRU :álcool de allylico
アリル型カチオン /ARIRU kata KACHION :cation de allylico
アリル型ハロゲン化物 /ARIRU kata HAROGEN kabutsu :halide de allylico
アリル型ラジカル /ARIRU kata RAZIKARU :radical de allylico
アリル酸化 /ARIRU sanka :oxidação de allylico
アリル樹脂 /ARIRU jushi :allyl resinam
アリル水素 /ARIRU suiso :hidrogênio de allylico
アリル転位 /ARIRU ~teni :rearranjo de allylico
アリ植物 /ARI shokubutsu :planta de formiga
アリ退治用に地面に埋める棒状の殺虫剤 /ARI taiziyouni zimenni umeru boujouno satchuuzai :estacas de formiga
アリ塚 /ARI tsuka :formigueiro
アリ塚 /ARI tsuka :montão de formiga
アリ塚 /ARI tsuka :montículo de formiga
アリ咬傷 /ARI kamikizu :mordida de formiga
アル・アイレ /ARU AIRE :aire de al
アル・アミン /ARU AMIN :al o Amin
アル・ジャジーラ放送 /ARU JAZIHRA housou :al radiodifusão de Jazeera
アル・ハッジ /ARU HAZZI :haji de al
アル・フィーネ /ARU FUIHNE :al multam
アル・マンソー /ARU MANSOH :al o Mansur
アルカイダのテロリスト /ARUKAIDAno TERORISUTO :al o terrorista de Qaeda
アルカイダ関連のテロ組織 /ARUKAIDA kanrenno TERO soshiki :al Qaeda uniu rede terrorista
アルカイダ組織 /ARUKAIDA soshiki :al grupo de Qaeda
アルカイダ組織 /ARUKAIDA soshiki :al rede de Qaeda
アルカイダ兵 /ARUKAIDA hei :al o lutador de Qaeda
アルカイックスマイル /ARUKAIKKUSUMAIRU :sorriso arcaico
アルカイック美術 /ARUKAIKKU bijutsu :arte arcaica
アルカリ /ARUKARI :álcali
アルカリ /ARUKARI :álcalis
アルカリ・アルブミン /ARUKARI ARUBUMIN :albumina de álcali
アルカリ・ステイン /ARUKARI SUTEIN :mancha de álcali
アルカリ・セルロース /ARUKARI SERUROHSU :celulose de álcali
アルカリ・プロテアーゼ /ARUKARI PUROTEAHZE :protease alcalino
アルカリ・ベンゼン・スルホン酸 /ARUKARI BENZEN SURUHONsan :benzeno de alkyl sulfonate de sódio
アルカリ・ホスファターゼ /ARUKARI HOSUFUATAHZE :phosphatase alcalino
アルカリ・ホスファターゼ・イソエンザイム /ARUKARI HOSUFUATAHZE ISOENZAIMU :isoenzima de phosphatase alcalino
アルカリ・ホスホモノエステラーゼ /ARUKARI HOSUHOMONOESUTERAHZE :phosphomonoesterase alcalino
アルカリ・ポンプ /ARUKARI PONPU :bomba de álcali
アルカリ・メタプロテイン /ARUKARI METAPUROTEIN :metaproteina de álcali
アルカリ・リグニン /ARUKARI RIGUNIN :lignina de álcali
アルカリ・リボヌクレアーゼ /ARUKARI RIBONUKUREAHZE :ribonuclease alcalino
アルカリによるやけど /ARUKARI niyoruyakedo :queimadura de álcali
アルカリブルー /ARUKARIBURUH :álcali azul
アルカリマンガン乾電池 /ARUKARIMANGAN kandenchi :bateria de manganês alcalina
アルカリ栄養湖 /ARUKARI eiyou mizuumi :lago de alkalitrophico
アルカリ塩 /ARUKARI shio :sal alcalino
アルカリ塩 /ARUKARI shio :sal de álcali
アルカリ塩素処理 /ARUKARI enso shori :cloração alcalina
アルカリ化 /ARUKARI化 :alcalinização
アルカリ回収法 /ARUKARI kaishuuhou :sistema de recuperação de álcali
アルカリ岩 /ARUKARI iwa :pedra alcalina
アルカリ吸収速度 /ARUKARI kyuushuu sokudo :velocidade de absorção de álcali
アルカリ許容度 /ARUKARI kyoyoudo :tolerância de álcali
アルカリ金属 /ARUKARI kinzoku :metal alcalino
アルカリ金属 /ARUKARI kinzoku :metal de álcali
アルカリ金属を含む酸化アルミニウム /ARUKARI kinzokuwo fukumu sanka ARUMINIUMU :alumínio
アルカリ金属化合物 /ARUKARI kinzoku kagoubutsu :combinação de metal de álcali
アルカリ金属元素 /ARUKARI kinzoku genso :metais de álcali
アルカリ金属洗浄施設 /ARUKARI kinzoku senjou shisetsu :metal de álcali que limpa facilidade
アルカリ型燃料電池 /ARUKARIgata nenryou denchi :pilhas termelétrica alcalinas
アルカリ湖 /ARUKARI mizuumi :lago de álcali
アルカリ誤差 /ARUKARI gosa :erro alcalino
アルカリ誤差 /ARUKARI gosa :erro de álcali
アルカリ骨材反応 /ARUKARI kotsuzai hannou :álcali reação agregado
アルカリ再生方法 /ARUKARI saisei houhou :álcali que reforma processo
アルカリ剤 /ARUKARIzai :substâncias químicas alcalinas
アルカリ試験 /ARUKARI shiken :teste alcalino
アルカリ処理 /ARUKARI shori :tratamento de álcali
アルカリ助剤 /ARUKARI jozai :ajudas de álcali
アルカリ消費量 /ARUKARI shouhiryou :consumo de álcali
アルカリ食 /ARUKARI ta :dieta de cinza alcalina
アルカリ浸し試験 /ARUKARI hita shi shiken :álcali que macera teste
アルカリ水 /ARUKARI mizu :água alcalina
アルカリ性 /ARUKARIsei :alcalinidade
アルカリ性 /ARUKARIsei :alcalino
アルカリ性の /ARUKARIseino :alcalino
アルカリ性トルイジンブルー /ARUKARIsei TORUIZINBURUH :toluidine alcalino O azul
アルカリ性ピクリン酸試薬 /ARUKARIsei PIKURIN san shiyaku :reagente de picrate alcalino
アルカリ性ピロガロール /ARUKARIsei PIROGAROHRU :pyrogallol alcalino
アルカリ性ミルク点滴注入 /ARUKARIsei MIRUKU tenteki chuunyuu :goteira de leite alcalina
アルカリ性時機 /ARUKARIsei ziki :maré alcalina
アルカリ性条件 /ARUKARIseijouken :condições alcalinas
アルカリ性色 /ARUKARIsei shoku :cor alcalina
アルカリ性食材 /ARUKARIsei shokuzai :ingrediente alcalino
アルカリ性食品 /ARUKARIsei shokuhin :comidas alcalinas
アルカリ性染料 /ARUKARI seisenryou :tintura alcalina
アルカリ性電解物 /ARUKARIsei denkaibutsu :eletrólito alcalino
アルカリ性土壌 /ARUKARI seidojou :terra alcalina
アルカリ性土壌 /ARUKARI seidojou :terra de álcali
アルカリ性発酵 /ARUKARIsei hakkou :fermentação alcalina
アルカリ性反応 /ARUKARIsei hannou :reação alcalina
アルカリ性物質 /ARUKARI seibusshitsu :substância alcalina
アルカリ石灰指数 /ARUKARI sekkai shisuu :índice de lima de álcali
アルカリ接触試験 /ARUKARI setshoku shiken :teste de contato de álcali
アルカリ泉 /ARUKARI izumi :fontes alcalinas
アルカリ洗浄 /ARUKARI senjou :limpeza alcalina
アルカリ洗浄 /ARUKARI senjou :limpeza de álcali
アルカリ洗浄 /ARUKARI senjou :álcali de lavação
アルカリ槽 /ARUKARI uke :tanque de álcali
アルカリ蓄電池 /ARUKARI chikudenchi :bateria alcalina
アルカリ蓄電池 /ARUKARI chikudenchi :bateria de armazenamento alcalina
アルカリ蓄電池 /ARUKARI chikudenchi :bateria de armazenamento de álcali
アルカリ着色槽 /ARUKARI chakushoku uke :tanque de camada alcalino
アルカリ中毒 /ARUKARI chuudoku :envenenamento de álcali
アルカリ滴下試験 /ARUKARI tekika shiken :teste de mancha de álcali
アルカリ電池 /ARUKARI denchi :bateria alcalina
アルカリ電池 /ARUKARI denchi :cela alcalina
アルカリ電池 /ARUKARI denchi :cela de álcali
アルカリ度 /ARUKARIdo :alcalinidade
アルカリ度計 /ARUKARI dokei :analisador alcalino
アルカリ度計 /ARUKARI dokei :analisador de alcalinidade
アルカリ土壌 /ARUKARI dojou :terra de álcali
アルカリ土類 /ARUKARI dorui :earthes alcalino
アルカリ土類 /ARUKARI dorui :elementos de terra alcalinos
アルカリ土類 /ARUKARI dorui :terra alcalina
アルカリ土類金属 /ARUKARI doruikinzoku :metal de terra alcalino
アルカリ土類金属 /ARUKARI doruikinzoku :metal de terra de álcali
アルカリ土類金属元素 /ARUKARI doruikinzoku ~genso :metal de terra alcalino
アルカリ土類金属元素 /ARUKARI doruikinzoku ~genso :metal de terra de álcali
アルカリ熱イオン化検出器 /ARUKARI atsu IONka kenshutsuki :álcali chama ionização detector
アルカリ病 /ARUKARI yamai :doença de álcali
アルカリ腐食 /ARUKARI fushoku :corrosão de álcali
アルカリ平地 /ARUKARI naruzi :apartamento de álcali
アルカリ変性試験 /ARUKARI hensei shiken :teste de denaturation de álcali
アルカリ法 /ARUKARIhou :processo alcalino
アルカリ法パルプ /ARUKARI hou PARUPU :polpa alcalina
アルカリ味 /ARUKARI azi :alcalinidade
アルカリ薬への曝露 /ARUKARI kusuriheno bakuro :exposição de álcali
アルカリ融解 /ARUKARI yuukai :fusão alcalina
アルカリ融解 /ARUKARI yuukai :fusão de álcali
アルカリ予備 /ARUKARI yobi :reserva de álcali
アルカリ様 /ARUKARI sama :álcali como
アルカリ溶液 /ARUKARI youeki :solução alcalina
アルカリ溶解度試験 /ARUKARI youkai do shiken :teste de solubilidade de álcali
アルカリ療法 /ARUKARI ryouhou :terapia de álcali
アルカロイド /ARUKAROIDO :alcalóide
アルカロイド系麻薬 /ARUKAROIDO kei mayaku :narcótico de alkaloidal
アルカン /ARUKAN :alcano
アルキッド塗料 /ARUKIDDO toryou :alkyd pintam
アルキド・プラスチック /ARUKIDO PURASUCHIKKU :plástico de alkyd
アルキド樹脂 /ARUKIDO jushi :alkyd resinam
アルキド樹脂接着剤 /ARUKIDO jushi setchakuzai :alkyd resinam adesivo
アルキド樹脂塗料 /ARUKIDO jushi toryou :alkyd resinam camada
アルキド樹脂塗料 /ARUKIDO jushi toryou :alkyd resinam esmaltes e verniz
アルキド樹脂塗料 /ARUKIDO jushi toryou :camada de alkyd
アルキド樹脂類 /ARUKIDO jushi rui :alkyd resina
アルキリデン層 /ARUKIRIDEN sou :alkylidene estendem em camadas
アルキル・アジド /ARUKIRU AZIDO :azide de alkyl
アルキル・アセタート /ARUKIRU ASETAHTO :acetato de alkyl
アルキル・アリール・フタレート /ARUKIRU ARIHRU FUTAREHTO :phthalates de aril de alkyl
アルキル・アルシン /ARUKIRU ARUSHIN :arsine de alkyl
アルキル・アルミニウム /ARUKIRU ARUMINIUMU :aluminums de alkyl
アルキル・エーテル /ARUKIRU EHTERU :éter de alkyl
アルキル・エポキシ・ステアレート /ARUKIRU EPOKISHI SUTEAREHTO :stearate de epoxide de alkyl
アルキル・トランスフェラーゼ /ARUKIRU TORANSUFUERAHZE :transferase de alkyl
アルキル・ベンゼン /ARUKIRU BENZEN :bezel de alkyl
アルキル・ベンゼン・スルホン酸塩 /ARUKIRU BENZEN SURUHON sanen :sulfonate de benzeno de alkyl
アルキル・メルカプタン /ARUKIRU MERUKAPUTAN :mercaptan de alkyl
アルキル・ラジカル /ARUKIRU RAZIKARU :radical de alkyl
アルキルエーテル・アシルグリセロール /ARUKIRUEHTERU ASHIRUGURISEROHRU :acilglycerol de alkylether
アルキルポリアミノ・エチルグリシン /ARUKIRUPORIAMINO ECHIRUGURISHIN :ethilglycine de alkylpoliamino
アルキル移動 /ARUKIRU idou :alkyl trocam
アルキル鉛 /ARUKIRU namari :alkyl conduzem
アルキル化剤 /ARUKIRU kazai :agente de alkylating
アルキル化剤 /ARUKIRU kazai :alkylating drogam
アルキル化触媒 /ARUKIRUka shokubai :catalisador de alkylation
アルキル基 /ARUKIRUki :alkyl se agrupam
アルキル水銀 /ARUKIRU enka daiichi suigin :alkylmercurico compõem
アルキル水銀 /ARUKIRU enka daiichi suigin :mercúrio de alkyl
アルキル水銀化合物 /ARUKIRU suigin kagoubutsu :combinação de mercúrio de alkyl
アルキル置換基 /ARUKIRU chikanki :substituent de alkyl
アルキル硫酸塩 /ARUKIRU ryuusanen :sulfato de alkyl
アルキレン・オキシド /ARUKIREN OKISHIDO :óxido de alkylene
アルキレン・オキシド・ポリマー /ARUKIREN OKISHIDO PORIMAH :polímero de óxido de alkylene
アルキレン・ポリスルフィド /ARUKIREN PORISURUFUIDO :polisulfide de alkylene
アルキン /ARUKIN :acetileno
アルギナーゼ欠損症 /ARUGINAHZE kessonshou :deficiência de arginase
アルギニノコハク酸 /ARUGININOKOHAKUsan :ácido de argininosuccinico
アルギニノコハク酸尿 /ARUGININOKOHAKU sannhou :aciduria de argininosuccinico
アルギニノコハク酸分解酵素 /ARUGININOKOHAKU san bunkai kouso :lyase de argininosuccinate
アルギニン・アミノペプチダーゼ /ARUGININ AMINOPEPUCHIDAHZE :aminopeptidase de arginine
アルギニン・イミノヒドロラーゼ /ARUGININ IMINOHIDORORAHZE :iminohidrolase de arginine
アルギニン・オキシトシン /ARUGININ OKISHITOSHIN :oxitocin de arginine
アルギニン・カルボキシペプチダーゼ /ARUGININ KARUBOKISHIPEPUCHIDAHZE :carboxipeptidase de arginine
アルギニン・キナーゼ /ARUGININ KINAHZE :kinase de arginine
アルギニン・ジヒドロラーゼ /ARUGININ ZIHIDORORAHZE :dihidrolase de arginine
アルギニン・デイミナーゼ /ARUGININ DEIMINAHZE :deiminase de arginine
アルギニン・デカルボキシラーゼ /ARUGININ DEKARUBOKISHIRAHZE :decarboxilase de arginine
アルギニン・バソトシン /ARUGININ BASOTOSHIN :vasotocin de arginine
アルギニン・バソプレシン /ARUGININ BASOPURESHIN :vasopressin de arginine
アルギニン・リン酸 /ARUGININ RINsan :ácido de phosphorico de arginine
アルギニンリン酸 /ARUGININRINsan :fosfato de arginine
アルギニン負荷試験 /ARUGININ fuka shiken :teste de infusão de arginine
アルギニン要求変異株 /ARUGININ youkyuu heni kabu :arginine que requer mutante
アルギン酸 /ARUGINsan :ácido de alginico
アルギン酸アンモニウム /ARUGIN san ANMONIUMU :alginate de amônio
アルギン酸塩印象材 /ARUGIN sanen inshouzai :material de impressão de alginate
アルギン酸繊維 /ARUGIN san seni :fibra de alginate
アルケミラ・ヴァガリス /ARUKEMIRAVAGARISU :vulgaris de alchemilla
アルケンの水素化 /ARUKENno suisoka :hidrogenation de alkene
アルゲストン・アセトフェニド /ARUGESUTON ASETOFUENIDO :acetofenide de algestone
アルコーブ /ARUKOHBU :nicho
アルコール /ARUKOHRU :corredor de alki
アルコール /ARUKOHRU :álcool
アルコール・アルコール /ARUKOHRU ARUKOHRU :álcool alcoólico
アルコール・エキス /ARUKOHRU EKISU :extrato alcoólico
アルコール・エンジン /ARUKOHRU ENZIN :máquina de álcool
アルコール・オキシドレダクターゼ /ARUKOHRU OKISHIDOREDAKUTAHZE :oxidoreductase de álcool
アルコール・クロロフォルム・エーテル調合麻酔剤 /ARUKOHRU KUROROFUORUMU EHTERU chougou masuizai :álcool clorofórmio éter mistura
アルコール・バーナー /ARUKOHRU BAHNAH :queimador de álcool
アルコール・パラノイア /ARUKOHRU PARANOIA :álcool induziu paranóia
アルコール・ブロック /ARUKOHRU BUROKKU :bloco de álcool
アルコール・ベンゼン可溶分 /ARUKOHRU BENZEN kayou bun :extractives de benzeno de álcool
アルコール・ホスホトランスフェラーゼ /ARUKOHRU HOSUHOTORANSUFUERAHZE :phosphotransferase de álcool
アルコール・ホルマリン /ARUKOHRU HORUMARIN :formalin alcoólico
アルコール・マッサージ /ARUKOHRU MASSAHZI :massagem de álcool
アルコール・ランプ /ARUKOHRU RANPU :abajur de álcool
アルコールがらみの健康問題 /ARUKOHRU garamino kenkou mondai :álcool relacionou problemas de saúde
アルコールがらみの行為 /ARUKOHRU garamino koui :álcool relacionou comportamento
アルコールがらみの事件 /ARUKOHRU garamino ziken :álcool relacionou incidente
アルコールがらみの事故 /ARUKOHRU garamino ziko :álcool relacionou acidente
アルコールがらみの傷害 /ARUKOHRUgaramino shougai :álcool relacionou dano
アルコールがらみの犯罪 /ARUKOHRU garamino hanzai :álcool relacionou ofensa
アルコールがらみの暴行 /ARUKOHRU garamino boukou :álcool relacionou agressão
アルコールが引き起こす喜怒哀楽 /ARUKOHRUga hikiokosu ki do ai raku :álcool induziu emoções
アルコールが関係した車の衝突 /ARUKOHRUga kankeishita gurumano shoutotsu :álcool relacionou estrondo
アルコールが関係した脳の損傷 /ARUKOHRUga kankeishita nouno sonshou :álcool relacionou dano de cérebro
アルコールが関連した /ARUKOHRUga kanrenshita :álcool relacionou
アルコールにおぼれること /ARUKOHRU nioborerukoto :hábito para álcool
アルコールによって引き起こされる角膜内皮の変化 /ARUKOHRU niyotte hikiokosareru kakumaku naihino henka :álcool induziu mudanças de endothelium córneo
アルコールによって引き起こされる行為 /ARUKOHRUni yotte hikiokosareru koui :álcool induziu comportamento
アルコールによって引き起こされる頭痛 /ARUKOHRU niyotte hikiokosareru zutsuu :álcool induziu dor de cabeça
アルコールによって引き起こされる勇気 /ARUKOHRU niyotte hikiokosareru yuuki :álcool induziu coragem
アルコールによる一晩だけの関係 /ARUKOHRUni yoru hitoban dakeno kankei :álcool induziu um postos noturnos
アルコールによる肝疾患 /ARUKOHRUni yoru kanshikkan :álcool relacionou doença de fígado
アルコールによる肝臓損傷 /ARUKOHRUni yoru kanzou sonshou :álcool induziu dano de fígado
アルコールによる交通死亡者数 /ARUKOHRUni yoru koutsuu shiboushasuu :álcool relacionou fatalidades de tráfico
アルコールによる交通死亡率 /ARUKOHRUni yoru koutsuu shibouritsu :álcool relacionou taxa de fatalidade de tráfico
アルコールによる告白 /ARUKOHRUni yoru kokuhaku :álcool induziu confissão
アルコールによる昏睡 /ARUKOHRUni yoru konsui :álcool induziu coma
アルコールによる死 /ARUKOHRUni yoru shi :álcool relacionou morte
アルコールによる死者 /ARUKOHRUni yoru shisha :álcool induziu morte
アルコールによる死亡率 /ARUKOHRUni yoru shibouritsu :álcool induziu taxa de mortalidade
アルコールによる臓器損傷 /ARUKOHRUni yoru zouki sonshou :álcool induziu dano de órgão
アルコールによる態度の変化 /ARUKOHRUni yoru taidono henka :álcool induziu mudança de atitude
アルコールによる痴呆 /ARUKOHRUni yoru chihou :álcool induziu demência
アルコールによる内科的緊急疾患 /ARUKOHRUni yoru naikateki kinkyuu shikkan :álcool relacionou emergência médica
アルコールによる二日酔い /ARUKOHRUni yoru futsukayoi :álcool induziu ressaca
アルコールによる病理現象 /ARUKOHRUni yoru byouri genshou :álcool induziu síndroma
アルコールによる不安疾患 /ARUKOHRUni yoru fuan shikkan :álcool induziu desordem de ansiedade
アルコールによる不品行 /ARUKOHRUni yoru fuhinkou :álcool relacionou comportamento impróprio
アルコールによる予防効果 /ARUKOHRUni yoru yobou kouka :álcool induziu efeito preventivo
アルコールの害 /ARUKOHRUno kai :álcool relacionou dano
アルコールの消費量 /ARUKOHRUno shouhiryou :consumo de álcool
アルコールの蒸気 /ARUKOHRUno jouki :vapor de álcool
アルコールの入っていない /ARUKOHRUno itte inai :álcool livre
アルコールの乱用 /ARUKOHRUno ranyou :abuso de álcool
アルコールチンキ /ARUKOHRUCHINKI :tintura alcoólica
アルコール依存 /ARUKOHRU ison :alcoolismo
アルコール依存 /ARUKOHRU ison :dependência de álcool
アルコール依存症 /ARUKOHRU izonshou :alcoólatras
アルコール依存症 /ARUKOHRU izonshou :dependência de álcool
アルコール依存症 /ARUKOHRU izonshou :síndroma de dependência de álcool
アルコール依存症の /ARUKOHRU izon shouno :dependente de álcool
アルコール依存性症候群 /ARUKOHRU izonsei shoukougunseikougun :síndroma de dependência alcoólica
アルコール飲料 /ARUKOHRU inryou :bebida alcoólica
アルコール飲料 /ARUKOHRU inryou :bebidas alcoólicas
アルコール飲料 /ARUKOHRU inryou :espírito ardente
アルコール飲料 /ARUKOHRU inryou :licor alcoólico
アルコール飲料飲用者 /ARUKOHRU inryou inyousha :bebedor de bebida alcoólico
アルコール温度計 /ARUKOHRU ondokei :termômetro de álcool
アルコール可溶性蛋白 /ARUKOHRU kayousei tanpaku :álcool proteína solúvel
アルコール関連のよくある質問 /ARUKOHRU kanrenno yokuaru shitsumon :álcool relacionou perguntas freqüentemente perguntadas
アルコール関連の遺伝子研究 /ARUKOHRU kanrenno idenshi kenkyuu :álcool relacionou estudo genético
アルコール関連の割合 /ARUKOHRU kanrenno waria :álcool relacionou porcentagem
アルコール関連の罪 /ARUKOHRU kanrenno tsumi :álcool relacionou custo
アルコール関連の障害 /ARUKOHRU kanrenno shougai :álcool relacionou desordem
アルコール関連の情報 /ARUKOHRU kanrenno jouhou :álcool relacionou informação
アルコール関連の神経発達障害 /ARUKOHRU kanrenno shinkei hattatsu shougai :álcool relacionou desordem de neurodevelopmental
アルコール関連の犯罪 /ARUKOHRU kanrenno hanzai :álcool relacionou crime
アルコール関連の病気 /ARUKOHRU kanrenno byouki :álcool relacionou doença
アルコール関連の法律 /ARUKOHRU kanrenno houritsu :álcool relacionou lei
アルコール関連の暴力 /ARUKOHRU kanrenno bouryoku :álcool relacionou violência
アルコール関連の本 /ARUKOHRU kanrenno hon :álcool relacionou livro
アルコール関連外傷 /ARUKOHRU kanren gaishou :álcool relacionou dano
アルコール関連問題 /ARUKOHRU kanren mondai :álcool relacionou assuntos
アルコール関連用語 /ARUKOHRU kanren yougo :álcool relacionou termo
アルコール含有量 /ARUKOHRU ganyuuryou :conteúdo alcoólico
アルコール基剤のゲル /ARUKOHRU kizaino GERU :álcool fundou gel
アルコール禁止 /ARUKOHRU kinshi :proibição de álcool
アルコール禁断症候群 /ARUKOHRU kindan shoukou gun :síndroma de retirada de álcool
アルコール系溶剤 /ARUKOHRU kei youzai :solvente de álcoóis
アルコール系溶剤 /ARUKOHRU kei youzai :álcoóis
アルコール計 /ARUKOHRUkei :hidrômetro de álcool
アルコール計 /ARUKOHRUkei :metro de álcool
アルコール健忘症候群 /ARUKOHRU kenbou shoukougun :álcool síndroma amnéstica
アルコール幻覚 /ARUKOHRU genkaku :hallucinose alcoólico
アルコール幻覚症 /ARUKOHRU genkakushou :hallucinose de álcool
アルコール誤差 /ARUKOHRU gosa :erro de álcool
アルコール混合ガソリン /ARUKOHRU kongou GASORIN :álcool misturou gasolina
アルコール酸 /ARUKOHRUsan :ácido de álcool
アルコール残基 /ARUKOHRU zanki :resíduo de álcool
アルコール試験 /ARUKOHRU shiken :teste de álcool
アルコール疾患 /ARUKOHRU shikkan :álcool induziu doença
アルコール小体 /ARUKOHRU kotei :corpo alcoólico
アルコール症 /ARUKOHRUshou :alcoolismo
アルコール症候群 /ARUKOHRU shoukougun :álcool induziu síndroma
アルコール硝子体 /ARUKOHRU shoushitai :hialine alcoólico
アルコール数 /ARUKOHRU kazu :número de álcool
アルコール性の /ARUKOHRUseino :alcoólico
アルコール性カリ /ARUKOHRUsei KARI :potassa alcoólica
アルコール性パラノイア /ARUKOHRUsei PARANOIA :álcool induziu paranóia
アルコール性栄養失調 /ARUKOHRUsei eiyou shitchou :álcool induziu desnutrição
アルコール性肝炎 /ARUKOHRUsei kanen :hepatite alcoólica
アルコール性肝炎 /ARUKOHRUsei kanen :álcool induziu hepatite
アルコール性肝硬変 /ARUKOHRUsei kankouhen :cirrose alcoólica
アルコール性肝脂肪 /ARUKOHRUsei kan shibou :álcool induziu fígado gorduroso
アルコール性肝障害 /ARUKOHRUsei kan shougaiseigai :dano de fígado alcoólico
アルコール性肝線維症 /ARUKOHRUsei kan senishou :álcool induziu fibrose hepático
アルコール性肝臓疾患 /ARUKOHRUsei kanzou shikkan :doença de fígado alcoólica
アルコール性肝臓障害 /ARUKOHRUsei kanzou shougaiseigai :álcool induziu dano de fígado
アルコール性記憶喪失 /ARUKOHRUsei kioku soushitsu :álcool induziu blecaute
アルコール性記憶喪失障害 /ARUKOHRUsei kioku soushitsu shougaiseigai :álcool induziu desordem de amnésico
アルコール性健忘 /ARUKOHRUsei kenbou :amnésia alcoólica
アルコール性幻覚 /ARUKOHRUsei genkaku :alucinações alcoólicas
アルコール性嫉妬 /ARUKOHRUsei shitto :ciúme alcoólico
アルコール性心筋症 /ARUKOHRUsei shinkinshou :cardiomiopathi alcoólico
アルコール性心筋病 /ARUKOHRUsei shinkin byou :álcool induziu doença de músculo de coração
アルコール性心臓欠損 /ARUKOHRUsei shinzou kesson :álcool induziu déficit cardíaco
アルコール性神経炎 /ARUKOHRUsei shinkei en :neurite alcoólica
アルコール性神経欠損 /ARUKOHRUsei shinkei kesson :álcool induziu déficit de neurologico
アルコール性神経障害 /ARUKOHRUsei shinkei shougaiseigai :álcool induziu neuropathi
アルコール性水酸化カリウム溶液抽出 /ARUKOHRUsei suisanka KARIUMU youeki chuushutsu :extração de potassa alcoólica
アルコール性精子形成障害 /ARUKOHRUsei seishi keisei shougaiseigai :álcool induziu desordem de spermatogenese humano
アルコール性多発神経障害 /ARUKOHRUsei tahatsu shinkei shougaiseigai :polineuropathi alcoólico
アルコール性痴呆 /ARUKOHRUsei chihou :deterioração alcoólico
アルコール性脳障害 /ARUKOHRUsei noushougai :encefalopathi alcoólico
アルコール性肺炎 /ARUKOHRUsei haien :pneumonia alcoólica
アルコール性発作 /ARUKOHRUsei hossa :seisure alcoólico
アルコール性妄想症 /ARUKOHRUsei mousoushou :álcool induziu paranóia
アルコール性膵炎 /ARUKOHRUsei suien :pancreatite alcoólico
アルコール性膵炎 /ARUKOHRUsei suien :álcool induziu pancreatite
アルコール性躁病 /ARUKOHRUsei soubyou :mania alcoólica
アルコール政策 /ARUKOHRU seisaku :álcool relacionou política
アルコール精神病 /ARUKOHRU seishinbyou :psicose alcoólica
アルコール精神病 /ARUKOHRU seishinbyou :psicoses alcoólicas
アルコール摂取による奇形児 /ARUKOHRU setshuni yoru kikeizi :álcool relacionou defeito de nascimento
アルコール多発神経炎 /ARUKOHRU tahatsu shinkei en :polineuritis alcoólico
アルコール胎芽病 /ARUKOHRU taigabyou :embriopathi de álcool
アルコール代謝 /ARUKOHRU taisha :metabolismo de álcool
アルコール脱水素酵素 /ARUKOHRU dassuiso kouso :dehidrogenase de álcool
アルコール痴呆 /ARUKOHRU chihou :demência alcoólica
アルコール中毒 /ARUKOHRU chuudoku :abuso de álcool
アルコール中毒 /ARUKOHRU chuudoku :alcoólatras
アルコール中毒 /ARUKOHRU chuudoku :envenenamento alcoólico
アルコール中毒 /ARUKOHRU chuudoku :envenenamento de álcool
アルコール中毒にかかって /ARUKOHRU chuudoku nikakatte :alcoólico
アルコール中毒患者 /ARUKOHRU chuudoku kanja :alcoólico
アルコール中毒者 /ARUKOHRU chuudokusha :abusador de álcool
アルコール中毒者の家庭で育った人 /ARUKOHRU chuudokumonono kateide sodatta hito :criança de adulto de um alcoólatra
アルコール中毒症 /ARUKOHRU chuudokushou :alcoolismo
アルコール中毒症候群 /ARUKOHRU chuudoku shoukougun :síndroma de alcoolismo
アルコール中毒性小脳変性 /ARUKOHRU chuudokusei shounou henseiseinou hensei :degeneração de cerebellar alcoólica
アルコール注射療法 /ARUKOHRU chuusha ryouhou :terapia de injeção de álcool
アルコール沈殿法 /ARUKOHRU chindenhou :método de precipitação de álcool
アルコール添加酒 /ARUKOHRU tenka sake :álcool somou licor
アルコール度 /ARUKOHRUdo :conteúdo de álcool
アルコール廃液 /ARUKOHRU haieki :desperdício de álcool
アルコール発酵 /ARUKOHRU san~hakkou :fermentação alcoólica
アルコール発酵 /ARUKOHRU san~hakkou :fermentação de álcool
アルコール犯罪 /ARUKOHRU hanzai :violação de álcool
アルコール犯罪 /ARUKOHRU hanzai :álcool relacionou custo
アルコール不耐 /ARUKOHRU futai :intolerância alcoólica
アルコール不溶性分 /ARUKOHRU fuyouseibun :álcool assunto insolúvel
アルコール分の強度 /ARUKOHRU funno kyoudo :força alcoólica
アルコール妄想症 /ARUKOHRU mousoushou :paranóia de álcool
アルコール問題 /ARUKOHRU mondai :álcool relacionou problema
アルコール誘導肝炎 /ARUKOHRU yuudou kanen :álcool induziu doença de fígado
アルコール誘導肝臓障害 /ARUKOHRU yuudou kanzou shougai :álcool induziu dano de fígado
アルコール誘発喘息 /ARUKOHRU yuuhatsu zensoku :álcool induziu asma
アルコール絡みの /ARUKOHRUkara mino :álcool relacionou
アルコール利尿 /ARUKOHRU rinhou :diurese de álcool
アルコール離脱 /ARUKOHRU ridatsu :retirada de álcool
アルコール離脱性譫妄 /ARUKOHRU ridatsusei senmou :delírio de retirada de álcool
アルコール癲癇 /ARUKOHRU kamen~tenkan :epilepsia de álcool
アルコール譫妄 /ARUKOHRU senbou :delírio alcoólico
アルコール酩酊 /ARUKOHRU meitei :embriaguez alcoólica
アルコキシリン脂質 /ARUKOKISHIRIN shishitsu :phospholipid de alkoxi
アルコキシル基 /ARUKOKISHIRUki :alkoxil se agrupam
アルコキシ基 /ARUKOKISHIki :alkoxi se agrupam
アルコキシ脂質 /ARUKOKISHI shishitsu :lipídio de alkoxi
アルコン咬合器 /ARUKON kougouki :articulator de arcon
アルゴリズミック・システム /ARUGORIZUMIKKU SHISUTEMU :sistema algorítmico
アルゴリズム /ARUGORIZUMU :algoritmo
アルゴリズム・サイバネティックス /ARUGORIZUMU SAIBANETEIKKUSU :cibernéticas de algoritmo
アルゴリズム技法 /ARUGORIZUMU gihou :técnica algorítmica
アルゴリズム言語 /ARUGORIZUMU gengo :idioma orientado algorítmico
アルゴリズム実装 /ARUGORIZUMU zissou :implementação de algoritmo
アルゴリズム的解析 /ARUGORIZUMUteki kaiseki :análise algorítmica
アルゴリズム的合成 /ARUGORIZUMUteki gousei :síntese algorítmica
アルゴリズム的自己集合 /ARUGORIZUMUteki ziko shuugou :assembléia de ego algorítmica
アルゴリズム分析 /ARUGORIZUMU bunseki :análise de algoritmo
アルゴル /ARUGORU :linguagem algorítmica
アルゴン /ARUGON :argônio
アルゴン・イオン・レーザー /ARUGON ION REHZAH :laser de íon de argônio
アルゴン・レーザー /ARUGON REHZAH :laser de argônio
アルゴンと酸素の混合ガスによる脱炭 /ARUGONto sansono kongou GASUni yoru dattan :decarburization de oxigênio de argônio
アルゴンアーク溶接 /ARUGONAHKU tenyousetsu :soldadura de arco de argônio
アルゴンイオン化検出器 /ARUGONIONka kenshutsuki :detector de ionização de argônio
アルゴン化合物 /ARUGON kakoubutsu :combinação de argônio
アルゴン年代決定法 /ARUGON nendai ketteihou :argônio que data método
アルジネート印象法 /ARUZINEHTO inshouhou :técnica de impressão de alginate
アルセルひょう量機 /ARUSERU hyou ryouki :celulose de álcali que pesa máquina
アルセル分配装置 /ARUSERU bunpai souchi :álcali o distribuidor celuloso
アルソー律動 /ARUSOH ritsudou :ritmo de arceau
アルティプラノ /ARUTEIPURANO :planalto
アルデヒド /ARUDEHIDO :aldeído
アルデヒド・アルコール /ARUDEHIDO ARUKOHRU :álcool de aldeído
アルデヒド・アンモニア /ARUDEHIDO ANMONIA :amônio de aldeído
アルデヒド・オキシダーゼ /ARUDEHIDO OKISHIDAHZE :oxidase de aldeído
アルデヒド・スターチ /ARUDEHIDO SUTAHCHI :goma de aldeído
アルデヒド・デヒドロゲナーゼ /ARUDEHIDO DEHIDOROGENAHZE :dehidrogenase de aldeído
アルデヒド・ムターゼ /ARUDEHIDO MUTAHZE :mutase de aldeído
アルデヒド・リアーゼ /ARUDEHIDO RIAHZE :lyases de aldeído
アルデヒド・レダクターゼ /ARUDEHIDO REDAKUTAHZE :reductase de aldeído
アルデヒドフクシン /ARUDEHIDOFUKUSHIN :fuchsin de aldeído
アルデヒドリアーゼ /ARUDEHIDORIAHZE :lyase de aldeído
アルデヒド基 /ARUDEHIDOki :grupo de aldeído
アルデヒド系固定液 /ARUDEHIDO kei koteieki :fixador de aldeído
アルデヒド酸 /ARUDEHIDOsan :ácido de aldehidico
アルデヒド重合体 /ARUDEHIDO juugoutai :polímero de aldeído
アルデヒド廃液 /ARUDEHIDO haieki :desperdício de aldeído
アルデンテの /ARUDENTEno :dente de al
アルト /ARUTO :contralto
アルトの声 /ARUTOno koe :voz de contralto
アルトホルン /ARUTOHORUN :chifre de contralto
アルトリコーダー /ARUTORIKOHDAH :registrador de contralto
アルト歌手 /ARUTO utaite :cantor de contralto
アルト楽器 /ARUTO gakki :contralto
アルト記号 /ARUTO kigou :clave de contralto
アルト独唱 /ARUTO dokushou :solo de contralto
アルト役 /ARUTOyaku :parte de contralto
アルドース・ケトースイソメラーゼ /ARUDOHSU KETOHSUISOMERAHZE :ketoseisomerase de aldose
アルドース・ムタロターゼ /ARUDOHSU MUTAROTAHZE :mutarotase de aldose
アルドース・レダクターゼ /ARUDOHSU REDAKUTAHZE :reductase de aldose
アルドース還元酵素阻害薬 /ARUDOHSU kangen kouso sogaiyaku :inibidor de reductase de aldose
アルドール縮合 /ARUDOHRU shukugou :condensação de aldol
アルドステロン・エスケープ /ARUDOSUTERON ESUKEHPU :aldosterone escapam
アルドステロン産生腺腫 /ARUDOSUTERON sansei senshu :aldosterone adenoma produtor
アルドステロン刺激試験 /ARUDOSUTERON shigeki shiken :teste de excitação de aldosterone
アルドステロン抵抗性の高カリウム血症 /ARUDOSUTERON teikouseino taka KARIUMU ketshou :aldosterone hiperkalemia resistente
アルドステロン誘導蛋白 /ARUDOSUTERON yuudou tanpaku :aldosterone induziram proteína
アルドステロン拮抗薬 /ARUDOSUTERON kikkouyaku :antagonista de aldosterone
アルドビウロン酸 /ARUDOBIURONsan :ácido de aldobiuronico
アルドン酸 /ARUDONsan :ácido de aldonico
アルバ /ARUBA :alva
アルバイト /ARUBAITO :depois de trabalho escolar
アルバトレラス・コンフルエンズ /ARUBATORERASU KONFURUENZU :confluens de albatrellus
アルバトロス /ARUBATOROSU :albatroz
アルバム /ARUBAMU :álbum
アルバムのジャケット /ARUBAMUno JAKETTO :jaqueta de álbum
アルパインクラブ /ARUPAINKURABU :clube alpino
アルパインハット /ARUPAINHATTO :chapéu alpino
アルパカの毛 /ARUPAKAno ke :lã de alpaca
アルファ /ARUFUA :alfa
アルファ フェトプロテイン /ARUFUA FUETOPUROTEIN :fetoproteina alfa
アルファ・アイアラン /ARUFUA AIARAN :ferro alfa
アルファ・アドレナリンによる /ARUFUA ADORENARINni yoru :adrenergico alfa
アルファ・アドレナリン作動遮断薬 /ARUFUA ADORENARIN sadou shadanyaku :blocker de adrenergico alfa
アルファ・アドレナリン作用性受容体 /ARUFUA ADORENARIN sayousei juyoutai :receptor de adrenergico alfa
アルファ・アマニチン /ARUFUA AMANICHIN :amanitin alfa
アルファ・アミラーゼ /ARUFUA AMIRAHZE :amylase alfa
アルファ・アミラーゼ製剤 /ARUFUA AMIRAHZE seizai :preparação de amylase alfa
アルファ・インターフェロン /ARUFUA INTAHFUERON :interferon alfa
アルファ・ウイルス /ARUFUA UIRUSU :vírus alfa
アルファ・オレフィンスルホン酸塩 /ARUFUA OREFUINSURUHON sanen :sulfonate de olefin alfa
アルファ・キー /ARUFUA KIH :chave alfa
アルファ・キモトリプシン緑内障 /ARUFUA KIMOTORIPUSHIN ryokunaishou :chimotrypsin alfa induziram glaucoma
アルファ・グロブリン /ARUFUA GUROBURIN :globulina alfa
アルファ・チャネル /ARUFUA CHANERU :canal alfa
アルファ・データ /ARUFUA DEHTA :dados alfa
アルファ・ナフチルチオ尿素 /ARUFUA NAFUCHIRUCHIO nhouso :naphthilthiourea alfa
アルファ・パルプ /ARUFUA PARUPU :polpa alfa
アルファ・ヒポファミン /ARUFUA HIPOFUAMIN :hipophamine alfa
アルファ・フェトプロテイン /ARUFUA FUETOPUROTEIN :fetoproteina alfa
アルファ・フォーマット /ARUFUA FUOHMATTO :formato alfa
アルファ・ブレンディング /ARUFUA BURENDEINGU :mistura alfa
アルファ・ブロッキング /ARUFUA BUROKKINGU :bloqueio alfa
アルファ・ヘリックス /ARUFUA HERIKKUSU :hélice alfa
アルファ・ホワイト・ホスフォラス /ARUFUA HOWAITO HOSUFUORASU :fósforo branco alfa
アルファ・メチルドーパ /ARUFUA MECHIRUDOHPA :methildopa alfa
アルファ・メラニン細胞刺激ホルモン /ARUFUA MERANIN saibou shigeki HORUMON :melanocite alfa hormônio estimulante
アルファ・モデル /ARUFUA MODERU :modelo alfa
アルファ・リノレン酸 /ARUFUA RINORENsan :ácido de linolenico alfa
アルファ1 アンチトリプシン /ichi ARUFUA ANCHITORIPUSHIN :antitrypsin de alpha1
アルファ1 アンチトリプシン欠乏症 /ichi ARUFUA ANCHITORIPUSHIN ketsuboushou :deficiência de antitrypsin de alpha1
アルファらせん /ARUFUA rasen :hélice alfa
アルファアドレナリン作用性受容体 /ARUFUAADORENARIN sayousei juyoutai :receptor de adrenergico alfa
アルファアドレナリン遮断薬 /ARUFUAADORENARIN shadanyaku :blocker de adrenergico alfa
アルファアマニチン /ARUFUAAMANICHIN :amanitin alfa
アルファアミラーゼ /ARUFUAAMIRAHZE :amylase alfa
アルファアミラーゼ製剤 /ARUFUAAMIRAHZE seizai :preparação de amylase alfa
アルファアルコール症 /ARUFUAARUKOHRUshou :alcoolismo alfa
アルファインターフェロン /ARUFUAINTAHFUERON :interferon alfa
アルファウイルス /ARUFUAUIRUSU :vírus alfa
アルファエラー /ARUFUAERAH :erro alfa
アルファエンドルフィン /ARUFUAENDORUFUIN :endorfina alfa
アルファオイカイン /ARUFUAOIKAIN :eucaine alfa
アルファオレフィン /ARUFUAOREFUIN :olefin alfa
アルファオレフィンスルホン酸塩 /ARUFUAOREFUINSURUHON sanen :sulfonate de olefin alfa
アルファカロチン /ARUFUAKAROCHIN :caroteno alfa
アルファキー /ARUFUAKIH :chave alfa
アルファキモトリプシン緑内障 /ARUFUAKIMOTORIPUSHIN ryokunaishou :chimotrypsin alfa induziram glaucoma
アルファグロブリン /ARUFUAGUROBURIN :globulina alfa
アルファセルロース /ARUFUASERUROHSU :celulose alfa
アルファチャネル /ARUFUACHANERU :canal alfa
アルファテスト /ARUFUATESUTO :teste alfa
アルファデータ /ARUFUADEHTA :dados alfa
アルファドロン・アセテート /ARUFUADORON ASETEHTO :acetato de alfadolone
アルファナフチルチオ尿素 /ARUFUANAFUCHIRUCHIO nhouso :naphthilthiourea alfa
アルファニューメリック /ARUFUA NYUHMERIKKU :alfanumérico
アルファニューメリック・キーボード /ARUFUANYUHMERIKKU KIHBOHDO :teclado alfanumérico
アルファニューメリックCOM装置 /ARUFUANYUHMERIKKU COM souchi :registrador de COM alfanumérico
アルファニューメリック表記法 /ARUFUANYUHMERIKKU shin~hyoukihou :anotação alfanumérica
アルファハイドロキシ酸 /ARUFUAHAIDOROKISHIsan :ácido de hidroxi alfa
アルファパルプ /ARUFUAPARUPU :polpa alfa
アルファヒポファミン /ARUFUAHIPOFUAMIN :hipophamine alfa
アルファフェトプロテイン /ARUFUAFUETOPUROTEIN :fetoproteina alfa
アルファフォーマット /ARUFUAFUOHMATTO :formato alfa
アルファブレンディング /ARUFUABURENDEINGU :mistura alfa
アルファブロッキング /ARUFUABUROKKINGU :bloqueio alfa
アルファプロジン /ARUFUAPUROZIN :prodine alfa
アルファヘリックス /ARUFUAHERIKKUSU :hélice alfa
アルファベット /ARUFUABETTO :alfabeto
アルファベットとニューメリックの /ARUFUABETTOto NYUHMERIKKUno :alfanumérico
アルファベットの /ARUFUABETTOno :alfabético
アルファベットの語 /ARUFUABETTOno kata :palavra alfabética
アルファベットの文字 /ARUFUABETTOno mozi :caráter alfabético
アルファベットや数値の /ARUFUABETTOya suuchino :alfa numérico
アルファベットキー /ARUFUABETTOKIH :chave de alfabeto
アルファベットコード /ARUFUABETTOKOHDO :código de alfabeto
アルファベット順 /ARUFUABETTO osamu :ordem alfabética
アルファベット順 /ARUFUABETTO osamu :sucessão alfabética
アルファベット順に /ARUFUABETTO junni :alfabeticamente
アルファベット順の /ARUFUABETTO junno :alfabético
アルファベット順索引 /ARUFUABETTO osamu sakuin :índice alfabético
アルファベット順内訳 /ARUFUABETTO osamu uchiwake :desarranjo alfabético
アルファベット表記法 /ARUFUABETTO shin~hyoukihou :anotação alfabética
アルファベット文字 /ARUFUABETTO mozi :carta alfabética
アルファメチルドーパ /ARUFUAMECHIRUDOHPA :methildopa alfa
アルファメチルノルアドレナリン /ARUFUAMECHIRUNORUADORENARIN :noradrenaline de metil alfa
アルファメラニン細胞刺激ホルモン /ARUFUAMERANIN saibou shigeki HORUMON :melanocite alfa hormônio estimulante
アルファモデル /ARUFUAMODERU :modelo alfa
アルファリズム /ARUFUARIZUMU :ritmo alfa
アルファリセプター /ARUFUARISEPUTAH :receptor alfa
アルファリノレン酸 /ARUFUARINORENsan :ácido de linoleico alfa
アルファリノレン酸 /ARUFUARINORENsan :ácido de linolenico alfa
アルファルファ /ARUFUARUFUA :alfafa
アルファルファ・モザイク・ウイルス /ARUFUARUFUA MOZAIKU UIRUSU :vírus de mosaico de alfafa
アルファ運動系 /ARUFUA undoukei :sistema de motor alfa
アルファ黄銅 /ARUFUA oudou :bronze alfa
アルファ株 /ARUFUA kabu :ação alfa
アルファ係数 /ARUFUA keisuu :fator alfa
アルファ型白リン /ARUFUA kata shira RIN :fósforo branco alfa
アルファ型溶血レンサ球菌 /ARUFUA kata youketsu RENSA kyuukin :estreptococos alfa
アルファ検査 /ARUFUA kensa :teste alfa
アルファ固縮 /ARUFUA koshuku :rigidez alfa
アルファ固溶体 /ARUFUA koyoutai :solução sólida alfa
アルファ抗原 /ARUFUA kougen :antígeno alfa
アルファ構造 /ARUFUA kouzou :estrutura alfa
アルファ鎖 /ARUFUA kusari :cadeia alfa
アルファ鎖病 /ARUFUA kusaribyou :doença de cadeia alfa
アルファ鎖病 /ARUFUA kusaribyou :doença de cadeia pesada alfa
アルファ細胞 /ARUFUA saibou :cela alfa
アルファ細胞腺腫 /ARUFUA saibou senshu :adenoma de cela alfa
アルファ作用薬 /ARUFUA sayouyaku :estimulante alfa
アルファ作用薬 /ARUFUA sayouyaku :stimulator alfa
アルファ酸化 /ARUFUA sanka :oxidação alfa
アルファ指数 /ARUFUA atatakasano shisuu :índice alfa
アルファ遮断剤 /ARUFUA shadanzai :blocker alfa
アルファ遮断周波数 /ARUFUA shadan shuuhasuu :corte alfa fora freqüência
アルファ遮断周波数 /ARUFUA shadan shuuhasuu :freqüência de prazo alfa
アルファ遮断薬 /ARUFUA shadanyaku :antagonista de adrenergico alfa
アルファ遮断薬 /ARUFUA shadanyaku :droga de bloqueio alfa
アルファ受容体 /ARUFUA juyoutai :receptor alfa
アルファ受容体の /ARUFUA juyou taino :adrenergico alfa
アルファ受容体遮断薬 /ARUFUA juyoutai shadanyaku :receptor alfa que bloqueia droga
アルファ照射 /ARUFUA shousha :irradiação alfa
アルファ真鍮 /ARUFUA shinchuu :bronze alfa
アルファ石膏 /ARUFUA sekkou :gesso alfa
アルファ線 /ARUFUAsen :radiação alfa
アルファ線 /ARUFUAsen :raio alfa
アルファ線スペクトル /ARUFUA sen SUPEKUTORU :espectro alfa
アルファ線維 /ARUFUA enshinsei~seni :fibra alfa
アルファ線源 /ARUFUA arufua sengen :fonte de raio alfa
アルファ線飛跡 /ARUFUA senhiseki :rasto alfa
アルファ損失ピーク /ARUFUA sonshitsu PIHKU :cume de perda alfa
アルファ単位 /ARUFUA tani :unidade alfa
アルファ断面積 /ARUFUA danmenseki :seção atravessada alfa
アルファ値 /ARUFUA atai :valor alfa
アルファ地中海貧血 /ARUFUA chichuukaihinketsu :thalassemia alfa
アルファ鉄 /ARUFUA tetsu :ferro alfa
アルファ波 /ARUFUA nami :onda alfa
アルファ波 /ARUFUA nami :ritmo alfa
アルファ波遮断の /ARUFUA nami shadanno :bloqueio alfa
アルファ波抑制 /ARUFUA nami yokusei :supressão alfa
アルファ波抑制の /ARUFUA nami yokuseino :bloqueio alfa
アルファ廃棄物 /ARUFUA haikibutsu :desperdício alfa
アルファ廃棄物 /ARUFUA haikibutsu :desperdício de porte alfa
アルファ白リン /ARUFUA shira RIN :fósforo branco alfa
アルファ白燐 /ARUFUA hakurin :fósforo branco alfa
アルファ半水石膏 /ARUFUA hansui sekkou :gesso alfa
アルファ半水石膏 /ARUFUA hansui sekkou :gesso de hemihidrate alfa
アルファ比 /ARUFUAhi :relação alfa
アルファ表記 /ARUFUA hyouki :anotação alfa
アルファ物質 /ARUFUA busshitsu :estimulante alfa
アルファ分画 /ARUFUA bunkaku :fração alfa
アルファ分散 /ARUFUA bunsan :dispersão alfa
アルファ崩壊 /ARUFUA houkai :decadência alfa
アルファ崩壊 /ARUFUA houkai :desintegração alfa
アルファ放射 /ARUFUA housha :emissão alfa
アルファ放射能 /ARUFUA houshanou :radioatividade alfa
アルファ放出体 /ARUFUA houshutsutai :emissor alfa
アルファ溶血 /ARUFUA youketsu :hemólise alfa
アルファ溶血性レンサ球菌 /ARUFUA youketsusei RENSA kyuukin :estreptococo de hemolítico alfa
アルファ溶血素 /ARUFUA youketsuso :hemolisina alfa
アルファ溶血毒 /ARUFUA youketsu doku :toxina alfa
アルファ螺旋 /ARUFUA nezi :hélice alfa
アルファ律動 /ARUFUA ritsudou :ritmo alfa
アルファ粒子 /ARUFUA ryuushi :partícula alfa
アルファ粒子加熱 /ARUFUA ryuushi kanetsu :aquecimento de partícula alfa
アルファ粒子検出器 /ARUFUA ryuushi kenshutsuki :detector de partícula alfa
アルファ粒子散乱 /ARUFUA ryuushi sanran :partícula espalhar se alfa
アルファ粒子模型 /ARUFUA ryuushi mokei :modelo de partícula alfa
アルファ顆粒 /ARUFUA karyuu :grânulo alfa
アルブミノイド・アンモニア /ARUBUMINOIDO ANMONIA :amônio de albuminoide
アルブミノイド性窒素 /ARUBUMINOIDOsei chisso :nitrogênio de albuminoide
アルブミン /ARUBUMIN :albumina
アルブミン・グロブリン係数 /ARUBUMIN GUROBURIN keisuu :índice de globulina de albumina
アルブミン・グロブリン比 /ARUBUMIN GUROBURIN hi :relação de globulina de albumina
アルブミンカラー /ARUBUMINKARAH :cor de albumina
アルブミン凝集抗体 /ARUBUMIN gyoushuu koutai :albumina que se aglutina anticorpo
アルブミン状腫脹 /ARUBUMINjou shuchou :albuminous de inchação
アルブミン波 /ARUBUMIN nami :albumine ondulam
アルブミン波 /ARUBUMIN nami :onda de albumina
アルブミン法 /ARUBUMINhou :método de albumina
アルブミン様物質 /ARUBUMINyou busshitsu :albuminous importam
アルプス登山 /ARUPUSU touzan :alpinismo
アルプス登山家 /ARUPUSU tozanka :alpinista
アルベド・メーター /ARUBEDO MEHTAH :metro de albedo
アルベド中性子線量計 /ARUBEDO chuuseishi senryoukei :dosimeter de nêutron de albedo
アルペジオ /ARUPEZIO :arpejo
アルペンのスキーヤー /ARUPENno SUKIHYAH :alpinista
アルペンスキーのコース /ARUPENSUKIHno KOHSU :curso de declive de esqui alpino
アルペンホルン /ARUPENHORUN :chifre alpino
アルボール・ウイルス /ARUBOHRU UIRUSU :vírus de pérgula
アルボウイルス脳炎 /ARUBOUIRUSU nouen :encefalites de arbovirus
アルマイト線 /ARUMAITOsen :alumite telegrafam
アルマジロ /ARUMAZIRO :tatu
アルマンド・ソース /ARUMANDO SOHSU :allemande temperam
アルミ /ARUMI :alumínio
アルミ・トレー /ARUMI TOREH :bandeja de alumínio
アルミ・ホイール /ARUMI HOIHRU :roda de alumínio
アルミのはしご /ARUMIno hashigo :escada de mão de alumínio
アルミはんだ /ARUMI handa :solda de alumínio
アルミサッシ /ARUMISASSHI :faixa de alumínio
アルミスパンドレル /ARUMISUPANDORERU :spandrel de alumínio
アルミナ /ARUMINA :alumínio
アルミナ /ARUMINA :óxido de alumínio
アルミナ・カラム /ARUMINA KARAMU :coluna de alumina
アルミナ・クロマトグラフィー /ARUMINA KUROMATOGURAFUIH :chromatographi de alumina
アルミナ・グリット /ARUMINA GURITTO :aluminas friccionam
アルミナ・ゲル /ARUMINA GERU :gel de alumina
アルミナ・セメント /ARUMINA SEMENTO :aluminous cimentam
アルミナ・ホイスカー /ARUMINA HOISUKAH :espanador de alumina
アルミナ・ホワイト /ARUMINA HOWAITO :branco de alumina
アルミナ・レンガ /ARUMINA RENGA :aluminas amuram
アルミナシリカ質耐火物 /ARUMINASHIRIKA shitsu taikabutsu :silica de alumina refratário
アルミナセメント /ARUMINASEMENTO :aluminas cimentam
アルミナム・ポタシアム・サルフェイト /ARUMINAMU POTASHIAMU SARUFUEITO :sulfato de potássio de alumínio
アルミナ三水和物 /ARUMINA san suiwabutsu :trihidrate de alumina
アルミナ磁器 /ARUMINA ~ziki :cerâmica de alumina
アルミナ磁器 /ARUMINA ~ziki :porcelana de alumina
アルミナ質研削材 /ARUMINA shitsu kensakuzai :abrasivos de alumina
アルミナ触媒 /ARUMINA shokubai :catalisador de alumina
アルミナ繊維 /ARUMINA seni :fibra de alumina
アルミナ単結晶 /ARUMINA tanketshou :alumínio único cristal
アルミナ添加ジルコニア /ARUMINA tenka ZIRUKONIA :aluminas somaram zirconia
アルミニウム /ARUMINIUMU :alumínio
アルミニウム・アジュバント /ARUMINIUMU AJUBANTO :adjuvant de alumínio
アルミニウム・インク /ARUMINIUMU INKU :tinta de alumínio
アルミニウム・エチレート /ARUMINIUMU ECHIREHTO :ethilate de alumínio
アルミニウム・キャップ /ARUMINIUMU KYAPPU :boné de alumínio
アルミニウム・グリース /ARUMINIUMU GURIHSU :graxa de alumínio
アルミニウム・フレーク /ARUMINIUMU FUREHKU :floco de alumínio
アルミニウム・ヘマトキシリン /ARUMINIUMU HEMATOKISHIRIN :hematoxilin de alumínio
アルミニウム・ペニシリン /ARUMINIUMU PENISHIRIN :penicilina de alumínio
アルミニウム・レーキ /ARUMINIUMU REHKI :lago de alumínio
アルミニウムのチューブ /ARUMINIUMUno CHUHBU :tubo de alumínio
アルミニウムの皿 /ARUMINIUMUno sara :prato de alumínio
アルミニウムニコチネート /ARUMINIUMUNIKOCHINEHTO :nicotinate de alumínio
アルミニウムヒドロキシクロリド /ARUMINIUMUHIDOROKISHIKURORIDO :hidroxichloride de alumínio
アルミニウムペースト /ARUMINIUMUPEHSUTO :pasta de alumínio
アルミニウムペイント /ARUMINIUMUPEINTO :pintura de alumínio
アルミニウム化合物 /ARUMINIUMU kakoubutsu :combinação de alumínio
アルミニウム管 /ARUMINIUMU kuda :tubo de alumínio
アルミニウム缶 /ARUMINIUMU kama :alumínio pode
アルミニウム固体電解コンデンサ /ARUMINIUMU kotai denkai KONDENSA :alumínio condensador de electrolítico sólido
アルミニウム鉱 /ARUMINIUMUkou :minério de alumínio
アルミニウム合金 /ARUMINIUMU goukin :alumínio liga básica
アルミニウム合金線 /ARUMINIUMU goukinsen :arame de liga de alumínio
アルミニウム合金層 /ARUMINIUMU goukinsou :camadas de liga de alumínio
アルミニウム散弾 /ARUMINIUMU sandan :tiro de alumínio
アルミニウム真空蒸着 /ARUMINIUMU shinkuujouchaku :metallizing de alumínio
アルミニウム石鹸 /ARUMINIUMU sekken :sabão de alumínio
アルミニウム族 /ARUMINIUMU zou :grupo de alumínio
アルミニウム電解コンデンサ /ARUMINIUMU denkai KONDENSA :condensador de electrolítico de alumínio
アルミニウム脳症 /ARUMINIUMU noushou :encefalopathi de alumínio
アルミニウム肺 /ARUMINIUMU hai :pulmão de alumínio
アルミニウム箔形非固体電解コンデンサ /ARUMINIUMU hakugata hikotai denkai KONDENSA :alumínio chapa electrolítico condensador com non eletrólito sólido
アルミニウム板 /ARUMINIUMU ita :folha de alumínio
アルミニウム板 /ARUMINIUMU ita :prato de alumínio
アルミニウム粉 /ARUMINIUMU kona :pó de alumínio
アルミニウム容器 /ARUMINIUMU youki :recipiente de alumínio
アルミニウム溶射 /ARUMINIUMU yousha :alumínio de borrifação
アルミノ・シリカ・ゲル /ARUMINO SHIRIKA GERU :gel de silica de alumino
アルミノけい酸ガラス /ARUMINO kei san GARASU :copo de aluminosilicate
アルミパールタイル /ARUMIPAHRUTAIRU :azulejo de pérola de alumínio
アルミパック /ARUMIPAKKU :bolsa de alumínio
アルミホイル /ARUMIHOIRU :chapa de alumínio
アルミモールディング /ARUMIMOHRUDEINGU :moldagem de alumínio
アルミン酸塩 /ARUMIN sanen :alumine
アルミ黄銅 /ARUMI oudou :bronze de alumínio
アルミ貨 /ARUMIka :moedas de alumínio
アルミ瓦 /ARUMI kawara :azulejo de telhado de alumínio
アルミ管のポール /ARUMI kudano POHRU :poste de tubo de alumínio
アルミ業界 /ARUMI gyoukai :indústria de alumínio
アルミ屑 /ARUMI kuzu :sucata de alumínio
アルミ合金 /ARUMI goukin :alumínio liga básica
アルミ合金 /ARUMI goukin :alumínio que contém liga
アルミ合金 /ARUMI goukin :liga de alumínio
アルミ合金製ロンジロン /ARUMI goukinsei RONZIRON :longeron de liga de alumínio
アルミ合金鋳物 /ARUMI goukin imono :arremesso de liga de alumínio
アルミ合板 /ARUMI gouhan :folha de liga de alumínio
アルミ合板 /ARUMI gouhan :prato de liga de alumínio
アルミ産業 /ARUMI sangyou :indústria de alumínio
アルミ製の鍋 /ARUMIseino nabe :panela de alumínio
アルミ製リム /ARUMIsei RIMU :beira de alumínio
アルミ製扉 /ARUMIsei tobira :porta de alumínio
アルミ製品 /ARUMI seihin :mercadoria de alumínio
アルミ青銅 /ARUMI seidou :bronze de alumínio
アルミ線 /ARUMIsen :arame de alumínio
アルミ船 /ARUMIsen :oferta de alumínio
アルミ窓 /ARUMI mado :janela de alumínio
アルミ張り合板 /ARUMI hari gouhan :alumínio laminou madeira compensada
アルミ張り合板 /ARUMIbari gouhan :alumínio laminou madeira compensada
アルミ箔 /ARUMI haku :chapa de alumínio
アルミ板 /ARUMI ita :tábua de alumínio
アルメルークロメル /ARUMERUHKUROMERU :chromel de alumel
アルメンストリップ /ARUMENSUTORIPPU :almen tiram
アル中 /ARUchuu :abusador de álcool
アル中 /ARUchuu :alcoólatras
アル中 /ARUchuu :envenenamento alcoólico
アル中 /ARUchuu :vagabundo de alki
アル中の /ARU nakano :alcoólico
アル中の老人 /ARU nakano oihito :homem velho alcoólico
アレー・アンテナ /AREH ANTENA :forme antena
アレー・エレメント /AREH EREMENTO :forme elemento
アレー・コンピュータ /AREH KONPYUHTA :forme computador
アレー・ソナー /AREH SONAH :forme sonar
アレー・プロセッサ /AREH PUROSESSA :forme processador
アレー・プロセッサ・ソフトウェア /AREH PUROSESSA SOFUTOUEA :forme software de processador
アレー処理 /AREH shori :processo de ordem
アレー処理指示セット /AREH shori shizi SETTO :ordem processo instrução jogo
アレクサンダー・カートライトのオリジナルルール /AREKUSANDAH KAHTORAITOno ORIZINARURUHRU :ás
アレグレット・グラッチオーソ /AREGURETTO GURACCHIOHSO :grazioso de allegretto
アレグロ /AREGURO :alegro
アレグロ・リゾルート /AREGURO RIZORUHTO :risoluto de alegro
アレグロで /AREGUROde :alegro
アレフゼロ /AREFUZERO :alef nulo
アレフゼロ /AREFUZERO :zero de alef
アレフ数 /AREFU kazu :alef
アレルギー /ARERUGIH :alergia
アレルギー・テスト /ARERUGIH TESUTO :prova de alergia
アレルギー・ニューロパチー /ARERUGIH NYUHROPACHIH :neuropathi alérgico
アレルギーの /ARERUGIHno :alérgico
アレルギーの炎症反応 /ARERUGIHno enshou hannou :resposta inflamatória alérgica
アレルギーの治療 /ARERUGIHno chiryou :tratamento de alergia
アレルギーの療法 /ARERUGIHno ryouhou :remédios de alergia
アレルギーを起こす食品 /ARERUGIHwo okosu shokuhin :comida alergizante
アレルギー科 /ARERUGIHka :clínica de alergia
アレルギー患者 /ARERUGIH kanja :assunto alérgico
アレルギー患者 /ARERUGIH kanja :sofredor de alergia
アレルギー検査 /ARERUGIH kensa :prova de alergia
アレルギー検査 /ARERUGIH kensa :teste de alergia
アレルギー抗原 /ARERUGIH kougen :alergênio
アレルギー治療薬 /ARERUGIH koushiketsu~chiryouyaku :agente de antiallergico
アレルギー治療薬 /ARERUGIH koushiketsu~chiryouyaku :medicamento de alergia
アレルギー症状の発現 /ARERUGIH shoujouno hatsugen :episódios alérgicos
アレルギー状態 /ARERUGIHjoutai :estado alérgico
アレルギー性の /ARERUGIHseino :alergizante
アレルギー性の呼吸器反応 /ARERUGIHseino kokyuuki hannou :reação respiratória alérgica
アレルギー性の上気道の症状 /ARERUGIHseino joukidouno shoujouseijou :sintoma respiratório superior alérgico
アレルギー性胃腸症 /ARERUGIHsei ichoushou :gastroenteritis alérgico
アレルギー性炎 /ARERUGIHsei en :inflamação alérgica
アレルギー性下痢 /ARERUGIHsei geri :diarréia alérgica
アレルギー性間質性肺炎 /ARERUGIHsei kanshitsusei haien :pneumonitis intersticial alérgico
アレルギー性関節炎 /ARERUGIHsei kansetsu en :artrite alérgica
アレルギー性眼炎 /ARERUGIHsei ganen :ophthalmitis alérgico
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 /ARERUGIHsei kikanshi hai ASUPERUGIRUSUshou : aspergillose de bronchopulmonary alérgico
アレルギー性気管支喘息 /ARERUGIHsei kikanshi zensoku :asma bronquial alérgica
アレルギー性結膜炎 /ARERUGIHsei ketsumakuen :conjuntivites alérgicas
アレルギー性血管炎 /ARERUGIHsei kekkan en :angiitis alérgico
アレルギー性血管炎 /ARERUGIHsei kekkan en :vasculitis alérgico
アレルギー性血管性紫斑病 /ARERUGIHsei kekkansei shihanbyou :purpura vascular alérgico
アレルギー性喉頭炎 /ARERUGIHsei koutou en :laringites alérgicas
アレルギー性紫斑病 /ARERUGIHsei shihan byou :purpura alérgico
アレルギー性湿疹 /ARERUGIHsei shisshin :eczema alérgico
アレルギー性湿疹 /ARERUGIHsei shisshin :erupção cutânea de pele alérgica
アレルギー性疾患 /ARERUGIHsei shikkan :doença alérgica
アレルギー性神経炎 /ARERUGIHsei shinkei en :neurite alérgica
アレルギー性接触皮膚炎 /ARERUGIHsei setshoku hifuen :dermatite de contato alérgica
アレルギー性中耳炎 /ARERUGIHsei chuuzi en :mídia de otitis alérgicas
アレルギー性肉芽腫症 /ARERUGIHsei nikugeshushou :granulomatose alérgico
アレルギー性肉芽腫性血管炎 /ARERUGIHsei nikugeshusei kekkan en :angiitis de granulomatose alérgico
アレルギー性肉芽腫性血管炎 /ARERUGIHsei nikugeshusei kekkan en :angiitis de granulomatous alérgico
アレルギー性肉芽腫性血管炎 /ARERUGIHsei nikugeshusei kekkan en :angitis de granulomatous alérgico
アレルギー性脳脊髄炎 /ARERUGIHsei nou sekizuien :encefalomielite alérgico
アレルギー性肺疾患 /ARERUGIHsei hai shikkan :desordem pulmonar alérgica
アレルギー性皮膚炎 /ARERUGIHsei hifu en :dermatite alérgica
アレルギー性皮膚血管炎 /ARERUGIHsei hifu kekkanen :angiitis cutâneo alérgico
アレルギー性皮膚脈管炎 /ARERUGIHsei hifu myakukan en :vasculitis cutâneo alérgico
アレルギー性鼻炎 /ARERUGIHsei bien :coriza alérgica
アレルギー性鼻炎 /ARERUGIHsei bien :rhinitis alérgico
アレルギー性鼻炎 /ARERUGIHsei bien :rhinitis de alergia
アレルギー性膀胱炎 /ARERUGIHsei boukou en :cistites alérgicas
アレルギー性蕁麻疹 /ARERUGIHsei zinmashin :urticária alérgica
アレルギー製品 /ARERUGIH seihin :produtos de alergia
アレルギー接触結膜炎 /ARERUGIH setshoku ketsumaku en :conjuntivites de contato alérgicas
アレルギー専門医 /ARERUGIH senmoni :alergista
アレルギー専門医 /ARERUGIH senmoni :especialista de alergia
アレルギー体質 /ARERUGIH taishitsu :constituição alérgica
アレルギー体質 /ARERUGIH taishitsu :diathese alérgico
アレルギー体質 /ARERUGIH taishitsu :predisposição alérgica
アレルギー反応 /ARERUGIH hannou :alergia
アレルギー反応 /ARERUGIH hannou :reação alérgica
アレルギー反応 /ARERUGIH hannou :resposta alérgica
アレルギー反応 /ARERUGIH hannou :sensibilidade alérgica
アレルギー皮膚試験 /ARERUGIH hifu shiken :cutirreação de alergia
アレルギー薬 /ARERUGIH kusuri :medicina de alergia
アレルギー薬物反応 /ARERUGIH yakubutsu hannou :reação de droga alérgica
アレルギー誘発性の /ARERUGIH yuuhatsuseino :alergizante
アレルギー誘発物質 /ARERUGIH yuuhatsu busshitsu :alergênio
アレルギー喘息 /ARERUGIH zensoku :asma alérgica
アレルゲン /ARERUGEN :alergênio
アレルゲン・エキス /ARERUGEN EKISU :extrato alérgico
アレルゲン・エキス /ARERUGEN EKISU :extrato de alergênio
アレルゲンエキス /ARERUGENEKISU :extrato alergizante
アレルゲン性の /ARERUGENseino :alergizante
アレルゲン性血清 /ARERUGENsei kessei :soro alergizante
アレンジ /ARENZI :arranjo
アレンジャー /ARENJAH :coordenador
アロイ /AROI :liga
アロエ /AROE :babosa
アロエ /AROE :vera de babosa
アロエエモジン /AROEEMOZIN :emodin de babosa
アロエ配合の食器洗剤 /AROE haigouno shokkisenzai :líquido de dishwashing de babosa
アロオシメン /AROOSHIMEN :ocimene de allo
アロキサジン・アデニン・ジヌクレオチド /AROKISAZIN ADENIN ZINUKUREOCHIDO :dinucleotide de adenine de alloxazine
アロキサン糖尿病 /AROKISAN tounhoubyou :diabete de alloxan
アロコルトール /AROKORUTOHRU :cortol de allo
アロコルトロン /AROKORUTORON :cortolone de allo
アロステリック・エフェクター /AROSUTERIKKU EFUEKUTAH :effector de allosterico
アロステリック活性化 /AROSUTERIKKU kasseika :ativação de allosterico
アロステリック活性化剤 /AROSUTERIKKU kasseikazai :ativador de allosterico
アロステリック効果 /AROSUTERIKKU kouka :allosterico efetuam
アロステリック酵素 /AROSUTERIKKU kouso :enzima de allosterico
アロステリック修飾 /AROSUTERIKKU shuushoku :modificação de allosterico
アロステリック制御 /AROSUTERIKKU seigyo :allosterico controlam
アロステリック制御 /AROSUTERIKKU seigyo :regulamento de allosterico
アロステリック阻害 /AROSUTERIKKU sogai :inibição de allosterico
アロステリック阻害剤 /AROSUTERIKKU sogaizai :inibidor de allosterico
アロステリック相互作用 /AROSUTERIKKU sougo sayou :interação de allosterico
アロステリック蛋白質 /AROSUTERIKKU tanpakushitsu :proteína de allosterico
アロステリック転移 /AROSUTERIKKU teni :transição de allosterico
アロステリック部位 /AROSUTERIKKU bui :local de allosterico
アロステリック理論 /AROSUTERIKKU riron :teoria de allosterico
アロタイプ・マーカー /AROTAIPU MAHKAH :marcador de allotypico
アロタイプ決定基 /AROTAIPU ketteiki :determinants de allotypico
アロタイプ抑制 /AROTAIPU yokusei :supressão de allotypico
アロテトラヒドロアルドステロン /AROTETORAHIDOROARUDOSUTERON :aldosterone de tetrahidro de allo
アロテトラヒドロコルチコステロン /AROTETORAHIDOROKORUCHIKOSUTERON :corticosterone de tetrahidro de allo
アロハシャツ /AROHASHATU :camisa de aloha
アロハプリント /AROHAPURINTO :impressão de camisa de aloha
アロパシー /AROPASHIH :alopatia
アロパシー療法 /AROPASHIH ryouhou :medicina de allopathico
アロヒドロキシリシン /AROHIDOROKISHIRISHIN :hidroxilysine de allo
アロファン酸 /AROFUANsan :ácido de allophanico
アロマ・ディスク /AROMA DEISUKU :disco de aroma
アロマターゼ阻害薬 /AROMATAHZE sogaiyaku :inibidores de aromatase
アロマティック・ワイン /AROMATEIKKU WAIN :vinho aromático
アロマティック・ワイン /AROMATEIKKU WAIN :vinho de aperitivo
アロマテラピー /AROMATERAPIH :terapia de aroma
アロマテラピー用のオイル /AROMATERAPIHyouno OIRU :óleo de terapia de aroma
アロ異性機能 /ARO isei kinou :allomerico funcionam
アワビおこし /AWABI okoshi :raspador de abalone
アワビの酒蒸し /AWABIno sake mu shi :abalone macerou em causa e cozinhou em vapor
アンカー /ANKAH :âncora
アンカー・アーム /ANKAH AHMU :braço de âncora
アンカー・アイ /ANKAH AI :ancore olho
アンカー・ウィンチ /ANKAH UINCHI :ancore manivela
アンカー・オブジェクト /ANKAH OBUZIEKUTO :objeto de âncora
アンカー・キャプスタン /ANKAH KYAPUSUTAN :ancore cabrestante
アンカー・クラウン /ANKAH KURAUN :coroa de âncora
アンカー・クレーン /ANKAH KUREHN :guindaste de âncora
アンカー・ケーブル /ANKAH KEHBURU :ancore cabo
アンカー・シャフト /ANKAH SHAFUTO :ancore cabo
アンカー・スイベル /ANKAH SUIBERU :âncora roda
アンカー・スクリュー /ANKAH SUKURYUH :parafuso de âncora
アンカー・ストッパー /ANKAH SUTOPPAH :ancore rolha
アンカー・スロート /ANKAH SUROHTO :ancore garganta
アンカー・タンブラ /ANKAH TANBURA :ancore acrobata
アンカー・ダビット /ANKAH DABITTO :ancore turco
アンカー・チェーン /ANKAH CHIEHN :cadeia de âncora
アンカー・テレグラフ /ANKAH TEREGURAFU :telégrafo de âncora
アンカー・ナット /ANKAH NATTO :ancore noz
アンカー・ハンドリング・ウィンチ /ANKAH HANDORINGU UINCHI :manivela de manipulação de âncora
アンカー・ハンマー /ANKAH HANMAH :martelo de âncora
アンカー・パーム /ANKAH PAHMU :ancore palma
アンカー・パイプ /ANKAH PAIPU :tubo de âncora
アンカー・ビル /ANKAH BIRU :conta de âncora
アンカー・ピース /ANKAH PIHSU :ancore pedaço
アンカー・ピン /ANKAH PIN :alfinete de âncora
アンカー・フィールド /ANKAH FUIHRUDO :ancore campo
アンカー・フレーム /ANKAH FUREHMU :armação de âncora
アンカー・ブイ /ANKAH BUI :bóia de âncora
アンカー・ブロック /ANKAH BUROKKU :bloco de âncora
アンカー・プロダクト /ANKAH PURODAKUTO :ancore produto
アンカー・ヘッド /ANKAH HEDDO :cabeça de âncora
アンカー・ボルト /ANKAH BORUTO :parafuso de âncora
アンカー・ポイント /ANKAH POINTO :ponto de âncora
アンカー・ポケット /ANKAH POKETTO :bolso de âncora
アンカー・ロッド /ANKAH RODDO :ancore vara
アンカー・ワイヤー /ANKAH WAIYAH :arame de âncora
アンカーシャックル /ANKAHSHAKKURU :corrente de âncora
アンカーシャンク /ANKAHSHANKU :ancore canela
アンカーストック /ANKAHSUTOKKU :ação de âncora
アンカーチェーン /ANKAHCHIEHN :cabo de cadeia de âncora
アンカーテナント /ANKAHTENANTO :inquilino de âncora
アンカーノット /ANKAHNOTTO :nó de âncora
アンカーボート /ANKAHBOHTO :barco de âncora
アンカーリング /ANKAHRINGU :anel de âncora
アンカーロープ /ANKAHROHPU :corda de âncora
アンカー装置 /ANKAH souchi :engrenagem de âncora
アンカイヤー /ANKAIYAH :ancore orelha
アンギオテンシン・アミド /ANGIOTENSHIN AMIDO :amide de angiotensin
アンギオテンシン前駆物質 /ANGIOTENSHIN zenku busshitsu :precursor de angiotensin
アンギオテンシン転換酵素 /ANGIOTENSHIN tenkan kouso :angiotensin que converte enzima
アンギオテンシン変換酵素 /ANGIOTENSHIN henkan kouso :angiotensin que converte enzima
アンギオテンシン変換酵素阻害薬 /ANGIOTENSHIN henkan kouso sogaiyaku :angiotensin que converte inibidor de enzima
アンギナ性症候群 /ANGINAsei shoukou gunseikou gun :síndroma de anginal
アンギナ性猩紅熱 /ANGINAsei shoukou netsuseikou netsu :escarlatina de anginose
アンギュラ・カム /ANGYURA KAMU :came angular
アンギュラ・コンタクト /ANGYURA KONTAKUTO :contato angular
アンギュラ・ブラシ /ANGYURA BURASHI :escova angular
アンギュラコンタクトラジアル軸受 /ANGYURAKONTAKUTORAZIARU zikuuke :contato angular porte radial
アンギュラコンタクト軸受 /ANGYURAKONTAKUTO zikuuke :porte de contato angular
アンギュラ玉軸受 /ANGYURA tamazikuuke :rolamento de esferas de contato angular
アンギル室 /ANGIRUshitsu :casa angular
アンクル・サポート /ANKURU SAPOHTO :apoio de tornozelo
アンクル脱進機 /ANKURU dat shinki :ancore escapo
アンクレット /ANKURETTO :peúga
アングラ新聞 /ANGURA shinbun :imprensa alternativa
アングル ヘッド /ANGURU HEDDO :cabeça de ângulo
アングル・ギア /ANGURU GIA :engrenagem de ângulo
アングル・ゲート弁 /ANGURU GEHTOben :pesque válvula de portão
アングル・コック /ANGURU KOKKU :galo de ângulo
アングル・デッカー /ANGURU DEKKAH :pesque decker
アングル・ドーザー /ANGURU DOHZAH :pesque dozer
アングル・ドライブ /ANGURU DORAIBU :passeio de ângulo
アングル・ピース /ANGURU PIHSU :pesque pedaço
アングル・フランジ /ANGURU FURANZI :pesque orla
アングル・プレート /ANGURU PUREHTO :prato de ângulo
アングル・プレス /ANGURU PURESU :imprensa de ângulo
アングル・ヘッド /ANGURU HEDDO :cabeça de ângulo
アングル・ローター /ANGURU ROHTAH :pesque rotor
アングル・ロール /ANGURU ROHRU :rolo de ângulo
アングルシヤー /ANGURUSHIYAH :tosquia de ângulo
アングルショット /ANGURUSHOTTO :tiro de ângulo
アングルトップ見出し /ANGURUTOPPU midashi :guia de topo de ângulo
アングルレッグ /ANGURUREGGU :pesque perna
アングル形 /ANGURU kata :pesque typ
アングル形止水栓 /ANGURUgata shisuisen :galo de parada de ângulo
アングル形止水栓 /ANGURUgata shisuisen :parada de ângulo
アングル継手 /ANGURU tsugite :junta de ângulo
アングル材 /ANGURUzai :ângulo
アングル弁 /ANGURUben :pesque válvula
アンゲリカ根 /ANGERIKA ne :angelica lubrificam
アンゲリカ酸 /ANGERIKAsan :ácido angelical
アンコウ /ANKOU :pescador
アンゴスチュラ油 /ANGOSUCHURA abura :óleo de angostura
アンゴラ /ANGORA :cabelo de coelho angorá
アンサー・チェッカ /ANSAH CHIEKKA :responda para o inspetor
アンサー・バス /ANSAH BASU :responda ônibus
アンサー・バック・コード /ANSAH BAKKU KOHDO :responda código
アンサーバック信号 /ANSAHBAKKU shingou :answerback sinalizam
アンサーフォン /ANSAHFUON :secretária eletrônica
アンサーモード /ANSAHMOHDO :responda modo
アンサマイシン系抗生物質 /ANSAMAISHIN kei kousei busshitsu :antibióticos de ansamicins
アンサンブルの /ANSANBURUno :tudo em
アンジオテンシン受容体拮抗薬 /ANZIOTENSHIN juyoutai kikkouyaku :antagonista de receptor de angiotensin
アンスラックス・ホークサー /ANSURAKKUSU HOHKUSAH :hoaxer de antraz
アンスラックス・ホークス・レター /ANSURAKKUSU HOHKUSU RETAH :carta de brincadeira de antraz
アンスロポイド /ANSUROPOIDO :antropóide
アンスロン法 /ANSURONhou :método de antrone
アンスロン硫酸法 /ANSURON ryuusanhou :antrone método ácido sulfúrico
アンズ /ANZU :abricó
アンズの種 /ANZUno tane :cova de abricó
アンズ酒 /ANZU sake :conhaque de abricó
アンソロジー /ANSOROZIH :antologia
アンタイファティギュー・マット /ANTAIFUATEIGYUH MATTO :antifatigue esteiram
アンダンテ・カンタービレ /ANDANTE KANTAHBIRE :cantabile de andante
アンチ ベンチレーションプレート /ANCHI BENCHIREHSHONPUREHTO :antiventilation chapearam
アンチ・アボーション運動 /ANCHI ABOHSHON undou :movimento de antiabortion
アンチ・ダンピング・コード /ANCHI DANPINGU KOHDO :antidumping codificam
アンチ・ヒューマニズム /ANCHI HYUHMANIZUMU :humanismo de anti
アンチ・ラムダ /ANCHI RAMUDA :lambda de anti
アンチアメリカの /ANCHI AMERIKAno :americano de anti
アンチウイルスソフト /ANCHIUIRUSUSOFUTO :software antivírus
アンチウイルスソフト /ANCHIUIRUSUSOFUTO :software de vírus de anti
アンチカール性 /ANCHIKAHRUsei :propriedades de anticurl
アンチカロリックミラー /ANCHIKARORIKKUMIRAH :anticalorico refletem
アンチクリーパ /ANCHIKURIHPA :rastejador de anti
アンチクリンカ・ボックス /ANCHIKURINKA BOKKUSU :anticlinker encaixotam
アンチケーキング剤 /ANCHIKEHKINGUzai :agente de anticaking
アンチコドンループ /ANCHIKODONRUHPU :anticodon dão laçada
アンチコドン鎖 /ANCHIKODON kusari :anticoding encalham
アンチコヒーラ /ANCHIKOHIHRA :coherer de anti
アンチサージ・バッフル /ANCHISAHZI BAFFURU :anti surgem confusão
アンチセンス核酸 /ANCHISENSU kakusan :ácido de nucleico de antisense
アンチセンス鎖 /ANCHISENSU kusari :antisense encalham
アンチセンス療法 /ANCHISENSU ryouhou :terapia de antisense
アンチダンピング税 /ANCHIDANPINGUzei :dever de antidumping
アンチダンピング提訴 /ANCHIDANPINGU teiso :antidumping embalam
アンチテーゼ /ANCHITEHZE :antítese
アンチトロンビン・ヘパリン・コファクタ /ANCHITORONBIN HEPARIN KOFUAKUTA :cofactor de heparin de antitrombin
アンチトロンビン試験 /ANCHITORONBIN shiken :antitrombin testam
アンチノード・リング /ANCHINOHDO RINGU :antinode tocam
アンチノックの /ANCHINOKKUno :antidetonante
アンチノック剤 /ANCHINOKKUzai :aditivo antidetonante
アンチノック剤 /ANCHINOKKUzai :agente antidetonante
アンチノック剤 /ANCHINOKKUzai :antidetonante
アンチノック剤 /ANCHINOKKUzai :material de antiknocking
アンチノック性 /ANCHINOKKUsei :propriedade antidetonante
アンチノック性 /ANCHINOKKUsei :qualidade antidetonante
アンチノック性 /ANCHINOKKUsei :qualidade de antiknocking
アンチノック性の /ANCHINOKKUseino :antidetonante
アンチノック燃料 /ANCHINOKKU nenryou :antidetonation abastecem
アンチノック燃料 /ANCHINOKKU nenryou :combustível antidetonante
アンチノミー理論 /ANCHINOMIH riron :teoria de antinomia
アンチヒーロー /ANCHIHIHROH :anti-herói
アンチヒーロー /ANCHIHIHROH :herói de anti
アンチプラーク・マウスウォッシュ /ANCHIPURAHKU MAUSUUOSSHU :líquido para limpeza bucal de antiplaque
アンチプロトン /ANCHIPUROTON :antipróton
アンチマイシン /ANCHIMAISHIN :antimicin A
アンチミューテーター・ポリメラーゼ /ANCHIMYUHTEHTAH PORIMERAHZE :polimerase de antimutator
アンチモニ鉱 /ANCHIMONIkou :antimônio que agüenta minérios
アンチモン /ANCHIMON :antimônio
アンチモン・フリント・ガラス /ANCHIMON FURINTO GARASU :copo de pederneira de antimônio
アンチモン化アルミニウム /ANCHIMON化 ARUMINIUMU :antimonide de alumínio
アンチモン化合物 /ANCHIMON kakoubutsu :combinação de antimônio
アンチモン華 /ANCHIMON hana :flor de antimônio
アンチモン鏡 /ANCHIMON kagami :espelho de antimônio
アンチモン酸 /ANCHIMONsan :ácido de antimonico
アンチモン電極 /ANCHIMON denkyoku :eletrodo de antimônio
アンチモン末 /ANCHIMON ura :pó de antimônio
アンチユートピア /ANCHIYUHTOPIA :utopia de anti
アンチョビー /ANCHOBIH :anchova
アンチョビー・ソース /ANCHOBIH SOHSU :molho de anchova
アンチョビー・トースト /ANCHOBIH TOHSUTO :torrada de anchova
アンチョビー・ペースト /ANCHOBIH PEHSUTO :pasta de anchova
アンチョビーの塩漬 /ANCHOBIHno shioduke :anchova
アンチリセットワインドアップ /ANCHIRISETTOWAINDOAPPU :windup de antireset
アンチロール・バー /ANCHIROHRU BAH :antiroll trancam
アンチロールバー /ANCHIROHRUBAH :anti rodam barra
アンチロールバー /ANCHIROHRUBAH :antiroll trancam
アンチロック・ブレーキ /ANCHIROKKU BUREHKI :antilock de freação
アンチロック装置 /ANCHIROKKU souchi :dispositivo de antilock
アンチロマン /ANCHIROMAN :roman de anti
アンチ形 /ANCHI kata :anti formam
アンチ脱離 /ANCHI datsuri :eliminação de anti
アンチ付加 /ANCHI fuka :adição de anti
アンテ・ドラッグ /ANTE DORAGGU :droga de parada
アンティーク・グラス /ANTEIHKU GURASU :copo antigo
アンティーク・ファッション /ANTEIHKU FUASSHON :moda antiga
アンティーク・レース /ANTEIHKU REHSU :antigüidade ata
アンティークな服 /ANTEIHKUna fuku :roupa antiga
アンティークの小さな飾り /ANTEIHKUno chiisana kazari :charme antigo, um
アンティークカー /ANTEIHKUKAH :carro antigo
アンティークシルク /ANTEIHKUSHIRUKU :seda antiga
アンティーク仕上げ /ANTEIHKU shiage :fim antigo
アンティーク調 /ANTEIHKU shira :estilo antigo
アンティスキッド・タイヤ /ANTEISUKIDDO TAIYA :pneu antiderrapante
アンティダズル・ペダル /ANTEIDAZURU PEDARU :antidazzle pedalam
アンティチェンバー /ANTEICHIENBAH :antecâmara
アンティモニー /ANTEIMONIH :antimônio
アンティローリング装置 /ANTEIROHRINGU souchi :dispositivo de antirolling
アンテナ /ANTENA :antena
アンテナ /ANTENA :arame aéreo
アンテナ /ANTENA :aéreo
アンテナ・アパーチャ /ANTENA APAHCHA :abertura de antena
アンテナ・インピーダンス /ANTENA INPIHDANSU :impedância de antena
アンテナ・カップリング・レギュレータ /ANTENA KAPPURINGU REGYUREHTA :antena que junta regulador
アンテナ・カプラ /ANTENA KAPURA :acoplador de antena
アンテナ・キャパシタ /ANTENA KYAPASHITA :condensador de antena
アンテナ・クロロフィル /ANTENA KUROROFUIRU :clorofila de antena
アンテナ・ケーブル /ANTENA KEHBURU :cabo de antena
アンテナ・コイル /ANTENA KOIRU :rolo de antena
アンテナ・コネクタ /ANTENA KONEKUTAH :conector de antena
アンテナ・ショップ /ANTENA SHOPPU :loja de antena
アンテナ・スキャナ /ANTENA SUKYANA :escâner de antena
アンテナ・パターン /ANTENA PATAHN :padrão de antena
アンテナ・ホルダー /ANTENA HORUDAH :proprietário de antena
アンテナ・レンズ /ANTENA RENZU :lente de antena
アンテナアレー /ANTENAAREH :ordem de antena
アンテナ碍子 /ANTENA gaishi :isolador de antena
アンテナ巻線 /ANTENA makisen :sinuoso aéreo
アンテナ給電装置 /ANTENA kyuuden souchi :alimento de antena
アンテナ系 /ANTENAkei :sistema de antena
アンテナ支柱 /ANTENA shichuu :apoio de antena
アンテナ実効面積 /ANTENA zikkou menseki :antena área efetiva
アンテナ色素 /ANTENA shikiso :pigmento de antena
アンテナ切換器 /ANTENA kirikaeki :mudador de antena
アンテナ接続 /ANTENA setsuzoku :conexão aérea
アンテナ線 /ANTENAsen :arame de antena
アンテナ素子 /ANTENA sugo :elemento de antena
アンテナ相克性 /ANTENA soukokusei :conflito de antena
アンテナ定数 /ANTENAjousuu :constante de antena
アンテナ抵抗 /ANTENA teikou :resistência de antena
アンテナ鉄塔 /ANTENA tettou :torre de antena
アンテナ電界利得 /ANTENA denkai ritoku :ganho de campo de antena
アンテナ電流 /ANTENA denryuu :corrente de antena
アンテナ電力 /ANTENA denryoku :poder de antena
アンテナ販売店 /ANTENA hanbaiten :loja de antena
アンテナ方位 /ANTENA houi :porte de antena
アンテナ方式 /ANTENA houshiki :sistema de antena
アンテナ棒 /ANTENAhou :vara aérea
アンテナ利得 /ANTENA ~ritoku :ganho de antena
アンテナ列 /ANTENA retsu :ordem de antena
アンテロープ /ANTEROHPU :antílope
アントラキノン色素 /ANTORAKINON shikiso :pigmento de anthraquinone
アントラキノン染料 /ANTORAKINON azosenryou :anthraquinone tingem
アントラサイクリン系抗生物質 /ANTORASAIKURIN kei kousei busshitsu :antibiótico de anthracicline
アントラセン・ケーキ /ANTORASEN KEHKI :bolo de anthracene
アントラセン・ペースト /ANTORASEN PEHSUTO :anthracene colam
アントラセン油 /ANTORASEN abura :anthracene lubrificam
アントラニル酸 /ANTORANIRUsan :ácido de anthranilico
アントラニル酸シンターゼ /ANTORANIRU san SHINTAHZE :sinthase de anthranilate
アントロン反応 /ANTORON hannou :reação de antrone
アンド・オア変換 /ANDO OA henkan :e ou inverte
アンドロゲン /ANDOROGEN :andrógeno
アンドロゲン依存性腫瘍 /ANDOROGEN izonsei shuyou :andrógeno tumor dependente
アンドロゲン結合蛋白 /ANDOROGEN ketsugou tanpaku :andrógeno proteína que liga
アンドロゲン結合蛋白質 /ANDOROGEN ketsugou tanpakushitsu :andrógeno proteína que liga
アンドロゲン受容体 /ANDOROGEN juyoutai :receptor de andrógeno
アンドロゲン単位 /ANDOROGEN tani :unidade de andrógeno
アンドロゲン不感性症候群 /ANDOROGEN fukanshou shoukougunseikougun :síndroma de insensitividade de andrógeno
アンドン・システム /ANDON SHISUTEMU :sistema de andon
アンドン運搬 /ANDON unpan :entrega de andon
アンハロニウム・アルカロイド /ANHARONIUMU ARUKAROIDO :alcalóide de anhalonium
アンバー /ANBAH :âmbar gris
アンバー・コドン /ANBAH KODON :codon ambarino
アンバーエール /ANBAHEHRU :cerveja inglesa ambarina
アンバーグリース /ANBAHGURIHSU :âmbar gris
アンバーサプレッサー変異 /ANBAHSAPURESSAH heni :mutação de suppressor ambarina
アンバー突然変異体 /ANBAH totsuzen henitai :mutante ambarino
アンバー変異 /ANBAH heni :mutação ambarina
アンバー抑制遺伝子 /ANBAH yokusei idenshi :suppressor ambarino
アンバッシュ・マーケティング /ANBASSHU MAHKETEINGU :marketing de emboscada
アンヒドロ・レチノール /ANHIDORO RECHINOHRU :retinol de anhidro
アンビエント・ミュージック /ANBIENTO MYUHZIKKU :música ambiente
アンビギュイティ /ANBIGYUITEI :ambigüidade
アンビバレンス /ANBIBARENSU :ambivalência
アンビバレンスの /ANBIBARENSUno :ambivalente
アンビューバッグ /ANBYUHBAGGU :ambu ensacam
アンビル・ローラ /ANBIRU ROHRA :rolo de bigorna
アンピシリン・オキサシリン /ANPISHIRIN OKISASHIRIN :oxacillin de ampicillin
アンピシリン・クロキサシリン /ANPISHIRIN KUROKISASHIRIN :cloxacillin de ampicillin
アンピシリン・ジクロキサシリン・ナトリウム /ANPISHIRIN ZIKUROKISASHIRIN NATORIUMU :sódio de dicloxacillin de ampicillin
アンピシリン・スルバクタム /ANPISHIRIN SURUBAKUTAMU :sulbactam de ampicillin
アンピシリン・ナトリウム塩 /ANPISHIRIN NATORIUMU shio :sódio de ampicillin
アンピシリン・フタリジル /ANPISHIRIN FUTARIZIRU :phthalidil de ampicillin
アンフィフィリック・アルキル化 /ANFUIFUIRIKKU ARUKIRU化 :alkylation de amphifilico
アンフェタミン /ANFUETAMIN :anfetamina
アンフェタミン系の /ANFUETAMIN keino :tipo de anfetamina
アンフェタミン系覚醒剤 /ANFUETAMIN kei kakuseizai :estimulantes de tipo de anfetamina
アンフェタミン系覚醒剤 /ANFUETAMIN kei kakuseizai :tipo de anfetamina droga estimulante
アンフェタミン精神病 /ANFUETAMIN seishinbyou :psicose de anfetamina
アンフォラ /ANFUORA :ânfora
アンフォラ型容器 /ANFUORA kata youki :ânfora
アンプ /ANPU :amplificador
アンプ /ANPU :ampère
アンプリファイア /ANPURIFUAIA :amplificador
アンプリファイド遺伝子 /ANPURIFUAIDO idenshi :gene ampliado
アンプル充填器 /ANPURU juutenki :ampola que enche máquina
アンプル充填器 /ANPURU juutenki :enchedor de ampola
アンペア /ANPEA :ampère
アンペア・ターン /ANPEA TAHN :ampère volta
アンペア/メートル /ANPEA MEHTORU :ampère por metro
アンペア/メートル /ANPEA MEHTORU :ampère volta por metro
アンペアアワー /ANPEA AWAH :ampère hora
アンペアターン /ANPEATAHN :ampère volta
アンペア回数 /ANPEA kaisuu :ampère volta
アンペア時 /in ANPEA :ampère hora
アンペア時計 /ANPEAdokei :ampère metro de hora
アンペア時効率 /ANPEA zi kouritsu :ampère eficiência de hora
アンペア時容量 /ANPEA zi youryou :ampère capacidade de hora
アンペア数 /ANPEA kazu :amperagem
アンペア導体数 /ANPEA doutaisuu :ampère o condutor
アンペア毎メートル /ANPEA mai MEHTORU :ampère por metro
アンペア毎メートル /ANPEA mai MEHTORU :ampère volta por metro
アンミン錯体 /ANMIN sakutai :complexo de ammine
アンメーター /ANMEHTAH :amperímetro
アンモナイト /ANMONAITO :amonite
アンモナイトの殻 /ANMONAITOno kaku :concha de amonite
アンモニア /ANMONIA :amônio
アンモニア・ガス /ANMONIA GASU :amônias suprem com gás
アンモニア・スチル /ANMONIA SUCHIRU :amônias acalmam
アンモニア・ストリッピング /ANMONIA SUTORIPPINGU :amônia de tiração
アンモニア・ソーダ法 /ANMONIA SOHDAhou :ammoniasoda processam
アンモニア・ソーダ法 /ANMONIA SOHDAhou :processo de refrigerante de amônia
アンモニア・ヘルメット /ANMONIA HERUMETTO :capacete de amônia
アンモニア・メーザ /ANMONIA MEHZA :maser de amônia
アンモニアガス検知管 /ANMONIAGASU kenchikan :amônias suprem com gás tubo de detector
アンモニアク /ANMONIAKU :amoníaco
アンモニアゴム /ANMONIAGOMU :amoníaco
アンモニアリアーゼ /ANMONIARIAHZE :lyase de amônia
アンモニアリアーゼ /ANMONIARIAHZE :lyases de amônia
アンモニア圧縮機 /ANMONIA atshukuki :compressor de amônia
アンモニア解毒 /ANMONIA gedoku :detoxication de amônia
アンモニア供給装置 /ANMONIA kyoukyuu souchi :amônias provêem equipamento
アンモニア合成 /ANMONIA gousei :síntese de amônia
アンモニア酸化細菌 /ANMONIA sanka saikin :amônio que oxida bactérias
アンモニア酸化法 /ANMONIA sankahou :processo de oxidação de amônia
アンモニア時計 /ANMONIAdokei :relógio de amônia
アンモニア処理 /ANMONIA shori :tratamento de amônia
アンモニア除去 /ANMONIA jokyo :remoção de amônia
アンモニア蒸気 /ANMONIAjouki :vapor de amônia
アンモニア水 /ANMONIAsui :ammoniae de aqua
アンモニア水 /ANMONIAsui :amônias molham
アンモニア水 /ANMONIAsui :amônio aquosos
アンモニア性硝酸銀液 /ANMONIAsei shousanginekiseisangineki :ammoniacal prateiam solução de nitrato
アンモニア性窒素 /ANMONIAsei chisso :nitrogênio de amônio
アンモニア性溶液 /ANMONIAsei youeki :solução de ammoniacal
アンモニア清浄器 /ANMONIA seijouki :purificador de amônia
アンモニア代替還元剤 /ANMONIA daitai kangenzai :amônia substitui
アンモニア窒素 /ANMONIA chisso :nitrogênio de amônia
アンモニア中毒 /ANMONIA chuudoku :envenenamento de amônia
アンモニア注入格子 /ANMONIA chuunyuu koushi :grade de injeção de amônia
アンモニア注入装置 /ANMONIA chuunyuu souchi :equipamento de injeção de amônia
アンモニア同化 /ANMONIA douka :assimilação de amônia
アンモニア廃液 /ANMONIA haieki :amônias desperdiçam
アンモニア排出動物 /ANMONIA haishutsu doubutsu :animal de ammonotelico
アンモニア皮膚炎 /ANMONIA hifuen :dermatite de amônia
アンモニア腐食 /ANMONIA fushoku :corrosão de amônia
アンモニア分子 /ANMONIA bunshi :molécula de amônia
アンモニア飽和器 /ANMONIA houwaki :saturator de amônia
アンモニア溶液 /ANMONIA youeki :licor de amônia
アンモニア冷凍機 /ANMONIA reitouki :amônio que refrigeram máquina
アンモニア漏れ試験 /ANMONIA more shiken :amônias escoam prova
アンモニウム /ANMONIUMU :amônio
アンモニウム・アマルガム /ANMONIUMU AMARUGAMU :amálgama de amônio
アンモニウム・イオン /ANMONIUMU ION :íon de amônio
アンモニウムペルオキシ二硫酸 /ANMONIUMUPERUOKISHIni ryuusan :peroxidisulfate de amônio
アンモニウムミョウバン /ANMONIUMUMYOUBAN :alume de amônio
アンモニウム塩 /ANMONIUMU shio :sal de amônio
アンモニウム化合物 /ANMONIUMU kakoubutsu :combinação de amônio
アンモニウム石鹸英 /ANMONIUMU sekken ei :sabão de amônio
アンモノ塩 /ANMONO shio :ammono salgam
アンモン貝 /ANMON kai :amonite
イエスかノーか /IESUka NOHka :tudo ou nada
イオン親和性 /ION shinwasei :afinidade para íones
イスラム原理主義信奉者 /ISURAMU genri shugi shinpousha :aderente a doutrinas muçulmanas fundamentalistas
イソギンチャク /ISOGINCHAKU :actínia
イソギンチャク目の /ISOGINCHAKU meno :actínia
イソチオシアン酸アリル /ISOCHIOSHIAN san ARIRU :isothiocianate de allyl
イタリア風前菜の盛り合わせ /ITARIA fuuzen nano mori awase :all'Italiana de antepasto
イナゴの大群 /INAGOno taigun :exército de gafanhotos
イブキトラノオ /IBUKITORANOO :wort de máquinas de somar
イライラさせる /IRAIRAsaseru :abrasivo
イライラした顔 /IRAIRAshita kao :olhar aborrecido
イライラして /IRAIRAshite :agitado
イラストゥリアス英空母 /IRASUTOURIASU ei kuubo :porta-aviões HMS Illustrious
イラストゥリアス英空母 /IRASUTOURIASU ei kuubo :porta-aviões Ilustre
イレブンナイツ /IREBUN NAITU :11 dias, 11 Noites,
インストール実行後に /INSUTOHRU zikkou goni :depois que a instalação seja executada
インターネットおよび他の新たな技術の悪用 /INTAHNETTO oyobi tano aratana gijutsuno akuyou :abuse dos internet e outras tecnologias novas
インターネットの世界へのアクセス /INTAHNETTOno sekaiheno AKUSESU :acesso para o mundo da Internet
インターネットの世界へのアクセス /INTAHNETTOno sekaiheno AKUSESU :acesso para o mundo da Rede
インターネット経由の行政運営 /INTAHNETTO keigyouno gyousei unei :diretoria pela Internet
インターネット経由の行政運営 /INTAHNETTO keigyouno gyousei unei :diretoria pela Rede
インターネット時代 /INTAHNETTO zidai :idade da Internet
インターネット時代 /INTAHNETTO zidai :idade da Rede
インフレ激化 /INFURE gekika :agravação da tendência inflacionária
インフレ手当 /INFURE tea :mesada de antiinflation
インフレ対策 /INFURE taisaku : antiinflationary mede
インフレ対策 /INFURE taisaku :antiinflation medem
インフレ対策 /INFURE taisaku :política de antiinflation
インフレ調整 /INFURE chousei :ajuste para inflação
インフレ調整後 /INFURE chousei go :depois de ajustar para inflação
インフレ防止の /INFURE boushino :anti inflacionário
インフレ防止の /INFURE boushino :inflação de anti
インフレ率を調整した後で /INFURE ritsuwo chouseishita atode :depois de permitir inflação
ウィーン風の /UIHN kazeno :um viennoise de la
ウィンド・ウェイ /UINDO UEI :areje modo
ウィンドウ環境で動作するように設計されたアプリケーション・プログラム /UINDOU kankyoude dousa suruyouni sekkeisareta APURIKEHSHON PUROGURAMU :programa de aplicação projetou para trabalhar dentro de um ambiente de windowing
ウイルスの抗原 /UIRUSUno kougen :antígenos do vírus
ウイルス感染が疑われる若者 /UIRUSU kansenga utaga wareru wakasha :adolescentes com possíveis infecções viróticas
ウイルス感染したウェブサイト /UIRUSU kansenshita UEBUSAITO :local de Web afetado
ウイルス感染による心筋の急性炎症 /UIRUSU kansenni yoru shinkinno kyuusei enshou :inflamação aguda do músculo de coração de uma infecção virótica
ウイルス駆除ソフト /UIRUSU kujo SOFUTO :software antivírus
ウイルス対策会社 /UIRUSU taisaku gaisha :companhia antivírus
ウェッブ防止剤 /UEBBU boushizai :material de antiwebbing
ウキウキして /UKIUKIshite :levianamente
ウスバカゲロウ /USUBAKAGEROU :leão de formiga
ウズウズして /UZUUZUshite :todo impaciente para
エーカー・フィート・パー・デイ /EHKAH FUIHTO PAH DEI :acre pé por dia
エーカーでの広さ /EHKAHdeno hirosa :área medida em acres
エーカーインチ /EHKAHINCHI :acre polegada
エーカーフット /EHKAHFUTTO :acre pé
エーカー産出高 /EHKAH sanshutsudaka :acre rendimento
エーカー数 /EHKAH kazu :área medida em acres
エーコン・スプーン /EHKON SUPUHN :colher de bolota
エーコン管 /EHKON kuda :tubo de bolota
エーコン管 /EHKON kuda :válvula de bolota
エーコン糖 /EHKON tou :açúcar de bolota
エーシック /EHSHIKKU :aplicação circuitos integrados específicos
エージェンシーショップ /EHZIENSHIHSHOPPU :estabelecimento agência
エージェンシー市場 /EHZIENSHIH ichiba :mercado de agência
エージェント /EHZIENTO :agente
エージェント・バンク /EHZIENTO BANKU :banco de agente
エージェント指向 /EHZIENTO shikou :agente orientou
エージング /EHZINGU :envelhecimento
エースピッチャー /EHSUPICCHAH :lançador de ás
エースピッチャー /EHSUPICCHAH :ás
エール・ド・クール /EHRU DO KUHRU :areje cour de de
エール・バリエ /EHRU BARIE :areje varie
エールの大樽 /EHRUno oo komika :barril de cerveja inglesa
エールを醸造する大樽 /EHRUwo jouzousuru oo komika :barril de cerveja inglesa
エーロブロンズ /EHROBURONZU :aero bronzeiam
エーワックス /EHWAKKUSU :advertência no ar e sistema de controle
エア アシスト真空熱成形 /EA ASHISUTO shinkuu netsu seikei :ar ajuda thermoforming de vazio
エア スリップ真空熱成形 /EA SURIPPU shinkuu netsu seikei :ar deslize vazio thermoforming
エア・インジェクション・システム /EA INZIEKUSHON SHISUTEMU :areje sistema de injeção
エア・インジェクション・リアクトル /EA INZIEKUSHON RIAKUTORU :areje reator de injeção
エア・インレット /EA INRETTO :areje enseada
エア・ウェイ /EA UEI :areje modo
エア・エンジン /EA ENZIN :areje máquina
エア・エントレーニング・エージェント /EA ENTOREHNINGU EHZIENTO :areje o agente de entraining
エア・エントレーニング・セメント /EA ENTOREHNINGU SEMENTO :cimento de entraining de ar
エア・オーバー・ハイドロリック・ブースタ /EA OHBAH HAIDORORIKKU BUHSUTA :areje em cima de intensificador hidráulico
エア・オーバー・ハイドロリック・ブースタ /EA OHBAH HAIDORORIKKU BUHSUTA :areje em cima de propugnador hidráulico
エア・カー /EA KAH :areje carro
エア・カーゴ・シティ・ターミナル /EA KAHGO SHITEITAHMINARU :término de cidade de frete aéreo
エア・カーゴ・ターミナル /EA KAHGO TAHMINARU :término de frete aéreo
エア・ガイド /EA GAIDO :guia de ar
エア・クーリング・シリンダ・ヘッド /EA KUHRINGU SHIRINDA HEDDO :ar cabeça de cilindro refrescante
エア・クールド・シリンダ /EA KUHRUDO SHIRINDA :ar esfriou cilindro
エア・クエンチング・クーラー /EA KUENCHINGU KUHRAH :ar que extingue refrigerador
エア・クラック /EA KURAKKU :racha de ar
エア・コーン /EA KOHN :areje cone
エア・コン /EA KON :trapaceiro de ar
エア・コントロール・バルブ /EA KONTOROHRU BARUBU :válvula de controle de ar
エア・コンプレッサ /EA KONPURESSA :areje compressor
エア・コンベヤ /EA KONBEYA :areje transportador
エア・サーボ・ブレーキ /EA SAHBO BUREHKI :freio de servo de ar
エア・サイクル・マシン /EA SAIKURU MASHIN :areje máquina de ciclo
エア・サス /EA SASU :areje sus
エア・サスペンデッド・タイプ /EA SASUPENDEDDO TAIPU :ar suspendeu tipo
エア・サンプラ /EA SANPURA :areje o classificador
エア・スイッチング・バルブ /EA SUICCHINGU BARUBU :ar que troca válvula
エア・スライド /EA SURAIDO :deslizamento de ar
エア・セクション /EA SEKUSHON :areje seção
エア・タンク /EA TANKU :tanque de ar
エア・ダネジ /EA DANEZI :areje dunnage
エア・チェック・バルブ /EA CHIEKKU BARUBU :válvula de cheque de ar
エア・テスター /EA TESUTAH :areje o provador
エア・データ・コンピュータ /EA DEHTA KONPYUHTA :areje computador de dados
エア・デフレクター /EA DEFUREKUTAH :areje deflector
エア・ドーム /EA DOHMU :areje cúpula
エア・ドーム・サイン /EA DOHMU SAIN :areje sinal de cúpula
エア・ドライド・シート /EA DORAIDO SHIHTO :ar secou folha
エア・ドロップ・ハンマー /EA DOROPPU HANMAH :martelo de gota de ar
エア・ナイフ・コーティング /EA NAIFU KOHTEINGU :camada de faca de ar
エア・ハンドリング・ユニット /EA HANDORINGU YUNITTO :unidade de manipulação de ar
エア・ハンマー /EA HANMAH :martelo de ar
エア・バイパス・バルブ /EA BAIPASU BARUBU :válvula de estrada de contorno de ar
エア・バブラー /EA BABURAH :areje bubbler
エア・パレット /EA PARETTO :areje paleta
エア・フィルタ・ボール /EA FUIRUTAH BOHRU :tigela de filtro de ar
エア・フォイル /EA FUOIRU :chapa de ar
エア・フロー /EA FUROH :fluxo de ar
エア・ブラシ /EA BURASHI :ar de escovação
エア・ブリーダー /EA BURIHDAH :areje bleeder
エア・ブレーキ・バルブ /EA BUREHKI BARUBU :válvula de freio de ar
エア・ブレーキ・パイピング /EA BUREHKI PAIPINGU :ar freio de transportação
エア・ブレンディング /EA BURENDEINGU :mistura de ar
エア・プレッシャー・インジケータ /EA PURESSHAH INZIKEHTA :indicador de pressão de ar
エア・ホール /EA HOHRU :respiradouro
エア・ホーン /EA HOHN :chifre de ar
エア・ホイスト /EA HOISUTO :levantamento de ar
エア・ポケット /EA POKETTO :bolsa de ar
エア・ポケット /EA POKETTO :respiradouro
エア・リフト /EA RIFUTO :elevador de ar
エア・リフト・ポンプ /EA RIFUTO PONPU :bomba de elevador de ar
エア・レジスタ /EA REZISUTAH :areje resister
エアーエジェクタ /EAHEZIEKUTA :areje ejetor
エアータオル /EAHTAORU :areje toalha
エアーフローティングコンベヤ /EAHFUROHTEINGUKONBEYA :ar transportador flutuante
エアーフロー測定器 /EAHFUROH sokuteiki :instrumento de corrente de ar
エアーブリーザ /EAHBURIHZA :areje descanso
エアーベル /EAHBERU :areje sino
エアーホイッスル /EAHHOISSURU :apito de ar
エアー分離 /EAH bunri :areje separação
エアアーク・ガウジング /EAAHKU GAUZINGU :ar arco de cinzelação
エアアート /EAAHTO :areje arte
エアアシステッドブレーキ /EAASHISUTEDDOBUREHKI :ar ajudou de freação sistema
エアウェーブ /EAUEHBU :onda de ar
エアウェーブ /EAUEHBU :ondas de ar
エアウェイ /EAUEI :via aérea
エアエクスプローラー /EAEKUSUPUROHRAH :areje o explorador
エアオーバー油圧式 /EAOHBAH yuatsushiki :areje em cima de hidráulico
エアカーテン /EAKAHTEN :cortina de ar
エアガン /EAGAN :arma de ar
エアギター /EAGITAH :areje violão
エアギャップ /EAGYAPPU :abertura de ar
エアギャップ法 /EAGYAPPUhou :técnica de abertura de ar
エアクッション /EAKUSSHON :almofada de ar
エアクッション・コンベヤ /EAKUSSHON KONBEYA :transportador de almofada de ar
エアクッション型揚陸艇 /EAKUSSHONgata youriku tei :almofada de ar que pousa arte
エアクッション式の /EAKUSSHONshikino :almofada de ar
エアクッション船 /EAKUSSHONsen :navio de almofada de ar
エアクリーナー /EAKURIHNAH :limpador de ar
エアクリーナ貯蔵式 /EAKURIHNA chozoushiki :ar sistema de armazenamento mais limpo
エアコン /EAKON :aparato de ar condicionado
エアコン /EAKON :ar condicionado
エアコン /EAKON :condicionador de ar
エアコン /EAKON :equipamento de ar condicionado
エアコン /EAKON :instalações de ar condicionado
エアコン /EAKON :máquina de ar condicionado
エアコン /EAKON :planta de ar condicionado
エアコンが付いている /EAKONga tsuite iru :ar condicionou
エアコンのコンプレッサ /EAKONno KONPURESSA :compressor de ar condicionado
エアコンの故障 /EAKONno koshou :fracasso de ar condicionado
エアコンの効いた車 /EAKONno kiita kuruma :ar condicionou carro
エアコンの効いた部屋 /EAKONno kiita heya :ar condicionou quarto
エアコンスイッチ /EAKONSUICCHI :airconditioning trocam
エアコンディショナインジケータ /EAKONDEISHONAINZIKEHTA :airconditioner refrigerante gás indicador
エアコン中毒 /EAKON chuudoku :viciado de condicionador de ar
エアコン付きの /EAKON tsukino :ar condicionou
エアコン付きの宿泊施設 /EAKON tsukino shukuhaku shisetsu :ar condicionou acomodação
エアコン付きの寝室 /EAKON tsukino shinshitsu :ar condicionou quarto
エアコン用コンプレッサ /EAKONyou KONPURESSA :bomba de ar condicionado
エアコン用コンプレッサ /EAKONyou KONPURESSA :compressor de ar condicionado
エアコン用コンプレッサー /EAKONyou KONPURESSAH :compressor de condicionador de ar
エアコン用空気取り入れ口 /EAKONyou kuuki tori ri i re kuchi :entrada de ar condicionado
エアコン冷媒用パイプ /EAKON reibaiyou PAIPU :tubo de refrigerante de ar condicionado
エアサイクル冷却 /EA SAIKURU reikyaku :areje refrigeração de ciclo
エアサイド立ち入り許可証 /EASAIDO tachiiri kyokashou :airside passam
エアサイレンサ /EASAIRENSA :areje silenciador
エアサスペンション /EASASUPENSHON :areje suspensão
エアサプライ /EASAPURAI :provisão de ar
エアサンプリング /EASANPURINGU :ar de provação
エアシャトル /EASHATORU :transporte público de ar
エアシュート /EASHUHTO :broto de ar
エアショー /EASHOH :espetáculo de ar
エアシリンダ /EASHIRINDA :areje cilindro
エアジェット /EAZIETTO :jato de ar
エアジェットルーム /EAZIETTORUHMU :tear de jato de ar
エアスクープ /EASUKUHPU :concha de ar
エアスピード・ヘッド /EASUPIHDO HEDDO :cabeça de velocidade aerodinâmica
エアスプレー /EASUPUREH : pulverizador de ar
エアスペース /EASUPEHSU :espaço aéreo
エアスペース /EASUPEHSU :espaço de ar
エアスライド /EASURAIDO :areje slider
エアセパレータ /EASEPAREHTA :areje separador
エアセル /EASERU :areje cela
エアゾール・パッケージ /EAZOHRU PAKKEHZI :pacote de aerossol
エアゾールクラウド /EAZOHRUKURAUDO :nuvem de aerossol
エアゾールスプレー /EAZOHRUSUPUREH : pulverizador de aerossol
エアゾールスプレー缶 /EAZOHRUSUPUREH kama :lata de pulverização de aerossol
エアゾールボンベ /EAZOHRUBONBE :bomba de aerossol
エアゾール缶 /EAZOHRU kama :aerossol pode
エアゾール効果 /EAZOHRU kouka :efeito de aerossol
エアゾール噴射剤 /EAZOHRU funshazai :propulsor de aerossol
エアゾール噴霧器 /EAZOHRU funmuki :aerossol
エアゾール容器 /EAZOHRU youki :recipiente de aerossol
エアタクシー /EATAKUSHIH :táxi aéreo
エアタスクフォース /EATASUKUFUOHSU :areje a força-tarefa
エアダム /EADAMU :represa de ar
エアチェック /EACHIEKKU :cheque de ar
エアツゥオープン /EATUUOHPUN :areje para abrir
エアツゥクローズ /EATUUKUROHZU :areje para fechar
エアドーム /EADOHMU :ar apoiou cúpula
エアドライヤ /EADORAIYA :areje secador
エアドリリング /EADORIRINGU :ar de perfuração
エアドリル /EADORIRU :broca de ar
エアハッチ /EAHACCHI :ar choca
エアバス /EABASU :transporte público de ar
エアバス /EABASU :ônibus aéreo
エアバック義足 /EABAKKU gisoku :prótese de bolsa de ar
エアバッグ /EABAGGU :bolsa de ar
エアパージ /EAPAHZI :ar de purgação
エアパージ /EAPAHZI :purgação de ar
エアパイプ /EAPAIPU :tubo de ar
エアヒータ /EAHIHTA :areje aquecedor
エアピストル /EAPISUTORU :areje pistola
エアピストルの銃弾 /EAPISUTORUno juudan :areje pelota de pistola
エアフィルタ /EAFUIRUTA :filtro de ar
エアフィルタチャンバ /EAFUIRUTACHANBA :câmara de filtro de ar
エアフィルタモジュール /EAFUIRUTAMOJUHRU :módulo de filtro de ar
エアフィルタユニット /EAFUIRUTAYUNITTO :unidade de filtro de ar
エアフィルタ装置 /EAFUIRUTA souchi :aparato de filtro de ar
エアフェリー /EAFUERIH :balsa de ar
エアフォイル・プロフィール /EAFUOIRU PUROFUIHRU :airfoil perfilam
エアフォイル型 /EAFUOIRU kata :airfoil amoldam
エアフレッシュナー /EAFURESSHUNAH :areje freshener
エアフロート・クレイ /EAFUROHTO KUREI :barro de airfloat
エアフローメータ /EAFUROHMEHTA :metro de fluxo de ar
エアブラシ /EABURASHI :aerógrafo
エアブリードバルブ /EABURIHDOBARUBU :ar sangra válvula
エアブレーキ /EABUREHKI :freio de ar
エアブレーキ管 /EABUREHKI kuda :mangueira de freio de ar
エアブロンコグラム /EABURONKOGURAMU :areje bronchogram
エアプラグ /EAPURAGU :tomada de ar
エアプレッシャー /EAPURESSHAH :pressão de ar
エアプレッシャゲージ /EAPURESSHAGEHZI :desafio de pressão de ar
エアプレッシャゲージ /EAPURESSHAGEHZI :medida de pressão de ar
エアベース /EABEHSU :base aérea
エアホース /EAHOHSU :mangueira de ar
エアホール /EAHOHRU :areje corredor
エアホステス /EAHOSUTESU :aeromoça
エアポケット株 /EAPOKETTO kabu :ação de bolsa de ar
エアポテト /EAPOTETO :areje batata
エアポンプ /EAPONPU :bomba de ar
エアマットレス /EAMATTORESU :colchão de ar
エアミス /EAMISU :senhorita de ar
エアメール /EAMEHRU :carta de correio aéreo
エアメールペーパー /EAMEHRUPEHPAH :papel de correio aéreo
エアメイル用の薄くて軽い用紙 /EAMEIRUyouno usu kute karui youshi :papel de correio aéreo
エアモータ /EAMOHTA :motor de ar
エアモニター /EAMONITAH :monitor de ar
エアライフル /EARAIFURU :rifle de ar
エアライン /EARAIN :linha de ar
エアライン・コード /EARAIN KOHDO :código de linha aérea
エアラインバッグ /EARAINBAGGU :bolsa de linha aérea
エアラインマスク /EARAINMASUKU :aparato de linha de ar
エアラインマスク /EARAINMASUKU :respirador de linha de ar
エアライン制御プログラム /EARAIN seigyo PUROGURAMU :linhas aéreas controlam programa
エアリーク /EARIHKU :areje vazamento
エアリーク /EARIHKU :vazamento de ar
エアリアルパースペクティブ /EARIARUPAHSUPEKUTEIBU :perspectiva aérea
エアリフトドロップハンマ /EARIFUTODOROPPUHANMA :ar elevador gota martelo
エアリフトポンプ /EARIFUTOPONPU :bomba de transporte aéreo
エアリミッティングバルブ /EARIMITTEINGUBARUBU :ar que limita válvula
エアリング装置 /EARINGU souchi :armação de arejação
エアレーション /EAREHSHON :aeração
エアレーション・ラグーン法 /EAREHSHON RAGUHNhou :método de laguna de aeração
エアレーションタンク /EAREHSHON TANKU :tanque de aeração
エアレーション時間 /EAREHSHON zikan :período de aeração
エアレーション接触床 /EAREHSHON setshokushou :cama de contato arejada
エアレーション装置 /EAREHSHON souchi :dispositivo de aeração
エアレーション沈砂槽 /EAREHSHON chinsa sou :arejado friccione tanque
エアレーション沈砂池 /EAREHSHON chinshachi :aeração fricciona câmara
エアレーター /EAREHTAH :sifão
エアレイテッドブレッド /EAREITEDDOBUREDDO :pão arejado
エアレジスタ /EAREZISUTAH :registro de ar
エアレス・スプレー /EARESU SUPUREH : pulverizador abafado
エアレス・スプレー・ガン /EARESU SUPUREH GAN :arma de pulverização abafada
エアレスオープン /EARESUOHPUN :areje menos aberto
エアレスクローズ /EARESUKUROHZU :areje menos íntimo
エアロ・ハンドルバー /EARO HANDORUBAH :guidão de aero
エアログラム /EAROGURAMU :aerograma
エアロサット /EAROSATTO :satélite aeronáutico
エアロスペース・ビークル /EAROSUPEHSU BIHKURU :veículo aeroespacial
エアロスペース能力 /EAROSUPEHSU nouryoku :poder aeroespacial
エアロスペース部隊 /EAROSUPEHSU dai~butai :forças aeroespaciais
エアロスペース兵器 /EAROSUPEHSU heiki :arma aeroespacial
エアロゾル吸入療法 /EAROZORU kyuunyuu ryouhou :terapia de inalação de aerossol
エアロゾル製剤 /EAROZORU seizai :droga de aerossol
エアロダイナミック・スポイラー /EARODAINAMIKKU SUPOIRAH :spoiler aerodinâmico
エアロダイナミック・トレイル /EARODAINAMIKKU TOREIRU :rastro aerodinâmico
エアロック /EAROKKU :entupimento de ar
エアロノート /EARONOHTO :aeronauta
エアロビクス /EAROBIKUSU :aeróbica
エアロビクスの /EAROBIKUSUno :aeróbio
エアロビクスのトレーニング /EAROBIKUSUno TOREHNINGU :treinamento aeróbio
エアロビクス運動 /EAROBIKUSU undou :treinamento aeróbio
エアロビクス狂 /EAROBIKUSU kuru :noz de aeróbica
エアロビクス体操 /EAROBIKUSU taisou :exercício aeróbio
エアロビクス練習場 /EAROBIKUSU renshuujou :estúdio de aeróbica
エアロビック・ウォーキング /EAROBIKKU UOHKINGU :andar aeróbio
エアロビック・ダンス /EAROBIKKU DANSU :dança aeróbia
エアロビック・ダンス /EAROBIKKU DANSU :dançando aeróbio
エアロビック運動 /EAROBIKKU undou :exercício aeróbio
エアロフォイル・ファン /EAROFUOIRU FUAN :aerofoil abanam
エアワッシャ /EAWASSHA :areje lavadora
エア抜き /EA nuki :ar sangra
エア払い /EA harai :ar de espanação
エア流量計 /EA ryuuryoukei :metro de massa de ar
エイコーン・スクワッシュ /EIKOHN SUKUWASSHU :abóbora de bolota
エイコーン・ナット /EIKOHN NATTO :noz de bolota
エイジ・コーティング /EIZI KOHTEINGU :camada de idade
エイジ・シューター /EIZI SHUHTAH :atirador de idade
エイジ・シュート /EIZI SHUHTO :tiroteio de idade
エイジ・プログレッション技術を用いて想像画を描く人 /EIZI PUROGURESSHON gijutsuwo mochiite souzougawo egaku hito :artista de progressão de idade
エイジ・プログレッション技術を用いて描かれたもの /EIZI PUROGURESSHON gijutsuwo mochiite ega karetamono :desenho de progressão de idade
エイジ・レシオ /EIZI RESHIO :relação de idade
エイジド・ブラック /EIZIDO BURAKKU :envelhecido preto
エイズ /EIZU :síndroma de deficiência imune adquirida
エイミング・スクリーン /EIMINGU SUKURIHN :tela de apontação
エイミング・スクリュー /EIMINGU SUKURYUH :parafuso de apontação
エイミング・ボス /EIMINGU BOSU :chefe de apontação
エイリアシング・ノイズ /EIRIASHINGU NOIZU :barulho de aliasing
エイリアス /EIRIASU :pseudônimo
エオリアン・ハープ /EORIAN HAHPU :aelion tocam harpa
エオリアンハープ /EORIANHAHPU :aeolian tocam harpa
エオリア旋法 /EORIA senpou :modo de aeolian
エコノミークラス /EKONOMIHKURASU :treinador de ar
エステティシャン /ESUTETEISHAN :esteticista
エステティック・サロン /ESUTETEIKKU SARON :salão estético
エチケットと見なされていることについての助言 /ECHIKETTOto minasareteiru kotonitsuiteno jogen :conselho em o que é considerado etiqueta
エチン /ECHIN :acetileno
エナメル芽細胞層 /ENAMERU gasaibousou :hemangioma de ameloblastico
エナメル質形成不全症 /ENAMERU shitsu keisei fuzenshou :imperfecta de amelogenese
エナメル上皮歯牙腫 /ENAMERUjouhi shigashu :odontoma de ameloblastico
エナメル上皮線維腫 /ENAMERUjouhi senishu :fibroma de ameloblastico
エナメル上皮線維肉腫 /ENAMERUjouhi seni nikushu :fibrosarcoma de ameloblastico
エナメル上皮肉腫 /ENAMERUjouhi nikushu :odontosarcoma de ameloblastico
エネルギー需要予測 /ENERUGIH juyou yosoku :demandas de energia antecipadas
エネルギー量 /ENERUGIHryou :quantia de energia
エブリコ /EBURIKO :agárico
エプロン /EPURON :avental
エプロン・エレベータ /EPURON EREBEHTA :elevador de avental
エプロン・スタンド /EPURON SUTANDO :posto de avental
エプロン・ドラフト /EPURON DORAFUTO :desenho de avental
エプロン・ドレス /EPURON DORESU :vestido de avental
エプロン・バンド /EPURON BANDO :faixa de avental
エプロンのひも /EPURONno himo :fios de avental
エプロンのような /EPURONno youna :avental como
エプロンのポケット /EPURONno POKETTO :bolso de avental
エプロンコンベヤ /EPURONKONBEYA :transportador de avental
エプロンステージ /EPURONSUTEHZI :fase de avental
エプロンフィーダ /EPURONFUIHDA :cevador de avental
エプロン軌道 /EPURON kidou :rasto de avental
エプロン状の /EPURONjouno :avental como
エラー補正後 /ERAH hosei go :depois de correção de erro
エリート教育の廃止 /ERIHTO kyouikuno haishi :abolição de educação de elite
エリア・ナビゲーション /ERIA NABIGEHSHON :navegação de área
エリア・マーケティング /ERIA MAHKETEINGU :área de comercialização
エリアモニタ /ERIAMONITA :monitor de área
エリアモニタリング /ERIAMONITARINGU :área de monitoração
エリアル・パターン /ERIARU PATAHN :padrão de areal
エリアルール /ERIARUHRU :regra de área
エリア工法 /ERIA kouhou :método de área
エルサレム /ERUSAREMU :quds de al
エレキギター /EREKIGITAH :ampère
エレサレム /ERESAREMU :quds de al
エンジェル /ENZIERU :anjo
エンジェル・エコー /ENZIERU EKOH :eco de anjo
エンジェルダスト /ENZIERUDASUTO :pó de anjo
エンジェルフィッシュ /ENZIERUFUISSHU :peixe de anjo
エンジェル係数 /ENZIERU keisuu :o índice de anjo
エンジンの故障 /ENZINno koshou :acidente para a máquina
エンジントラブルを起こした飛行機 /ENZINTORABURUwo o koshita hikouki :aeronave com dificuldade de máquina
エンゼル・ケーキ /ENZERU KEHKI :bolo de comida de anjo
エンゼルケーキ /ENZERUKEHKI :bolo de anjo
エンゼルフィッシュ /ENZERUFUISSHU :acará-bandeira
エンゼル係数 /ENZERU keisuu :coeficiente de anjo
エンファシス回路 /ENFUASHISU kairo :circuito de acentuator
オーケー /OHKEH :todo sereno
オーストラリア式フットボール /OHSUTORARIAshiki FUTTOBOHRU :pingpong aéreo
オードブル /OHDOBURU :aperitivo
オーバホール到達寿命 /OHBAHOHRU toutatsu jumyou :alcançado revise vida
オープンエアのレストラン /OHPUNEAno RESUTORAN :restaurante de fresco de al
オール /OHRU :todo o A's
オール・イン・レート /OHRU IN REHTO :tudo em taxa
オール・イン・ワン /OHRU IN WAN :tudo em um
オール・スクエア /OHRU SUKUEA :todo o quadrado
オール・チャンネル /OHRU CHANNERU :todo o canal
オール・トランス・レチナール /OHRU TORANSU RECHINAHRU :todo o retinal de trans
オール・ポート・オープン /OHRU POHTO OHPUN :todos os portos abrem
オール・マネー債券 /OHRU MANEH saiken :toda a debênture de dinheiros
オールイン・ワン /OHRU IN WAN :tudo em um
オールインワン /OHRU IN WAN :tudo em um
オールインワン・コンピュータ /OHRU IN WAN KONPYUHTA :tudo em um computador
オールインワン・パソコン /OHRU IN WAN PASOKON :tudo em um computador pessoal
オールインワン・プロセッサ /OHRU IN WAN PUROSESSA :tudo em um processador
オールオーバー・レース /OHRUOHBAH REHSU :allover atam
オールスターの /OHRUSUTAHno :toda a estrela
オールスターゲーム /OHRUSUTAHGEHMU :todo o jogo de estrela
オールスターチームの選手 /OHRU SUTAH CHIHMUno senshu :todo o jogador de estrela
オールスパイス /OHRUSUPAISU :pimenta-da-jamaica
オールスパイスの木 /OHRU SUPAISUno ki :pimenta-da-jamaica
オールスピード調速機 /OHRUSUPIHDO chousokuki :todo o governador de velocidade
オールスライミング /OHRUSURAIMINGU :tudo que enlodam
オールチャンネル型ネットワーク /OHRUCHANNERU kata NETTOWAHKU :toda a rede de canal
オールテラインビークル /OHRUTERAINBIHKURU :todo o veículo de terreno
オールテレインバイク /OHRUTEREINBAIKU :toda a bicicleta de terreno
オールトランス型レチノイン酸 /OHRU TORANSUgata RECHINOINsan :todo o ácido de retinoico de trans
オールトランス構成 /OHRUTO RANSU kousei :toda a configuração de trans
オールナイト・ジョッキー /OHRUNAITO JOKKIH :todo o jock noturno
オールナイト・パーティ /OHRUNAITO PAHTEI :toda a festa noturna
オールナイトのダンス /OHRUNAITOno DANSU :todo o dançando noturno
オールバーント・タイム /OHRUBAHNTO TAIMU :todo o tempo queimado
オールファイブス /OHRUFUAIBUSU :todos os pífaros
オールポートブロック /OHRUPOHTOBUROKKU :todos os portos bloquearam
オールラウンドの人 /OHRURAUNDOno hito :ao redor de
オールラウンドプレーヤー /OHRURAUNDOPUREHYAH :todo mais em volta
オールラウンドプレーヤー /OHRURAUNDOPUREHYAH :todo o arounder
オールラウンドプレーヤー /OHRURAUNDOPUREHYAH :todo o jogador de círculo
オールリスク担保 /OHRURISUKU tanpo :contra todos os riscos
オールリスク担保 /OHRURISUKU tanpo :tudo arriscam
オールリスク担保約款 /OHRURISUKU tanpo yakkan :tudo arriscam cláusula
オールリスク保険 /OHRURISUKU hoken :tudo arriscam seguro
オウム真理教に批判的な弁護士 /OUMU shinri kyouni hihantekina bengoshi :anti o advogado de Aum
オオアリクイ /OOARIKUI :urso de formiga
オクラ /OKURA :bucha pescada
オス・メス両方のコネクタに対応したアダプタ /OSU MESU ryouhouno KONEKUTAni taioushita ADAPUTAH :adaptador para acomodar macho e conectores femininos
オタク /OTAKU :anoraque
オダマキ /ODAMAKI :aquilégia
オナニー /ONANIH :abuso
オピオイド依存症の可能性 /OPIOIDO izon shouno kanouseiseino kanousei :potencial de hábito de opioids
オフィスのエアコン /OFUISUno EAKON :condicionador de ar do escritório
オフィスワーカーのためのリラックスの場 /OFUISU WAHKAHno tameno RIRAKKUSUno ba :um lugar para empregados de escritório para relaxar
オフロードカー /OFU ROHDO KAH :todo o veículo de terreno
オルザット分析方法 /ORUZATTO bunseki houhou :análise através de analisador de Orsat
オルター・スイッチ /ORUTAH SUICCHI :altere interruptor
オルターナティブ・スクール /ORUTAHNATEIBU SUKUHRU :escola alternativa
オルターナティブ・メディスン /ORUTAHNATEIBU MEDEISUN :medicina alternativa
オルターナティブ・リズム&ブルース /ORUTAHNATEIBU RIZUMU & BURUHSU :R&B alternativo
オルターナティブ・リズム&ブルース /ORUTAHNATEIBU RIZUMU & BURUHSU :o R. alternativo e B.
オルターナティブ・ロック /ORUTAHNATEIBU ROKKU :pedra alternativa
オルタネータ /ORUTANEHTA :alternador
オルタネータ・ベルト /ORUTANEHTA BERUTO :cinto de alternador
オルタネータ用のプーリー /ORUTANEHTAyouno PUHRIH :talha de alternador
オルタネータ冷却ファン /ORUTANEHTA reikyaku FUAN :alternador o fã refrescante
オルタネート・バッファリング /ORUTANEHTO BAFFUARINGU :proteção alternada
オルタネイティブ・ミュージック /ORUTANEITEIBU MYUHZIKKU :música alternativa
オルトキー /ORUTOKIH :chave alternada
オレイン酸アルミニウム /OREIN san ARUMINIUMU :oleate de alumínio
オレンジを加えた /ORENZIwo kuwa eta :um l'orange
オロオロして /OROOROshite :tudo de um trema
オンエア /ONEA :jogo de ar
オングストローム /ONGUSUTOROHMU :angström
オンライン・サイバースペースの出現 /ONRAIN SAIBAH SUPEHSUno shutsugen :aparecimento de ciberespaço on-line
オンラインで辛らつな意見を流す /ONRAINde shinratsuna ikenwo nagasu :areje as visões amargas on-line
オンライン処理用旋回システム /ONRAIN shoriyou senkai SHISUTEMU :um sistema evolutivo para processo on-line
カー・アクセサリー /KAH AKUSESARIH :acessórios para um carro
カーペット留め /KAHPETTOto me :adesivo
カキをベーコンで包み串に刺して焼きトーストの上に載せたもの /KAKIwo BEHKONde tsutsumi kushini sashite yaki TOHSUTOno ueni sai setamono :anjos a cavalo
カスザメ /KASUZAME :acará-bandeira
カタクチイワシ /KATAKUCHIIWASHI :anchova
カタル性アンギナ /KATARUsei ANGINA :catarrhalis de angina
カッとなる性格を管理するためのカウンセリング /KATto naru seikakuwo kanri surutameno KAUNSERINGU :enfureça administração de aconselhação
カテゴリ全般で /KATEGORI zenpande :por categorias
カミソリのように鋭い男 /KAMISORIno youni surudoi otoko :companheiro agudo
カム /KAMU :- cum
カモシカ /KAMOSHIKA :antílope
カラオケ /KARAOKE :ampliado de cantação a acompanhamento gravado
カラオケコンテスト /KARAOKE KONTESUTO :um karaoke que canta competição
カラオケ大会 /KARAOKE taikai :um karaoke que canta competição
カラカラに乾いた /KARAKARAni kawaita :adusto
カリウム保持性薬物 /KARIUMU hozisei yakubutsu :antikaliuretico drogam
カリミョウバン /KARIMYOUBAN :sulfato de potássio de alumínio
カルバミン酸アンモニウム /KARUBAMIN san ANMONIUMU :carbamate de amônio
カンフル剤 /KANFURUzai :adrenalina
ガーゼ /GAHZE :gaze absorvente
ガードの有効長 /GAHDOno yuukou nagasa :comprimento atual de guarda
ガスボンベ式スプレー /GASUBONBEshiki SUPUREH :aerossol pode
ガスボンベ式スプレー /GASUBONBEshiki SUPUREH :bomba de aerossol
ガス機器用ソケット /GASU kikiyou SOKETTO :aplicação rápido desconecte cova
ガス機器用プラグ /GASU kikiyou PURAGU :aplicação rápido desconecte tomada
ガス突出事故 /GASU totshutsu ziko :acidente por um jato de gás
ガス腹部膨満 /GASU fukubu bouman :distensão abdominal gasoso
ガソリン中の添加物 /GASORIN nakano tenkabutsu :aditivo em gasolina
ガマ弓 /GAMA yumi :raninus de arcus
ガラス鉢 /GARASU hachi :aquário
ガン /GAN :pedaço de ação
キハダマグロ /KIHADAMAGURO :atum de ahi
キバシガラス /KIBASHIGARASU :chough alpino
キビキビして /KIBIKIBIshite :alerta
キャンディ1個 /KYANDEI ikko :um pedaço de doce
キャンペーン広告 /KYANPEHN koukoku :anúncio em campanha
キュウリ1パック /KYUURI ichi PAKKU :um pacote de pepinos
キリスト /KIRISUTO :defensor
キリストの降臨 /KIRISUTOno kourin :advento
キリストの再臨 /KIRISUTOno sairin :advento
キリスト反対の /KIRISUTO hantaino :anticristão
キリスト反対者 /KIRISUTO hantaisha :anticristão
ギター演奏のしぐさをするための空想のギター /GITAH ensouno shigusawo surutameno kuusouno GITAH :areje violão
ギボシムシ /GIBOSHIMUSHI :lombriga de bolota
ギュメ /GYUME :parêntese de ângulo
ギョッとするほどの衰え /GYOTT tosuruhodono otoroe :declínio alarmante
ギラギラ光るのを抑える設計の /GIRAGIRA hikarunowo osaeru sekkeino :anti deslumbram
ギリギリで /GIRIGIRIde :quase muito tarde
ギリギリのところ /GIRIGIRIno tokoro :extremidade absoluta
ギリシャ語に起源を発する単語 /GIRISHAgoni kigenwo hassuru tango :uma palavra de origem grega
ギリシャ語系の単語 /GIRISHAgokeino tango :uma palavra de origem grega
ギ酸アンモニウム /GI san ANMONIUMU :formate de amônio
クーデター未遂事件 /KUHDETAH misui ziken :tentativa de golpe súbito abortiva
クーラー /KUHRAH :condicionador de ar
クーラー病 /KUHRAH yamai :doença de condicionador de ar
クイズの答 /KUIZUno kotae :responda a um problema
クエン酸水素アンモニウム /KUEN san suiso ANMONIUMU :citrato de hidrogênio de amônio
クモ形類の /KUMOkataruino :aracnídeo
クモ形類動物 /KUMOgatarui doubutsu :aracnídeo
クモ膜 /KUMO maku :mater de arachnoide
クモ膜小柱 /KUMO maku shouchuu :trabecula de arachnoide
クモ膜嚢胞 /KUMOmaku nouhou :cisto de arachnoide
クモ膜絨毛 /KUMO maku juumou :villi de arachnoide
クモ膜顆粒 /KUMO maku karyuu :granulação de arachnoide
クモ膜顆粒 /KUMO maku karyuu :granulações de arachnoidal
クモ膜顆粒 /KUMO maku karyuu :villus de arachnoide
クラッシックカー /KURASSHIKKUKAH :carro antigo
クラブの業務 /KURABUno gyoumu :negócios administrativos de um clube
クラブ活動への没頭 /KURABU katsudouheno bottou :absorção em atividades de clube
クリーク /KURIHKU :5 madeira
クリアランス /KURIARANSU :liberação de controle de tráfego aéreo
クリスマス・キャロル /KURISUMASU KYARORU :uma Carol de Natal
クリックすればすぐに用が足せる /KURIKKU sureba suguni youga taseru :um trinco fora
クルクル回る赤白青の看板 /KURUKURU mawaru akashiro aono kanban :sinal de anunciação com um branco vermelho e caroço rotativo azul dentro de
クルド人地域への武力進入 /KURUDO zin chiikiheno buryoku shinnyuu hito chiikiheno buryoku shinnyuu :incursão armada em território curdo
クレーム1によって /ichi KUREHMU niyotte :de acordo com reivindicação 1
クレジットカード申込者 /KUREZITTO KAHDO moushikomisha :candidato para um cartão de crédito
クロスカントリーの /KUROSUKANTORIHno :por país
グチャグチャになって /GUCHAGUCHAni natte :tudo fizeram confusão
グランド・デザインの欠如 /GURANDO DEZAINno ketsujo :ausência de um desígnio principal
グリーン回り /GURIHN mawari :ao redor do verde
グリッド /GURIDDO :grade de antiscatter
グループの一員 /GURUHPUno ichiin :- crat
グルタミン酸アルギニン /GURUTAMIN san ARUGININ :glutamate de arginine
グローバリゼーションの時代 /GUROHBARIZEHSHONno zidai :idade de globalização
グローバリゼーションの進展 /GUROHBARIZEHSHONno shinten :avance de globalização
グローバリゼーションの進展 /GUROHBARIZEHSHONno shinten :globalização avançando
グローバリゼーションの進展の中で /GUROHBARIZEHSHONno shintenno nakade :entre globalização contínuo
グローバリゼーションへの適切な対応 /GUROHBARIZEHSHONheno tekisetsuna taiou :resposta apropriada para globalização
グローバル化に反対する抗議 /GUROHBARU kani hantaisuru kougi :antiglobalization protesta
グローバル化の進行 /GUROHBARU kano shinkou :avance de globalização
グローバル化時代 /GUROHBARUka zidai :idade de globalização
ケーススタディの /KEHSUSUTADEIno :anedótico
ケーブルとアース線の配置 /KEHBURUto AHSU senno haichi :arranjo de cabos e arames de chão
ケインズ経済学に基礎を置く議論 /KEINZU keizaigakuni kisowo oku giron :argumentos baseado em economias de Keynesian
ケインズ経済学に基礎を置く議論 /KEINZU keizaigakuni kisowo oku giron :argumentos fundaram em economias de Keynesian
ゲームセンター /GEHMUSENTAH :arcada
ゲームセンター /GEHMUSENTAH :fliperama
ゲームセンター /GEHMUSENTAH :jogo de arcada
ゲームセンターの経営者 /GEHMUSENTAHno keieisha :operador de fliperama
ゲテモノを食べる人 /GETEMONOwo taberu hito :comedor aventureiro
ゲリラによる待ち伏せ /GERIRAni yoru machi fu se :embosque por guerrilhas
ゲル化防止剤 /GERUka boushizai :agente de antigelling
コークスの見掛比重 /KOHKUSUno mikake hijuu :densidade aparente de coque
コーヒーのお代わり /KOHHIHno oka wari :outra xícara de café
コーヒーの香り /KOHHIHno kaori :aroma de café
コーン油100%のマーガリン /KOHNyu hyakuPAHSENTOno MAHGARIN :100% margarina de milho
コカイン /KOKAIN :anjo
コソコソと /KOSOKOSOto :contra a parede
コナダニ /KONADANI :ácaro
コナダニ科の /KONADANI kano :ácaro
コニカの36枚撮りフィルム /KONIKAno sanjuuroku mai dori FUIRUMU :36 rolo de exposição de Konica
コバラミン欠乏性貧血 /KOBARAMIN ketsubousei hinketsu :deficiência de cobalamin de anemia
コピーライター /KOPIHRAITAH :copiador de matéria a publicar de anunciação
コピー防止技術 /KOPIH boushi gijutsu :tecnologia de anticopying
コマーシャル /KOMAHSHARU :anúncio
コマーシャルソング /KOMAHSHARUSONGU :tinido de anunciação
コミッション業務 /KOMISSHON gyoumu :negócio de agência
コミューター航空 /KOMYUHTAH koukuu :areje transporte de comutador
コメントや意見を書いた調整テスト結果 /KOMENTOya ikenwo kaita chousei TESUTO kekka :teste de alinhamento com comentários escritos ou observações
コルレス契約 /KORURESU keiyaku :arranjo de agência
コレラ予防注射液 /KORERA yobou chuushaeki :vacina de anticholera
コロトコフ音の出現 /KOROTOKOFU otono shutsugen :aparecimento de sons de Korotkoff
コンクリートの浸食 /KONKURIHTOno shinshoku :agressivo a concreto
コンピュータ・ウイルス撃退用のソフトウェア /KONPYUHTA UIRUSU gekitaiyouno SOFUTOUEA :software antivírus
コンピュータで使用する文字のうちアルファベットと数字とカタカナを集合的にアンクと呼ぶ。 /KONPYUHTAde shiyousuru mozino uchi ARUFUABETTOto suuzito KATAKANAwo shuugoutekini ANKUto yo bu. :alfabeto, numérico e kana
コンピュータのディスプレイから発せられる光の強さ /KONPYUHTAno DEISUPUREIkara akira serareru hikarino tsuyosa :quantia de luz radiada por uma exibição de computador
コンピュータの分析能力 /KONPYUHTAno bunseki nouryoku :habilidade para administrar análise de computational
コンピュータを使用した後に /KONPYUHTAwo shiyoushita atoni :depois de uma sessão de computador
コンピュータ狂 /KONPYUHTA kuru :entusiasta de computador ardente
コンピュータ専門家 /KONPYUHTA senmonka :geek alfa
ゴーゴークラブ /GOHGOHKURABU :um gogo
ゴージャスなブーツ /GOHJASUna BUHTU :botas de jacaré
ゴールにかすりもしないボール /GOHRU nikasurimo shinai BOHRU :areje bola
ゴール前で /GOHRU maede :ao redor da meta
ゴタゴタして /GOTAGOTAshite :por todo lado
ゴチャゴチャして /GOCHAGOCHAshite :tudo confundiram para cima
ゴマすり /GOMA suri :consenta o homem
ゴマすり /GOMAsuri :polidor de maçã
ゴミの山 /GOMIno yama :acumulação de lixo
ゴミの集積 /GOMIno shuuseki :acumulação de lixo
ゴミの堆積 /GOMIno taiseki :acumulação de pó
ゴミ散乱防止条例 /GOMI sanran boushijourei :ordenação de antilittering
ゴミ処分場の建設をめぐっての行政代執行 /GOMI shobunjouno kensetsuwo megutteno gyousei daishikkou :sub-rogação administrativa que envolve um depósito de lixo
ゴム製ベッド /GOMUsei BEDDO :colchão de ar
ゴルフへの熱中 /GORUFUheno netchuu :absorção em golfe
ゴルフクラブへの入会 /GORUFUKURABUheno nyuukai :admissão para um taco de golfe
サージング防止制御 /SAHZINGU boushi seigyo :antisurge controlam
サージング防止装置 /SAHZINGU boushisouchi :antisurge controlam dispositivo
サードへの凡フライ /SAHDOheno bon FURAI :um estouro fraco até terço
サードゴロが2塁・1塁と渡って /SAHDO GOROga nirui ichiruito watatte :ao redor do chifre
サードパーティ・ソフトベンダーからの証言 /SAHDO PAHTEI SOFUTO BENDAHkarano shougen :3º atestados de software de festa
サービスビル /SAHBISUBIRU :edifício de administração
サービス係控室 /SAHBISU gakari hikaeshitsu :sala de espera para homens de serviço
サイズと色を確認した後 /SAIZUto irowo kakuninshita ato :depois que conferisse tamanhos e cores
サイトを改善するための総計分析 /SAITOwo kaizen surutameno soukei bunseki :análise agregado para melhorar o local
サイドレール /SAIDOREHRU :grade adicional
サタン /SATAN :inimigo mortal
サッカーの2002年ワールドカップ /SAKKAHno nisen ninen WAHRUDOKAPPU :2002 Copa do mundo de futebol
サブグループ分析 /SABUGURUHPU bunseki :análise de subgrupos
サメ /SAME :depois de escuridões
サリチル酸 /SARICHIRUsan :2 ácido de hidroxibenzoico
サリチル酸アンチピリン /SARICHIRU san ANCHIPIRIN :salicilate de antipyrine
サリチル酢酸アンチピリン /SARICHIRU sakusan ANCHIPIRIN :salicilacetate de antipyrine
サリドマイド児 /SARIDOMAIDO ko :bebê de anjo
サル /SARU :macaco
サルの物まねの才 /SARUno mono maneno kado :habilidade de macacos para imitação
サル手 /SARUte :mão de macaco
サン・イデー・ジャルダン /SAN IDEH JARUDAN :100 jardin de idees
サンドペーパー /SANDO PEHPAH :papel abrasivo
シーク派への暴力 /SHIHKU haheno bouryoku :anti violência de Sikh
シーズン中ずっと /SHIHZUNchuu zutto :toda a estação muito tempo
シート /SHIHTO :folha abrasiva
シアトル行き定期バスの運転手 /SHIATORUyuki teiki BASUno untenshu :motorista de ônibus em uma corrida rotineira em Seattle
シアノアクリレート系接着剤 /SHIANOAKURIREHTO kei setchakuzai :adesivo de cianoacrilate alfa
シアン化アリル /SHIAN化 ARIRU :cianeto de allyl
シアン化アルキル /SHIAN化 ARUKIRU :cianeto de alkyl
シアン酸アンモニウム /SHIAN san ANMONIUMU :cianate de amônio
シャクナゲ /SHAKUNAGE :rosas alpinas
シュウ酸アンモニウム /SHUU san ANMONIUMU :oxalate de amônio
ショートへの凡フライ /SHOHTOheno bon FURAI :um estouro fraco até curto
ショートへの凡フライ /SHOHTOheno bon FURAI :um estouro fraco até parada curta
ショートブーツ /SHOHTOBUHTU :bota de tornozelo
ショウガ科の植物 /SHOUGA kano shokubutsu :pimenta de jacaré
ショットガンで武装して /SHOTTOGANde busoushite :armado com uma espingarda
ショットガンを持って /SHOTTOGANwo motte :armado com uma espingarda
シラミ /SHIRAMI :cidadão ativo
シルバー・マーケット /SHIRUBAH MAHKETTO :mercado de pessoa velho
シルバーティップを込めた38口径リボルバー /sanjuuhachi koukei SHIRUBAH TEIPPUwo kometa RIBORUBAH :.38 revólver carregou com Silvertips
シロネズミ /SHIRONEZUMI :rato albino
シンジュサンの幼虫 /SHINJUSANno youchuu :bicho-da-seda de ailanthus
シンセサイザーを使ったボーカル中心のロックミュージック /SHINSESAIZAHwo tsukatta BOHKARU chuushinno ROKKUMYUHZIKKU :música ácida
シンセサイザー音楽 /SHINSESAIZAH ongaku :casa ácida
シンナーの乱用 /SHINNAHno ranyou :abuse de pintura mais magro
ジェット・リード /ZIETTO RIHDO :areje cana
ジェットバス /ZIETTOBASU :banho de bolha de ar
ジフテリア予防注射 /ZIFUTERIA yobou chuusha :injeção de antidiphtheritico
ジプシー風に /ZIPUSHIH kazeni :zingara de alla
ジプシー風の /ZIPUSHIH kazeno :um zingara de la
ジョンとトムを仲直りさせようというあらゆる努力 /JONto TOMUwo nakanaori saseyoutoiuarayuru doryoku :todos os esforços para reconciliar o John com Tom
スキーをした後で /SUKIHwo shita atode :apres esquiam
スキーをした後の /SUKIHwo shita atono :apres esquiam
スキー後に /SUKIH atoni :apres esquiam
スキー後の /SUKIH atono :apres esquiam
スキー後の集い /SUKIH atono tsudoi :apres esquiam
スキー板の後部 /SUKIH itano koubu :afterbodi de esqui
スギ花粉症 /SUGI kafunshou :alergia para pólen de cedro
スクラムなしの予想遷移 /SUKURAMU nashino yosou seni :se antecipado passageiro sem suma
スケジュールどおり /SUKEJUHRU doori :de acordo com horário
スケジュール表 /SUKEJUHRU omote :livro de compromissos
スコーチ防止 /SUKOHCHI boushi :anti chamuscam
スコーチ防止剤 /SUKOHCHI boushizai :agente de antiscorching
スズキの車名 /SUZUKIno shamei :contralto
スター総出演 /SUTAH soushutsuen :toda a estrela lançou
スター総出演映画 /SUTAH soushutsuen eiga :todo o filme de estrela
スチュワーデス /SUCHUWAHDESU :aeromoça
スチュワーデス /SUCHUWAHDESU :anfitriã de linha aérea
スチュワーデスのような笑顔 /SUCHUWAHDESUno youna egao :sorriso de aeromoça
スチュワーデスのスーツケース /SUCHUWAHDESUno SUHTUKEHSU :bolsa de aeromoça
スチュワーデスばりの笑顔 /SUCHUWAHDESU barino egao :sorriso de aeromoça
ステアリン酸アルミニウム /SUTEARIN san ARUMINIUMU :stearate de alumínio
ステアリン酸アンモニウム /SUTEARIN san ANMONIUMU :stearate de amônio
スティック砥石 /SUTEIKKU toishi :vara abrasiva
ステリルオート /SUTERIRUOHTO :aveia animada
ストーカー規制法 /SUTOHKAH kiseihou :anti que espia lei de controle
ストーカー規制法 /SUTOHKAH kiseihou :antistalking controlam lei
ストーカー対策ユニット /SUTOHKAH taisaku YUNITTO :anti que espia esquadra
ストーカー対策ユニット /SUTOHKAH taisaku YUNITTO :esquadra de antistalking
ストーカー対策係 /SUTOHKAH taisaku gakari :anti que espia a força-tarefa
ストーカー対策係 /SUTOHKAH taisaku gakari :força-tarefa de antistalking
ストーカー法 /SUTOHKAHhou :lei de antistalking
ストライクが取れなくて /SUTORAIKUgato re nakute :por toda parte o prato
ストレス除去マッサージ /SUTORESU jokyo MASSAHZI :massagem de antistress
スパイ /SUPAI :agente
スパイ /SUPAI :provocateur de agente
スパイスサイダーミックス /SUPAISUSAIDAHMIKKUSU :mistura de sidra
スパイ船 /SUPAIsen :navios de agência
スパイ防止法 /SUPAI boushihou :lei de antiespionage
スピード記録への挑戦として /SUPIHDO kirokuheno chousento shite :contra o relógio
スピード記録への挑戦として /SUPIHDO kirokuheno chousento shite :contra tempo
スピットボール /SUPITTOBOHRU :lance aquoso
スプーン /SUPUHN :3 madeira
スプラッシュ防止板 /SUPURASSHU boushiban :antisplash chapearam
スプリングの作用 /SUPURINGUno sayou :ação de uma fonte
スプレー /SUPUREH :arma de ar
スペードのエース /SUPEHDOno EHSU :ás de pá
スペイン風に /SUPEIN kazeni :spagnola de alla
スポーツならなんでもできる人 /SUPOHTU naranandemodekiru hito :todo o desportista de círculo
スポンサー /SUPONSAH :anunciante
スライスしたアーモンド /SURAISUshita AHMONDO :fatia de amêndoa
スラストアンギュラコンタクト軸受 /SURASUTOANGYURAKONTAKUTO zikuuke :contato angular empurrou porte
スラックス1本 /SURAKKUSU ippon :um par de calças compridas
スラッジ量 /SURAZZIryou :quantia de barro
スリッパ1足 /SURIPPA issoku :um par de chinelos
スリップ止め加工 /SURIPPUto me kakou :acabamento de antislip
スリップ防止加工 /SURIPPU boushi kakou :antislip terminam
スルホン酸アルキル /SURUHON san ARUKIRU :sulfonate de alkyl
ズキズキ痛む傷 /ZUKIZUKI itamu kizu :ferida brava
ズバズバやる /ZUBAZUBA yaru :agressivo
ズボン1着 /ZUBON itchaku :um par de calças
セイヨウイソノキ /SEIYOUISONOKI :buckthorn de alder
セカンドへの凡フライ /SEKANDOheno bon FURAI :um estouro fraco até segundo
セックス /SEKKUSU :ato de amor
セックス /SEKKUSU :ato de escuridão
セックス /SEKKUSU :ato de esporte
セックス /SEKKUSU :ato de geração
セックス /SEKKUSU :ato de tipo
セックス /SEKKUSU :ato de vergonha
セックスして /SEKKUSUshite :a bordo
セックスをしてくれる女性 /SEKKUSUwo shitekureru josei :acomodação
セックス後の /SEKKUSU atono :depois de sexo
セブン・アップ /SEBUN APPU :todo o fours
セブンアップ /SEBUN APPU :7 para cima
セブンイレブン /SEBUN IREBUN :7 onze
セルロース・アセテート /SERUROHSU ASETEHTO :celulose de acetilo
セロハンテープ /SEROHANTEHPU :fita de celofane adesiva
センタースポット /SENTAHSUPOTTO : disco de airly
ゼネラルスタッフ /ZENERARUSUTAFFU :assistente administrativo
ゼネラルスタッフ /ZENERARUSUTAFFU :assistente de admin
ゼロ /ZERO :identidade aditiva
ゼロからのスタート /ZEROkarano SUTAHTO :um começo de zero
ゼロメートル地帯 /ZEROMEHTORU chitai :área que mente a nível de mar
ソープションポンプ /SOHPUSHONPONPU :bomba de adsorção
ソケット前後径 /SOKETTO zengokei :antero dimensão posterior
ソドムのリンゴ /SODOMUno RINGO :maçã de Sodom
ソファーの肘掛け /SOFUAHno hizika ke :braço do sofá
ソフトウェアと情報技術に国を挙げて取り組んでいる国家 /SOFUTOUEAto jouhou gijutsuni kuniwo agete torikunde iru kokka :um software e poço de energia de informática
ソ連時代の同盟国 /SO tsu zidaino doumeikoku :se alie na era soviética
ゾッとくる感じ /ZOT tokuru kanzi :todo o overs
ゾッとさせるような破壊 /ZOT tosaseruyouna hakai :destruição apavorante
ゾッとさせる残虐さ /ZOT tosaseru zangyakusa :brutalidade apavorante
ゾッとして /ZOTto shite :intimidado
ゾッとするほど危険な /ZOT tosuruhodo kikenna : appallingly perigoso
ゾッとするようなクライマックス /ZOT tosuruyouna KURAIMAKKUSU :clímax apavorante
ゾッとするような災難 /ZOT tosuruyouna sainan :desastre apavorante
ターミナル /TAHMINARU :terminal aéreo
タイトル /TAITORU :título
タイヤの空気圧 /TAIYAno kuukiatsu :pressão de ar nos pneus
タイヤの配置調整 /TAIYAno haichi chousei :alinhamento de pneu
タカ派の大物 /TAKA hano oomono :arqueie falcão
タケノコ時代 /TAKENOKO zidai :idade de subsistência de broto de bambu
タスクの起動 /TASUKUno kidou :ativação de tarefa
タスク異常終了 /TASUKU ijou shuuryou :fim anormal de tarefa
タスマニア州 /TASUMANIA shuu :ilha de maçã
タスマニア州 /TASUMANIA shuu :maçã que cresce estatal
タスマニア州人 /TASUMANIA shuuzin :comedores de maçã
タスマニア州人 /TASUMANIA shuuzin :insulano de maçã
タチオランダゲンゲ /TACHIORANDAGENGE :trevo de alsike
タバコ /TABAKO :alfafa
タバコ1カートン /TABAKO ichi KAHTON :uma caixa de papelão de cigarros
タバコ性弱視 /TABAKOsei jakushi :tabaco de amblyopia
タブロイド紙不売運動 /TABUROIDO kami fubai undou :jogo morto de antitabloide
タマネギの味がちょっぴり /TAMANEGIno aziga choppiri :uma sugestão de cebola
タラップ /TARAPPU :escada de mão de acomodação
タレント養成学校 /TARENTO yousei gakkou :o ator e atriz que treinam escola
タンカー /TANKAH :navio-tanque aéreo
タンニン酸アルブミン /TANNIN san ARUBUMIN :tannate de albumina
タンポン /TANPON :munição
ダイエット薬 /DAIETTO kusuri :antiobesidade droga
ダイヤのエース /DAIYAno EHSU :ás de diamantes
ダウニング街10番地 /DAUNINGUgai juubanchi :10 Rua de abaixação
ダウ総合65種 /DAU sougou rokujuugoshu :65 Média de ação
ダニ性皮膚症 /DANIsei hifushou :dermatose de acarine
ダブルキャスト /DABURUKYASUTO :substituto
ダブルクリップ /DABURUKURIPPU :clipe de jacaré
ダム取付部 /DAMU toritsukebu :limite de represa
ダム推進派 /DAMU suishinha :defensores de represas
ダンパ /DANPA :absorvente
ダンビング防止関税 /DANBINGU boushi kanzei :dever de antidumping
ダンピング提訴 /DANPINGU teiso :antidumping atraem
ダンピング防止の /DANPINGU boushino :anti de esvaziação
ダンピング防止関税 /DANPINGU boushi kanzei :antidumping tarifam
ダンピング防止規制 /DANPINGU boushi kisei :regulamento de antidumping
ダンピング防止措置 /DANPINGU boushi sochi :antidumping medem
ダンピング防止法 /DANPINGU boushihou :lei de antidumping
チーズ1個 /CHIHZU ikko :um pedaço de queijo
チーズの焼けるにおい /CHIHZUno yakeru nioi :aroma de assar queijo
チートー /CHIHTOH :feijão de adzuki
チェーン加盟店 /CHIEHN kameiten :cadeia se afiliada
チェスの名人 /CHIESUno meizin :perito a xadrez
チオグリコール酸アンチモンナトリウム /CHIOGURIKOHRU san ANCHIMONNATORIUMU :antimônio thioglicollate de sódio
チオシアン酸アンモニウム /CHIOSHIAN san ANMONIUMU :thiocianate de amônio
チオ硫酸アンモニウム /CHIO ryuusan ANMONIUMU :thiosulfate de amônio
チクリとするだけ /CHIKURIto surudake :uma picada minúscula
チケット10枚セット /CHIKETTO juumai SETTO :um jogo de dez ingressos
チチンプイ! /CHICHINPUI! :kazot de ala
チベット独立擁護者 /CHIBETTO dokuritsu yougosha :defensores de independência de Tibetan
チャーリング・クロス街84番地 /CHAHRINGU KUROSU gai hachijuuyon banchi :84 Charing Estrada Atravessada
チャイブ /CHAIBU :schoenoprasum de allium
チョウチンアンコウ /CHOUCHINANKOU :peixe de pescador
チラシ /CHIRASHI :catálogo de anunciação
チラシ /CHIRASHI :literatura de anunciação
チラシ広告 /CHIRASHI koukoku :folhetos de anúncio
ツー・パイ /TUH PAI :2.
ツアーの全費用 /TUAHno zenhiyou :custo todo inclusivo para a excursão
ツインタワーで飛行機が衝突した階より上の /TUINTAWAHde hikoukiga shoutotsushita kai yori ueno :sobre os chãos de impacto nas torres gêmeas
ツバメの巣 /TUBAMEno su :domicílio de andorinhas
テーブルスピーチ /TEHBURUSUPIHCHI :depois de fala de jantar
テープ /TEHPU :álbum
ティー /TEIH :chá de tarde
テレビで実況中継された現場 /TEREBIde zitkyou chuukeisareta genba :uma cena coberta vive na televisão
テレビに出演するチャンス /TEREBIni shutsuensuru CHANSU :areje oportunidade
テレビのレギュラー番組 /TEREBIno REGYURAH bangumi :um programa de TELEVISÃO regular
テレビカメラや記者たちの殺到 /TEREBIKAMERAya kisha tachino sattou :uma pressa de máquinas fotográficas de televisão e repórteres
テレビゲーム関節炎 /TEREBIGEHMU kansetsuen :artrite de arcada
テレビ東京系の /TEREBI toukyou keino :se afiliado a Televisão Tóquio
テロへの関与疑惑 /TEROheno kanyo giwaku :envolvimento alegado em terrorismo
テロリスト/黒い九月 /TERORISUTO kuroi kugatsu :21 horas Em Munique
テロリストによる炭疽病攻撃 /TERORISUTOni yoru tansobyou kougeki :antraz ataque terrorista
テロリストの拠点空爆作戦 /TERORISUTOno kyoten kuubaku sakusen :campanha aérea contra bases de terrorista
テロ行為 /TERO koui :ato de terrorismo
テロ行為への怒り /TERO kouiheno ikari :enfureça aos atos terroristas
テロ取締まり /TERO torishimari mari :antiterrorista
テロ取締まり /TERO torishimari mari :terrorista de anti
テロ取締まり警察 /TERO torishimari mari keisatsu :anti a polícia terrorista
テロ取締まり警察 /TERO torishimari mari keisatsu :polícia antiterrorista
テロ対策 /TERO taisaku :medida de antiterrorismo
テロ対策 /TERO taisaku :medida de terrorismo de anti
テロ対策チーム /TERO taisaku CHIHMU :esquadra antiterrorista
テロ対策責任者 /TERO taisaku sekininsha :chefe antiterrorista
テロ防止条約 /TERO boushijouyaku :tratado de antiterrorismo
テロ防止努力 /TERO boushi doryoku :esforço de antiterror
テロ防止法案 /TERO boushi houan :conta de antiterrorismo
テンキー /TEN KIH :10 teclado complementar de chave
テンキー /TEN KIH :10 teclado de chave
テンキー /TENKIH :10 chave teclado complementar numérico
テンキーボード /TEN KIH BOHDO :10 chave teclado complementar numérico
テンキーボード /TEN KIH BOHDO :10 teclado complementar de chave
テンキーボード /TEN KIH BOHDO :10 teclado de chave
テンポが速くて活発な /TENPOga hayakute kappatsuna :um gogo
データの蓄積 /DEHTAno chikuseki :acumulação de dados
データ伝送における実データ転送速度 /DEHTA densouni okeru mi DEHTA tensou sokudo :dados atuais transferem taxa em transmissão de dados
データ分析 /DEHTA bunseki :análise de dados
データ量 /DEHTAryou :quantia de dados
ディーゼル車対策 /DEIHZERU sha taisaku :políticas de antidiesel
ディーゼル車対策 /DEIHZERUsha taisaku :políticas de diesel de anti
ディービアンス分析 /DEIHBIANSU bunseki :análise de desvio
ディスクの保存情報量 /DEISUKUno hozon jouhouryou :quantia de informação armazenou em disco
ディスコ /DEISUKO :um gogo
ディスプレイのための現物商品 /DEISUPUREIno tameno genbutsu shouhin :mercadoria anexada
デイ・オブ・サタン /DEI OBU SATAN :3º A Mão
デカ /DEKA :ás
デカルト幾何 /DEKARUTO ikubaku :geometria analítica
デザート /DEZAHTO :depois
デザインの進歩 /DEZAINno shinpo :avanços em desígnio
デジタル革命の到来 /DEZITARU kakumeino tourai :advento da revolução digital
デス・オブ・ザ・ニンジャ /DESU OBU ZA NINJA :9ª Mortes do Ninja
デス・ポイント/非情の罠 /DESU POINTO hijouno wana :52 pico para cima
デッド・リミット /DEDDO RIMITTO :7 horas Para Julgamento
デパート総上げで /DEPAHTO souagede :toda a mercadoria é vendida a um desconto de
デフレ圧力が強まる中 /DEFURE atsuryokuga tsuyo maru naka :entre montar pressões deflacionárias
デマ /DEMA :alarmismo
デュース後にサーバーが得た1点 /DEYUHSU goni SAHBAHga eta itten :vantagem em
デュース後にレシーバーが得た1点 /DEYUHSU goni RESHIHBAHga eta itten :vantagem fora
デンプン分解酵素 /DENPUN bunkai kouso :enzima de amylolítico
トイレットペーパー /TOIRETTOPEHPAH :espaço em branco de forma de exército
トイレットペーパー /TOIRETTOPEHPAH :munição
トガド・ヘチマ /TOGADO HECHIMA :bucha pescada
トップに躍り出て /TOPPUni odori dete :todo o modo para o topo
トップの座を占めて /TOPPUno zawo shimete :todo o modo para o topo
トラスト規制法違反 /TORASUTO kiseihou ihan :violação antitruste
トラスト禁止の /TORASUTO kinshino :antitruste
トラスト反対の /TORASUTO hantaino :antitruste
トラック1台分の /ichi TORAKKU funno :uma carga de caminhão de
トラバーサ方式 /TORABAHSA houshiki :tipo de transferência de corredor
トリカブト /TORIKABUTO :acônito
トルク平衡回転翼 /TORUKU heikou kaitenyoku :rotor de antitorque
トルコ風に /TORUKO kazeni :turca de alla
トレーダー動向 /TOREHDAH doukou :atividades de comerciantes
トレーニング中の事故の後で /TOREHNINGU nakano zikono atode :depois de um acidente de treinamento
トレンディーなもの /TORENDEIHna mono :todos o vá
トロロアオイモドキの種子 /TOROROAOIMODOKIno shuuzi :semente ambarina
ドーピング・テスト /DOHPINGU TESUTO :antidoping testam
ドアマン /DOAMAN :acesse o controlador
ドイツによるオーストリア併合 /DOITUni yoru OHSUTORIA heigou :anexação de Áustria pela Alemanha
ドイツ風に /DOITU kazeni :tedesca de alla
ドキドキさせるもの /DOKIDOKI saserumono :adrenalina
ドタリと /DOTARIto :tudo de um montão
ドメスティック・バイオレンス防止法 /DOMESUTEIKKU BAIORENSU boushihou :anti lei de violência doméstica
ドライバーに注意を促す /DORAIBAHni chuuiwo unagasu :motorista alerta
ドライビング・アイアン /DORAIBINGU AIAN :1 ferro
ドラッグレース用改造車 /DORAGGUREHSUyou kaizousha :alterado
ドルに対する円高 /DORUni taisuru endaka :avaliação do iene contra o dólar
ドルに不利 /DORUni furi :contra dólar
ドルの円平価調整 /DORUno en heika chousei :ajuste do iene paridade para o dólar
ドルの先安感 /DORUno sakiyasu kan :antecipação de dólar' de debilitação
ドルの値上がり /DORUno neagari :avaliação de dólares
ドルの優位性 /DORUno yuuisei :dólar todo-poderoso
ドル価の高騰 /DORUkano koutou :avaliação do dólar
ナイト爵位授与の儀式 /NAITO shakui juyono gishiki :louvor
ナチスの独裁者とその他多くの国々の全面戦争 /NACHISUno dokusai mono tosonota ookuno kunigunino zenmen sensou :tudo fora guerra entre Nazi o ditador e muitos outros países
ナチュラル /NACHURARU :acidental natural
ナンセンス /NANSENSU :touro de jacaré
ナンバーワンのゴルファー /NANBAHWANno GORUFUAH :golfista de ás
ナンヨウスギ属の高木 /NANYOUSUGI zokuno kouboku :araucária
ニブリック /NIBURIKKU :9 ferro
ニュース・リリースによると /NYUHSU RIRIHSU niyoruto :de acordo com a circular de notícias
ニュース・リリースによると /NYUHSU RIRIHSU niyoruto :de acordo com a liberação
ニュース専門局 /NYUHSU senmon kyoku :todas as notícias encanam
ニュース発信では /NYUHSU hasshin deha :de acordo com a circular de notícias
ニュース発信では /NYUHSU hasshin deha :de acordo com a liberação
ニュース番組の責任者兼キャスター /NYUHSU bangumino ~sekininmono ken KYASUTAH :âncora
ニューバーグ風の /NYUHBAHGU kazeno :um la Newburg
ニラ /NIRA :schoenoprasum de allium
ニンニク臭 /NINNIKU kusa :odor de alliaceous
ネコアレルギー /NEKOARERUGIH :alergia para felinos
ネシア /NESHIA :- nesia
ネジ山のアデンダム /NEZI yamano ADENDAMU :adenda de linha
ネジ山の角度 /NEZI yamano kakudo :ângulo de linha
ネジ山角 /NEZI san kaku :ângulo
ネジ部の精度 /NEZI buno kurikaeshi seido :precisão de linha
ネズミ属の動物 /NEZUMI zokuno doubutsu :animal do gênero de rato
ネットワーク管理組織 /NETTOWAHKU kanri soshiki :administração
ノンアルコールの /NONARUKOHRUno :álcool livre
ノンアルコールのビール /NONARUKOHRUno BIHRU :álcool cerveja livre
ノンアルコールのワイン /NONARUKOHRUno WAIN :álcool vinho livre
ハイジャック /HAIJAKKU :areje pirataria
ハイジャック /HAIJAKKU :pirata de ar
ハイジャック /HAIJAKKU :pirataria aérea
ハイジャック犯人 /HAIJAKKU hannin :pirata de ar
ハイテク先進国 /HAITEKU senshinkoku :país avançado em alta tecnologia
ハイテク旅客機 /HAITEKU ryokakuki :aeronave de passageiro de tecnologia avançada
ハイテク旅客機 /HAITEKU ryokakuki :transporte de passageiro de tecnologia avançado
ハイブリッドからなる抗原 /HAIBURIDDO karanaru kougen :antígeno consiste de um híbrido
ハイモー洞 /HAIMOH utsuo :antrum de Highmore
ハウリング /HAURINGU :avaliação acústica
ハト派の大物 /HATOhano oomono :arqueie pomba
ハマダラカ /HAMADARAKA :mosquito de anofeles
ハラタケ /HARATAKE :agárico
ハレーション防止層 /HAREHSHON boushi sou :antihalation estendem em camadas
ハレーション防止層 /HAREHSHON boushi sou :apoio de antihalation
ハロゲン化アシル /HAROGEN化 ASHIRU :halide de acil
ハロゲン化アラルキル /HAROGEN化 ARARUKIRU :halide de aralkyl
ハロゲン化アリル /HAROGEN化 ARIRU :halide de allyl
ハロゲン化アルカリ /HAROGEN化 ARUKARI :halide de álcali
ハロゲン化アルキル /HAROGEN化 ARUKIRU :halide de alkyl
ハロゲン化アルキルマグネシウム /HAROGEN化 ARUKIRUMAGUNESHIUMU :halide de alkylmagnesium
ハロゲン化アルキル金属 /HAROGEN化 ARUKIRU kinzoku :halide de metal de alkyl
ハロゲン化アルミニウム /HAROGEN化 ARUMINIUMU :halide de alumínio
ハンバーガーのポリスチレン製容器の廃止 /HANBAHGAHno PORISUCHIRENsei youkino haishi :abandono da caixa de hambúrguer de poliestireno
バーベキュー食べ放題 /BAHBEKYUH tabehoudai :tudo o senhor pode comer BBQ
バイオテクノロジーの発展の加速度的な進行 /BAIOTEKUNOROZIHno hattenno kasokudotekina shinkou :passo de aceleração de desenvolvimentos em biotecnologia
バイオテロ防止に向けた追加措置 /BAIOTERO boushini muketa tsuika sochi :medidas adicionais para prevenir bioterrorism
バイト数で表した記憶容量 /BAITOsuude arawashita kioku youryou :quantia de armazenamento em bytes
バスク分離武装グループ /BASUKU bunri busou GURUHPU :grupo de separatista basco armado
バスルーム /BASURUHMU :quarto de altar
バス乗り場 /BASUno ri ba :a bordo ônibus
バス通学反対の /BASU tsuugaku hantaino :busing de anti
バックアップに指定されたルータ /BAKKUAPPUnishiteisareta RUHTA :um auxílio designado escavador
バックファイア防止バルブ /BAKKUFUAIA boushi BARUBU :anti contra-explodem válvula
バックファイア防止バルブ /BAKKUFUAIA boushi BARUBU :válvula de antibackfire
バッテリーの不慮の消耗 /BATTERIHno furyono shoumou :drenagem acidental da bateria
バッテリーの不慮の放電 /BATTERIHno furyono houden :dreno acidental da bateria
バナジン酸アンモニウム /BANAZIN san ANMONIUMU :vanadate de amônio
バフィー /BAFUIH :4 madeira
バブル崩壊の影響 /BABURU houkaino eikyou :efeitos secundários da bolha de estouro
バブル崩壊後に /BABURU houkaigoni :depois que o recurso inchasse período de crescimento
バラバラに /BARABARAni :separadamente
バラバラに /BARABARAni :tudo para pedaços
バランスの取れた生活 /BARANSUno toreta seikatsu :uma vida equilibrada
バルサルバ洞動脈瘤 /BARUSARUBA tou doumyakuryuu :aneurisma de seio de Valsalva
バンカーからの難しいショット /BANKAHkarano muzukashii SHOTTO :um tiro duro em cima de uma carvoeira
バンク角 /BANKU kaku :ângulo de banco
バンドエイド /BANDOEIDO :bandagem adesiva
パーコレーション防止装置 /PAHKOREHSHON boushisouchi :cafeteira de filtro de anti
パーティ後の /PAHTEI atono :depois de prom
パート年収 /PAHTO nenshuu :renda anual de emprego de meio período
パー以上で /PAH ijoude :acima do par
パー以上で /PAH ijoude :acima do par valor
パイロット /PAIROTTO :piloto
パスポート交付の申請 /PASUPOHTO koufuno shinsei :aplicação para um passaporte
パチンコ中毒 /PACHINKO chuudoku :hábito para pachinko
パックリブーツ /PAKKURIBUHTU :botas de jacaré
パトロン /PATORON :anjo
パラレルワールド /PARARERUWAHRUDO :mundo alternado
パリブレスト /PARIBURESUTO :bolo folhado de nata de amêndoa
パルスジェット・エンジン /PARUSUZIETTO ENZIN :máquina de aeropulse
パンと水 /PANto mizu :bolo de comida de anjo e vinho
パン種の香り /PAN shuno kaori :aroma de fermento
ヒーローの資質に欠ける主人公 /HIHROHno shishitsuni kakeru shuzinkou :anti-herói
ヒーローの資質に欠ける主人公 /HIHROHno shishitsuni kakeru shuzinkou :herói de anti
ヒト・クローンの出現 /HITO KUROHNno shutsugen :advento de cloning humano
ヒトゲノム研究の応用 /HITOGENOMU kenkyuuno ouyuu :aplicação de estudos de genome humanos
ヒト抗血友病血漿 /HITO kouketsuyuubyou ketshou :protoplasma de antihemofilico
ヒョウのように機敏で /HYOUno youni kibinde :ágil como uma pantera
ヒ化アルミニウムガリウム /HI化 ARUMINIUMUGARIUMU :arsenide de gallium de alumínio
ヒ酸アンモニウム・マグネシウム /HI san ANMONIUMU MAGUNESHIUMU :arsenate de magnésio de amônio
ヒ素投薬法 /HI so touyakuhou :medicamento de arrhenico
ビーダマ /BIHDAMA :ágata
ビール /BIHRU :fluido ambarino
ビール /BIHRU :néctar ambarino
ビールのつまみ /BIHRUno tsumami :acompanhamento para cerveja
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo de um estremeção
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo de um salto
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo de um trema
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo de um tremor
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo de uma agitação
ビクビクして /BIKUBIKUshite :tudo em um tremor
ビザが禁止する活動 /BIZAga kinshisuru katsudou :atividades proibidas pelo visto
ビザ発給 /BIZA hatkyuu :aprovação do visto
ビジネス・ダイアリー /BIZINESU DAIARIH :diário de compromisso
ビジネス上の利益のために情報を活用する術 /BIZINESU ueno riekino tamenijouhouwo katsuyou surujutsu :habilidade para dirigir informação para benefício empresarial
ビタミンB12欠乏性貧血 /BITAMIN Bjuuni ketsubousei hinketsu :vitamina de anemia deficiência de B12
ビタミンB6欠乏性貧血 /BITAMIN Brokuketsubousei hinketsu :vitamina de anemia deficiência de B6
ビデオのリプレー /BIDEOno RIPUREH :jogar de novo
ビデオゲーム /BIDEOGEHMU :jogo de arcada
ビヤホール /BIYAHOHRU :taberna
ビリルビン代謝異常症 /BIRIRUBIN taisha ijoushou :metabolismo de bilirubin anormal
ビンを洗う道具 /BINwo arau dougu :aplicação por limpar garrafas
ビンロウジュ /BINROUJU :catechu de areca
ビンロウジュ /BINROUJU :palma de areca
ビンロウジュの実 /BINROUJUno mi :noz de areca
ビンロウジュの種 /BINROUJUno tane :areca semeiam
ピーッという音の後に /PIHTto iu otono atoni :depois do buzine
ピアノでの伴奏 /PIANOdeno bansou :acompanhamento no piano
ピアノ向きに編曲した曲 /PIANO mukini henkyokushita maga :arranjo para o piano
ピカ一 /PIKA ichi :ás de ases
ピクリン酸アンモニウム /PIKURIN san ANMONIUMU :picrate de amônio
ピストンの動き /PISUTONno ugoki :ação de um pistão
ピッチングスタッフのエース /PICCHINGUSUTAFFUno EHSU :ás do pessoal lançando
ピリドキシン欠乏性貧血 /PIRIDOKISHIN ketsubousei hinketsu :deficiência de pyridoxine de anemia
ピル /PIRU :ás
ピンからキリまで /PINkara KIRI made :tudo ordenam de
ピンピンして /PINPINshite :vivo e bem
ピンピンして /PINPINshite :vivo e de chutação
フーリガン対策の /FUHRIGAN taisakuno :desordeiro de anti
ファーストへの凡フライ /FUAHSUTOheno bon FURAI :um estouro fraco até primeiro
ファイルの削除後 /FUAIRUno sakujo go :depois que fossem apagados arquivos
ファン /FUAN :admirador
ファン /FUAN :amador
フィードバック付き気化器 /FUIHDOBAKKUtsuki kikaki :ar combustível relação alimento atrás carburador controlado
フィル /FUIRU :- fil
フェイル /FUEIRU :- filo
フェノールスルホン酸アルミニウム /FUENOHRUSURUHON san ARUMINIUMU :fenolsulfonate de alumínio
フェラチオ好き /FUERACHIO suki :apanhador de bolota
フェロモンの作用空間 /FUEROMONno sayou kuukan :espaço ativo de feromone
フェンシクリジン /FUENSHIKURIZIN :vômito de anjo
フォーマルな部屋すべて /FUOHMARUna heya subete :todo o formals
フォグ・ランプ /FUOGU RANPU :abajur de tempo adverso
フジツボ /FUZITUBO :concha de bolota
フジツボ /FUZITUBO :craca de bolota
フタル酸水素カリウム /FUTARU san suiso KARIUMU :phthalate de potássio ácido
フックス角 /FUKKUSU kaku :ângulo de Fuchs
フッ化アルミニウム /FUKKA ARUMINIUMU :fluoreto de alumínio
フッ化アンチモン /FUKKA ANCHIMON :fluoreto de antimônio
フッ化アンモニウム /FUKKA ANMONIUMU :fluoreto de amônio
フッ化水素アンモニウム /FUKKA suiso ANMONIUMU :fluoreto de hidrogênio de amônio
フライまたはライナーでのアウト /FURAI mataha RAINAHdeno AUTO :areje exteriores
フライトプラン /FURAITOPURAN :o manifesto de vôo de avião
フラッシュ防止装置 /FURASSHU boushisouchi :equipamento de antiflashing
フランス風の /FURANSU kazeno :um francaise de la
フリース・タイル・レスリング /FURIHSU TAIRU RESURINGU :tudo de lutação
フリースタイルの /FURIH SUTAIRUno :tudo em
フリーダイヤル・サービス /FURIH DAIYARU SAHBISU :800 números
フル・レザーのインテリア /FURU REZAHno INTERIA :todo o interior de couro
フルーツ酸 /FURUHTUsan :ácido de hidroxi alfa
フルオロケイ酸アルミニウム /FURUOROKEI san ARUMINIUMU :fluosilicate de alumínio
フルレザーの /FURUREZAHno :todo o couro
フレックス・タイムの採用 /FUREKKUSU TAIMUno saiyou :adoção de flextime
フロントガラス液 /FURONTOGARASUeki :fluido de antigelante
ブース /BUHSU :casa de ar
ブーツ1足 /BUHTU issoku :um par de botas
ブームで /BUHMUde :toda a raiva
ブザー /BUZAH :despertador
ブドウの豊作 /BUDOUno toyosaku :vindima abundante
ブドウ状腺 /BUDOUjousen :glândula de aciniform
ブドウ糖負荷試験異常 /BUDOU tou fuka shiken ijou :teste de tolerância de glicose anormal
ブラスト /BURASUTO :abrasivo de dinamitação
ブラダ形アキュムレータ /BURADA kata AKYUMUREHTA :acumulador de tipo de bexiga
ブラッシー /BURASSHIH :2 madeira
ブランチングのやり方さえ間違えなければ /BURANCHINGUno yarikata sae machiga enakereba :adequadamente branqueado
ブリ /BURI :yellowtail de adulto
ブリード穴 /BURIHDO ana :ar sangra
ブルブル震えて /BURUBURU furu ete :tudo de um estremeção
ブルブル震えて /BURUBURU furu ete :tudo de um tremor
ブルブル震えて /BURUBURU furu ete :tudo de uma agitação
ブレーキ /BUREHKI :âncora
ブレーキ警報圧 /BUREHKI keihouatsu :pressão de alarme
ブロッキング防止剤 /BUROKKINGU boushizai :agente de antiblocking
ブロム水素酸アレコリン /BUROMU suiso san AREKORIN :hidrobromide de arecoline
プールを数往復すること /PUHRUwo suuoufukusurukoto :alguns comprimentos da piscina
プライバシーという抽象的な原則 /PURAIBASHIHtoiu chuushoutekina ~gensoku :princípio abstrato de privacidade
プライマリー・ステーション・ステータスの決定 /PURAIMARIH SUTEHSHON SUTEHTASUno kettei :arbitragem para o estado de estação primário
プラスチック添加剤 /PURASUCHIKKU tenkazai :aditivo de plástico
プラスチック用接着剤 /PURASUCHIKKU you setchakuzai :adesivo para plástico
プランクトンの大群 /PURANKUTONno taigun :agregação de plâncton
プリマ描き /PURIMA egaki :prima de alla
プロっぽい仕上がりに欠かせないもの /PUROppoi shiagarini kakasenai mono :um imperativo para um olhar profissional
プロらしからぬ失態 /PURO rashikaranu shittai :noite amadora
プログラムまたはタスクに割り当てられるメモリーの量 /PUROGURAMU mataha TASUKUni wariaterareru MEMORIHno ryou :quantia de memória nomeou a um programa ou tarefa
プロスチオンナシオン線 /PUROSUCHIONNASHIONsen :alveolonasal enfileiram
プロピオン酸アミル /PUROPION san AMIRU :propionate de amyl
プロペラ・ボート /PUROPERA BOHTO :barco de ar
プロ顔負けのゴルファー /PURO kaoma keno GORUFUAH :jogador de golfe realizado
ヘクト /HEKUTO :- hecto
ヘッド位置の正確性 /HEDDO ichino seikakusei :precisão da posição de cabeça
ヘトヘトに疲れて /HETOHETOni tsukarete :tudo em
ヘリコプタ武装偵察中隊 /HERIKOPUTA busou teisatsu chuutai :areje tropa de cavalaria
ヘリポート /HERIPOHTO :parada de ar
ヘルペス性急性外陰炎 /HERUPESUsei kyuusei gaiinen :vulvistis herpético agudo
ヘロイン /HEROIN :anti gelam
ヘロイン /HEROIN :antigelante
ヘンペル分析方法 /HENPERU bunseki houhou :análise através de método de Hempel
ベース・アップ /BEHSU APPU :pelo aumento de salário de tábua
ベースアップ /BEHSUAPPU :pelo aumento de pagamento de tábua
ベースアップ /BEHSUAPPU :pelo aumento de tábua na balança de salário
ベストフレンド /BESUTOFURENDO :coon de benefício de ás
ベストフレンド /BESUTOFURENDO :ás
ベタベタする /BETABETAsuru :por toda parte
ベッド寸法 /BEDDO sunpou :área de cama
ベテラン船員 /BETERAN senin :marinheiro capaz
ベルモット酒 /BERUMOTTO sake :vinho aromático
ベルモット酒 /BERUMOTTO sake :vinho de aperitivo
ベンゼンの嫌気的酸化 /BENZENno iyaketeki sanka :oxidação de benzeno anaeróbia
ペアルックのカップル /PEARUKKUno KAPPURU :um par de emparelhação equipamentos
ペット /PETTO :companheiro animal
ペットシェルター /PETTOSHIERUTAH :abrigo animal
ペニシリナーゼ存在下でも有効な抗生物質 /PENISHIRINAHZE sonzaikademo yuukouna kousei busshitsu :antibióticos que são efetivo na presença de penicillinase
ペニス /PENISU :amêndoa
ペニス /PENISU :aparato
ペニス /PENISU :bolota
ペニス /PENISU :pedra de amêndoa
ペニス /PENISU :traje
ペニスの亀頭 /PENISUno kitou :doce de pedra de amêndoa
ペリー提督の黒船の到来 /PERIH teitokuno kurofuneno tourai : chegada dos navios pretos de Comodoro Perry
ペルシャ建築 /PERUSHA kenchiku :arquitetura de Pérsia
ホーバークラフト /HOHBAHKURAFUTO :veículo de almofada de ar
ホームラン /HOHMURAN :arco
ホウ酸アルキル /HOU san ARUKIRU :borato de alkyl
ホステルの設備 /HOSUTERUno setsubi :acomodação em um albergue
ホッキョクジリス /HOKKYOKUZIRISU :esquilo de chão ártico
ホット・サワー /HOTTO SAWAH :aigre picante
ホット・サワー・スープ /HOTTO SAWAH SUHPU :aigre soupe picante
ホットロッド /HOTTORODDO :alterado
ホップを効かしたビール /HOPPUwo ki kashita BIHRU :cerveja inglesa
ホテルの別館 /HOTERUno bekkan :anexe para um hotel
ホバークラフト /HOBAHKURAFUTO :veículo de almofada de ar
ホモ /HOMO :anjo
ホモの挿入役の男 /HOMOno sounyuu yakuno otoko :comanditado
ホワイトハウスの行政スタッフ /HOWAITOHAUSUno gyousei SUTAFFU :pessoal administrativo no Casa Branca
ホワイトハウスの執務室からの演説 /HOWAITOHAUSUno shitsumushitsukarano enzetsu :dirigir se do Escritório Oval
ボーッとして /BOHTto shite :fada aérea
ボーディングブリッジ /BOHDEINGUBURIZZI :ponte de ar
ボートトレーラ /BOHTOTOREHRA :ancore clanker
ボール1杯の /BOHRUno ippaino :uma tigela de
ボール1杯のサクランボ /BOHRU ippaino SAKURANBO :uma tigela de cerejas
ボス /BOSU :macho alfa
ボディービル用具 /BODEIHBIRU yougu :aparato para edifício de corpo
ボランティアの要請 /BORANTEIAno yousei :atraia para voluntários
ボルスタ寸法 /BORUSUTA sunpou :área de almofada
ポーランド風に /POHRANDO kazeni :polacca de alla
ポーリングリストを一巡するごとに /POHRINGURISUTOwo ichijun surugotoni :depois de cada passagem pelo receber votos responder lista
ポケットサイズの廉価版の本 /POKETTO SAIZUno renkabanno hon :um livro de bolso
ポコチン /POKOCHIN :pedra de amêndoa
ポストパージ /POSUTOPAHZI :depois de purgação
ポリープ様腺腫の腺癌 /PORIHPU sama sen shuno sengan :adenocarcinoma em adenoma de polipoide
ポリアクリレート /PORIAKURIREHTO :resina acrílica
ポリエステル100%のニット /PORIESUTERU hyakuPAHSENTOno NITTO :100% poliéster tricota
ポリ硫化アンモニウム /PORI ryuuka ANMONIUMU :polisulfide de amônio
マークシート /MAHKUSHIHTO :responda folha por contagem de computador
マークシート方式のテスト /MAHKUSHIHTO houshikino TESUTO :responda exame de folha
マーケット・アクセス /MAHKETTO AKUSESU :acesso para comercializar
マーケティングの広告面 /MAHKETEINGUno koukoku men :fim de anunciação de comercializar
マイクの横で /MAIKUno yokode :pelo microfone
マイクロエレクトロニクス技術の応用 /MAIKUROEREKUTORONIKUSU gijutsuno ouyuu :aplicação de tecnologias de microelectronics
マイナーリーグで能力を見せるがメジャーリーグで短い活躍しかできない選手 /MAINAH RIHGUde nouryokuwo miseruga MEJAH RIHGUde mizikai katsuyakushika dekinai senshu :4 jogador
マイナー演劇 /MAINAH engeki :teatro alternativo
マイナス要因 /MAINASU youin :elemento adverso
マイノリティー優遇措置 /MAINORITEIH yuuguu sochi :ação afirmativa
マイホーム指向が強い人達 /MAIHOHMU shikouga tsuyoi hitotachi :um domesticamente grupo inclinado
マウスの遺伝子解析 /MAUSUno idenshi kaiseki :análise de genes de ratos
マカロニ /MAKARONI :pasta alimentar
マクロ経済学 /MAKURO keizaigaku :economias agregativas
マシンガンで武装して /MASHINGANde busoushite :armado com metralhadoras
マストの前に /MASUTOno maeni :afore a mastreação
マスメディアの時代 /MASUMEDEIAno zidai :idade de meios de comunicação de massa
マタニティ・クリニック /MATANITEIKURINIKKU :clínica de antenatal
マッシー /MASSHIH :5 ferro
マッシー・アイアン /MASSHIH AIAN :4 ferro
マッチを擦るところ /MACCHIwo suru tokoro :tira abrasiva em uma caixa de fósforo
マトリクス状の /MATORIKUSUjouno :uma matriz de
マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願 /MADORIDDO PUROTOKORUni motoduku kokusai touroku shutsugan :aplicação para inscrição internacional baseado no Protocolo de Madrid
マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願 /MADORIDDO PUROTOKORUni motoduku kokusai touroku shutsugan :aplicação para inscrição internacional fundada no Protocolo de Madrid
マニキュアの塗布 /MANIKYUAno tofu :aplicação de polimento de unha
マニキュアを塗ること /MANIKYUAwo nurukoto :aplicação de polimento de unha
マニラアサ /MANIRAASA :abacá
マネージャーとしての地位 /MANEHJAHto shite no chii :compromisso como gerente
マムシ /MAMUSHI :máquina de somar
マリファナ /MARIFUANA :alfafa
マリファナの紙巻きタバコ /MARIFUANAno kamimaki ki TABAKO :ás
マルカイガラムシ /MARUKAIGARAMUSHI :balança blindada
マレイン酸アセトフェナジン /MAREIN san ASETOFUENAZIN :maleate de acetofenazine
マンガのアニメ化 /MANGAno ANIME化 :animação de caricaturas
マンション /MANSHON :apartamento
マンデル酸アンモニウム /MANDERU san ANMONIUMU :mandelate de amônio
ミーハー族の楽しみ /MIHHAHzokuno tanoshimi :diversões para lowbrows
ミサイル迎撃システム /MISAIRU geigeki SHISUTEMU :sistema antiprojétil
ミサイル迎撃ミサイル /MISAIRU geigeki MISAIRU :míssil antimíssil
ミサイル迎撃網 /MISAIRU geigekimou :proteção antiprojétil
ミサイル迎撃用の /MISAIRU geigekiyouno :antiprojétil
ミサイル攻撃地対空ミサイル /MISAIRU kougeki chi tai kuu MISAIRU :superfície antiprojétil para arejar projetil
ミサイル防衛システム /MISAIRU bouei SHISUTEMU :sistema de defesa antiprojétil
ミサ聖祭用パン /MISA seisaiyou PAN :pão de altar
ミッド・アイアン /MIDDO AIAN :2 ferro
ミツバチ飼養場 /MITUBACHI shiyoujou :colméia
ミヤマナデシコ /MIYAMANADESHIKO :cor-de-rosa alpino
ミョウバン /MYOUBAN :alume
ミョウバンなめし /MYOUBAN nameshi :curtimento de alume
ミョウバンヘマトキシリン /MYOUBANHEMATOKISHIRIN :hematoxilin de alume
ミョウバン石 /MYOUBAN akira :pedra de alume
ミョウバン乳漿 /MYOUBAN nyuushou :soro de alume
ミョウバン浴 /MYOUBAN a :banho de alume
ムスカリン性受容体拮抗薬 /MUSUKARINsei juyoutai kikkouyaku :agentes de antimuscarinico
ムチン性脱毛症 /MUCHINsei datsumoushou :mucinosa de alopecia
ムラサキウマゴヤシ /MURASAKIUMAGOYASHI :alfafa
ムンムンする夜 /MUNMUNsuru yoru :noite abafada
メーカーによると /MEHKAHniyoruto :de acordo com o fabricante
メイン料理の付け合わせ /MEIN ryourino tsukeawase :acompanhamento para um prato principal
メキシコのペソ /MEKISHIKOno PESO :dólar de adobe
メス /MESU :ás de pá
メタンの嫌気的酸化 /METANno iyaketeki sanka :oxidação anaeróbia de metano
メニューから選んだ /MENYUHkara e nda :um cardápio de la
メモリブロック /MEMORIBUROKKU :um bloco de memória
メラニン欠乏性黒色腫 /MERANIN ketsubousei kokushokushu :melanoma de amelanotico
メリットとデメリット /MERITTOto DEMERITTO :vantagens e desvantagens
メルセデスベンツに乗る /MERUSEDESUBENTUni noru :um ir no Mercedes
メルトン地 /MERUTON zi :pano de almirantado
モデルの適切さ /MODERUno tekisetsusa :suficiência de modelo
モノステアリン酸アルミニウム /MONOSUTEARIN san ARUMINIUMU :monostearate de alumínio
モリブデン酸アンモニウム /MORIBUDEN san ANMONIUMU :molybdate de amônio
ユーカリノキの一種 /YUHKARINOKIno itshu :caixa de maçã
ユーカリノキの一種 /YUHKARINOKIno itshu :goma de maçã
ユーザ追加ライセンシング /YUHZA tsuika RAISENSHINGU :licenciamento de usuário aditivo
ユーザ補助機能 /YUHZAH hojo kinou :característica de acessibilidade
ユートピアの結末 /YUHTOPIAno ketsumatsu :anti utópico
ユーモアの欠如 /YUHMOAno ketsujo :ausência de humor
ユーラシアに自生する植物 /YUHRASHIAni ziseisuru shokubutsu :um nativo de Eurásia
ユーラシアの自生植物 /YUHRASHIAno ziseishokubutsu :um nativo de Eurásia
ユーラシア原産の植物 /YUHRASHIA gensanno shokubutsu :um nativo de Eurásia
ユーロ単一通貨導入の反対派 /YUHRO tanitsu tsuuka dounyuuno hantaiha :protester de antieuro
ユダヤ人差別 /YUDAYA zin sabetsu hito sabetsu :anti o Semitismo
ユニセックスの信者 /YUNISEKKUSUno shinja :seguidor hermafrodito
ユニセックスの信奉者 /YUNISEKKUSUno shinpousha :seguidor hermafrodito
ヨウ化アセチル /YOU化 ASECHIRU :iodide de acetilo
ヨウ化アリル /YOU化 ARIRU :iodide de allyl
ヨウ化アルミニウム /YOU化 ARUMINIUMU :iodide de alumínio
ヨウ化アンモニウム /YOU化 ANMONIUMU :iodide de amônio
ライフル銃で武装して /RAIFURU juude busoushite :armado com um rifle
ライフル銃を持って /RAIFURU juuwo motte :armado com um rifle
ラジオやテレビによる放送 /RAZIOya TEREBIni yoru housou :ar
ラジオ放送 /RAZIO housou :jogo de ar
ラッカセイ油 /RAKKASEI abura :arachis lubrificam
ラッピングバス /RAPPINGUBASU :anúncio embrulhou ônibus
ラブレター /RABURETAH :carta amorosa
ラベル付きリンク /RABERUtsuki RINKU :conexões anotadas
ランダムサンプリングの /RANDAMUSANPURINGUno :anedótico
ランド幅 /RANDO haba :largura anular
ランビキ /RANBIKI :alambique
リーチャー /RIHCHAH :ajudas para alcance estendido
リードして /RIHDOshite :à frente
リコール隠しに対する行政罰 /RIKOHRU kaku shini taisuru gyouseizai :penalidade administrativa por não de informação revocações
リサイクル費用を新製品の価格に上乗せして前払いする方式 /RISAIKURUhiyouwo shin seihinno kakakuni uwanose seshite maebaraisuru houshiki :taxa de reciclagem de avanço ser acrescentado ao preço de eletrodomésticos novos
リストラ旋風が吹き荒れる中で /RISUTORA senpuuga fuki ara reru nakade :entre o vendaval incessante de reestruturação econômica
リムジンバス /RIMUZINBASU :limusine de aeroporto
リリーフエース /RIRIHFUEHSU :ás mais íntimo
リレーのアンカー /RIREHno ANKAH :ancore em um time de revezamento
リンゴ /RINGO :maçã
リンゴ・エッセンス /RINGO ESSENSU :essência de maçã
リンゴ・クロロティック・リーフ・スポット・ウイルス /RINGO KUROROTEIKKU RIHFU SUPOTTO UIRUSU :chlorotico de maçã folheiam vírus de mancha
リンゴ2個 /RINGO niko :um par de maçãs
リンゴが成熟する時節 /RINGOga seijukusuru zisetsu :tempo de maçã
リンゴに寄生する害虫 /RINGOni kiseisuru gaichuu :ferrugem de maçã
リンゴのように赤いほっぺ /RINGOno youni akai hoppe :maçã bochechas vermelhas
リンゴのコブラー /RINGOno KOBURAH :sapateiro de maçã
リンゴの花 /RINGOno hana :flor de maçã
リンゴの絞りかすの塊 /RINGOno shiborikasuno katamari :queijo de maçã
リンゴの種子 /RINGOno shuuzi :pip de maçã
リンゴの収穫 /RINGOno shuukaku :colheita de maçã
リンゴの芯 /RINGOno shin :caroço de maçã
リンゴの芯 /RINGOno shin :o caroço de centro de maçã
リンゴの芯抜き器 /RINGOno shin nukiki :corer de maçã
リンゴの生産地 /RINGOno seisanchi :maçã centro produtor
リンゴの生産地 /RINGOno seisanchi :maçã distrito produtor
リンゴの皮 /RINGOno kawa :casca de maçã
リンゴの皮 /RINGOno kawa :pele de maçã
リンゴの木 /RINGOno ki :macieira
リンゴを一押しで8等分に切るための道具 /RINGOwo hito oshide hachi toubunni kiru tameno dougu :divisor de maçã
リンゴを練り粉の衣に包んで焼いただんご /RINGOwo nerikono koromoni tsutsunde yai tadango :bolinho de massa de maçã
リンゴジャム /RINGOJAMU :manteiga de maçã
リンゴジュース /RINGOJUHSU :suco de maçã
リンゴゼリー小結節 /RINGOZERIH shoukessetsu :nódulos de geléia de maçã
リンゴタルト /RINGO TARUTO :torta de maçã
リンゴブランデー /RINGOBURANDEH :conhaque de maçã
リンゴワタムシ /RINGOWATAMUSHI :ferrugem de maçã
リンゴ園 /RINGOen :pomar de maçã
リンゴ薫製ベーコン /RINGO kunsei BEHKON :maçã fumou toucinho
リンゴ栽培者 /RINGO saibaisha :growers de maçã
リンゴ狩り /RINGOka ri :caça de maçã
リンゴ酒 /RINGO sake :vinho de maçã
リンゴ酒のビネガー /RINGO sakeno BINEGAH :vinagre de sidra
リンゴ酢 /RINGO saku :vinagre de sidra
リンゴ大の /RINGOdaino :maçã classificou segundo o tamanho
リンゴ梅毒 /RINGO baidoku :varíola de maçã
リンゴ箱 /RINGObako :bandeja de maçã
リンゴ皮むき器 /RINGO kawamukiki :descascador de maçã
リンパ管腫 /RINPA kanshu :linfoaticum de angioma
リン化アルミニウム /RIN化 ARUMINIUMU :phosphide de alumínio
リン灰石結石 /RIN kaiseki kesseki :cálculo de apatite
リン酸・水素マンガン /RIN san suiso MANGAN :fosfato de manganous ácido
リン酸・水素マンガン /RIN san suiso MANGAN :fosfato de manganês ácido
リン酸アルミニウム /RIN san ARUMINIUMU :fosfato de alumínio
リン酸アルミニウムゲル /RIN san ARUMINIUMUGERU :gel de fosfato de alumínio
リン酸アンフェタミン /RIN san ANFUETAMIN :fosfato de anfetamina
リン酸アンモニウム /RIN san ANMONIUMU :fosfato de amônio
リン酸アンモニウム・マグネシウム /RIN san ANMONIUMU MAGUNESHIUMU :fosfato de magnésio de amônio
ルール違反で /RUHRU ihande :contra a regra
レーダービームの反射板 /REHDAHBIHMUno hansha ban :espelho ágil
レーダー衝突予防装置 /REHDAH shoutotsu yobou souchi :sistema de radar anticolisão
レートの上昇 /REHTOnojoushou :avance em taxas
レーバー先天性黒内障 /REHBAH sentensei kokunaishou :congenita de amaurose de Leber
レイプ疑惑 /REIPU giwaku :estupro alegado
レイヨウ /REIYOU :antílope
レコード /REKOHDO :álbum
レスリングの対戦相手 /RESURINGUno taisen aite :antagonistas de lutação
レズビアンラブ /REZUBIANRABU :lesbicus de amor
レンガを積んだトラック /RENGAwo tsunda TORAKKU :uma carga de pedras
レンズ核わな /RENZU kaku wana :lenticularis de ansa
レンズ状高積雲 /RENZUjou kousekiun :lenticularis de alto-cúmulo
ローカル番組放送時間帯 /ROHKARU bangumi housouzikantai :acesse período
ロープウェイ /ROHPUUEI :bonde aéreo
ロープウェイ /ROHPUUEI :cablepista aéreo
ロープウエー /ROHPUUEH :estrada de ferro aérea
ローマ字 /ROHMA zi :caráter alfabético
ローマ字形のパスタを入れたスープ /ROHMA zigatano PASUTAwo ireta SUHPU :sopa de alfabeto
ローラー塗り /ROHRAH nuri :aplicação através de rolo
ロール /ROHRU :rolo abrasivo
ローンの割賦償還 /ROHNno kappu shoukan :amortização de empréstimo
ロシア風の /ROSHIA kazeno :um russe de la
ロスアンゼルス・オリンピック'84 /ROSUANZERUSU ORINPIKKU hachijuuyon :16 dias de Glória
ロスタイム /ROSUTAIMU :tempo somado
ロック・ミルク /ROKKU MIRUKU :mineral de agárico
ロックガーデン /ROKKUGAHDEN :jardim alpino
ロットの合否 /ROTTOno gouhi :aceitabilidade de muito
ロット判定基準 /ROTTO hantei kijun :critérios de aceitabilidade
ロデオ愛好家 /RODEO aikouka :determinado cavaleiro de rodeio de fim de semana
ロビー /ROBIH :antecâmara
ロ腔洗浄器 /RO kuusenjouki :ajudas para cuidado oral
ワールドカップ日本・韓国 /WAHRUDOKAPPU nippon kankoku :2002 Copa do mundo de FIFA Korea/Japan
ワイン1杯 /WAIN ippai :uma medida de vinho
ワインを寝かす /WAINwo ne kasu :vinho de idade
ワクチンソフト /WAKUCHINSOFUTO :software antivírus
ワクワクして /WAKUWAKUshite :impaciente
ワシの /WASHIno :aquilino
ワシのくちばしのように曲がった /WASHIno kuchibashino youni magatta :aquilino
ワシのように鋭い横顔 /WASHIno youni surudoi yokogao :perfil aquilino
ワシントン駐米大使 /WASHINTON chuubei taishi :embaixador para Washington
ワシ鼻 /WASHI hana :nariz aquilino
ワニ /WANI :jacaré
ワニガメ /WANIGAME :jacaré que morde tartaruga
ワニガメ /WANIGAME :snapper de jacaré
ワニ革 /WANI kaku :pele de jacaré
ワニ革の靴 /WANI kakuno kutsu :sapatos de jacaré
ワニ革ブーツ /WANI kaku BUHTU :botas de jacaré
ワニ口クリップ /WANI kuchi KURIPPU :clipe de jacaré
ワニ口レンチ /WANI kuchi RENCHI :torcedura de jacaré
ワニ口鉗子 /WANI guchikanshi :jacaré fechou tarugo de anel
ワニ皮 /WANI kawa :jacaré
ワニ皮のハンドバッグ /WANI kawano HANDOBAGGU :bolsa de jacaré
ワニ皮のハンドバッグ /WANI kawano HANDOBAGGU :jacaré bolsa de couro
Α /Α :alfa
α /ARUFUA :alfa
α iron α鉄 /ARUFUA iron ARUFUA tetsu :ferro alfa
α アルファ /ARUFUA ARUFUA :alfa
α セルロース /ARUFUA SERUROHSU :celulose alfa
α メチルノルアドレナリン /ARUFUA MECHIRUNORUADORENARIN :noradrenaline de metil alfa
α-リノレン酸 /ARUFUA H RINORENsan :ácido de linoleico alfa
α1 アンチトリプシン /ichi ARUFUA ANCHITORIPUSHIN :antitrypsin de alpha1
α1 アンチトリプシン欠乏症 /ichi ARUFUA ANCHITORIPUSHIN ketsuboushou :deficiência de antitrypsin de alpha1
αらせん /ARUFUA rasen :hélice alfa
αアドレナリン作用性受容体 /ARUFUA ADORENARIN sayousei juyoutai :receptor de adrenergico alfa
αアドレナリン遮断剤 /ARUFUA ADORENARIN shadanzai :blocker de adrenergico alfa
αアドレナリン遮断薬 /ARUFUA ADORENARIN shadanyaku :blocker de adrenergico alfa
αアマニチン /ARUFUA AMANICHIN :amanitin alfa
αアミラーゼ /ARUFUA AMIRAHZE :amylase alfa
αアミラーゼ製剤 /ARUFUA AMIRAHZE seizai :preparação de amylase alfa
αアルコール症 /ARUFUA ARUKOHRUshou :alcoolismo alfa
αインターフェロン /ARUFUA INTAHFUERON :interferon alfa
αウイルス /ARUFUA UIRUSU :vírus alfa
αエラー /ARUFUA ERAH :erro alfa
αエンドルフィン /ARUFUA ENDORUFUIN :endorfina alfa
αオイカイン /ARUFUA OIKAIN :eucaine alfa
αオレフィン /ARUFUA OREFUIN :olefin alfa
αオレフィンスルホン酸塩 /ARUFUA OREFUINSURUHON sanen :sulfonate de olefin alfa
αカロチン /ARUFUA KAROCHIN :caroteno alfa
αキー /ARUFUA KIH :chave alfa
αキモトリプシン緑内障 /ARUFUA KIMOTORIPUSHIN ryokunaishou :chimotrypsin alfa induziram glaucoma
αグロブリン /ARUFUA GUROBURIN :globulina alfa
αセルロース /ARUFUA SERUROHSU :celulose alfa
αチャネル /ARUFUA CHANERU :canal alfa
αテスト /ARUFUA TESUTO :teste alfa
αデータ /ARUFUA DEHTA :dados alfa
αナフチルチオ尿素 /ARUFUA NAFUCHIRUCHIO nhouso :naphthilthiourea alfa
αハイドロキシ酸 /ARUFUA HAIDOROKISHIsan :ácido de hidroxi alfa
αパルプ /ARUFUA PARUPU :polpa alfa
αヒポファミン /ARUFUA HIPOFUAMIN :hipophamine alfa
αフェトプロテイン /ARUFUA FUETOPUROTEIN :fetoproteina alfa
αフォーマット /ARUFUA FUOHMATTO :formato alfa
αブレンディング /ARUFUA BURENDEINGU :mistura alfa
αブロッキング /ARUFUA BUROKKINGU :bloqueio alfa
αプロジン /ARUFUA PUROZIN :prodine alfa
αヘリックス /ARUFUA HERIKKUSU :hélice alfa
αメチルドーパ /ARUFUA MECHIRUDOHPA :methildopa alfa
αメチルノルアドレナリン /ARUFUA MECHIRUNORUADORENARIN :noradrenaline de metil alfa
αメラニン細胞刺激ホルモン /ARUFUA MERANIN saibou shigeki HORUMON :melanocite alfa hormônio estimulante
αモデル /ARUFUA MODERU :modelo alfa
αリズム /ARUFUA RIZUMU :ritmo alfa
αリセプター /ARUFUA RISEPUTAH :receptor alfa
αリノレン酸 /ARUFUA RINORENsan :ácido de linoleico alfa
αリノレン酸 /ARUFUA RINORENsan :ácido de linolenico alfa
αγ連関 /ARUFUA GANMA renkan :acoplamento de gama alfa
α運動系 /ARUFUA undoukei :sistema de motor alfa
α黄銅 /ARUFUA oudou :bronze alfa
α株 /ARUFUA kabu :ação alfa
α係数 /ARUFUA keisuu :fator alfa
α型溶血レンサ球菌 /ARUFUA kata youketsu RENSA kyuukin :estreptococos alfa
α型溶血連鎖球菌 /ARUFUA kata youketsu youketsusei rensakyuukin :estreptococos alfa
α検査 /ARUFUA kensa :teste alfa
α固縮 /ARUFUA koshuku :rigidez alfa
α固溶体 /ARUFUA koyoutai :solução sólida alfa
α抗原 /ARUFUA kougen :antígeno alfa
α構造 /ARUFUA kouzou :estrutura alfa
α鎖 /ARUFUA kusari :cadeia alfa
α鎖病 /ARUFUA kusaribyou :doença de cadeia alfa
α鎖病 /ARUFUA kusaribyou :doença de cadeia pesada alfa
α細胞 /ARUFUA saibou :cela alfa
α細胞腺腫 /ARUFUA saibou senshu :adenoma de cela alfa
α作用薬 /ARUFUA sayouyaku :estimulante alfa
α作用薬 /ARUFUA sayouyaku :stimulator alfa
α酸化 /ARUFUA sanka :oxidação alfa
α指数 /ARUFUA atatakasano shisuu :índice alfa
α遮断剤 /ARUFUA shadanzai :blocker alfa
α遮断周波数 /ARUFUA shadan shuuhasuu :corte alfa fora freqüência
α遮断薬 /ARUFUA shadanyaku :antagonista de adrenergico alfa
α遮断薬 /ARUFUA shadanyaku :droga de bloqueio alfa
α受容体 /ARUFUA juyoutai :receptor alfa
α受容体の /ARUFUA juyou taino :adrenergico alfa
α受容体遮断薬 /ARUFUA juyoutai shadanyaku :receptor alfa que bloqueia droga
α照射 /ARUFUA shousha :irradiação alfa
α真鍮 /ARUFUA shinchuu :bronze alfa
α石膏 /ARUFUA sekkou :gesso alfa
α線 /arufuasen :radiação alfa
α線 /arufuasen :raio alfa
α線スペクトル /arufuasen SUPEKUTORU :espectro alfa
α線維 /arufuaseni :fibra alfa
α線源 /arufuasengen :fonte de raio alfa
α線飛跡 /arufuasen hiseki :rasto alfa
α損失ピーク /ARUFUA sonshitsu PIHKU :cume de perda alfa
α単位 /ARUFUA tani :unidade alfa
α断面積 /ARUFUA danmenseki :seção atravessada alfa
α値 /ARUFUA atai :valor alfa
α地中海貧血 /ARUFUA chichuukaihinketsu :thalassemia alfa
α鉄 /ARUFUA tetsu :ferro alfa
α波 /ARUFUA nami :onda alfa
α波 /ARUFUA nami :ritmo alfa
α波遮断の /ARUFUA nami shadanno :bloqueio alfa
α波抑制 /ARUFUA nami yokusei :supressão alfa
α波抑制の /ARUFUA nami yokuseino :bloqueio alfa
α廃棄物 /ARUFUA haikibutsu :desperdício alfa
α廃棄物 /ARUFUA haikibutsu :desperdício de porte alfa
α白リン /ARUFUA shira RIN :fósforo branco alfa
α半水石膏 /ARUFUA hansui sekkou :gesso alfa
α半水石膏 /ARUFUA hansui sekkou :gesso de hemihidrate alfa
α比 /ARUFUAhi :relação alfa
α表記 /ARUFUA hyouki :anotação alfa
α物質 /ARUFUA busshitsu :estimulante alfa
α分画 /ARUFUA bunkaku :fração alfa
α分散 /ARUFUA bunsan :dispersão alfa
α崩壊 /arufuahoukai :decadência alfa
α崩壊 /arufuahoukai :desintegração alfa
α放射 /ARUFUA housha :emissão alfa
α放射能 /ARUFUA houshanou :radioatividade alfa
α放出体 /ARUFUA houshutsutai :emissor alfa
α溶血 /ARUFUA youketsu :hemólise alfa
α溶血性レンサ球菌 /ARUFUA youketsusei RENSA kyuukin :estreptococo de hemolítico alfa
α溶血性連鎖球菌 /ARUFUA youketsusei rensakyuukin :estreptococo de hemolítico alfa
α溶血素 /ARUFUA youketsuso :hemolisina alfa
α溶血毒 /ARUFUA youketsu doku :toxina alfa
α律動 /ARUFUA ritsudou :ritmo alfa
α粒子 /ARUFUA ryuushi :partícula alfa
α粒子加熱 /ARUFUA ryuushi kanetsu :aquecimento de partícula alfa
α粒子検出器 /ARUFUA ryuushi kenshutsuki :detector de partícula alfa
α粒子散乱 /ARUFUA ryuushi sanran :partícula espalhar se alfa
α粒子模型 /ARUFUA ryuushi mokei :modelo de partícula alfa
α顆粒 /ARUFUA karyuu :grânulo alfa
β ヒドロキシ酪酸検査法 /BEHTA HIDOROKISHI rakusan kensahou :análise de. ácido de hidroxibutyrico em urina
ω /OHMU :freqüência angular
亜鉛の合金 /aenno goukin :liga de zinco
亜科 /aka :- inae
亜喬木 /akyougi :arborescência
亜硝酸アミル /ashousan AMIRU :nitrite de amyl
亜硝酸アンモニウム /ashousan ANMONIUMU :nitrite de amônio
亜硫酸アンモニウム /aryuusan ANMONIUMU :sulfite de amônio
哀訴 /aiso :atração
愛きょうのある失敗 /aikyouno aru shippai :asneira divertida
愛する /aisuru :- fil
愛する /aisuru :- filo
愛する人 /aisuru hito :- fil
愛する人 /aisuru hito :- filo
愛の儀式 /aino ~gishiki :ritos amorosos
愛の戯れ /aino tawamu re :ato de esporte
愛の苦しみ /aino kurushimi :agonias de amor
愛の交わり /aino mazi wari :congresso amoroso
愛の行為 /aino koui :ato de amor
愛の祭壇 /aino saidan :altar de amor
愛らしい子犬 /airashii koinu :filhote de cachorro adorável
愛らしい子犬 /airashii koinu :filhote de cachorro afetuoso
愛好家 /aikouka :amador
愛国心 /aikokushin :patriae de amor
愛国心に鼓舞されて /aikokushinni kobu sarete :animado por um espírito patriótico
愛情 /aijou :afeto
愛情のこもった /aijouno komotta :afetuoso
愛情のこもったキス /aijouno komotta KISU :beijo afetuoso
愛情のこもった含み笑い /aijouno komotta fukumi warai :afetuoso ria
愛情のこもった言葉 /aijouno komotta kotoba :palavras afetuosas
愛情を込めた /aijouwo kometa :afetuoso
愛情を込めた愛撫 /aijouwo kometa aibu :carícia afetuosa
愛情を込めた呼び名 /aijouwo kometa yobina :título afetuoso
愛情を込めて /aijouwo komete :afetuosamente
愛情移転 /aijou iten :alienação de afeto
愛情溢れる手紙 /aijou afureru tegami :carta afetuosa
愛情深い /aijou fukai :afetuoso
愛情喪失性格 /aijou soushitsu seikaku :caráter de affectionless
愛情豊かな /aijou yutakana :afetuoso
愛情豊かな妻 /aijou yutakana tsuma :esposa afetuosa
愛想のいい顔 /aisono ii kao :semblante amável
愛想のいい子供 /aisono ii kodomo :criança amável
愛想のいい人 /aisono ii hito :acessível
愛想のいい店員 /aisono ii tenin :balconista amável
愛想のいい表情 /aisono ii hyoujou :olhar afável
愛想の良い /aisono yoi :afável
愛想の良い /aisono yoi :amável
愛想の良い生彩のなさ /aisono yoi seisaino nasa :insipidez amável
愛想の良い態度 /aisono yoi taido :maneira amável
愛想の良い平凡さ /aisono yoi heibonsa :insipidez amável
愛想の良さ /aisono yosa :amabilidade
愛憎併存 /aizou heison :ambivalência
愛着 /aijaku :afeto
愛慕者 /aibosha :admirador
挨拶 /aisatsu :endereço
挨拶を交わした後で /aisatsuwo mazi washita atode :depois do pleasantries habitual
挨拶を交わしてから /aisatsuwo mazi washitekara :depois de uma troca de saudações
悪い /warui :abusivo
悪い評判 /warui hyouban :publicidade adversa
悪に向かう傾向 /akuni mukau keikou :aptidão para vício
悪びれた様子もない /warubireta yousumo nai :aparentemente não sinta qualquer picada de consciência
悪意 /akui :animosidade
悪意に満ちた野蛮な行為 /akuini michita yabanna koui :ato apavorante, mau de selvageria
悪影響 /aku eikyou :adverso afete
悪影響 /aku eikyou :efeito adverso
悪影響 /aku eikyou :impacto adverso
悪液質性座瘡 /akuekishitsusei zasou :cachecticorum de acne
悪化 /akka :agravação
悪化させるもの /akka saserumono :agravação
悪化させる要因 /akka saseru youin :fator agravante
悪化した /akkashita :agravado
悪化試験 /akka shiken :prova agravada
悪感の /okanno :frio
悪環境 /waru kankyou :ambiente adverso
悪逆無道な行い /akugyaku mudouna okonai :atos de atrocidade apavorante
悪材料 /akuzairyou :fator adverso
悪質な /akushitsuna :agravado
悪質ないたずら /akushitsuna itazura :uma brincadeira sórdida
悪質な嫌がらせ /akushitsuna iyagarase :molestamento agravado
悪習 /akushuu :abuso
悪臭 /akushuu :cheiro confuso
悪条件 /akujouken :condição adversa
悪性の /akuseino :agressivo
悪性遺伝子の働きを止めようとする実験医学 /akusei idenshino hatarakiwo to me youtosuru zikken igaku :medicina de antisense
悪性発作 /akusei hossa :pernicieux de aces
悪性貧血 /akusei hinketsu :anemia pernicioso
悪態 /akutai :idioma abusivo
悪天候 /akutenkou :condições de tempo adversas
悪天候 /akutenkou :tempo abismal
悪用 /akuyou :abuso
悪用された /akuyousareta :abusivo
悪用者 /akuyousha :abusador
圧気動扇風機 /atsukidou senpuuki :areje o fã de turbina
圧搾空気式スターター /assaku kuukishiki SUTAHTAH :areje o autor de intrusão
圧搾空気充填所 /assaku kuuki juuten tokoro :estação de ar
圧縮記帳 /atshuku kichou :depreciação avançada
圧縮空気で作動する装置 /atshuku kuukide sadousuru souchi :sistema de ar
圧縮空気を原動力とする /atshuku kuukiwo gendouryokutosuru :ar dirigido
圧縮空気タンク /atshuku kuuki TANKU :acumulador
圧縮空気噴霧器 /atshuku kuuki funmuki :pulverizador de ar
圧縮空気噴霧器で吹き付けた /atshuku kuuki funmukide fuki tsuketa :ar pulverizada
圧縮損 /atshuku son :dedução de depreciação avançada
圧制の /asseino :absoluto
圧着装置 /atchaku souchi :dispositivo de aplicação
圧平眼圧計 /appei ganatsukei :tonometer de applanation
扱い方 /atsukaikata :aproximação
宛先荷印 /atesaki nizirushi :marca de endereço
宛名 /atena :endereço
宛名を書く係 /atenawo kaku kakari :endereçador
宛名ラベル /atena RABERU :rótulos de endereço
宛名印刷機 /atena insatsuki :adereçógrafo
宛名印刷機 /atena insatsuki :endereçador
宛名書きソフト /atena kaki SOFUTO :endereçador
飴と鞭のアプローチ /ameto muchino APUROHCHI :aproximação que combina a vara e cenoura
安い /yasui :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
安っぽい /yasuppoi :uma moeda de dez centavos uma dúzia de
安価 /anka :preço disponível
安価で /ankade :um marche de bon
安楽椅子の社会主義 /anraku isuno shakai shugi :socialismo de poltrona
安楽死させられた動物 /anrakushi saserareta doubutsu :animal é derrubado, um
安静狭心症 /ansei kyoushinshou :decúbitos de pectoris de angina
安静時狭心症 /anseizi kyoushinshou :angina em repouso
安全 /anzen :cabo de âncora
安全や平和の兆候は全くない /anzenya heiwano choukouha mattakunai :absolutamente nenhum sinal de segurança e paz
安息角 /ansokukaku :ângulo de repouso
安息香酸アンモニウム /ansokukousan ANMONIUMU :benzoate de amônio
安息日厳守反対の /ansokubi genshu hantaino :sabbatarian de anti
安定板取付角 /anteiban toritsuke kaku :ângulo de colocação de estabilizador
安堵の雰囲気 /andono funiki :ar de alívio
暗い赤味 /kurai akami :antigo vermelho
暗がりの行為 /kuragarino koui :ato de escuridão
暗域 /aniki :opaca de área
暗号で表した数字 /angoude arawashita suuzi :quantias em cifras
暗号による数字 /angouni yoru suuzi :quantias em cifras
暗号技術の悪用 /angou gijutsuno akuyou :abuse de tecnologia criptográfica
暗号技術の不正利用 /angou gijutsuno fusei riyou :abuse de tecnologia criptográfica
暗黒郷 /ankoku sato :utopia de anti
暗黒星雲 /ankoku seiun :nebulosa de absorção
暗示的な /anzitekina :alusivo
暗室灯 /anshitsu aka :luz ambarina
暗順応 /an junnou :adaptação para escuridão
案じて /an zite :ansioso
案に相違して /anni souishite :contra todas as expectativas
案内羽根 /annai bane :giro de ar
案内状 /annaijou :aviso
杏仁 /annin :núcleo de abricó
杏仁水 /kyouninsui :água de núcleo de abricó
杏仁霜 /annin shimo :pó de amêndoa
杏仁豆腐 /kyounin doufu :geléia de amêndoa
杏仁油 /kyouninyu :óleo de núcleo de abricó
以下 /ika :e debaixo de
以下のやり方で /ikano yarikatade :ao longo das linhas seguintes
以下の手順に従って /ikano tejunni shitagatte :de acordo com o procedimento seguinte
以下同様 /ika douyou :e assim por diante
以下同様 /ika douyou :e assim sucessivamente
以上 /ijou :e acima
以上 /ijou :e para cima
以上 /ijou :e sobre
以上の /ijouno :supracitado
以上の事項 /ijouno zikou :supracitados artigos
以前からずっと /izen karazutto :sempre
以前の仲間 /izenno nakama :aluna
以前の仲間 /izenno nakama :bacharel
以前はパッケージ内に含まれていた付属品 /izenha PAKKEHZI uchini fuku mareteita fuzokuhin :acessórios previamente incluíram no pacote
位相数学 /isou suugaku :situs de análise
位相定数 /isou teisuu :coeficiente de fase acústico
位置異常 /ichi ijou :posição anômala
位置決め精度 /ichigi me kurikaeshi seido :precisão de alinhamento
位置合わせ /ichi awase :alinhamento
位置合わせした /ichi awaseshita :alinhado
位置精度 /ichi seido :precisão de posição
位牌 /ihai :tablete ancestral
依存症 /izonshou :viciado
依存性対象選択 /izonsei taishou sentaku :anaclitico contestam escolha
依存性抑鬱 /isonsei yokuutsu :depressão de anaclitico
依存的精神療法 /izonteki seishin ryouhou :psicoterapia de anaclitico
依怙贔屓 /eko hiiki :aceitação de pessoas
偉そうな態度 /erasouna taido :ar de importância
偉ぶった言い回し /era butta iimawashi :arqueie volta de frase
偉ぶらない /era buranai :acessível
偉業 /igyou :realização
委員団の勧告 /iindanno kankoku :conselho do painel
委託取引 /itaku torihiki :transection de agência
委託商品勘定 /itaku shouhin kanjou :conta de aventura
委託売買 /itaku baibai :transação de agência
委託販売未収入金 /itaku hanbai mishuu nyuukin :contas devido em consignação fora
委託販売立替金 /itaku hanbai tatekaekin :consignação de antemão fora
委託品記入簿 /itakuhin kinyuubo :livro de aventura
委任事項 /inin zikou :afazeres confiou
委付 /ifu :abandono
威嚇のしぐさ /ikakuno shigusa :arqueie no gato está de volta
威張った /ichoutta :arrogante
威張って /ichoutte :por toda parte a si mesmo
意に沿わない /Ini so wanai :adverso
意に添わない /Ini so wanai :adverso
意に反して /Ini hanshite :contra o grão
意外なヒット /igaina HITTO :uma surpresa bateu
意外に /igaini :contra todas as expectativas
意外に早く /igaini hayaku :de antemão
意気消沈 /iki shouchin :alarme e despondenci
意義 /igi :aceitação
意見 /iken :argumento
意見 /iken :conselho
意見に固執すること /ikenni koshitsusurukoto :aderência para uma opinião
意見の一致 /ikenno icchi :acordo
意見の調停 /ikenno choutei :acomodação de opiniões
意見広告 /iken koukoku :anúncio de advocacia
意見広告 /iken koukoku :propaganda de advocacia
意向 /ikou :animosidade
意向に反して /ikouni hanshite :contra o cabelo
意向協定 /ikou kyoutei :acordo de intenção
意志 /ishi :- bulia
意志欠乏 /ishi ketsubou :abulia
意思 /ishi :quo de animosidade
意思と行為 /ishito koui :factum de et de animosidade
意思の一致 /ishino icchi :mentium de aggregatio
意識の覚醒度 /ishikino kakuseido :estimulação de consciência
意識の範囲 /ishikino hani :área de consciência
意識変容 /ishiki henyou :alteração de consciência
意識変容状態 /ishiki henyoujoutai :estado alterado de consciência
意匠図 /ishouzu :desenhos arquitetônicos
意地の悪い /izino warui :ácido
意地悪い話しぶり /iziwaru i hanashiburi :língua ácida
意表をついた /ihyouwo tsuita :acidental
意表をついた変化 /ihyouwo tsuita henka :alteração acidental
意表を突かれて /ihyouwo tsu karete :um l'improviste
意味 /imi :aceitação
意味のとりにくい一節 /imino torinikui issetsu :passagem ambígua
意味不明瞭 /imi fumeiryou :ambigüidade
意欲 /iyoku :- bulia
意欲の程を示す1つの指標 /iyokuno hodowo shimesu hitotsuno shihyou :uma medida da vontade
意欲的な /iyokutekina :ambicioso
意欲的な企て /iyokutekina kuwadate :plano ambicioso
意欲的な男 /iyokutekina otoko :homem ambicioso
意欲的な目標 /iyokutekina mokuhyou :meta ambiciosa
意欲的に活躍して /iyokutekini katsuyakushite :ativo
慰み /nagusa mi :diversão
慰労会 /iroukai :depois de festa de prom
椅子とテーブルが置かれた小部屋 /isuto TEHBURUga o kareta kobeya :nicho com cadeiras e uma mesa
椅子のひじかけ /isuno hizikake :braços de uma cadeira
椅子の腕 /isuno ude :braço de uma cadeira
為替の裁定 /kawaseno saitei :arbitragem de troca
為替の変動相場制廃止 /kawaseno hendou soubasei haishi :abolição do sistema de câmbio exterior flutuante
為替レートの調整 /kawashi REHTOno chousei :ajuste de taxas monetárias
為替引受銀行 /kawase hikiuke ginkou :banco de aceitação
為替引受相場 /kawase hikiuke souba :taxa de aceitação de troca
為替裁定 /kawase saitei :arbitragem de troca
為替裁定業 /kawase saiteigyou :negócio de arbitragem
為替裁定取引 /kawase saitei torihiki :negócio de arbitragem
為替裁定取引 /kawase saitei torihiki :operação de arbitragem
為替裁定取引 /kawase saitei torihiki :procedimentos de arbitragem
為替取組案内書 /kawase torikumi annaisho :folha de conselho
為替手形の引き受け /kawase tegatano hikiuke :aceitação de conta de troca
為替手形の引き受け /kawase tegatano hikiuke :aceitação de uma conta de troca
為替相場の高騰 /kawase soubano koutou :avaliação de taxa de câmbio
為替相場の上下の /kawase soubano jougeno :sobre e debaixo da taxa de câmbio
為替相場の騰落 /kawase soubano touraku :avaliação ou depreciação de taxa de câmbio exterior
為替相場表 /kawase soubahyou :concordado taxa mercantil
為替平価の調整 /kawase doukano chousei :ajuste de paridades de troca
異なる意見はたくさんあるが /kotonaru ikenha takusan aruga :embora há várias visões discrepantes
異音 /ion :alofone
異音 /ion :barulho anormal
異音表記 /ion hyouki :transcrição alofônica
異化効果 /ika kouka :alienação
異化効果 /ika kouka :efeito de alienação
異界 /ikai :mundo estrangeiro
異議申し立て /igi moushitate :reivindicação adversa
異教の習慣 /ikyouno shuukan :costume religioso estrangeiro
異型 /ikei :perfil anormal
異型 /ikei :tipo aberrante
異型性グリオーマ /ikeisei GURIOHMA :glioma de anaplastico
異型接合 /ikei setsugou :conjugação de anisogamous
異型配偶 /ikei haiguu :conjugação de anisogamous
異形 /igyou :anomalia
異形の繁殖 /ikeino hanshoku :propagação anômala
異国の宗教 /ikokuno shuukyou :religião estrangeira
異質 /ishitsu :acidental
異質な /ishitsuna :estrangeiro
異質な道徳 /ishitsuna doutoku :moralidade estrangeira
異種移植に伴う抗体産生 /ishu ishokuni tomonau koutaisansei :geração de anticorpo contra o xenograft
異臭 /ishuu :odor anormal
異所 /kotodokoro :aberrante
異所性甲状腺腫 /ishosei koujousenshu :papo aberrante
異所性再生 /ishosei saisei :regeneração aberrante
異所的種形成 /ishiteki shu keisei :especiação de allopatrico
異症療法 /koto shou ryouhou :alopatia
異常 /ijou :EKG anormal
異常 /ijou :aberração
異常 /ijou :anomalia
異常 /ijou :anormalidade
異常 /ijou :deformidade
異常T細胞 /ijou T saibou :celas de T anormais
異常がある /ijouga aru :anormal
異常な /ijouna :aberrante
異常な /ijouna :anormal
異常なく /ijou naku :certo
異常なし /ijouna shi :tudo em
異常なほどに /ijouna hodoni :e um meio
異常なほどの嫌悪感 /ijouna hodono kenokan :aversão anormal
異常な悪化 /ijouna akka :deterioração anormal
異常な遺伝性の体質 /ijouna idenseino taishitsu :características genéticas anormais
異常な角度 /ijouna kakudo :tiro de ângulo
異常な活動 /ijouna katsudou :atividade anormal
異常な関係 /ijouna kankei :relação anormal
異常な形状 /ijouna keijou :configuração anormal
異常な行動 /ijouna koudou :comportamento aberrante
異常な事態 /ijouna zitai :estado anormal de negócios
異常な出来事 /ijouna dekigoto :incidente anormal
異常な状況 /ijounajoukyou :condição anormal
異常な状況 /ijounajoukyou :situação anormal
異常な状態 /ijounajoutai :condição anormal
異常な心臓の鼓動 /ijouna shinzouno kodou :batida do coração anormal
異常な心拍動 /ijouna shinhakudou :pulsação cardíaca anormal
異常な心理 /ijouna shinri :mentalidade anormal
異常な振る舞い /ijouna furumai :comportamento anormal
異常な親密関係 /ijouna shinmitsu kankei :anormalmente gravatas íntimas
異常な性格 /ijouna seikaku :caráter anormal
異常な性的嗜好 /ijouna seiteki shikou :proclividades sexuais anormais
異常な精神状態 /ijouna seishinjoutai :estado alterado de consciência
異常な増殖 /ijouna zoushoku :crescimento anormal
異常な大きさ /ijouna ookisa :tamanho anormal
異常な大儲け /ijouna oomouke :lucros anormais
異常な低金利 /ijouna kinri :anormalmente baixas taxas de juros
異常な低血中濃度 /ijouna teiketchuu noudo :anormalmente baixos níveis de sangue
異常な低血糖値 /ijouna tei kettouchi :anormalmente baixos níveis de açúcar de sangue
異常な特性 /ijouna tokusei :propriedades anômalas
異常な敏感さ /ijouna binkansa :sensibilidade anormal
異常な夢 /ijouna yume :sonhos anormais
異常な欲望 /ijouna yokubou :desejo anormal
異常に /ijouni :anormalmente
異常に灰色がかった色 /ijouni haiiro gakatta :cor cinzenta anormal
異常に乾燥した /ijouni kansoushita :árido
異常に寒い /ijouni samui :anormalmente frio
異常に曲がった脊椎 /ijouni magatta sekitsui :espinha anormalmente curvada
異常に高い /ijouni takai :anormalmente alto
異常に大きい /ijouni ookii :anormalmente grande
異常に大きな筋線維 /ijouni ookina kinseni :fibras de músculo anormalmente grandes
異常に大きな筋腺維 /ijouni ookina kinseni :fibras de músculo anormalmente grandes
異常に弛緩した状態 /ijouni shikan shitajoutai :estado anormalmente relaxado
異常オルガズム /ijou ORUGAZUMU :orgasmo anormal
異常グロー放電 /ijou GUROH houden :descarga de brilho anormal
異常ゼーマン効果 /ijou ZEHMAN kouka :efeito de Zeeman anômalo
異常バイオリズム /ijou BAIORIZUMU :biorritmo anormal
異常フィブリノゲン /ijou FUIBURINOGEN :fibrinogen anormal
異常プリオン /ijou PURION :prion anormal
異常ヘモグロビン /ijou HEMOGUROBIN :hemoglobina anormal
異常圧 /ijouatsu :pressão anormal
異常暗色 /ijou anshoku :cor escura anormal
異常遺伝子 /ijou idenshi :gene anormal
異常液体 /ijou ekitai :líquido anormal
異常温度 /ijou ondo :temperatura anormal
異常下降 /ijou kakou :queda anormal
異常拡散 /ijou kakusan :difusão anômala
異常角 /ijou kaku :ângulo de anomalia
異常乾燥注意報 /ijou kansou chuuihou :advertência de aridez anormal
異常感覚 /ijou kankaku :sensação anormal
異常眼球運動 /ijou gankyuu undou :movimentos de olho anormais
異常気温 /ijou kion :temperatura anormal
異常気象 /ijou kishou :condições de tempo anormais
異常気象 /ijou kishou :tempo anormal
異常気象現象 /ijou kishou genshou :fenômeno de tempo anormal
異常飢餓感 /ijou kiga kan :sensação anormal de fome
異常吸収 /ijou kyuushuu :absorção anômala
異常筋運動 /ijou kin undou :movimento de músculo anormal
異常空気流 /ijou kuukiryuu :corrente de ar anormal
異常型 /ijougata :forma aberrante
異常血圧 /ijou ketsuatsu :pressão sanguínea anormal
異常原価 /ijou genka :custo anormal
異常減損 /ijou genson :desperdício anormal
異常現象 /ijou genshou :fenômeno anormal
異常呼吸 /ijou kokyuu :respiração anormal
異常呼吸 /ijou kokyuu :ventilação anormal
異常呼吸音 /ijou kokyuuon :som de respiração anormal
異常抗体 /ijou koutai :anticorpo anormal
異常行動 /ijou koudou :comportamento anormal
異常降雨 /ijou kouu :chuva anômala
異常降水年 /ijou kousui nen :ano anormalmente molhado
異常降雪量 /ijou kousetsuryou :quantia anormal de neve
異常項目 /ijou koumoku :artigo anormal
異常細胞 /ijou saibou :cela anormal
異常細胞分裂 /ijou saibou bunretsu :divisão de cela anormal
異常刺激伝導 /ijou shigeki dendou :condução anômala
異常市況 /ijou shikyou :mercado anormal
異常事態 /ijou zitai :circunstâncias anormais
異常児 /ijouzi :criança anormal
異常児 /ijouzi :crianças anormais
異常収益 /ijou shuueki :ganho anormal
異常収益 /ijou shuueki :lucros anormais
異常終了 /ijou shuuryou :aborte
異常終了 /ijou shuuryou :fim anormal
異常終了 /ijou shuuryou :terminação anormal
異常出血 /ijou shukketsu :hemorragia anormal
異常出産 /ijou shussan :nascimento anormal
異常償却 /ijou shoukyaku :depreciação anormal
異常上昇 /ijoujoushou :elevação anormal
異常状態 /ijoujoutai :condição anormal
異常蒸気圧 /ijoujoukiatsu :pressão de vapor anormal
異常色 /ijou shoku :cor anormal
異常色覚 /ijou shikikaku :visão de cor anômala
異常色素 /ijou shikiso :pigmento anormal
異常心電図 /ijou shindenzu :padrão de electrocardiographico anormal
異常心拍数 /ijou shinpakusuu :taxa cardíaca anormal
異常心理 /ijou shinri :psicologia anormal
異常人格 /ijou zinkaku :personalidade anormal
異常水 /ijou mizu :água anômala
異常睡眠行動 /ijou suimin koudou :comportamento de sono anormal
異常性 /ijousei :anomalia
異常性プリオン蛋白質 /ijousei PURION tanpakushitsu :proteína de prion anormal
異常性愛状態 /ijou seiaijoutai :estado sexual anormal
異常性欲 /ijou seiyoku :sexualidade anormal
異常成長モデル /ijou seichou MODERU :modelo de crescimento anormal
異常整流作用 /ijou seiryuu sayou :retificação anômala
異常僧帽弁弧 /ijou souboubenko :arcada mitral anômala
異常損失 /ijou sonshitsu :perda anormal
異常体重減少 /ijou taijuu genshou :perda anormal de peso
異常対応 /ijou taiou :correspondência anômala
異常大量斃死 /ijou tairyou heishi :mortalidade de massa anormal
異常脱落 /ijou datsuraku :descarga anormal
異常値 /ijouchi :valor anormal
異常腸音 /ijou chouon :sons de intestino anormais
異常抵抗 /ijou teikou :resistividade anômalo
異常伝搬 /ijou denpan :propagação anômala
異常内容物 /ijou naiyoubutsu :conteúdos anormais
異常尿 /ijou nhou :urina anormal
異常妊娠 /ijou ninshin :gravidez anormal
異常妊娠 /ijou ninshin :gravidez anômala
異常燃焼 /ijou nenshou :combustão anormal
異常粘性 /ijou nensei :viscosidade anômala
異常脳波 /ijou nouha :eletroencefalograma anormal
異常拍動 /ijou hakudou :ritmo cardíaco anormal
異常発声 /ijou hassei :fonação anormal
異常反応 /ijou hannou :reação anormal
異常反射 /ijou hansha :reflexo anormal
異常反射 /ijou hansha :reflexão anormal
異常表皮効果 /ijou hyouhi kouka :efeito de pele anômalo
異常不随意運動 /ijou fuzuii undou :movimentos involuntários anormais
異常腐食 /ijou fushoku :corrosão anormal
異常分散 /ijou bunsan :dispersão anormal
異常分散 /ijou bunsan :dispersão anômala
異常分散 /ijou bunsan :espalhar se anômalo
異常分散ガラス /ijou bunsan GARASU :copo de dispersão anômalo
異常分娩 /ijou bunben :anormal labute
異常分娩 /ijou bunben :trabalho anormal
異常便 /ijou bin :faeces anormal
異常便 /ijou bin :fezes anormais
異常歩行 /ijou hokou :andadura anormal
異常歩行 /ijou hokou :andar anormal
異常房室興奮 /ijou boushitsu koufun :excitação de atrioventricular anômala
異常膨張 /ijou bouchou :expansão anômala
異常勃起角度 /ijou bokki kakudo :ângulo anormal de ereção
異常免疫表現型 /ijou meneki hyougengata :imunofenotipo anormal
異常欲求 /ijou yotkyuu :apetência anormal
異常卵 /ijou tamago :ovo anormal
異常咬合 /ijou kougou :mordida anormal
異状なし /ijou nashi :todo sereno
異星人 /iseizin :estrangeiro
異蛋白血を伴う血管免疫芽球性リンパ節症 /koto tanpaku chiwo tomonau kekkan meneki gakyuusei RINPA setsushou :linfoadenopathi de angioimunoblastico com disproteinemia
異文化の受容 /ibunkano juyou :adoção de cultura estrangeira
異方系 /ihoukei :sistema de anisotropico
異方性エッチング /ihousei ECCHINGU :gravura de anisotropico
異方性液体 /ihousei ekitai :líquido de anisotropico
異方性脂質 /ihousei shishitsu :lipídio de anisotropico
異方性帯 /ihouseitai :anisotropico atam
異方性特質 /ihousei tokushitsu :características de anisotropico
異方性比 /ihousei hi :relação de anisotropia
異方性物質 /ihousei busshitsu :substância de anisotropico
異方性溶液 /ihousei youeki :líquido de anisotropico
異邦人 /ihouzin :estrangeiro
異本 /ihon :versão alternativa
異様な /iyouna :artimanha
異様な感覚 /iyouna kankaku :sensação anormal
異例 /irei :anomalia
異論のない事実 /ironno nai zizitsu :fato aceito
異論のない説明 /ironno nai setsumei :explicação aceita
移行型の適応 /ikougatano tekiou :acomodação de tipo de planação
移動 /idou :movimento ambulatório
移動・情報通信技術の発達 /idoujouhou tsuushin gijutsuno hattatsu :avance de móvel e tecnologia de comunicação
移動撮影 /idousatsuei :tiro de ação
移動式の /idoushikino :ambulatório
移動式監視システム /idoushiki kanshi SHISUTEMU :sistema de monitoração ambulatório
移動性 /idousei :ambulatório
移動性肺炎 /idousei haien :pneumonia ambulatória
移動性民族 /idousei minzoku :pessoas ambulatórias
移動体衛星通信用アンテナ /idoutai eisei tsuushinyou ANTENA :antena para comunicações de satélite móveis
移動中の牧畜の夜間囲い地 /idouchuuno bokuchikuno yakan kakoizi :paddock de acomodação
移動無線局 /idou musenkyoku :estação de rádio ambulante
移民受け入れセンター /imin ukeire SENTAH :centro de absorção
移民排斥 /imin haiseki :imigrante de anti
移民排斥の立場 /imin haisekino tachiba :posição de antiimmigration
移流 /iryuu :corrente de advection
移流と対流 /iryuuto tairyuu :advection e transmissão
移流拡散 /iryuu kakusan :difusão de advective
移流霧 /iryuugiri :advection enevoam
移流冷却 /iryuu reikyaku :advection de esfriação
維持管理費 /izi kanrihi :administrativo e despesa de manutenção
緯度引数 /ido hikisuu :argumento de latitude
胃の塩酸分泌細胞 /Ino ensan bunpi saibou :ácido que segrega celas de estômago
胃液欠如症 /ieki ketsujoshou :gastrica de achilia
胃液分泌欠乏 /ieki bunpi ketsubou :gastrica de achilia
胃角括約筋 /ikaku katsuyakukin :esfíncter angular
胃酸過多 /isan kata :acidez
胃酸過多 /isan kata :indigestão ácida
胃酸過多の /isan katano :ácido
胃酸分泌細胞 /isan bunpi saibou :cela ácida
胃酸分泌腺 /isan bunpitsusen :glândula ácida
胃十二指腸血管異形成 /i juunishichou kekkan ikeisei :angiodisplasia de estômago e duodeno
胃小窩 /i shouka :alvéolos
胃腺欠損症 /isen kessonshou :ventriculi de anadenia
胃前壁 /i zenheki :parede anterior de estômago
萎縮性脱毛 /ishukusei datsumou :atrophicans de alopecia
衣服 /ifuku :vestuário
衣服業界の大立て者 /ifuku gyoukaino oo tatesha :vista mogul
衣服製造業者 /ifuku seizou gyousha :vista o fabricante
衣料 /iryou :vestuário
衣料業界 /iryou gyoukai :negócio de vestuário
衣料産業 /iryou sangyou :vista indústria
衣料品企業 /iryou hin kigyou :vista companhia
衣類の高級柔軟材 /iruino koukyuu juunanzai :cuidado de tecido avançado líquido
違いない /chiga inai :um
違った /chigatta :outro
違憲で /ikende :contra a constituição
違法で /ihoude :contra a lei
違法アルコール購入 /ihou ARUKOHRU kounyuu :violação de álcool
違法滞在者に対する恩赦 /ihou taizai shani taisuru onsha :anistie para residente de estrangeiros ilegal
遺棄 /iki :abandono
遺棄された車 /ikisareta kuruma :carro abandonado
遺棄貨物 /iki kamotsu :bens abandonados
遺棄死体 /iki shitai :cadáver abandonado
遺棄死体 /iki shitai :corpo abandonado
遺棄船 /ikisen :navio abandonado
遺棄物 /ikibutsu :artigo abandonado
遺言付き管理状 /yuigontsuki kanrijou :administração com vá anexado
遺産管財費 /isan kanzaihi :despesa de administração
遺産管理 /isan kanri :administração de propriedade
遺産管理 /isan kanri :propriedade de administração
遺産管理人 /isan kanrinin :administrador
遺産管理人 /isan kanrinin :administrador de legado
遺産管理人 /isan kanrinin :administrador de propriedade
遺産管理人の不動産譲渡証書 /isan kanrininno fudousanjouto shousho :a ação de administrador
遺産管理訴訟 /isan kanri soshou :terno de administração
遺跡の発掘作業 /isekino hakkutsu sagyou :escavação arqueológica
遺跡発掘現場 /iseki hakkutsu genba :escavação arqueológica
遺跡発掘現場 /iseki hakkutsu genba :local arqueológico
遺族手当 /izoku teate :mesada para família sobrevivente
遺族年金 /izoku nenkin :anuidade para uma família despojada
遺族扶助 /izoku fujo :mesada para uma família despojada
遺族扶助料 /izoku fujoryou :mesada para uma família despojada
遺伝形質 /iden keishitsu :característica adquirida
遺伝形質 /iden keishitsu :caráter adquirido
遺伝子工学の応用 /iden shi kougakuno ouyuu :aplicação de engenharia de gene
遺伝子工学の進歩 /iden shi kougakuno shinpo :avanços em engenharia genética
遺伝性挿間性無力症 /idensei soukansei muryokushou :hereditaria de episodica de adinamia
医学の進歩 /igakuno shinpo :avanços em ciência médica
医学の進歩 /igakuno shinpo :avanços em medicina
医学研究用最新式コンピュータ /igaku kenkyuuyou saishinshiki KONPYUHTA :computador avançado para pesquisa médica
医学校 /igakkou :academia de medicina
医師が検査のために組織標本を採取しやすい部位 /ishiga kensano tameni soshiki hyouhonwo saishu shi yasui bui :local acessível do qual um doutor pode levar amostras de tecido para exame
医師の指示を聞かずに /ishino shiziwo ki kazuni :contra as ordens do doutor
医師の忠告 /ishino chuukoku :conselho de um doutor
医者の数がひどく不足していること /ishano kazuga hidoku fusoku monono kazuga hidoku fusokushiteirukoto :escassez aguda de doutores
医薬品 /iyakuhin :agentes
医薬品の認可申請 /iyakuhinno ninka shinsei :aplicações para aprovação de drogas
医薬品副作用 /iyakuhin fukusayou :reação de droga adversa
医薬品副作用報告 /iyakuhin fukusayou houkoku :droga reação de informação adverso
医療の進歩 /iryouno shinpo :avanços em tratamento médico
医療技術の発達 /iryou gijutsuno hattatsu :avance em tecnologia médica
医療上の技術と人間の生命の尊厳との調和 /iryoujouno gijutsuto ningenno seimeino songentono chouwa :uma harmonia entre tecnologia em cuidado médico e a dignidade da vida de homem
医療費手当て /iryouhi teatete :mesada para despesas médicas
井戸公式 /ido koushiki :solução analítica de bem equações
域外 /ikigai :áreas fora da região
域内協力の進展 /ikinai kyouryokuno shinten :avanço de cooperação regional
域内諸国 /ikinai shokoku :todos os países da região
育児手当 /ikuzi teate :mesada para cuidado de criança
磯金 /isogane :raspador de abalone
磯伝いに /isodutai ini :ao longo da praia
一から十まで /ichikara 10made :tudo sem exceção
一か八か /ichika bachika :tudo ou nada
一か八かの /ichika bachikano :tudo ou nada
一か八かの勝負 /ichika bachikano shoubu :tudo ou nada competição
一つ /hitotsu :ás
一つおきの配列 /hitotsu okino hairetsu :alternação
一つだけ除いて全部 /hitotsudake nozoite zenbu :todos menos um
一つだけ除いて全部 /hitotsudake nozoite zenbu :tudo economizam um
一つの /hitotsuno :um
一つのアドバイス /hitotsuno ADOBAISU :um pouco de conselho
一つの会社で終身働き続けるキャリアの時代 /hitotsuno kaishade shuushin hataraki tsudukeru KYARIAno zidai :idade de berço para gravar carreiras executivas com uma única companhia
一つの解釈しかできない /hitotsuno kaishaku shi kadekinai :só admita de uma interpretação
一つの脊髄神経根から出ている神経線維が分布する皮膚の領域 /hitotsuno sekizui shinkei konkara dete iru shinkei seniga bunpusuru hifuno ryouiki :áreas de pele proveram com fibras de nervo por uma única raiz de nervo espinhal
一つの道に熟達した人 /hitotsuno michini jukutatsushita hito :homem realizado
一つ残らず /hitotsu nokorazu :qualquer e todo
一まとまりの /hito matomarino :um agrupamento de
一まとまりの /hito matomarino :uma comunidade de
一まとまりの /hitomatomarino :uma aglomeração de
一応の成功 /ichiouno seikou :uma certa medida de sucesso
一応は /ichiouha :depois de um tipo
一応は /ichiouha :depois de uma moda
一応参加して /ichiou sankashite :ao longo de o passeio
一億一心 /ichioku isshin :100 milhões de uma mente
一億総中流 /ichioku sou chuuryuu :todos os japoneses são mentalidade de classe média
一過性黒内障 /ikkasei kokunaishou :fugax de amaurose
一回三分の一 /ikkai sanbunnoichi :um inning e um terço
一学年 /ichigakunen :1º grau
一括しての /ikkatsushiteno :pela tábua
一括引き下げ /ikkatsu hikisage :pela redução de tábua
一括引き下げ /ikkatsu hikisage :pelo corte de tábua
一括運送 /ikkatsu unsou :remessa se agregada
一括運送 /ikkatsu unsou :remessas agregado
一括基準 /ikkatsu kijun :base agregado
一括減税 /ikkatsu genzei :pela redução de imposto de tábua
一括請負契約 /ikkatsu ukeoi keiyaku :tudo em contrato
一括賃上げ /ikkatsu chinage :pelo aumento de pagamento de tábua
一括売買注文 /ikkatsu baibai chuumon :tudo ou nenhum ordem
一貫性のない政策 /ikkanseino nai seisaku :uma perda de consistência em política
一級建築士 /itkyuu kenchikushi :1ª classe autorizou o arquiteto
一挙に /itkyoni :tudo de uma vez
一挙手一投足 /itkyoshu ittousoku :qualquer movimento
一群の /ichigunno :um agrupamento de
一群の /ichigunno :uma aglomeração de
一群の /ichigunno :uma comunidade de
一群れの /hito mureno :um agrupamento de
一群れの /hito mureno :uma aglomeração de
一群れの /hito mureno :uma comunidade de
一群落の /ichi gunrakuno :um agrupamento de
一群落の /ichi gunrakuno :uma aglomeração de
一群落の /ichi gunrakuno :uma comunidade de
一件書類 /ikken shorui :todos os documentos relativo a um caso
一見したところ /ikkenshita tokoro :aparentemente
一呼吸おいて /hitokokyuu oite :depois de uma pausa
一呼吸おいて /hitokokyuu oite :depois de uma pequena pausa
一向に /ikkouni :absolutamente
一行のコマンドライン文字列 /ikkouno KOMANDORAIN moziretsu :um único fio de linha de de comação
一刻の猶予も許さない /ikkokuno yuuyomo yurusanai :admita de nenhuma demora
一山100円タイプ /hitoyama hyakuen TAIPU :100 iene muito
一山100円タイプ /hitoyama hyakuen TAIPU :100 iene muito tipo
一時しのぎ /ichizi shinogi : hoceria de anúncio
一時に /ichizini :todo junto
一時中止の /ichizi chuushino :pendente
一時的ではあるが /ichizitekide haaruga :embora temporariamente
一時的な中止 /ichizitekina chuushi :pendência
一時的な便宜協定 /ichizitekina bengi kyoutei :aliança de conveniência
一時的停止 /ichiziteki teishi :pendência
一種 /itshu :um
一種の /itshuno :depois de um tipo
一種の /itshuno :quase
一瞬 /itshun :de repente
一瞬の間をおいて /itshunno aidawo oite :depois de uma pausa
一瞬の間をおいて /itshunno aidawo oite :depois de uma pequena pausa
一瞬の後 /itshunno ato :depois de um momento
一瞬驚いて言葉を失った後で /itshun odoro ite kotobawo ushinatta atode :depois de um momento de silêncio assustado
一瞬躊躇してから /itshun chuuchoshitekara :depois de hesitação momentânea
一緒に /itshoni :ao longo de
一緒に /itshoni :todo junto
一緒に /itshoni :tudo de uma vez
一緒に /itshoni :uma dívida
一緒の手紙 /itshono tegami :carta acompanhante
一錠 /ichijou :ás
一心同体 /isshin doutai :sempre aja com um coração e mente
一進一退 /isshin ittai :anabase e baixa
一人 /hitori :ás
一人だけで /hitori dakede :todo só
一人につき /hitorinitsuki :uma cabeça
一人ぼっちで /hitoribocchide :tudo no solitário
一人ぼっちで /hitoribocchide :tudo pelo solitário
一人乗りヘリコプター /hitorino ri HERIKOPUTAH :areje jipe
一人前 /ichininmae :um
一人当たり年間消費量 /hitoriatari nenkan shouhiryou :consumo anual por cabeça
一人頭 /hitoriatama :uma cabeça
一生 /itshou :todos os dias
一生ついてまわる劫罰 /ichio tsuitshou tsuitemawaru goubatsu :albatroz sobre o pescoço
一生ついてまわる劫罰 /ichio tsuitshou tsuitemawaru goubatsu :círculo de albatroz o pescoço
一生のうちで特別な1年 /itshouno uchide tokubetsuna ichi nen :um ano de vida
一生のうちに /itshouno uchini :toda a vida
一生のうちに /itshouno uchini :toda a vida muito tempo
一生のうちに /itshouno uchini :toda a vida por
一生の間 /itshouno aida :toda a vida
一生の間 /itshouno aida :toda a vida muito tempo
一生の間 /itshouno aida :toda a vida por
一生を通じて /itshouwo tsuuzite :toda a vida
一生を通じて /itshouwo tsuuzite :toda a vida muito tempo
一生を通じて /itshouwo tsuuzite :toda a vida por
一生を通じて /itshouwo tsuuzite :tudo por vida
一生涯 /itshougai :durante toda a vida
一生涯 /itshougai :toda a vida
一生涯 /itshougai :toda a vida muito tempo
一生涯 /itshougai :toda a vida por
一生懸命 /itshou kenmei :por toda parte criação
一生懸命に /itshou kenmeini :todo o a pessoa sabe
一斉に /isseini :todo junto
一斉に /isseini :tudo de uma vez
一斉低落 /issei teiraku :todo o declínio de círculo
一斉騰貴 /issei touki :todo o avanço de círculo
一斉爆撃 /issei bakugeki :bombardeio de área
一昔前に /hitomukashi maeni :envelheça atrás
一切の料金を含めて /issaino ryoukinwo fukumete :todos os custos incluíram
一切れの /issai reno :uma fatia de
一切れのアップルパイ /issai reno APPURUPAI :uma laje de torta de maçã
一切を含む /issaiwo fukumu :ao redor de
一切を含む /issaiwo fukumu :todo o círculo
一切を支給されて /issaiwo shikyuu sarete :tudo acharam
一切込みの /issai komino :toda a despesa pagou
一切込みの値段 /issai komino nedan :tudo em um preço
一切衆生 /issai shujou :toda a vida
一切衆生 /issai shujou :todas as criaturas
一切衆生 /issai shujou :todos os seres sensíveis
一説によると /issetsu niyoruto :de acordo com algumas teorias
一説によると /issetsu niyoruto :de acordo com uma explicação
一説によると /issetsu niyoruto :de acordo com uma teoria
一説によれば /issetsu niyoreba :de acordo com outra visão
一組の /hitokumino :um grupo de
一組の /hitokumino :um jogo de
一組の /hitokumino :um par de
一組の家具 /hitokumino kagu :um apartamento de mobília
一族郎党 /ichizoku routou :toda a família e retentores
一続きのもの /hitotsudukino mono :tudo em um
一続きの絵 /hitotsudukino e :umas séries de quadros
一続きの階段 /hitotsudukino kaidan :um vôo de degraus
一揃いの /hitosoroino :um banco de
一揃いの /hitosoroino :um jogo de
一体化したもの /ittaikashita mono :tudo em um
一体化して /ittaikashite :tudo em um
一体型機器 /ittaigata kiki :tudo em uma unidade
一対の /ittuino :um par de
一大スターの到来 /ichidai SUTAHno tourai :advento de uma verdadeiramente grande estrela
一団の /ichidanno :um agrupamento de
一団の /ichidanno :uma aglomeração de
一団の /ichidanno :uma comunidade de
一団のこびと /ichidanno kobito :um grupo de anões
一団の子供達 /ichidanno kodomotachi :um corpo de crianças
一団体の /ichi dantaino :um agrupamento de
一団体の /ichi dantaino :uma aglomeração de
一団体の /ichi dantaino :uma comunidade de
一地域の停電 /ichi chiikino teiden :blecaute de área
一致 /icchi :acordo
一致した /icchishita :conforme
一致して /icchishite :idem de anúncio
一致して /icchishite :tudo em um
一致のパラメータ /icchino PARAMEHTA :parâmetro de acordo
一致現象 /icchi genshou :fenômenos de acordo
一定の /itteino :uma certa quantia de
一定のパターンで配列されたドットの集合 /itteino PATAHNde hairetsusareta DOTTOno shuugou :um grupo de pontos organizou em um padrão
一定の形を持たない /itteino katachiwo motanai :amorfo
一定の年数を経た後で /itteino nensuuwo he ta atode :depois de um certo período
一定時間の合格故障率 /itteizikanno goukaku koshouritsu :taxa de fracasso aceitável durante período de tempo
一徹な /ittetsuna :inflexível
一度ならず /ichido narazu :novamente e novamente
一度に /ichidoni :todo junto
一度に /ichidoni :tudo de uma vez
一度に揃って /ichidoni sentte :tudo de uma vez
一党支配の時代 /ittou shihaino zidai :idade de uma regra de festa
一読の後 /ichidokuno ato :depois de uma única leitura
一日がかりの /ichinichiga karino :todo o dia
一日がかりのピクニック /ichinichiga karino PIKUNIKKU :toda a piquenique de dia
一日がかりの遠足 /ichinichiga karino ensoku :toda a excursão de dia
一日がかりの性交 /ichinichiga karino seikou :o dia todo
一日がかりの性交 /ichinichiga karino seikou :todo o dia
一日早く /ichizitsu hayaku :um para dia cedo
一日続くショー /ichizitsu tsuduku SHOH :todo o espetáculo de dia
一日中 /ichinichijuu :ao redor do relógio
一日中 /ichinichijuu :durante todo o dia
一日中 /ichinichijuu :o dia todo
一日中 /ichinichijuu :todo o dia
一日中快適 /ichinichijuu kaiteki :todo o conforto de dia
一日中徹底的に /ichinichijuu tetteitekini :um dia fora
一年間契約に対する割引 /ichinenkan keiyakuni taisuru waribiki :desconto anual
一年生 /ichinensei :anual
一年生栽培植物 /ichinensei saibai shokubutsu :planta de jardim anual
一年生栽培植物 /ichinensei saibai shokubutsu :planta vegetal anual
一年生植物 /ichinensei shokubutsu :planta anual
一年生草本 /ichinensei souhon :erva anual
一年生草本 /ichinensei souhon :planta herbácea anual
一年草 /ichinensou :erva anual
一年草 /ichinensou :grama anual
一年中できる娯楽 /ichinen juu dekiru goraku :todo o passatempo de ano
一般に受け入れられている説によれば /ippanni ukeire rarete iru setsuni yoreba :de acordo com a teoria geralmente aceita
一般に認められた /ippanni mitome rareta :aceito
一般に認められた /ippanni mitome rareta :reconhecido
一般に認められた慣習 /ippanni mitome rareta kanshuu :protocolo aceito
一般のテープ /ippanno TEHPU :fita de qualidade amadora
一般の考え方では /ippanno kangaekata deha :de acordo com apreensão popular
一般の総意によると /ippanno souini yoruto :de acordo com consensos populares
一般の品質 /ippanno hinshitsu :qualidade amadora
一般管理費 /ippan kanrihi :administração em cima
一般管理費 /ippan kanrihi :despesa administrativa
一般管理費 /ippan kanrihi :despesas administrativas
一般管理費差異 /ippan kanrihi sai :discrepância de despesa administrativa
一般管理費差異 /ippan kanrihi sai :discrepância de despesas administrativas
一般管理費予算 /ippan kanrihi yosan :despesas administrativas orçam
一般管理予算 /ippan kanri yosan :orçamento de despesa administrativa
一般教育の /ippan kyouikuno :acadêmico
一般教養の /ippan kyouyouno :acadêmico
一般教養のシラバス /ippan kyouyouno SHIRABASU :programa acadêmico
一般教養学科 /ippan kyouyou gakka :departamento acadêmico
一般世論 /ippan yoron :opinião aceita
一般的な商慣行 /ippantekina shou kankou :prática empresarial aceita
一般的需要 /ippanteki juyou :ao redor de demanda
一般的需要 /ippanteki juyou :toda a demanda de círculo
一般薬を用いない治療 /ippanyakuwo mochiinai chiryou :medicina alternativa
一晩中 /hitobanjuu :a noite toda
一晩中 /hitobanjuu :durante toda a noite
一晩中 /hitobanjuu :toda a noite
一晩中 /hitobanjuu :toda a noite por
一晩中セックスを続ける人 /hitobanjuu SEKKUSUwo tsudukeru hito :todo o nighter
一晩中続くもの /hitobanjuu tsudukumono :todo o nighter
一番の親友 /ichibanno shinyuu :altere ego
一番の親友 /ichibanno shinyuu :benefício de ás
一番乗りで /ichibannoride :à frente de todo o mundo outro
一品料理 /ippin ryouri :aperitivo
一品料理 /ippin ryouri :um prato de cardápio de la
一品料理の /ippin ryourino :um cardápio de la
一瓶の /hitobinno :uma garrafa de
一瓶のミルク /hitobinno MIRUKU :uma garrafa de leite
一部始終 /ichibu shijuu :todos os detalhes
一風変わった /ippuu kawatta :qualquer coisa mas usual
一変申請 /ippen shinsei :aplicação para mudança parcial de comercializar aprovações
一片の紙 /ippenno kami :um pouco de papel
一方的に /ippoutekini :só
一方的解雇 /ippouteki kaiko :demissão arbitrária
一方的軍備撤廃論という気がかりな傾向 /ippouteki gunbi teppaironto iu kigakarina keikou :tendência alarmante para unilateralism
一面に腫れあがって /ichimenniha re agatte :tudo de um caroço
一夜を共にするような関係 /ichiyawo tomoni suruyouna kankei :um gaste o tipo noturno de relação
一様に /ichiyouni :semelhante
一覧後 /ichirango :depois de visão
一覧後定期払い手形 /ichirangoteikibarai i tegata :depois de conta de visão
一律に /ichiritsuni :pela tábua
一律の /ichiritsuno :pela tábua
一律禁止 /ichiritsu kinshi :pela proibição de tábua
一律減税 /ichiritsu genzei :pela dedução tributária de tábua
一律減税 /ichiritsu genzei :pelo corte de imposto de tábua
一流の /ichiryuuno :ás
一流のテニス選手 /ichiryuuno TENISU senshu :jogador de tênis de ás
一流の俳優 /ichiryuuno haiyuu :ator do primeiro grau
一流会社 /ichiryuu gaisha :uma companhia prestigiosa
一流中の一流 /ichiryuu nakano ichiryuu :ás de ases
一例 /ichirei :um
一連の /ichirenno :um círculo de
一連の /ichirenno :um jogo de
一連の /ichirenno :uma bateria cheia de
一連の /ichirenno :uma bateria de
一連の /ichirenno :uma sucessão de
一連の /ichirenno :umas séries de
一連のアクション場面 /ichirenno AKUSHON bamen :sucessões de ação
一連のオウム真理教事件 /ichirenno OUMU shinri kyou ziken :umas séries de crimes sérios por Aum os sócios de Shinrikyo
一連のコンサート /ichirenno KONSAHTO :umas séries de concertos
一連のスパイ事件 /ichirenno SUPAI ziken :umas séries de escândalos de espionagem
一連のテロ行為 /ichirenno TERO koui :umas séries de atos terroristas
一連の引き延ばしの質問 /ichirenno hiki en bashino shitsumon :umas séries de demorar perguntas
一連の会合 /ichirenno kaigou :umas séries de reuniões
一連の会社倒産 /ichirenno kaisha tousan :umas séries de rompimentos de companhia
一連の階段 /ichirenno kaidan :um vôo de degraus
一連の核実験 /ichirenno kakuzikken :umas séries de testes nucleares
一連の凶悪犯罪 /ichirenno kyouaku hanzai :umas séries de crimes mortais
一連の金融機関の破綻 /ichirenno kinyuu kikanno hatan :umas séries de fracassos de instituições financeiras
一連の軍縮協定 /ichirenno gunshuku kyoutei :umas séries de acordos de redução de braços
一連の経済的苦境 /ichirenno keizaiteki kukyou :ordem de aflições econômicas
一連の警察不祥事 /ichirenno keisatsu fushouzi :umas séries de escândalos policial
一連の激震 /ichirenno gekishin :umas séries de tremores violentos
一連の作業 /ichirenno sagyou :umas séries de operações
一連の作品 /ichirenno sakuhin :um corpo de trabalho
一連の惨事 /ichirenno sanzi :umas séries de desastres
一連の試みの後で /ichirenno kokoromino atode :depois de umas séries de tentativas
一連の事件 /ichirenno ziken :umas séries de incidentes
一連の失策 /ichirenno shissaku :umas séries de asneiras
一連の失態 /ichirenno shittai :umas séries de gafes
一連の質問 /ichirenno shitsumon :umas séries de perguntas
一連の実験 /ichirenno zikken :umas séries de experimentações
一連の首相発言 /ichirenno shushou hatsugen :umas séries de observações pelo primeiro-ministro
一連の醜聞 /ichirenno shuubun :umas séries de escândalos
一連の新たな市場開放策 /ichirenno aratana shijou kaihousaku :outro pacote de mercado que abre medidas
一連の辛辣なやりとり /ichirenno shinratsuna yaritori :umas séries de troca acerba
一連の数字 /ichirenno suuzi :ordem de figuras
一連の数式 /ichirenno suushiki :umas séries de fórmulas
一連の数値の変化 /ichirenno suuchino henka :umas séries de mudanças em valor
一連の畝 /ichirenno une :umas séries de cumes
一連の接触した /ichirenno setshokushita :umas séries de contíguo
一連の戦い /ichirenno tatakai :umas séries de batalhas
一連の短い情事 /ichirenno mizikaijouzi :umas séries de negócios vividos curtos
一連の爆発 /ichirenno bakuhatsu :umas séries de explosões
一連の発見 /ichirenno hakken :umas séries de descobertas
一連の不運な出来事 /ichirenno fuunna dekigoto :umas séries de eventos infelizes
一連の風刺 /ichirenno fuushi :umas séries de sátiras
一連の妙技 /ichirenno myougi :acrobacia
溢れんばかりの優れたアイディア /afuren bakarino sugureta AIDEIA :um excesso de idéias boas
溢れ出る感情 /afurederu kanjou :abundância do coração
溢血 /ikketsu :apoplexia
逸事 /itsuzi :anedota
逸脱 /itsudatsu :aberração
逸脱度分析 /itsudatsu do bunseki :análise de desvio
逸話 /itsuwa :- ana
逸話 /itsuwa :anedota
逸話の /itsuwano :anedótico
逸話記録法 /itsuwa kirokuhou :método anedótico
逸話集 /itsuwashuu :- ana
逸話中心の伝記 /itsuwa chuushinno denki :biografia anedótica
逸話的物語 /itsuwateki monogatari :história anedótica
印加磁場 /inka ziba :campo magnético aplicado
印刷屋の徒弟 /insatsu yano totei :aprendiz para uma impressora
印刷後スキップ /insatsu go SUKIPPU :depois de salto
印刷後行送り /insatsu koukou okuri :depois de espaço
印刷装置 /insatsu souchi :impressora de linha aérea
印刷媒体での広告 /insatsu baitaideno koukoku :anúncio impresso mídia
印刷媒体における広告掲載基準 /insatsu baitaini okeru koukoku keisai kijun :padrão de aceitabilidade de anúncio em mídia impresso
印象的な光景 /inshoutekina koukei :visão interessante
印象派芸術に対する評価 /inshouha geijutsuni taisuru hyouka :avaliação de arte de impressionista
印税の前払い /inzeino maebarai :avance em realezas
印税の前払い金 /inzeino maebarai kane :avance contra realezas
咽頭扁桃腺の /intou hentou senno :tecido adenóide
因子 /inshi :agente
因数 /insuu :parte de alíquota
姻戚 /inseki :afinidade
姻戚関係 /inseki kankei :afinidade
引き受け /hikiuke :aceitação
引き受け /hikiuke :aceitação de oferta
引き受け /hikiuke :aceitação de ordem
引き出しが3つ付いた書類整理用のためのキャビネット /hikidashiga mittu tsuita shorui seiriyouno tameno KYABINETTO :uma três gaveta que arquiva gabinete
引き渡し /hiki watashi :abandono
引き抜き反応 /hikinuki hannou :reação de abstração
引き落とし金額 /hikiotoshi kingaku :quantia carregou à conta
引け後 /hike ato :depois do fim da sessão de comércio
引け跡気配 /hike hikeato kehai :depois de meia-voz de sessão
引ったくり防止ネット /hit takuri boushi NETTO :anti ensacam de arrebatação rede
引ったくり防止ネット /hit takuri boushi NETTO :antibag que arrebata rede
引っ込んだ部分 /hit ko nda bubun :nicho
引っ張りだこで /hit hari dakode :toda a raiva
引戸押さえ車 /hikidoo sae kuruma :rolo de antirattling
引取手数料 /hikitori tesuuryou :comissão de aceitação
引受為替手形 /hikiuke kawase tegata :conta aceita de troca
引受会社 /hikiuke gaisha :corporação de aceitação
引受業者間契約 /hikiuke gyousha kan keiyaku :acordo entre seguradores
引受銀行 /hikiuke ginkou :banco de aceitação
引受契約 /hikiuke keiyaku :acordo de aceitação
引受済み手形 /hikiuke sumi tegata :desenho aceito
引受手形 /hikiuke tegata :conta aceita
引受手形 /hikiuke tegata :conta de aceitação
引受手数料 /hikiuke tesuuryou :comissão de aceitação
引受手数料 /hikiuke tesuuryou :custo de aceitação
引受商社 /hikiuke shousha :casa de aceitação
引受条件付き信用 /hikiukejoukentsuki shinyou :crédito de aceitação
引受信用状 /hikiuke shinyoujou :aceitação L/C
引受信用状 /hikiuke shinyoujou :carta de aceitação de crédito
引受人 /hikiukenin :aceitante
引受通知 /hikiuke tsuuchi :aceitação aconselha
引受通知 /hikiuke tsuuchi :conselho de aceitação
引受通知 /hikiuke tsuuchi :notificação de aceitação
引受歩合 /hikiuke buai :taxa de aceitação
引数 /insuu :argumento
引数リスト /insuu RISUTO :lista de argumento
引数範疇 /hikisuu hanchuu :categoria de argumento
引数分離子 /hikisuu bunrishi :separador de argumento
引退した俳優 /intaishita haiyuu :ator em aposentadoria
引渡し通知書 /hikiwatashi tsuuchisho :conselho de entrega
引渡試験 /hikiwatashiken :teste de aceitação para entrega
引当金 /hikiatekin :mesadas da natureza de responsabilidade
引当金 /hikiatekin :reserva de mesada
引当金勘定 /hikiatekin kanjou :mesadas e passivos acumulados
引当金法 /hikiatekinhou :método de mesada
引当在庫 /hikiate zaiko :ação alocada
引留め索 /hikitome me saku :arrester telegrafa
引力に逆らって /inryokuni gyaku ratte :contra a força de gravidade
引力に逆らって /inryokuni gyaku ratte :contra gravidade
引喩に富んだ文体 /inyuni tonda buntai :estilo alusivo
引喩の多い文章 /inyuno ooi fumiaki :escritura alusiva
飲みよい薬 /nomi yoi kusuri :medicina agradável
飲み会 /nomikai :festa alcoólica
飲み放題 /nomihoudai :tudo que o senhor pode beber
飲んだ酒の量 /nonda sakeno ryou :quantia de álcool consumiu
飲酒にふけること /inshuni fukerukoto :indulgência alcoólica
飲酒による震え /inshuni yoru furu e :tremor alcoólico
飲酒に耽ること /inshuni fukerukoto :indulgência alcoólica
飲酒の癖 /inshuno kuse :hábito de álcool
飲酒違反 /inshu ihan :violação de álcool
飲酒禁止プログラム /inshu kinshi PUROGURAMU :programa de prevenção de álcool
飲酒者口臭 /inshu sha koumono koushuu :fetor alcoólico
飲酒親 /inshu oya :pai alcoólico
飲酒癖 /inshu heki :hábito de álcool
淫売宿 /inbaiyado :academia
院生 /insei :aprendiz vai profissional
陰イオン /kage ION :anionte
陰イオン界面活性剤 /kage ION kaimen kasseizai :anionico se aparecem o agente ativo
陰イオン界面活性剤 /kage ION kaimen kasseizai :surfactant de anionico
陰イオン系凝集剤 /kage ION kei gyoushuuzai :flocculant de anionico
陰イオン呼吸 /kage ION kokyuu :respiração de anionte
陰イオン交換 /kage ION koukan :troca de anionte
陰イオン交換クロマトグラフィー /kage ION koukan KUROMATOGURAFUIH :chromatographi de troca de anionte
陰イオン交換樹脂 /kage ION koukan jushi :resina de troca de anionte
陰イオン交換体 /kage ION koukantai :cambiador de anionte
陰イオン交換塔 /kage ION koukantou :torre de troca de anionte
陰イオン交換物質 /kage ION koukan busshitsu :material de troca de anionte
陰イオン交換膜 /kage ION koukan maku :membrana de troca de anionte
陰イオン交換容量 /kage ION koukan youryou :capacidade de troca de anionte
陰イオン洗剤 /kage ION senzai :detergente de anionico
陰イオン選択性 /kage ION sentakusei :seletividade de anionte
陰イオン透過性 /kage ION toukasei :permeabilidade de anionte
陰イオン表面活性剤 /kage ION hyoumen kasseizai :superfície de anionte o agente ativo
陰イオン捕収剤 /kage ION hoshuuzai :coletor de anionico
陰気な /inkina :adusto
陰茎亀頭 /inkei kitou :amêndoa
陰性基 /inseiki :anionico se agrupam
陰嚢被角血管腫 /innou hikaku kekkanshu :scroti de angiokeratoma
陰窩性アンギナ /inkasei ANGINA :lacunaris de angina
隠れホモ /kaku re HOMO :anjo com uma face suja
隠者 /inja :anacoreta
隠者の隠棲所 /injano insei tokoro :cabo de âncora
隠遁者 /intonsha :anacoreta
隠喩 /inyu :insinuação
右に /migini :um droite
右へ /migihe :um droite
右舷正横後に /ugen seiou atoni :atrás da viga de estibordo
右鎖骨下動脈起始異常 /migi sakotsuka doumyaku kishi ijou :artéria de subclavian certa aberrante
右中間 /uchuukan :ruela
宇宙 /uchuu :absoluto
宇宙からの異星人 /uchuukarano iseizin :estrangeiro de espaço exterior
宇宙の年齢 /uchuuno nenrei :idade de universo
宇宙の年齢 /uchuuno nenrei :idade do universo
宇宙医学 /uchuu igaku :medicina aeroespacial
宇宙空間 /uchuu kuukan :aero espaçam
宇宙航空学 /uchuu koukuugaku :aeronáuticas e astronáutica
宇宙航空技術 /uchuu koukuu gijutsu :tecnologia aeroespacial
宇宙航行体電子工学 /uchuu koukou karada denshi kougaku :eletrônica de veículo aeroespacial
宇宙時代 /uchuu zidai :idade de espaço
宇宙人 /uchuuzin :estrangeiro
宇宙統制兵器開発のための政府の支出決定 /uchuu tousei heiki kaihatsuno tameno seifuno shishutsu kettei :a decisão de administração para fundar desenvolvimento de controle espacial
宇宙飛行物語 /uchuu hikou monogatari :conta de um vôo espacial
宇宙服 /uchuufuku :apollo vestem
宇宙用生命維持システム /uchuuyou seimei izi SHISUTEMU :sistema de apoio de vida aeroespacial
羽が4枚ついたプロペラ /hanega yonmai tsuita PUROPERA :4 hélice de lâmina
羽化 /uka :aparecimento de adulto
羽化 /uka :eclosão de adulto
羽蟻 /haari :mosca de formiga
羽根角 /hane kaku :ângulo de lance
羽布 /hafu :pano de aeronave
羽布 /hafu :pano de avião
迂回筋 /ukaikin :músculo de ambiens
迂回中継 /ukai chuukei :substituto de derrotação
迂回路 /ukairo :substituto
迂回路が設けられる /ukairoga moukerareru :um rodear foi fixo para cima
迂闊な /ukatsuna :ausente notou
雨がやんだら /amega yandara :depois das paradas de chuva
雨押さえ /amaosae sae :pedaço de avental
雨上がりの /amaagari garino :depois da chuva
雨水量 /usuiryou :quantia de esgoto de tempestade
雨水量 /usuiryou :quantia de água de tempestade
雨天を歩くために長靴を履いて /utenwo aruku tameni nagagutsuwo kutsu ite :armado com botas de borracha para um passeio na chuva
雨天続きの後 /uten tsudukino ato :depois de umas séries de dias molhados
雨量 /uryou :quantia de chuva
嘘つきの名人 /uso tsukino meizin :perito a mentir
嘘の積み重ね /usono tsumikasane :acumulação de mentiras
嘘をつくようなことは絶対ない /usowo tsukuyounakotoha zetta inai :sobre mentir
噂に過ぎないのかもしれないが /uwasani suginaino kamo shirenaiga :embora pode ser só um rumor
運 /un :partilha
運営 /unei :administração
運営管理コントロール /unei kanri KONTOROHRU :controle administrativo
運営管理官 /unei kanrikan :administrador
運営機構 /unei kikou :estrutura administrativa
運営上の性質 /uneijouno seishitsu :natureza administrativa
運営費 /uneihi :custo administrativo
運営部長 /unei buchou :decano administrativo
運航管理者 /unkou kanrisha :despachante de aeronave
運行後の整備 /unkou gono seibi :depois de serviço de operação
運送中の事故 /unsouchuuno ziko :acidente em trânsito
運賃前払い /unchinmaebarai :frete avançado
運賃前払い /unchinmaebarai :frete de antemão
運転資金の使途 /unten shikinno shito :aplicações de capital de giro
運転者年齢条件特約 /untenmono nenreijouken tokuyaku :o contrato especial de motorista de idade mínima
運転手控室 /untenshu hikaeshitsu :sala de espera para choferes
運転手控室 /untenshu hikaeshitsu :sala de espera para motoristas
運転能力 /unten nouryoku :habilidade para dirigir
運動 /undou :- kinese
運動家 /undouka :ativista
運搬加速度 /unpan kasokudo :aceleração de transporte
運搬準備 /unpan junbi :arranjos de manipulação de materiais
運搬物分析 /unpan monowa seki :análise de materiais que controlam bens
運搬分析 /unpan bunseki :análise de administração de materiais
運命の力 /unmeino chikara :agência de destino
運輸省の試算によると /unyushouno shisan niyoruto :de acordo com estimativas de Ministério de Transporte
運用荷重 /unyou kajuu :carga aplicada
運用荷重倍数 /unyou kajuu baisuu :fator de carga aplicado
運用機数 /unyou kisuu :aeronave em serviço
雲のたたずまい /kumono tatazumai :aparecimento de uma nuvem
雲の上に /kumono ueni :sobre nuvens
雲間に /kumomani :entre as nuvens
雲泥の差 /undeino sa :toda a diferença no mundo
雲量 /unryou :quantia de nuvem
餌 /esa :isca de jacaré
営み /itonami :atividade
営業の状態 /eigyouno joutai :contas de um negócio
営業権償却 /eigyouken shoukyaku :amortização de benevolência
営業権償却 /eigyouken shoukyaku :amortização em benevolência
営業時間外の /eigyou zikangaino :depois de horas
営業時間後取引 /eigyou zikan go torihiki :depois de horas comerciar
営業時間終了後 /eigyou zikan shuuryougo :depois de horário de banco
営業状態の評価 /eigyoujoutaino hyouka :avaliação de negócio
営業税法 /eigyou zeihou :ato de imposto empresarial
営業中の代理店 /eigyouchuuno dairiten :agente ativo
営業秘密の取得 /eigyou himitsuno shutoku :aquisição de um segredo de comércio
営業秘密の入手 /eigyou himitsuno nyuushu :aquisição de um segredo de comércio
営業報告書 /eigyou houkokusho :conta de negócio
営業用に使用している家にかかる正当な費用 /eigyouyouni shiyoushite iru ieni kakaru seitou nahiyou :despesas permissíveis para uso de negócio da casa
営舎内監禁 /kankin in eisha :prenda em trimestres
影響 /eikyou :afete
影響 /eikyou :afeto
影響 /eikyou :resultado
影響された /eikyousareta :afetado
影響を受ける地域 /eikyouwo ukeru chiiki :área afetada
映画 /eiga :animação
映画の中ほどで /eigano nakahodode :sobre a meio caminho pelo filme
映画の中程で /eigano nakahodode :sobre a meio caminho pelo filme
映画への出演 /eigaheno shutsuen :aparecimento em um filme
映画ファン /eiga FUAN :aficionado de filmes
映画用の脚色 /eigayouno kyakushoku :adaptações para a tela
曳光徹甲焼夷弾 /ei hikari tet kou shouidan :armadura o investigador de incendiário penetrante
栄達 /eitatsu :avanço em vida
栄誉 /eiyo :louvor
栄誉のために /eiyono tameni :gloriam de anúncio
栄養 /eiyou :alimentação
栄養のある /eiyouno aru :alimentício
栄養チューブからの投薬 /eiyou CHUHBUkarano touyaku :administração de medicamentos por alimentar tubos
栄養吸収 /eiyou kyuushuu :alimentação
栄養供給 /eiyou kyoukyuu :alimentação
栄養茎の頂端 /eiyou kukino itada hashi :ápice de broto estéril
栄養摂取作用 /eiyou setshu sayou :alimentação
栄養的な /eiyoutekina :alimentício
栄養不足による貧血 /eiyou busokuni yoru hinketsu :anemia causada por uma falta de nutrição
栄養物 /eiyoubutsu :alimento
栄養物の吸収 /eiyoubutsuno kyuushuu :absorção de nutrição
栄養分の吸収 /eiyoubunno kyuushuu :absorção de nutrientes
永遠 /eien :abismo de tempo
永遠の /eienno :imutável
永遠の愛 /eienno ai :amor imutável
永遠の真実 /eienno shinzitsu :verdade imutável
永久歯 /eikyuushi :dente de adulto
永久凍土の増大 /eikyuu toudono zoudai :aggradation de permafrost
永久保存用記録 /eikyuu hozonyou kiroku :archival copiam
永久離国の宣誓 /eikyuu rikokuno sensei :abjuração do reino
英語の演説 /eigono enzetsu :dirigir se em inglês
英語の能力 /eigono nouryoku :habilidade a inglês
英語を話す力 /eigowo hanasu chikara :habilidade para falar o inglês
英語高等科 /eigo koutouka :curso avançado em inglês
英国風の /eikoku fuuno :um l'anglaise
英詩選集 /eishi senshuu :antologia de poemas ingleses
英字 /eizi :alfabético
英字 /eizi :caráter alfabético
英字コード /eizi KOHDO :código alfabético
英数字 /eisuuzi :alfanumérico
英数字 /eisuuzi :caráter alfanumérico
英数字 /eisuuzi :caráter de alphamerico
英数字 /eisuuzi :numeral alfa
英数字の /eisuuzino :alfanumérico
英数字コード /eisuuzi KOHDO :alphamerico codificam
英数字コード /eisuuzi KOHDO :código alfanumérico
英数字サブセット /eisuuzi SABUSETTO :subconjunto de caráter alfanumérico
英数字ソート /eisuuzi SOHTO :tipo alfanumérico
英数字表示用端末装置 /eisuuzi shouziyou tanmatsu souchi :exibição alfanumérica terminal
英数字文字 /eisuuzi mozi :caráter alfanuméricos
英雄的行為 /eigyouuteki koui :ato de heroísmo
英雄的行為 /eigyouuteki koui :atos de heroísmo
衛星攻撃兵器 /eisei kougeki heiki :arma de antisatellite
衛生兵 /eisei hei :homem de ambulância
鋭い /surudoi :acerbo
鋭い /surudoi :agudo
鋭い感覚 /surudoi kankaku :sensação aguda
鋭い感性 /surudoi kansei :sensibilidade aguda
鋭い観察 /surudoi kansatsu :observações agudas
鋭い観察者 /surudoi kansatsusha :observador agudo
鋭い観察力 /surudoi kansatsuryoku :poder agudo de observação
鋭い眼力 /surudoi ganriki :acuidade de visão
鋭い顔立ち /surudoi kaodachi :características aquilinas
鋭い臭覚 /surudoi shuukaku :senso agudo de cheiro
鋭い所見 /surudoi shoken :observações agudas
鋭い知性 /surudoi chisei :inteligência aguda
鋭い知性 /surudoi chisei :mente aguda
鋭い敵対 /surudoi tekitai :rivalidade aguda
鋭い洞察力 /surudoi dousatsuryoku :acume
鋭い洞察力 /surudoi dousatsuryoku :visão aguda
鋭い批評家 /surudoi hihyouka :crítico agudo
鋭い理解力 /surudoi rikairyoku :inteligência
鋭く批判的な知性 /surudoku ku hihantekina chisei :intensamente inteligência crítica
鋭さ /surudosasa :acuidade
鋭さ /surudosasa :acume
鋭さ /surudosasa :agudez
鋭アクセント /ei AKUSENTO :acento agudo
鋭角 /eikaku :ângulo agudo
鋭角になったアーム /eikaku ninatta AHMU :braço intensamente pescado
鋭角三角形 /eikaku sankakukei :triângulo agudo
鋭角三角形 /eikaku sankakukei :triângulo pescado agudo
鋭角分線 /eikakubunsen :bisectrix agudo
鋭形 /eikei :agudo
鋭形の葉頂 /ei katachinoha itada :ápice agudo
鋭敏 /eibin :acuidade
鋭敏さ /eibinsa :agilidade
鋭敏な /eibinna :ágil
液剤散布 /ekizai sanpu :rega anti-séptica
液体 /ekitai :fluido aquoso
液体を用いない /ekitaiwo mochiinai :aneróide
越えて /koete :por
閲覧 /etsuran :acesso para reservar
円の弧 /enno ko :arco de um círculo
円の面積 /enno menseki :área de um círculo
円形競技場 /enkei kyougijou :anfiteatro
円形劇場 /enkei gekijou :anfiteatro
円形劇場 /enkei gekijou :teatro de arena
円形劇場での上演の技術 /enkei gekijoudeno jouenno gijutsu :teatro de arena
円形脱毛 /enkei datsumou :areata de alopecia
円形舞台 /enkei butai :fase de arena
円弧 /enko :arco
円弧補間精度 /enko hokan seido :precisão de interpolação circular
円高 /endaka :avaliação do iene
円高 /endaka :iene de apreciação
円周角 /enshuukaku :pesque à circunferência
円周角 /enshuukaku :ângulo de circunferência
円熟した作家 /enjukushita sakka :autor realizado
円錐形の頂点 /ensuikeino chouten :ápice de um cone
円錐状吹き流し /ensuijou fuki nagashi :areje manga
円錐状吹き流し /ensuijou fuki nagashi :areje meia
円筒の縁に沿って /entouno fuchini sotte :ao longo da extremidade do cilindro
円筒の内面と外面との間 /entouno naimento gaimentono ai :espaço anular
円満な紳士 /enmanna shinshi :cavalheiro amável
円満解決 /enman kaiketsu :determinação amigável
円満妥結 /enman daketsu :acordo amigável
宴の後 /enno ato :depois do banquete
宴の後 /enno ato :depois que a festa terminasse
延び延びになった揚げ句 /~no bino bi ninatta age ku :depois de muitas demoras
延べ戻し金の計算される期間 /~no be modoshi kaneno keisan sareru kikan :considere período
延会 /enkai :adiamento
延期 /enki :adiamento
延期された /enkisareta :adiado
延床面積 /nobeyuka menseki :área arquitetônica
延髄の前柱 /enzuino zenchuu :coluna anterior de oblongata de medula
延滞 /entai :atrasados
延滞加算金 /entai kasankin :custo adicional por ser em atraso
延滞加算金 /entai kasankin :custo de arrearage adicional
延滞勘定 /entai kanjou :considere em arrear
延滞保険料 /entai hokenryou :atrasados em prêmios
延滞利子 /entai rishi :arrear de interesse
延滞利息 /entai risoku :atrasados de interesse
延滞利息証書 /entai risoku shousho :arrear certificam
援軍の到着 /engunno touchaku :chegada de reforços
援護爆撃 /engo bakugeki :cobertura de ar
援助 /enjo :ajuda
援助 /enjo :ajudante
援助 /enjo :ajude e conforto
援助による事業 /enjoni yoru kotowaza :ajude projeto
援助の依頼 /enjono irai :atraia para ajuda
援助の水準 /enjono suijun :ajude nível
援助の有効性 /enjono yuukousei :ajude efetividade
援助の浪費 /enjono rouhi :ajude desperdício
援助グループ /enjo GURUHPU :ajude grupo
援助コミュニティ /enjo KOMYUNITEI :ajude a comunidade
援助案 /enjo an :ajude proposta
援助依存国 /enjo izonkoku :ajude país confiante
援助額 /enjogaku :ajude volume
援助額傾向 /enjogaku keikou :ajude tendência de volume
援助活動家 /enjo katsudouka :ajude o trabalhador
援助機関 /enjo kikan :ajude agência
援助機関 /enjo kikan :ajude braço
援助吸収能力 /enjo kyuushuu nouryoku :ajuda que absorve capacidade
援助吸収能力 /enjo kyuushuu nouryoku :capacidade de absorptive de ajuda econômica
援助供給 /enjo kyoukyuu :ajude provisão
援助供与国 /enjo kyouyokoku :ajuda que dá país
援助協定 /enjo kyoutei :ajude acordo
援助業務 /enjo gyoumu :ajude operação
援助金 /enjokin :ajude dinheiro
援助傾向 /enjo keikou :ajude tendência
援助計画 /enjo keikaku :ajude programa
援助計画 /enjo keikaku :ajude projeto
援助国 /enjo koku :ajuda que dá nação
援助国 /enjo koku :ajuda que dá país
援助国 /enjo koku :ajuda que provê nação
援助国 /enjo koku :ajude o doador
援助国 /enjo koku :ajude o provedor
援助支出 /enjo shishutsu :ajude despesa
援助支払い /enjo shiharai :ajude pagamento
援助実施 /enjo zisshi :ajude implementação
援助者 /enjosha :ajudante
援助者 /enjosha :ajude o provedor
援助手段 /enjo shudan :ajude instrumento
援助受取額 /enjo uketorigaku :recibos de ajuda
援助出荷 /enjo shukka :ajude remessas
援助政策 /enjo seisaku :ajude política
援助請願 /enjo seigan :ajude oração
援助請願運動家 /enjo seigan undouka :ajude salão de entrada
援助団体 /enjo dantai :ajude grupo
援助団体 /enjo dantai :ajude organizações
援助団体職員 /enjo dantai shokuin :ajude o funcionário
援助統計 /enjo toukei :ajude estatísticas
援助配分 /enjo haibun :ajude distribuição
援助配分基準 /enjo haibun kijun :ajude critérios de distribuição
援助配分政策 /enjo haibun seisaku :ajude política de distribuição
援助疲れ /enjo tsukare :ajude fadiga
援助評価 /enjo hyouka :ajude avaliação
援助物資 /enjo busshi :ajude provisão
援助方針 /enjo houshin :ajude política
援助問題 /enjo mondai :ajude problema
援助輸入 /enjo yunyuu :ajude importação
援助予算 /enjo yosan :orçamentos de ajuda
援助要請 /enjo yousei :ajude pedido
援助流入経路 /enjo ryuunyuu keiro :ajude oleoduto
援助量 /enjoryou :ajude volume
沿岸流 /enganryuu :corrente de alongshore
沿線の /ensenno :ao longo da linha de via férrea
沿線の /ensenno :ao longo de uma linha de estrada de ferro
沿道 /endou :área ao longo de uma estrada
沿道の /endouno :ao longo da rota
沿道一帯に /endou ittaini :desde o princípio a estrada
演技 /engi :desempenho suplente
演技がうまい /engi gaumai :perito de executação na fase
演技する場所 /engisuru basho :área suplente
演技開始の合図 /engi kaishino aizu :chamada de ato
演技派の女優 /engi hano joyuu :atriz que confia nas habilidades suplentes dela
演技力 /engiryoku :talento suplente
演芸番組 /engei bangumi :programa de diversão
演劇ファン /engeki FUAN :amador do teatro
演劇学校 /engeki gakkou :escola suplente
演劇評論家 /engeki hyouronka :sitter de corredor
演算回路 /enzankairo :circuito de aritmética
演算回路 /enzankairo :circuição de aritmética
演算割当てステートメント /enzan wariatete SUTEHTOMENTO :declaração de tarefa de aritmética
演算式 /enzanshiki :expressão de aritmética
演算手順 /enzan tejun :algoritmo
演算符号 /enzan fugou :sinal de aritmética
演算論理回路 /enzan ronri kairo :unidade de lógica de aritmética
演算論理装置 /enzan ronri souchi :aritmética e unidade de lógica
演算論理装置 /enzan ronri souchi :aritmética e unidade lógica
演算論理装置 /enzan ronri souchi :unidade de lógica de aritmética
演習中に起きた突発的な死亡事故 /enshuuchuuni oki ta toppatsutekina shibou ziko :matanças acidentais durante o exercício
演説 /enzetsu :endereço
演説の要約 /enzetsuno youyaku :abstrato de uma fala
演奏者の顔ぶれはみなスター /ensoushano kaobureha mina SUTAH :todo o lineup de estrela de artistas
演奏者の顔ぶれは全員スター /ensoushano kaobureha zenin SUTAH :todo o lineup de estrela de artistas
演繹的仮定 /enekiteki katei :apriorismo
演繹的推論 /enekiteki suiron :apriorismo
演繹的知識 /enekiteki chishiki :um conhecimento de priori
炎々と /enento :todo em chamas
炎症 /enshou :raiva
炎症が治まった後に /enshouga osa matta atoni :depois que a inflamação baixe
炎症を起こしている /enshouwo o koshite iru :bravo
炎症細胞の異常な集積 /enshou saibouno ijouna shuuseki :coleções anormais de celas inflamatórias
煙で汚れた空気 /kemude yogoreta kuuki :ar poluído por fumaça
煙害 /engai :areje poluição através de fumaça
煙霧 /enmu :camada de aerossol
煙霧剤 /enmuzai :aerossol
煙霧質 /enmushitsu :aerossol
煙霧発生器 /enmu hasseiki :gerador de aerossol
猿に似た /sarunini ta :antropóide
猿人 /enzin :homem de macaco
縁もゆかりもない /en moyukarimonai :estrangeiro
縁組み /engumi :aliança
艶めかしい話 /ade mekashii hanashi :conversa amorosa
艶笑小話 /enshou shouwa :anedota amorosa
艶笑文学 /enshou bungaku :literatura amorosa com um toque humorístico
遠いところ /tooi tokoro :todo o modo
遠い昔 /tooi mukashi :a muito tempo atrás
遠く /tooku :longe
遠くや近くにある物を見て識別する能力 /tookuya chikakuni arumonowo mite shikibetsusuru nouryoku :habilidade para ver próximos e distantes objetos e descobrir objetos
遠く離れて /tooku hanarete :a distância
遠く離れて /tooku hanarete :longe fora
遠ざかって /too zakatte :a distância
遠ざけられること /too zakerarerukoto :alienabilidade
遠隔作用 /enkaku sayou :ação a uma distância
遠近調節 /enkin chousetsu :acomodação
遠近調節力 /enkin chousetsuryoku :amplidão de acomodação
遠地点 /enchiten :apogeu
遠方に /enpouni :longe fora
鉛害 /engai :areje poluição baseado em partículas de dianteira
鉛害 /engai :areje poluição fundada em partículas de dianteira
塩化アシル /enka ASHIRU :cloreto de acil
塩化アセチル /enka ASECHIRU :cloreto de acetilo
塩化アセチルコリン /enka ASECHIRUKORIN :cloreto de acetilocolina
塩化アセチレン /enka ASECHIREN :cloreto de acetileno
塩化アリル /enka ARIRU :cloreto de allyl
塩化アルミニウム /enka ARUMINIUMU :cloreto de alumínio
塩化アルミニウム6水和物 /roku enka ARUMINIUMU suiwabutsu :hexahidrate de cloreto de alumínio
塩化アンチモン /enka ANCHIMON :cloreto de antimônio
塩化アンチモン法 /enka ANCHIMONhou :método de cloreto de antimônio
塩化アンベノニウム /enka ANBENONIUMU :cloreto de ambenonium
塩化アンモニウム /enka ANMONIUMU :cloreto de amônio
塩化アンモニウム負荷試験 /enka ANMONIUMU fuka shiken :teste de cloreto de amônio
塩化銀 /enkagin :cloreto de argentico
塩化第1銀 /enka dai ichi gin :cloreto de argentous
塩基水溶液 /enki suiyoueki :base aquosa
塩基性サリチル酸アルミニウム /enkisei SARICHIRU san ARUMINIUMU :salicilate de alumínio
塩基性酢酸アルミニウム /enkisei sakusan ARUMINIUMU :subacetate de alumínio
塩基性炭酸アルミニウム /enkisei tansan ARUMINIUMU :carbonato de alumínio
塩酸アクラルビシン /ensan AKURARUBISHIN :hidrochloride de aclarubicin
塩酸アクリフラビン /ensan AKURIFURABIN :hidrochloride de acriflavine
塩酸アジフェニン /ensan AZIFUENIN :hidrochloride de adifenine
塩酸アニリン /ensan ANIRIN :hidrochloride de anilina
塩酸アポモルフィン /ensan APOMORUFUIN :hidrochloride de apomorphine
塩酸アマンタジン /ensan AMANTAZIN :hidrochloride de amantadine
塩酸アミオダロン /ensan AMIODARON :hidrochloride de amiodarone
塩酸アミトリプチリン /ensan AMITORIPUCHIRIN :hidrochloride de amitriptyline
塩酸アミナクリン /ensan AMINAKURIN :hidrochloride de aminacrine
塩酸アミロカイン /ensan AMIROKAIN :hidrochloride de amylocaine
塩酸アミロライド /ensan AMIRORAIDO :hidrochloride de amiloride
塩酸アモジアキン /ensan AMOZIAKIN :hidrochloride de amodiaquine
塩酸アルギニン /ensan ARUGININ :hidrochloride de arginine
塩酸アルフェンタニル /ensan ARUFUENTANIRU :hidrochloride de alfentanil
塩酸アルプレノロール /ensan ARUPURENOROHRU :hidrochloride de alprenolol
塩酸アンタゾリン /ensan ANTAZORIN :hidrochloride de antazoline
塩分添加 /enbun tenka :sal de somação
汚い所 /kitana i tokoro :axila
汚れの付着 /yogoreno fuchaku :adesão de sujeira
汚れ止め剤 /yogoreto mezai :composição de antifouling
汚れ止め塗料 /yogoreto me toryou :antifouling pintam
汚染の異常な増大 /osenno ijouna zoudai :aumento anormal em poluição
汚染行為 /osen koui :ato de poluição
汚染対策の /osen taisakuno :contra poluição
汚染負荷量 /osen fukaryou :carga de limpeza de ar
汚染防護衣 /osen bougoi :roupa de anticontamination
汚染防護服 /osen bougo fuku :anticontaminant vestem
汚染防止 /osen boushi :poluição de anti
汚染防止基準 /osen boushi kijun :padrão de antipollution
汚染防止装置 /osen boushi souchi :dispositivo de antipollution
汚染防止装置 /osen boushi souchi :equipamento de antipollution
汚染防止対策 /osen boushi taisaku :antipollution medem
汚染防止闘争 /osen boushi tousou :antipollution lutam
汚染防止法 /osen boushihou :antipollution faturam
奥の院 /okuno in :altar de Hímen
奥の手 /oku note :ás no buraco
奥の手 /oku note :ás para cima a manga
奥の深い味 /okuno fukai azi :gosto adquirido
往時 /ouzi :passee de idade
往復運動平面磨耗試験 /oufuku undou heimen mamou shiken :teste de uso de roda abrasivo
往路 /ouro :rota de aproximação
応じたくなるような提案 /ouzitakunaruyouna teian :oferta atraente
応急医療処置所 /oukyuu iryoushochi tokoro :ajude estação
応急医療処置所 /oukyuu iryoushochi tokoro :ajude poste
応酬 /oushuu :resposta
応戦態勢 /ousen taisei :alerta de ar
応諾 /oudaku :aceitação de oferta
応諾 /oudaku :aceitação de ordem
応諾 /oudaku :reconhecimento de ordem
応答 /outou :resposta
応答および無応答MDBステーションのリスト /outou oyobina outou MDB SUTEHSHONno RISUTO :uma lista de responder e nonresponding estações de MDB
応答モード /outou MOHDO :responda modo
応答倍率 /outou bairitsu :relação de amplificação
応答頌歌集 /outou shoukaatsu :antifônico
応能家賃 /ounou yachin :alugar disponível
応能原則 /ounou gensoku :habilidade para pagar princípio
応分の /oubunno :apropriado
応分の /oubunno :de acordo com a habilidade
応分の /oubunno :de acordo com os meios
応分の /oubunno :quantia apropriada de
応募 /oubo :aplicação
応募額 /oubogaku :quantia subscreveu
応募者 /oubosha :candidato
応募方法 /oubo houhou :método de aplicação
応用 /ouyuu :aplicação
応用 /ouyuu :aplicações
応用できる /ouyuu dekiru :aplicável
応用の /ouyouno :aplicado
応用アソシエーション /ouyuu ASOSHIEHSHON :associação de aplicação
応用サービス要素 /ouyuu SAHBISU ~youso :elemento de serviço de aplicação
応用ソフト /ouyuu SOFUTO :software de aplicação
応用プログラム /ouyuu PUROGURAMU :programa de aplicação
応用遺伝学 /ouyou idengaku :genéticas aplicadas
応用一般均衡モデル /ouyou ippan kinkou MODERU :modelo de equilíbrio geral aplicado
応用一般均衡分析 /ouyou ippan kinkou bunseki :análise de equilíbrio geral aplicada
応用衛星 /ouyou eisei :satélite de aplicações
応用音声学 /ouyou onseigaku :fonéticas aplicadas
応用化学 /ouyou kagaku :química aplicada
応用科学 /ouyoukagaku :ciência aplicada
応用会計 /ouyou kaikei :contabilidade aplicada
応用解析 /ouyou kaiseki :análise aplicada
応用解剖学 /ouyou kaibougaku :anatomia aplicada
応用間接費 /ouyou kansetsuhi :aplicado em cima
応用気象学 /ouyou kishougaku :meteorologia aplicada
応用技術 /ouyou gijutsu :tecnologia aplicada
応用挙動解析 /ouyou kyodou kaiseki :análise de comportamento aplicada
応用経済学 /ouyou keizaigaku :economias aplicadas
応用建築の /ouyou kenchikuno :aplicado arquitetônico
応用研究 /ouyou kenkyuu :pesquisa aplicada
応用言語 /ouyou gengo :idioma de aplicação
応用言語学 /ouyou gengogaku :lingüística aplicada
応用行動科学 /ouyou koudou kagaku :ciência do comportamento aplicada
応用昆虫学 /ouyou konchuugaku :entomologia aplicada
応用算数 /ouyou sansuu :aritméticas aplicadas
応用社会学 /ouyou shakaigaku :sociologia aplicada
応用植物学 /ouyou shokubutsugaku :botânica aplicada
応用心理学 /ouyou shinrigaku :psicologia aplicada
応用心理言語学 /ouyou shinri gengogaku :psycholinguistics aplicado
応用人類学 /ouyouzinruigaku :antropologia aplicada
応用数学 /ouyou suugaku :matemática aplicada
応用生化学 /ouyou seikagaku :bioquímica aplicada
応用生態学 /ouyou seitaigaku :ecologia aplicada
応用層 /ouyousou :camada de aplicação
応用層インターフェース /ouyousou INTAHFUEHSU :interface de camada de aplicação
応用層ゲートウェイ /ouyousou GEHTOUEI :portal de camada de aplicação
応用層プログラム /ouyousou PUROGURAMU :programa de camada de aplicação
応用層プロトコル /ouyousou PUROTOKORU :protocolo de camada de aplicação
応用地質学 /ouyou chishitsugaku :geologia aplicada
応用地震学 /ouyou zishingaku :sismologia aplicada
応用天文学 /ouyou tenmongaku :astronomia aplicada
応用統計学 /ouyou toukeigaku :estatísticas aplicadas
応用美術 /ouyou bijutsu :arte aplicada
応用物理 /oubutsu :físicas aplicadas
応用問題 /ouyou mondai :problema aplicado
応用力学 /ouyou rikigaku :mecânicas aplicadas
応用例 /ouyourei :aplicação
押しつけがましいの別の表現 /oshitsukegamashiino betsuno hyougen :palavra de antera por ser insistente
押し穴の角度 /oshianano kakudo :ângulo de buraco de mancha
押し通して /oshitooshite :todo o tempo sem hesitação
押し売り的商法 /oshi uri shouhou :arte de vender agressiva
押し付けがましいの別の表現 /oshitsukegamashiino betsuno hyougen :outra palavra por ser insistente
押し付けがましいやり方 /oshitsu ke gamashii yarikata :método agressivo
押し問答の末 /oshimondouno ura :depois de argumentos repetidos
押印 /ouin :justaposição de um selo
押目 /oshime :abatimento de peso
旺盛な需要 /ouseina juyou :demanda ativa
旺盛な知識欲 /ouseina chishikiyoku :appetence para conhecimento
横ぜりレンガ /yoko zeri RENGA :arqueie tijolo
横一列に表示された文字列 /yoko ichiretsuni hyouzisareta moziretsu :um fio de caráter exibiu em uma única fila horizontal
横隔膜下膿瘍 /oukakumakuka nouyou :abscesso debaixo do diafragma
横滑り角 /yokosuberi kaku :ângulo de sideslip
横傾斜角 /yoko keishakaku :ângulo de salto de sapato
横穴式古墳 /yokoanashiki kofun :tumba antiga cavou no lado de uma colina
横軸 /yokoziku :eixo de abscissa
横断して /oudanshite :por
横町 /yokochou :betesga
横町 /yokochou :modo de ruela
横柄 /ouhei :arrogância
横柄な /ouheina :arrogante
横柄な振る舞い /ouheina furumai :comportamento arrogante
横柄な態度 /ouheina taido :atitude arrogante
横揺れ角 /yokoyure kaku :ângulo de rolo
横領 /ouryou :abstração
横領 /ouryou :apropriação
欧字コード化集合 /ouzi KOHDOka shuugou :jogo codificado alfabético
欧字集合 /ouzi shuugou :jogo de caráter alfabético
欧字列 /ouzi retsu :fio alfabético
欧州に自生する植物 /oushuuni ziseisuru shokubutsu :um nativo de Europa
欧州の自生植物 /oushuuno ziseishokubutsu :um nativo de Europa
欧州原産の植物 /oushuu gensanno shokubutsu :um nativo de Europa
欧州式複利利回り /oushuushiki fukuri rimawari :anuário compondo
欧州全土に /oushuu zendoni :por toda parte a Europa
欧州統合の立役者 /oushuu tougouno tateyakusha :arquiteto de unidade européia
欧数字コード化集合 /ousuuzi KOHDOka shuugou :jogo codificado alfanumérico
欧数字データ /ousuuzi DEHTA :dados alfanuméricos
欧数字集合 /ousuuzi shuugou :jogo de caráter alfanumérico
欧文タイプライタ /oubun TAIPURAITA :máquina de escrever alfanumérica
王の退位 /ouno taii :abdicação do Rei
王位の放棄 /ouino houki :abdicação do trono
王位を退くこと /ouiwo shirizo kukoto :abdicação do trono
王水 /ousui :regalis de aqua
王水 /ousui :regia de aqua
黄金時代 /ougon zidai :idade de ouro
黄体形成ホルモンの無拍動性分泌 /outai keisei HORUMONno muhakudousei bunpi :secreção de apulsatile de hormônio de luteinizing
黄変 /ouhen :depois de amarelar
沖積の /chuusekino :aluvial
沖積ダム /okitsumi DAMU :represa aluvial
沖積海岸平野 /chuuseki kaigan heiya :planície litoral aluvial
沖積期 /chuusekiki :época aluvial
沖積鉱床 /chuuseki koushou :depósito aluvial
沖積斜面 /chuuseki shamen :declive aluvial
沖積錐 /chuusekisui :cone aluvial
沖積世 /chuusekisei :época aluvial
沖積層 /chuusekisou :aluvião
沖積層 /chuusekisou :formação aluvial
沖積堆積物 /okitsumi taisekibutsu :depósito aluvial
沖積谷 /okitsumi koku :vale aluvial
沖積土 /chuusekido :aluvião
沖積土 /chuusekido :terra aluvial
沖積粘土 /chuuseki nendo :barro aluvial
沖積平地 /okitsumi naruzi :apartamento aluvial
沖積平野 /chuuseki heiya :planície aluvial
沖縄の軍事基地反対運動 /okinawano gunzi kichi hantai undou : antimilitary fundam movimento em Okinawa
沖縄振興10カ年計画 /okinawa shinkou jukkanen keikaku :10 programa de ano para esporear desenvolvimento de Okinawa
屋根材・壁材を張る人 /yane zai kabe zaiwo haru hito :aplicador
屋内球技場 /okunai kyuugijou :fase de arena
憶測が飛び交う中 /okusokugato bi kau naka :entre um aguaceiro de especulação
恩 /on :avaliação de favor
恩恵 /une :amenidade
恩赦 /onsha :anistia
恩赦 /onsha :ato de graça
恩典 /onten :ato de graça
温菜や冷菜いずれも /onsaiya reisai izuremo :uma variedade larga de pratos, morno e frio,
温暖地に自生する植物 /ondan chini ziseisuru shokubutsu :um nativo de zona de temperatura morna
温暖地に自生する植物 /ondan zini ziseisuru shokubutsu :um nativo de região de temperatura morna
温暖地の自生植物 /ondan zino zisei shokubutsu :um nativo de região de temperatura morna
温暖地の自生植物 /ondan zino ziseishokubutsu :um nativo de zona de temperatura morna
温暖地原産の植物 /ondan chi gensanno shokubutsu :um nativo de região de temperatura morna
温暖地原産の植物 /ondan chi gensanno shokubutsu :um nativo de zona de temperatura morna
温熱療法器具 /onnetsu ryouhou kigu :ajudas para tratamento de calor
穏やかな黄みがかった緑 /odayakana ki mi gakatta midori :verde de amêndoa
穏やかな解決 /odayakana kaiketsu :determinação amigável
穏やかな気持ち /odayakana kimochi :afeto
穏健な行政官たち /onkenna gyouseikantachi :administração modera
穏当な計画に従って /ontouna keikakuni shitagatte :de acordo com projeção conservadora
穏便に /onbinni :amigavelmente
音だけのキス /oto dakeno KISU :beijo de ar
音の香水 /otono kousui :perfume acústico
音の抑揚法 /otono yokuyouhou :acentuação
音圧 /onatsu :pressão acústica
音圧反射率 /onatsu hansharitsu :reflectividade acústico
音楽にのめり込むこと /ongakuni nomeri ko mukoto :hábito para música
音楽に熱中して /ongakuni netchuushite :absorvido na música
音楽の鑑賞 /ongakuno kanshou :avaliação de música
音楽の才能 /ongakuno sainou :habilidade a música
音楽の力量 /ongakuno rikiryou :habilidade em música
音楽学校 /ongaku gakkou :conservatório
音楽実習 /ongaku zitshuu :música aplicada
音楽専門局 /ongaku senmon kyoku :toda a estação de música
音感教育 /onkan kyouiku :educação acústica
音感教育 /onkan kyouiku :treinamento acústico
音響による信号 /onkyouni yoru shingou :sinais acústicos
音響の /onkyouno :acústico
音響のひずみ /onkyouno hizumi :distorção acústica
音響イナータンス /onkyou INAHTANSU :inertance acústico
音響イミタンス /onkyou IMITANSU :immittance acústico
音響インピーダンス /onkyou INPIHDANSU :impedância acústica
音響エコーキャンセラ技術 /onkyou EKOHKYANSERA gijutsu :técnicas de cancelling de eco acústicas
音響エネルギー /onkyou ENERUGIH :energia acústica
音響オーム /onkyou OHMU :ohm acústico
音響カプラ /onkyou KAPURA :acoplador acústico
音響クラリファイア /onkyou KURARIFUAIA :clarificador acústico
音響コンプライアンス /onkyou KONPURAIANSU :complacência acústica
音響スチフネス /onkyou SUCHIFUNESU :dureza acústica
音響スペクトル /onkyou SUPEKUTORU :espectro acústico
音響スペクトログラフ /onkyou SUPEKUTOROGURAFU :spectrograph acústico
音響センサー /onkyou SENSAH :sensor acústico
音響パネル /onkyou PANERU :painel acústico
音響フィルタ /onkyou FUIRUTAH :filtro acústico
音響フィルター /onkyou FUIRUTAH :filtro acústico
音響モニターシステム /onkyou MONITAHSHISUTEMU :sistema de monitor acústico
音響リアクタンス /onkyou RIAKUTANSU :reactance acústico
音響レンズ /onkyou RENZU :lente acústica
音響異方性 /onkyou ihousei :anisotropia acústico
音響陰影 /onkyou inei :sombra acústica
音響音声学 /onkyou onseigaku :fonéticas acústicas
音響音声学的アプローチ /onkyou onseigakuteki APUROHCHI :aproximação fonética acústica
音響解析 /onkyou kaiseki :análise acústica
音響外傷 /onkyou gaishou :surdez de trauma acústica
音響外傷 /onkyou gaishou :trauma acústico
音響学 /onkyougaku :acústica
音響学の /onkyougakuno :acústico
音響学の専門家 /onkyougakuno senmonka :perito de acústica
音響慣性 /onkyou kansei :inertance acústico
音響機雷 /onkyou kirai :mina acústica
音響機雷探索 /onkyou kirai tansaku :minehunting acústico
音響記憶 /onkyou kioku :memória acústica
音響記憶装置 /onkyou kioku souchi :armazenamento acústico
音響屈折 /onkyou kussetsu :refração acústica
音響系 /onkyoukei :sistema acústico
音響光学の /onkyou kougakuno :acousto óptico
音響光学の /onkyou kougakuno :acousto ótico
音響光学位相変調器 /onkyou kougaku isou henchouki :acousto modulador de fase óptico
音響光学位相変調器 /onkyou kougaku isou henchouki :acousto modulador de fase ótico
音響光学位相変調器 /onkyou kougaku isou henchouki :modulador de fase de acoustooptical
音響光学位相変調器 /onkyou kougaku isou henchouki :modulador de fase de acoustooptico
音響光学型イメージング分光計 /onkyou kougakugata IMEHZINGU bunkoukei :acousto espectrômetro de imaging óptico
音響光学型イメージング分光計 /onkyou kougakugata IMEHZINGU bunkoukei :acousto espectrômetro de imaging ótico
音響光学型イメージング分光計 /onkyou kougakugata IMEHZINGU bunkoukei :espectrômetro de imaging de acoustooptical
音響光学型イメージング分光計 /onkyou kougakugata IMEHZINGU bunkoukei :espectrômetro de imaging de acoustooptico
音響光学型分光計 /onkyou kougakugata bunkoukei :acousto espectrômetro óptico
音響光学型分光計 /onkyou kougakugata bunkoukei :acousto espectrômetro ótico
音響光学型分光計 /onkyou kougakugata bunkoukei :espectrômetro de acoustooptical
音響光学型分光計 /onkyou kougakugata bunkoukei :espectrômetro de acoustooptico
音響光学効果 /onkyou kougaku kouka :acousto efeito ótico
音響光学効果 /onkyou kougaku kouka :acoustooptico efetuam
音響光学的可変フィルタ /onkyou kougakuteki kahen FUIRUTAH :acousto filtro de tunable óptico
音響光学的可変フィルタ /onkyou kougakuteki kahen FUIRUTAH :acousto filtro de tunable ótico
音響光学的可変フィルタ /onkyou kougakuteki kahen FUIRUTAH :filtro de tunable de acoustooptical
音響光学的可変フィルタ /onkyou kougakuteki kahen FUIRUTAH :filtro de tunable de acoustooptico
音響光学偏光器 /onkyou kougaku henkouki :acousto deflector óptico
音響光学偏光器 /onkyou kougaku henkouki :acousto deflector ótico
音響光学偏光器 /onkyou kougaku henkouki :deflector de acoustooptical
音響光学偏光器 /onkyou kougaku henkouki :deflector de acoustooptico
音響光学変調器 /onkyou kougaku henchouki :acousto modulador óptico
音響光学変調器 /onkyou kougaku henchouki :acousto modulador ótico
音響光学変調器 /onkyou kougaku henchouki :modulador de acoustooptical
音響光学変調器 /onkyou kougaku henchouki :modulador de acoustooptico
音響効果 /onkyou kouka :acústica
音響効果 /onkyou kouka :efeitos acústicos
音響効果 /onkyou kouka :eficiência acústica
音響効果 /onkyou kouka :propriedades acústicas
音響効率 /onkyou kouritsu :eficiência acústica
音響工学 /onkyou kougaku :engenharia acústica
音響式盗難警報器 /onkyoushiki tounan keihouki :alarme de assaltante acústico
音響周波数 /onkyou shuuhasuu :freqüência acústica
音響集中 /onkyou shuuchuu :concentração acústica
音響処理 /onkyou shori :tratamento acústico
音響上 /in onkyou :acusticamente
音響上の /onkyou ueno :acústico
音響上の遮蔽幕 /onkyou ueno shahei baku :tela acústica
音響上の問題 /onkyou ueno mondai :problema acústico
音響浄化器 /onkyoujou kaki :clarificador acústico
音響進行波 /onkyou shinkouha :onda ambulante acústica
音響捜索 /onkyou sousaku :vigilância acústica
音響相 /onkyou sou :fase acústica
音響増強 /onkyou zoukyou :encarecimento acústico
音響探知機 /onkyou tanchiki :detector de chão acústico
音響遅延線 /onkyou chiensen :linha de demora acústica
音響調整 /onkyou chousei :controle acústico
音響調整室 /onkyou chouseishitsu :sala de controle acústica
音響抵抗 /onkyou teikou :resistência acústica
音響的フィードバック /onkyouteki FUIHDOBAKKU :avaliação acústica
音響的知識 /onkyouteki chishiki :conhecimento acústico
音響的爆圧法 /onkyouteki bakuatsuhou :catavation acústico
音響特性 /onkyou tokusei :característica acústica
音響特性インピーダンス /onkyou tokusei INPIHDANSU :impedância característica acústica
音響反射 /onkyou hansha :reação acústica
音響反射板 /onkyou hanshaban :nuvem acústica
音響疲労 /onkyou hirou :fadiga acústica
音響壁 /onkyou heki :parede acústica
音響変圧器 /onkyou henatsuki :transformador acústico
音響放射 /onkyou housha :radiação acústica
音響方式 /onkyou houshiki :acústico de correção de rumo
音響誘導魚雷 /onkyou yuudou gyorai :torpedo acústico
音響理論 /onkyou riron :teoria acústica
音質 /onshitsu :acústica
音場 /onjou :campo acústico
音声スペクトル /utagoe SUPEKUTORU :espectro acústico
音節の抑止相 /onsetsuno yokushisou :prenda fase de sílaba
音速 /onsoku :velocidade acústica
音弾性法 /on danseihou :método de acoustoelastico
音添加 /ontenka :adição
音波 /onpa :onda acústica
音波ホログラフィー /onpa HOROGURAFUIH :holografia acústica
音波回折 /onpa kaisetsu :difração acústica
音波検層 /onpa kensou :tronco acústico
音波検層 /onpa kensou :velocidade de anotação acústico
音波顕微鏡 /onpa kenbikyou :microscópio acústico
音波顕微鏡検査 /onpa kenbikyou kensa :microscopia acústico
音波走査 /onpa sousa :acústico esquadrinhe
音波探査 /onpa tansa :exploração acústica
下を向いて見ていないふりをする人 /shitawo muka ite mite inaifuriwo suru hito :um para ducker de noz
下院 /kain :outro lugar
下顎の歯槽弓 /kagakuno shisoukyuu :arco alveolar de mandíbula
下顎の歯槽弓 /kagakuno shisoukyuu :mandibulae de alveolaris de arcus
下顎角 /kagakukaku :mandibulae de angulus
下顎角 /kagakukaku :ângulo de mandíbula
下顎骨歯槽部 /kagakukotsu shisoubu :parte alveolar de mandíbula
下交渉人 /shita koushounin :agente de antemão
下行大動脈 /kakou daidoumyaku :descendens de aorta
下肢切断術 /kashi setsudanjutsu :amputação de mais baixa extremidade
下手な /shitatena :amador
下手ながらも /shitatena garamo :depois de uma moda
下手投げ /kudarite nage :lançamento de braço com um aperto interior
下垂体前葉ホルモン /kasuitai zenyou HORUMON :hormônio pituitário anterior
下垂体前葉製剤 /kasuitai zenyou seizai :anterior pituitário
下駄履き式住宅 /geta haki getabakishiki juutaku :apartamentos em obstáculos
下塗剤 /shitanurizai :casaco de âncora
下熱剤 /genetsuzai :antipiréticos
下馬評では /gebahyou deha :de acordo com rumor
下背部の重傷 /shita sebuno omode :agudo mais baixo atrás dano
下半期 /shimohanki :2º meio
下痢止め薬 /geri tome me kusuri :agente de antidiarrheal
下痢止め薬 /geri tome me kusuri :medicamento de antidiarrhea
下痢便秘交代症 /geri benpi koutaishou :diarréia revezada e constipação
下劣な /geretsuna :miserável
化学線 /kagakusen :radiação de actinico
化学線 /kagakusen :raios de actinico
化学天秤 /kagaku tenbin :equilíbrio analítico
化学物質の分析 /kagaku busshitsuno bunseki :análise de uma substância química
化学分析誤差 /kagaku bunseki gosa :erro analítico
化学兵器の廃絶 /kagaku heikino haizetsu :abolição de armas químicas
化学変化の量 /kagaku henkano ryou :quantia de mudança química
化粧まわし /keshou mawashi :avental
化粧鏡 /keshou kagami :espelho ajustável
化粧品座瘡 /keshouhin zasou :cosmetica de acne
仮に /karini :ínterim de anúncio
仮の /karino :ínterim de anúncio
仮の版権 /karino hanken :anúncio direito autorais interino
仮現運動 /kagen undou :movimento aparente
仮差し押さえ /karisashiosae :anexo subordinado
仮採用 /kari saiyou :compromisso em provação
仮採用 /kari saiyou :compromisso em tentativa
仮死 /kashi :morte aparente
仮需要 /karijuyou :anticipatório exigem
仮性真珠腫 /kasei shinjushu :cholesteatoma adquirido
仮説的推論 /kasetsuteki suiron :conclusão de abductive
仮説的推論 /kasetsuteki suiron :seqüestro
仮名 /kamei :anônimo
仮名偽名 /kamei gimei :anônimo
仮輸入許可 /kari yunyuu kyoka :admissão temporário
仮輸入許可 /kari yunyuu kyoka :temporaire de admissão
何々もどき /naninani modoki :- oide
何かそんなもの /nanika sonnamono :qualquer tal coisa
何かまずいことをしているようなそぶり /nanika mazui kotowo shiteiruyounasoburi :aparecimento de fazer qualquer coisa erradamente
何から何まで /nanikara nanimade :qualquer coisa e tudo
何か身分を証明するもの /nanika mibunwo shoumei surumono :qualquer forma de identificação
何が何でも /naniga nandemo :qualquer dia
何が何でも /naniga nandemo :qualquer dia da semana
何でも /nandemo :qualquer coisa
何でもあり /nandemoari :qualquer coisa vai
何でもありの戦術 /nandemo arino senjutsu :qualquer coisa vai táticas
何でもかんでも /nandemokandemo :todos menos a cozinha
何でも揃ったホテル /nandemo sentta HOTERU :hotel todo inclusivo
何とかして /nanto kashite :outro de alguma maneira ou outro
何とか変更する方法 /nantoka henkousuru houhou :qualquer modo para mudar
何と言っても /nani toittemo :afinal de contas
何と言っても /nani toittemo :afinal de contas é dito
何と言っても /nani toittemo :afinal de contas é dito e feito
何と言っても /nani toittemo :todas as teorias aparte
何にでも使えるクリーム /naninidemo tsukaeru KURIHMU :toda a nata de propósito
何にでも都合のいい /naninidemo tsugouno ii :todo o propósito
何にもまして /nanini momashite :acima de tudo
何にもまして /nanini momashite :acima de tudo outro
何はさておき /nani hasateoki :acima de tudo
何もかも /nanimo kamo :qualquer coisa e tudo
何もかも /nanimo kamo :qualquer e todo
何もかも /nanimo kamo :toda a natureza
何もかもゴチャゴチャになって /nanimo kamo GOCHAGOCHAni natte :tudo em um tremor
何よりも /nani yorimo :acima de tudo
何よりも /nani yorimo :entre outras coisas
何よりも /nani yorimo :entre outros
何よりもまず /nani yorimomazu :acima de tudo coisas
何よりも大切で /nani yorimo taisetsude :ao todo
何をおいても /naniwo oitemo :acima de tudo
何をニュースとして取り上げるかの判断 /naniwo NYUHSUto shite tori age rukano handan :colocação de ordem do dia
何カ月にもわたる混乱の末に /nani KA tsukini mowataru konranno sueni :depois de meses de caos
何一つない /nani hitotsunai :absolutamente nada
何回も /nankaimo :novamente e novamente
何回も /nankaimo :qualquer número de tempos
何回も /nankaimo :várias vezes
何回もの議論の後に /nankai mono gironno atoni :depois de várias discussões
何気ないうまさ /nanigenai umasa :uma habilidade ausente
何気ない技 /nanigenai waza :uma habilidade ausente
何事も運命だ /nanigotomo unmeida :tudo em toda vida
何事も運命だ /nanigotomo unmeida :tudo na vida
何時間 /nanzikan :várias horas
何時間か考えた末に /nanzikanka kangae ta sueni :depois de algumas horas de reflexão
何十年にわたる対立の後 /nan juunenni wataru tairitsuno ato :depois de décadas de antagonismo
何食わぬ顔で /nani ku wanu kaode :ignorância de afetação
何世代にもわたって /nan sedaini mowatatte :por várias gerações
何代にもわたって /nandai nimowatatte :pelas gerações
何度か延期になった後 /nandoka enkini natta ato :depois de várias demoras
何度も /nandomo :novamente e novamente
何度も /nandomo :qualquer número de tempos
何度も /nandomo :tudo muito freqüentemente
何度も /nandomo :várias vezes
何度も延期されたがようやく /nandomo enkisaretagayouyaku :depois de muitas demoras
何度も繰り返して /nandomo kurikaeshite :mil vezes
何度も試みた後で /nandomo kokoromita atode :depois de várias provas
何度も遅延した後で /nandomo chienshita atode :depois de várias demoras
何度も電話した後で /nandomo denwashita atode :depois de chamadas repetidas
何度も頼まれて /nandomo tano marete :depois de pedidos freqüentes
何年にも及ぶたゆまぬ努力の末に /nannennimo oyobu tayumanu doryokuno sueni :depois de anos de esforços estrênuos
何年もの景気後退の後 /nannen mono keiki koutaino ato :depois de muitos anos de caída
何年もの研究の結果 /nannenmono kenkyuuno kekka :depois de anos de pesquisa
何年もの遅れの後 /nannen mono okureno ato :depois de anos de demora
何年も海外勤務をした後に /nannenmo kaigai kinmuwo shita atoni :depois de anos como um expatrie
何年も前に /nannenmo maeni :uns muitos anos bons atrás
何年間ものいざこざの後 /nannenkan mono izakozano ato :depois de anos de discordância
何杯か飲んで /nanbai kanonde :depois de um par de bebidas
何物にもまして /nanimono nimomashite :acima de tudo coisas
伽羅木 /kyaraboku :madeira de babosas
価格が手頃な /kakakuga tegorona :disponível
価格と支払条件を検討した後 /kakakuto shiharaijoukenwo kentoushita ato :depois de estudar os preços e condições de pagamentos
価格の上昇 /kakakunojoushou :avance de preços
価格の調整 /kakakuno chousei :ajuste de preços
価格の調整速度 /kakakuno chousei sokudo :velocidade de ajuste de preços
価格の騰貴 /kakakuno touki :avance em preço
価格協定 /kakaku kyoutei :acordo em preços
価格調整 /kakaku chousei :ajuste para preço
価格分析 /kakaku bunseki :análise de valor
価格変動修正 /kakaku hendou shuusei :ajuste para flutuações de preço
価格保証引当金 /kakaku hoshou hikiatekin :mesada para declínios de preço
価値 /kachi :conta
価値が上がったドル /kachiga agatta DORU :dólar apreciado
価値総額 /kachi sougaku :valor agregado
価値判断 /kachi handan :avaliação
価値分析 /kachi bunseki :análise de valor
加うるに /kuwa uruni :e outra coisa
加えて /kuwaete :adicionalmente
加圧 /kaatsu :aplicação de pressão
加圧吸着 /kaatsu kyuuchaku :adsorção debaixo de pressão elevada
加荷重 /kuwa kajuu :carga aplicada
加給年金 /kakyuu nenkin :pensão adicional
加減 /kagen :ajuste
加減演算子 /kagen enzanshi :operador de somação
加減作用素 /kagen sayouso :operador de somação
加減算器 /kagensanki :subtracter de máquina de somar
加減算器 /kagensanki :subtractor de máquina de somar
加減乗除 /kagenjoujo :adição, subtração, multiplicação e divisão
加減速度電動機 /kagensokudo dendouki :motor de velocidade ajustável
加減蓄電器 /kagen chikudenki :condensador ajustável
加減法 /kagenhou :adição e método de subtração
加減法 /kagenhou :some método atrás
加工変質層 /kakou henshitsusou :camada afetada
加香ヒマシ油 /kakou HIMASHI abura :óleo de rícino aromático
加算 /kasan :adição
加算 /kasan :adição de aritmética
加算器 /kasanki :acumulador
加算器 /kasanki :circuito de máquina de somar
加算器 /kasanki :máquina de somar
加算金 /kasankin :quantia adicional
加算型給付 /kasangata kyuufu :tipo de benefício adicional de pensão
加算税 /kasanzei :imposto adicional
加算操作 /kasan sousa :some operação
加算値 /kasanchi :valor adicional
加重窃盗 /kajuu settou :roubo agravado
加重暴行 /kajuu boukou :agressão agravada
加色法 /kashokuhou :processo de cor aditivo
加振装置搭載トラック /kashin souchi tousai TORAKKU :caminhão de agitador
加数 /kasuu :soma
加線 /kasen :linha somada
加速 /kasoku :aceleração
加速された /kasokusareta :acelerado
加速された経済成長 /kasokusareta keizai seichou :crescimento econômico acelerado
加速された動き /kasokusareta ugoki :movimento acelerado
加速する一方の世界規模での落ち込み /kasokusuru ippouno sekai kibodeno ochi komi :shakeout global de aceleração
加速クリープ /kasoku KURIHPU :rastejo de aceleração
加速ポンプ /kasoku PONPU :bomba de aceleração
加速運動 /kasoku undou :movimento acelerado
加速器 /kasokuki :acelerador
加速器 /kasokuki :dispositivo de aceleração
加速器質量分析 /kasokuki shitsuryou bunseki :spectrometria de massa de acelerador
加速競争 /kasoku kyousou :competição de aceleração
加速局面 /kasoku kyokumen :fase de aceleração
加速係数 /kasoku keisuu :fator de aceleração
加速系統 /kasoku keitou :sistema de aceleração
加速原理 /kasoku ~genri :princípio da aceleração
加速原理 /kasoku ~genri :princípio de acelerador
加速減価 /kasoku genka :depreciação acelerada
加速試験 /kasoku shiken :teste acelerado
加速時間 /kasoku zikan :tempo de aceleração
加速式キャリッジ復帰 /kasokushiki KYARIZZI fukki :retorno de carruagem acelerado
加速車線 /kasoku shasen :linha de aceleração
加速車線 /kasoku shasen :pista de aceleração
加速車線 /kasoku shasen :tira de aceleração
加速寿命試験 /kasoku jumyou shiken :teste de vida acelerado
加速償却 /kasoku shoukyaku :amortização acelerada
加速償却 /kasoku shoukyaku :depreciação acelerada
加速償却法 /kasoku shoukyakuhou :método acelerado de depreciação
加速償却法 /kasoku shoukyakuhou :método de depreciação acelerada
加速償却法 /kasoku shoukyakuhou :sistema de recuperação de custo acelerado
加速条件 /kasokujouken :apresse condição
加速浸食 /kasoku shinshoku :erosão acelerada
加速性高血圧 /kasokusei kouketsuatsu :hipertensão acelerada
加速税務減価償却 /kasoku zeimu genkashoukyaku :depreciação de imposto acelerada
加速装置 /kasoku souchi :acelerador
加速抵抗 /kasoku teikou :resistência de aceleração
加速的奨励給 /kasokuteki shourei kyuu :prêmio de aceleração
加速的成長 /kasokuteki seichou :crescimento acelerado
加速電圧 /kasoku denatsu :voltagem de aceleração
加速電極 /kasoku denkyoku :eletrodo de aceleração
加速度 /kasokudo :aceleração
加速度 /kasokudo :velocidade acelerada
加速度ピックアップ /kasokudo PIKKUAPPU :pickup de aceleração
加速度ポテンシャル /kasokudo POTENSHARU :potencial de aceleração
加速度メカニズム /kasokudo MEKANIZUMU :mecanismo de aceleração
加速度リレー /kasokudo RIREH :revezamento de aceleração
加速度係数 /kasokudo keisuu :coeficiente de aceleração
加速度効果 /kasokudo kouka :efeito de aceleração
加速度性無気肺 /kasokudosei mukihai :atelectase de aceleração
加速度設定器 /kasokudo setteiki :compositor de aceleração
加速度調速装置 /kasokudo chousoku souchi :governador de aceleração
加速度的上昇 /kasokudotekijoushou :elevação acelerada
加速度病 /kasokudo byou :doença de aceleração
加速度理論 /kasokudo riron :teoria de acelerador
加速能力 /kasoku nouryoku :habilidade de aceleração
加速反応 /kasoku hannou :reação acelerada
加速風化 /kasoku fuuka :desgaste acelerado
加速保存試験 /kasoku hozon shiken :teste de preservação acelerado
加速法 /kasokuhou :método acelerado
加速冷却 /kasoku reikyaku :apressado de esfriação
加電圧 /kuwa denatsu :potencial aplicado
加入 /kanyuu :acessão
加入 /kanyuu :afiliação
加入会員 /kanyuu kaiin :afiliado
加入者 /kanyuusha :afiliado
加入年齢 /kanyuu nenrei :envelheça a entrada
加入年齢 /kanyuu nenrei :envelheça a recrutamento
加入年齢 /kanyuu nenrei :envelheça em debate
加熱 /kanetsu :aplicação de calor
加熱乾燥室 /kanetsu kansoushitsu :armário de arejação
加熱乾燥用戸棚 /kanetsu kansouyou todana :armário de arejação
加熱空気老化試験 /kanetsu kuuki rouka shiken :areje forno que envelhece teste
加熱後に /kanetsu goni :depois de cozinhar
加配 /kahai :ração adicional
加俸 /kahou :mesada adicional
加俸 /kahou :pagamento adicional
加法 /kahou :adição
加法に関する逆元 /kahouni kansuru gyakugen :inverso aditivo
加法モデル /kahou MODERU :modelo aditivo
加法演算子 /kahou enzanshi :operador aditivo
加法混色 /kahou konshoku :aditivo de misturação
加法混色 /kahou konshoku :aditivo que mistura de estímulos de colours
加法混色 /kahou konshoku :aditivo que mistura de estímulos de cores
加法混色 /kahou konshoku :cor de misturação aditivo
加法混色 /kahou konshoku :mistura aditiva
加法混色 /kahou konshoku :mistura aditiva de estímulos de colours
加法混色 /kahou konshoku :mistura aditiva de estímulos de cores
加法混色 /kahou konshoku :mistura de cor aditiva
加法混色の原色 /kahou konshokuno genshoku :colours primário aditivo
加法混色の原色 /kahou konshokuno genshoku :cores primárias aditivas
加法混色の原色 /kahou konshokuno genshoku :primaries aditivo
加法線形モデル /kahou senkei MODERU :modelo linear aditivo
加法則 /kahou soku :additividade regem
加法単位 /kahou tani :identidade aditiva
加法定理 /kahouteiri :teorema adicional
加法定理 /kahouteiri :teorema de adição
加法的な /kahoutekina :aditivo
加法的な色 /kahoutekina iro :cor aditiva
加法的減算 /kahouteki genzan :subtração aditiva
加法的効用関数 /kahouteki kouyou kansuu :função de utilidade aditiva
加盟 /kamei :acessão
加盟 /kamei :afiliação
加盟した /kameishita :aderente
加盟卸売業者 /kamei oroshiuri gyousha :atacadista se afiliado
加盟系列局 /kamei keiretsukyoku :afiliado
加盟交渉 /kamei koushou :negociação de acessão
加盟国 /kamei koku :afiliar se país
加盟国 /kamei koku :país se afiliado
加盟小売業者 /kamei kouri gyousha :varejista se afiliado
加盟組合 /kamei kumiai :afiliar se uniões
加盟組合 /kamei kumiai :união se afiliada
加盟店 /kameiten :loja se afiliada
加盟独立店 /kamei dokuritsuten :afiliar se independents
加盟独立店 /kamei dokuritsuten :independents se afiliado
加齢に伴う脳の変化 /kareini tomonau nouno henka :idade relacionou mudanças ao cérebro
加齢黄斑変性 /kareiouhan hensei :idade relacionou degeneração de macular
加齢黄斑変性症 /karei ouhan henseishou :idade relacionou degeneração de macular
加齢色素 /karei shikiso :pigmento de idade
加齢性黄斑変性 /kareisei ouhan hensei :idade relacionou degeneração de macular
可処分所得 /kashobun shotoku :após taxas renda
可触性 /kashokusei :acessibilidade
可動ベッド形クランクプレス /kadou BEDDO kata KURANKUPURESU :imprensa de manivela de cama ajustável
可動レンチ /kadou RENCHI :torcedura ajustável
可動羽根 /kadou hane :cata-vento ajustável
可動書棚 /kadou shodana :estante ajustável
可変ストロークシリンダ /kahen SUTOROHKUSHIRINDA :cilindro de golpe ajustável
可変パッド /kahen PADDO :bloco ajustável
可変メモリ /kahen MEMORI :memória de alterable
可変ルーバー /kahen RUHBAH :clarabóia ajustável
可変空力弾性翼 /kahen kuuriki dansei tsubasa :asa de aeroelastico ativa
可変静翼 /kahen seiyoku :lâmina de stator ajustável
可変速モーター /kahensoku MOHTAH :motor de velocidade ajustável
可変速式 /kahen sokushiki :tipo de velocidade ajustável
可変棚 /kahen tana :estante ajustável
可変調整 /kahen chousei :colocação ajustável
可変動翼 /kahen douyoku :lâmina ajustável
夏の /natsuno :estival
夏の訪れ /natsuno otozu re :advento de verão
夏期の /kakino :estival
夏山の事故 /natsuyamano ziko :acidentes em alpinismo de verão
夏場と冬とでは保存方法が変わる /natsubato fuyutodeha hozon houhouga kawaru :um para distinção é feito entre armazenamento de verão e armazenamento de inverno
夏中かかる仕事 /natsudiyuu kakaru shigoto :todo o trabalho de verão
夏眠 /kamin :estivação
家にいない母親 /ieni inai hahaoya :mãe de ausente
家の改築 /ieno kaichiku :alteração para uma casa
家の周囲に /ieno shuuini :ao redor da casa
家の設計図 /ieno sekkeizu :plano arquitetônico de uma casa
家の賃貸契約 /ieno chintaikeiyaku :acordo para alugar uma casa
家の年間家賃 /ieno nenkan yachin :alugar anual de casa
家屋 /kaoku :unidade de acomodação
家屋取得価格 /kaoku shutoku kakaku :aquisição valeu de casa
家具 /kagu :compromissos
家具の配置 /kaguno haichi :arranjo da mobília
家具一式 /kagu isshiki :um apartamento de mobília
家系 /kakei :ascendência
家計簿 /kakeibo :livro de conta
家事代行業 /kazi daikougyou :negócio suplente de trabalho de casa
家事費 /kazihi :mesada para trabalho doméstico
家族が一人増えること /kazokuga hitori fuerukoto :adição para a família
家族の中で欠けている者 /kazokuno nakadekakete irusha :ausente
家族の反対を押し切って /kazokuno hantaiwo oshi kitte :contra os desejos da família
家族一同 /kazoku ichidou :toda a família
家族連れに受けが良い /kazokudureni ukega yoi :atraia a famílias
家畜 /kachiku : husbandry animal
家畜育種 /kachiku ikushu :procriação animal
家畜栄養 /kachiku eiyou :nutrição animal
家畜改良 /kachiku kairyou :melhoria animal
家畜飼料 /kachiku shiryou :forragem animal
家中 /iejuu :todo o círculo a casa
家長 /kachou :- arco
家賃の滞り /yachinno todoko ri :atrasados de alugar
家庭電化製品の仕上げ /katei denka seihinno shiage :fim de aplicação
家庭電化製品の扉 /katei denka seihinno tobira :porta de aplicação
家庭電化製品の銘板 /katei denka seihinno meiban :placa de nome de aplicação
家庭電化製品用カバー /katei denka seihinyou KABAH :cobertura de aplicação
家庭電気器具の柄 /katei denki kiguno e :manivela de aplicação
家庭電気器具部品 /katei denki kigu buhin :parte de aplicação
家庭内の事故 /katei uchino ziko :acidentes na casa
家庭用エアマッサージ器 /kateiyou EAMASSAHZIki :areje massager para uso doméstico
家庭用器具店 /kateiyou kigu mise :loja de aplicação
家庭用気泡浴装置 /kateiyou kihouyoku souchi :banho de bolha de ar para uso doméstico
家電工業 /kaden kougyou :indústria de aplicação
家内中 /kanaijuu :todos os sócios da família
家風に従って /kafuuni shitagatte :de acordo com costume familiar
家柄 /iegara :ascendência
家名を暗示する紋章 /kameiwo anzisuru monshou :braços alusivos
家名を図案化した紋章 /kameiwo zuankashita monshou :parlantes de armes
寡婦控除 /kafu koujo :mesada para viúva
科学の産業への応用 /kagakuno sangyouheno ouyuu :aplicação de ciência para indústria
科学の初歩 /kagakuno shoho :alfabeto de ciência
科学の奨励 /kagakuno shourei :avanço de ciência
科学の振興 /kagakuno shinkou :avanço de ciência
科学の進歩 /kagakuno shinpo :avance de ciência
科学の進歩 /kagakuno shinpo :avanços em ciência
科学技術の加速度的発展 /kagaku gijutsuno kasokudoteki hatten :desenvolvimento acelerado de ciência e tecnologia
科学技術の進歩 /kagaku gijutsuno shinpo :avanço de ciência e tecnologia
科学技術の進歩 /kagaku gijutsuno shinpo :avanços em tecnologia
科学者 /kagakusha :cientista acadêmico
科学者によれば /kagakushani yoreba :de acordo com cientistas
科学者の間では常識 /kagakushano aidadeha joushiki :um assunto de conhecimento comum entre cientistas
科学上の新発見の産業への応用 /kagakujouno shin hakkenno sangyouheno ouyuu :aplicação de descobertas científicas novas para indústria
科学的に決定された年代 /kagakutekini ketteisareta toshiyo :data de idade
科学論文の摘要 /kagaku ronbunno tekiyou :abstrato de um papel científico
果物の甘煮 /kudamonono amani :compoteira de maçã
架空ケーブル /kakuu KEHBURU :cabling aéreo
架空ケーブル /kakuu KEHBURU :cabo aéreo
架空ケーブル線路 /kakuu KEHBURU senro :linha de cabo aérea
架空コンベヤ /kakuu KONBEYA :transportador aéreo
架空スパッド /kakuu SUPADDO :spud aéreo
架空引込線 /kakuu hikikomisen :arame de serviço aéreo
架空索道 /kakuu sakudou :bonde aéreo
架空索道 /kakuu sakudou :ropepista aéreo
架空施設 /kakuu shisetsu :construção aérea
架空式屋外線 /kakuushiki okugaisen :sistema aéreo de instalação elétrica externa
架空線 /kakuusen :arame aéreo
架空線 /kakuusen :cabo aéreo
架空線 /kakuusen :linha aérea
架空線路 /kakuu senro :linha aérea
架空導体 /kakuu doutai :condutor aéreo
歌い放題 /uta i tabehoudai :tudo que o senhor pode cantar
歌い放題カラオケ /uta i tabehoudai KARAOKE :tudo que o senhor pode cantar para karaoke
歌の才能 /utano sainou :aptidão por cantar
歌会始め /utakaihazime me :a Leitura de Poesia de Ano novo anual
河川法 /kasenhou :aja em rio
河南の古跡 /kananno koseki :locais arqueológicos em Honan
火山活動 /kazan katsudou :atividade de um vulcão
火酒 /kashu :espírito ardente
火酒 /kashu :vitae de aqua
火打ち梁 /hiuchi hari :cinta de ângulo
火灯 /katou :gravata de ângulo
火薬庫 /kayakuko :armazenamento de munição
火薬庫 /kayakuko :depósito de munições
火遊び /hi asobi :aventura
花が咲いて /hanaga sa ite :em flor
花形株 /hanagatakabu :real parte ativa
花形債券 /hanagata saiken :laço ativo
花形証券 /hanagata shouken :seguranças ativas
花見の供 /hanamino so :acompanhamento para cereja flor ver
花見の携行品 /hanamino keikouhin :acompanhamento para cereja flor ver
花祭 /hanamatsuri :aniversário do nascimento de Buda
花粉 /kafun :pó de antera
苛立たしさ /irada tashisa :aborrecimento
苛立ち /iradachi :aborrecimento
苛烈な /karetsuna :acrimonioso
荷為替契約 /nikawase keiyaku :arranjos para desenho documentário
荷為替手形買取 /nikawasetegata kaito :aplicação para negociação
荷為替買取依頼書 /nikawase kaito iraisho :aplicação para negociação de desenho documentário
荷担者 /katansha :cúmplice
荷電粒子の吸収 /kaden ryuushino kyuushuu :absorção de partículas carregadas
荷渡し済み船荷証券 /niwatashi sumi funani shouken :B/L realizado
荷渡し済み船荷証券 /niwatashi sumi funani shouken :conta realizada de carregar
華のある役者 /hanano aru yakusha :ator com glamor
華族制度 /kazoku seido :aristocracia
華美なもの /kabinamono :e apitos
課外活動 /kagai katsudou :depois de atividades escolares
課金 /kakin :contabilidade
課金ジャーナル /kakin JAHNARU :diário de contabilidade
課金パッケージ /kakin PAKKEHZI :pacote de contabilidade
課金ファイル /kakin FUAIRU :arquivo de conta
課金ファイル /kakin FUAIRU :arquivo de contabilidade
課金ルーチン /kakin RUHCHIN :rotina de contabilidade
課金番号 /kakin bangou :número de conta
課金番号 /kakin bangou :número de contabilidade
課税価格評価 /kazei kakakuhyouka :avaliação de valor de dutiable
課税見越し /kazei mi ko shi :antecipação de imposto
課税見込み /kazei mikomi :antecipação de imposto
課税控除額 /kazei koujogaku :mesadas contra imposto
課税仕入高 /kazei shiiredaka :quantia de compras tributáveis
課税売上高 /kazei uriagedaka :quantia de vendas tributáveis
課税標準額 /kazei hyoujungaku :quantia de base tributária
課題 /kadai :tarefa de ação
課長級以上の /kachou kyuu ijouno :sobre o nível de chefe de divisão
課長心得 /kachou kokoroe :chefe suplente de uma seção
貨物飛行機 /kamotsu hikouki :areje o fretador
貨幣の磨滅 /kaheino mametsu :abrasão de moeda
貨幣価値総額 /kaheikachi sougaku :valor de dinheiro agregado
貨幣供給量 /kahei kyoukyuuryou :quantia de dinheiro proveu
貨幣総需要量 /kahei sou juyouryou :agregado demanda monetária
過ちから学ぶ力 /ayama chikara manabu chikara :habilidade para aprender de enganos
過リン酸塩 /ayama RIN sanen :fosfato ácido
過リン酸肥料 /ayama RIN san hiryou :fosfato ácido
過飲反対 /kain hantai :antialcoolismo
過塩素酸アンモニウム /kaensosan ANMONIUMU :perchlorate de amônio
過去についての謝罪と補償 /kakoni tsuiteno shazaito hoshou :desculpa e compensação para o passado
過去の遺物 /kakono ibutsu :anacronismo
過去の遺物 /kakono ibutsu :regime de ancien
過去の人 /kakono hito :história antiga
過去勤務債務の償却額 /kako kinmu saimuno shoukyakugaku :amortização de custo de serviço anterior
過酸化アシル /kasanka ASHIRU :peroxide de acil
過酸化アセチル /kasanka ASECHIRU :peroxide de acetilo
過失による削除 /kashitsuni yoru sakujo :apagamento acidental
過失による事故 /kashitsuni yoru ziko :acidente devido a negligência
過失傷害罪 /kashitsu shougaizai :inflição acidental de dano
過失致死 /kashitsu chishi :homicídio acidental
過少申告加算金 /kashou shinkoku kasankin :custo adicional para retorno deficiente
過少申告加算税 /kashou shinkoku kasanzei :imposto adicional devido a indicação incompleta
過少申告加算税 /kashou shinkoku kasanzei :imposto adicional para lucros deficientes
過剰空気量 /kajou kuukiryou :quantia de ar de excesso
過剰消費の時代 /kajou shouhino zidai :idade de overconsumption
過剰数 /kajousuu :número abundante
過剰染色体 /kajou senshokutai :cromossomo adicional
過剰農産物 /kajou nousanbutsu :excesso agrícola
過多の /katano :uma pletora de
過度に興奮した /kadoni koufunshita :arejado
過度の /kadono :um para pedaço muito
過半数 /kahansuu :maioria absoluta
過敏な /kabinna :alérgico
過敏症 /kabinshou :alergênios
過敏症反応 /kabinshou hannou :reação de anafilactoide
過不足の容認 /kafusokuno younin :mesada em quantia de crédito
我々のすべての日々 /warewareno subeteno hibi :todos nossos ontem
我々一同 /wareware ichidou :todos nós
我々皆 /wareware mina :todos nós
我が家の恥 /wagayano hazi :uma desgraça para nossa família
我を失うほどの恐怖 /warewo ushinau hodono kyoufu :terror abandonado
我慢の限界を越えて /gamanno genkaiwo koete :sobre o limiar de tolerância
我慢の限界を超えて /gamanno genkaiwo koete :sobre os limites de tolerância
画角 /gakaku :campo angular de visão
画角 /gakaku :ângulo de campo
画角 /gakaku :ângulo de visão
画像表示装置 /gazou hyouzi souchi :aparato por exibir uma imagem
画面のカーソルの位置 /gamenno KAHSORUno ichi :uma posição específica de um em cursor de tela
画面の様子 /gamenno yousu :aparecimento
画用紙 /gayoushi :tábua de academia
芽層 /me sou :estivação
雅楽 /uta :dança de tribunal antiga e música
雅楽 /uta :dança de tribunal japonesa antiga e música
雅楽 /uta :música de tribunal antiga
雅楽 /uta :música de tribunal japonesa antiga
介護者 /kaigosha :ajudante
介入レベル /kainyuu REBERU :nível de ação
会って話すのに気持ち良い人 /atte hanasunoni kimochi yoi hito :pessoa agradável para se encontrar e falar
会の年報 /kaino nenpou :boletim anual de um clube
会員 /kaiin :afiliado
会員は無料 /kaiinha muryou :todos os sócios admitiram livre
会議の議題 /kaigino gidai :ordem do dia da conferência
会議の議題 /kaigino gidai :ordem do dia da reunião
会議の議題 /kaigino gidai :ordem do dia para uma sessão
会議の日程 /kaigino nittei :ordem do dia da conferência
会議の日程 /kaigino nittei :ordem do dia da reunião
会議事項 /kaigi zikou :ordem do dia
会計 /kaikei :conta
会計 /kaikei :contabilidade
会計 /kaikei :contador
会計の基礎 /kaikeino kiso :base de contabilidade
会計の基礎概念 /kaikeino kiso gainen :conceito de contabilidade
会計の周期 /kaikeino shuuki :ciclo de contabilidade
会計の前提 /kaikeino zentei :suposições de contabilidade
会計の発生主義 /kaikeino hassei shugi :base de exercício de contabilidade
会計ウォラント /kaikei UORANTO :autorização responsável
会計システム /kaikei SHISUTEMU :sistema de contabilidade
会計パッケージ /kaikei PAKKEHZI :pacote de contabilidade
会計ベータ値 /kaikei BEHTA atai :valor de beta de contabilidade
会計マニュアル /kaikei MANYUARU :manual de contabilidade
会計ミス /kaikei MISU :erros de contabilidade
会計ルーチン /kaikei RUHCHIN :rotina de contabilidade
会計ルール /kaikei RUHRU :regra de contabilidade
会計委任状 /kaikei ininjou :autorização responsável
会計課 /kaikeika :conta geral
会計課 /kaikeika :departamento de contabilidade
会計課 /kaikeika :departamento de contas
会計課 /kaikeika :divisão de contabilidade
会計課 /kaikeika :seção de contabilidade
会計課 /kaikeika :seção de contas
会計課長 /kaikei kachou :general de contador
会計課目 /kaikei kamoku :assunto de contabilidade
会計開示 /kaikei kaizi :revelação de contabilidade
会計学者 /kaikei gakusha :perito acadêmico em contabilidade
会計慣行 /kaikei kankou :prática de contabilidade
会計慣習 /kaikei kanshuu :convenção de contabilidade
会計監査 /kaikei kansa :a inspeção de contador
会計監査 /kaikei kansa :auditoria de contabilidade
会計監査業務 /kaikei kansa gyoumu :serviço de contabilidade
会計監査人 /kaikei kansanin :auditor de contabilidade
会計管理 /kaikei kanri :administração de contabilidade
会計管理 /kaikei kanri :controle de contabilidade
会計基準 /kaikei kijun :base de contabilidade
会計基準 /kaikei kijun :padrão de contabilidade
会計基準 /kaikei kijun :regra de contabilidade
会計基準期間 /kaikei kijun kikan :período de referência de contabilidade
会計基準日 /kaikei kijun bi :data de referência de contabilidade
会計期間 /kaikei kikan :exercício contábil
会計期間大会 /kaikei kikan taikai :convenção de exercício contábil
会計機械化 /kaikei kikaika :contabilidade através de método de máquina
会計機構 /kaikei kikou :mecanismo de contabilidade
会計機能 /kaikei kinou :função de contabilidade
会計規準 /kaikei kijun :critérios de contabilidade
会計規則 /kaikei kisoku :regulamento de contabilidade
会計記録 /kaikei kiroku :registro contábil
会計技術 /kaikei gijutsu :técnica de contabilidade
会計疑惑 /kaikei giwaku :escândalo de contabilidade
会計業務 /kaikei gyoumu :serviço de contabilidade
会計係 /kaikeigakari :balconista de contabilidade
会計係 /kaikeigakari :contador
会計係の責任 /kaikeigakarino sekinin :a responsabilidade de contador
会計係責任保険 /kaikeigakari sekinin hoken :o seguro de responsabilidade de contador
会計係責任保険証券 /kaikeigakari sekinin hoken shouken :a política de responsabilidade de contador
会計原則 /kaikei gensoku :princípio de contabilidade
会計公準 /kaikei koujun :convenção de contabilidade
会計公準 /kaikei koujun :postulado de contabilidade
会計公理 /kaikei kouri :axioma de contabilidade
会計作業 /kaikei sagyou :operação de contabilidade
会計作業 /kaikei sagyou :processo de contabilidade
会計士 /kaikeishi :contador
会計士の意見 /kaikeishino iken :a opinião de contador
会計士の企業評価 /kaikeishino kigyou hyouka :a estimação de contador de uma empresa
会計士の職 /kaikeishino shoku :contabilidade
会計士の職業 /kaikeishino shokugyou :considere através de profissão
会計士業 /kaikeishi gyou :profissão de contabilidade
会計士事務所 /kaikeishi zimusho :o escritório de contador
会計士責任 /kaikeishi sekinin :a responsabilidade de contador
会計士歴 /kaikeishi reki :carreira de contabilidade
会計指針 /kaikei shishin :guia de contabilidade
会計資料 /kaikei shiryou :dados de contabilidade
会計事象 /kaikei zishou :condição responsável
会計事象 /kaikei zishou :evento de contabilidade
会計事象 /kaikei zishou :evento responsável
会計事務 /kaikei zimu :contabilidade
会計事務管理組織化 /kaikei zimu kanri soshikika :departamentalização de contabilidade
会計事務処理 /kaikei zimu shori :processo de dados de contabilidade
会計事務所 /kaikei zimusho :empresa de contabilidade
会計事務所 /kaikei zimusho :escritório de contabilidade
会計実体 /kaikei zittai :entidade de contabilidade
会計実務 /kaikei zitsumu :prática de contabilidade
会計主体 /kaikei shutai :entidade de contabilidade
会計主任 /kaikei shunin :considere o gerente
会計主任 /kaikei shunin :general de contador
会計取引 /kaikei torihiki :transação contábil
会計手続き /kaikei tetsuduki :procedimento de contabilidade
会計収益 /kaikei shuueki :renda de contabilidade
会計出口ルーチン /kaikei deguchi RUHCHIN :rotina de saída de contabilidade
会計準則 /kaikei junsoku :axioma de contabilidade
会計処理 /kaikei shori :procedimento de contabilidade
会計処理 /kaikei shori :tratamento de contabilidade
会計処理機械 /kaikei shori kikai :máquina calculadora
会計処理手数料 /kaikei shori tesuuryou :taxas de contabilidade
会計処理方法 /kaikei shori houhou :procedimento de contabilidade
会計証拠 /kaikei shouko :evidência de contabilidade
会計上の /kaikeijouno :contabilidade
会計上の貨幣 /kaikeijouno kahei :dinheiro de contabilidade
会計上の危険 /kaikeijouno kiken :risco de contabilidade
会計上の規定 /kaikeijouno kitei :regra de contabilidade
会計上の見積もり /kaikeijouno mitsumori :estimativa de contabilidade
会計上の見積もりの変更 /kaikeijouno mitsumorino henkou :mudança de estimativa de contabilidade
会計上の再編制 /kaikeijouno saihensei :reorganização de contabilidade
会計上の資本改正 /kaikeijouno shihon kaisei :recapitalização de contabilidade
会計上の取引 /kaikeijouno torihiki :transação contábil
会計上の申合せ事項 /kaikeijouno saru awase zikou :convenção de contabilidade
会計上の損失 /kaikeijouno sonshitsu :perda de contabilidade
会計上の費用 /kaikeijouno hiyou :custo de contabilidade
会計上の要綱 /kaikeijouno youkou :regra de contabilidade
会計上の利益 /kaikeijouno rieki :lucro de contabilidade
会計情報 /kaikeijouhou :informação de contabilidade
会計情報システム /kaikeijouhou SHISUTEMU :sistema de informação de contabilidade
会計状態 /kaikeijoutai :condição responsável
会計職能 /kaikei shokunou :função de contabilidade
会計制度 /kaikei seido :sistema de contabilidade
会計政策 /kaikei seisaku :política de contabilidade
会計精査 /kaikei seisa :análise de conta
会計責任 /kaikei sekinin :responsabilidade
会計責任 /kaikei sekinin :responsabilidade de contabilidade
会計責任機関符号 /kaikei sekinin kikan fugou :símbolo de contabilidade
会計責任者 /kaikei sekininsha :pessoa responsável
会計責任単位 /kaikei sekinin tani :unidade de responsabilidade
会計組織 /kaikei soshiki :organização de contabilidade
会計単位 /kaikei tani :unidade de contabilidade
会計担当官 /kaikei tantoukan :oficial responsável
会計帳簿 /kaikei choubo :contas reservam
会計帳簿 /kaikei choubo :livro de conta
会計帳簿 /kaikei choubo :livro de contabilidade
会計帳簿 /kaikei choubo :registro contábil
会計通則 /kaikei tsuusoku :regra de contabilidade
会計的特性 /kaikeiteki tokusei :qualidade de contabilidade
会計的利益 /kaikeiteki rieki :salários de contabilidade
会計的利益率 /kaikeiteki riekiritsu :taxa de contabilidade de retorno
会計等式 /kaikei toushiki :equação contábil
会計等式 /kaikei toushiki :fórmula de contabilidade
会計等式 /kaikei toushiki :identidade contábil
会計年度 /kaikei nendo :ano de contabilidade
会計年度 /kaikei nendo :considere ano
会計年度 /kaikei nendo :exercício contábil
会計年度ベース /kaikei nendo BEHSU :considere base de ano
会計番号 /kaikei bangou :número de conta
会計比率 /kaikei hiritsu :índice contábil
会計評価 /kaikei hyouka :estimação de contabilidade
会計部 /kaikeibu :considere seção
会計部 /kaikeibu :departamento de contas
会計簿 /kaikeibo :livro de conta
会計簿用紙 /kaikeibo youshi :papel de livro de conta
会計報告 /kaikei houkoku :contabilidade
会計報告 /kaikei houkoku :declaração de contabilidade
会計報告 /kaikei houkoku :relatório de contabilidade
会計報告を含めた年次報告書 /kaikei houkokuwo fuku me ta nenzi houkokusho :relatório anual com o financials
会計方針 /kaikei houshin :política de contabilidade
会計方針変更 /kaikei houshin henkou :mudança de contabilidade
会計方法 /kaikei houhou :método de contabilidade
会計法 /kaikeihou :lei de contabilidade
会計法規 /kaikei houki :regulamento de contabilidade
会計法規による規制 /kaikei houkini yoru kisei :contabilidade baseado em exigências legais
会計法規による規制 /kaikei houkini yoru kisei :contabilidade fundou em exigências legais
会計目的 /kaikei mokuteki :objetivos de contabilidade
会計問題 /kaikei mondai :problema de contabilidade
会計用語 /kaikei yougo :condições de contabilidade
会計用語 /kaikei yougo :terminologia de contabilidade
会計用語の記号制度 /kaikei yougono kigou seido :sistema de codificação de contas
会計要覧 /kaikei youran :manual de contabilidade
会計理論 /kaikei riron :teoria de contabilidade
会見記 /kaikenki :conta de uma entrevista
会社の会計記録 /kaishano kaikei kiroku :conta de uma empresa
会社の全役職員 /kaishano utsu yakushokuin :todos os oficiais e empregados da empresa
会社の創立記念 /kaishano souritsu kinen :aniversário da fundação de uma corporação
会社の目標達成に貢献できる能力 /kaishano mokuhyou tasseini kouken dekiru nouryoku :habilidade para contribuir às metas da companhia
会社所在地 /kaisha shozaichi :endereço de companhia
会食に出ないで /kaishokuni dena ide :ausente de bagunças
会長代理 /kaichou dairi :presidente suplente
会話中 /kaiwachuu :todo ocupado
解決しにくいと思われる対立 /kaiketsu shinikuito omowareru tairitsu :conflito aparentemente insuperável
解決策 /kaiketsu saku :resposta
解雇権の濫用 /kaiko kenno ranyou :abuse do direito de demissão
解雇予告手当 /kaiko yokoku teate :mesada para demissão sem notificação com antecedência
解雇予告手当 /kaiko yokoku teate :mesada para uma notificação de demissão com antecedência
解除 /kaijo :absolvição
解職通告 /kaishoku tsuukoku :anúncio de demissão
解析 /kaiseki :análise
解析サービス /kaiseki SAHBISU :serviço analítico
解析ツール /kaiseki TUHRU :ferramentas de análise
解析ルール /kaiseki RUHRU :regra analítica
解析慣性航法 /kaiseki kansei kouhou :navegação inercial analítica
解析関数 /kaiseki kansuu :função analítica
解析幾何学 /kaiseki kikagaku :analítico
解析幾何学 /kaiseki kikagaku :geometria analítica
解析幾何光学 /kaiseki kika kougaku :ótica geométrica avançada
解析接続 /kaiseki setsuzoku :continuação analítica
解析力学 /kaiseki rikigaku :dinâmica analítica
解析力学 /kaiseki rikigaku :mecânicas analíticas
解説者 /kaisetsusha :analista
解答 /kaitou :resposta
解答者 /kaitousha :contestador
解答用紙 /kaitou youshi :responda folha
解毒剤 /gedokuzai :antídoto
解毒剤 /gedokuzai :antídoto para envenenar
解毒剤 /gedokuzai :antídoto para veneno
解毒剤 /gedokuzai :veneno de anti
解毒作用 /gedoku sayou :antidotal efetuam
解毒薬中毒 /gedokuyaku chuudoku :intoxicação de antídoto
解熱の /genetsuno :antifebril
解熱の /genetsuno :antipirético
解熱剤 /genetsuzai :antifebril
解熱剤 /genetsuzai :antipirético
解熱剤 /genetsuzai :preparação antipirética
解熱性鎮痛薬 /genetsusei chintsuuyaku :analgésico antipirético
解熱薬 /genetsuyaku :antifebril
解熱薬 /genetsuyaku :antipirético
解熱薬 /genetsuyaku :droga antipirética
解熱用の座薬 /genetsuyouno zayaku :supositório antipirético
解剖 /kaibou :anatomia
解剖の /kaibouno :anatômico
解剖印象 /kaibou inshou :impressão anatômica
解剖学の /kaibougakuno :anatômico
解剖学者 /kaibou gakusha :analista
解剖学者 /kaibou gakusha :anatomista
解剖学上の異常 /kaibougakujouno ijou :anormalidade anatômica
解剖学的な違い /kaibougakutekina chigai :diferenças anatômicas
解剖学的な構成部分 /kaibougakutekina kousei bubun :componente anatômico
解剖学的スライス /kaibougakuteki SURAISU :fatia anatômica
解剖学的括約筋 /kaibougakuteki katsuyakukin :esfíncter anatômico
解剖学的基準線 /kaibougakuteki kijunsen :linha base anatômica
解剖学的基本面 /kaibougakuteki kihonmen :avião de referência anatômico
解剖学的構造 /kaibougakuteki kouzou :estrutura anatômica
解剖学的死腔 /kaibougakuteki shikuu :espaço morto anatômico
解剖学的肢位 /kaibougakuteki shii :posição anatômica
解剖学的人工歯 /kaibougakuteki zinkoushi :dentes anatômicos
解剖学的単位 /kaibougakuteki tani :elemento anatômico
解剖学的特徴 /kaibougakuteki tokuchou :característica anatômica
解剖学的年齢 /kaibougakuteki nenrei :idade anatômica
解剖起因廃棄物 /kaibou kiin haikibutsu :desperdício anatômico
解剖歯根 /kaibou shikon :raiz anatômica
解剖上の異常 /kaiboujouno ijou :anomalia anatômica
解剖図 /kaibou zu :desenho anatômico
解剖図 /kaibou zu :quadro anatômico
解剖的な /kaiboutekina :analítico
解剖病理学 /kaibou byourigaku :patologia anatômica
解剖論 /kaibouron :anatomia
解剖頸 /kaiboukei :pescoço anatômico do úmero
回し者 /mawa shisha :provocateur de agente
回りくどい論法 /mawari kudoi ronpou :lógica de ambagious
回り回って /mawari mawatte :depois de passar por vários lugares
回れ右 /mawa re migi :sobre face
回収の遅い手形の負担 /kaishuuno osoi tegatano futan :uma carga de papel lento
回収可能性のある不良資産 /kaishuu kanouseino aru furyou shisan :conta de dívida incobrável ativa
回収済み原価 /kaishuu sumi ~genka :custo absoluto
回収済み原価 /kaishuu sumi ~genka :custo absorvido
回収費引当金 /kaishuuhi hikiatekin :mesada para custo de coleção
回収不能融資金 /kaishuu funou yuushikin :considere uncollectible
回折角 /kaisetsu kaku :ângulo de difração
回転かご /kaiten kago :roda de atividade
回転角 /kaiten kaku :ângulo de rotação
回転後眼振 /kaitengo ganshin :depois de nystagmus
回転防止装置 /kaiten boushi souchi :dispositivo de antirotation
回転翼キャップ /kaitenyoku KYAPPU :boné de agitador
回答 /kaitou :resposta
回答者 /kaitousha :contestador
回避 /kaihi :abstenção
回復 /kaifuku :melhora
回復法案の公表 /kaifuku houanno kouhyou :um rollout de um pacote de recuperação
回文 /kaibun :anagrama
塊 /katamari :aglomerado
塊にすること /katamarini surukoto :aglomeração
塊になった /katamarini natta :aglomerado
塊の /katamarino :aglutinar se
塊状の /kaijouno :se agregado
壊死性血管炎 /eshisei kekkan en :necrotizing de angiitis
壊滅 /kaimetsu :aniquilação
快い /kokoroyoii :agradável
快い悪習 /kokoroyoi i akushuu :vício agradável
快い感動 /kokoroyoi i kandou :sensação agradável
快くセックスに応じてくれる人 /kokoroyoku SEKKUSUni ou zi tekureru hito :ação
快楽を断つこと /kairakuwo tatsukoto :abstinência de prazer
快活 /kaikatsu :frescura
快活な /kaikatsuna :animado
快活な態度 /kaikatsuna taido :ar de alegria
快活に /kaikatsuni :levianamente
快適さ /kaitekisa :amenidade
快適な /kaitekina :agradável
快適な家庭生活のためのすべての設備 /kaitekina katei seikatsuno tameno subeteno setsubi :todos os confortos de vida de casa
快適な環境 /kaitekina kankyou :ambiente agradável
快適な環境の街 /kaitekina kankyouno machi :cidade de amenidade
快適な生活を営む権利 /kaitekina seikatsuwo itonamu kenri :direito de amenidade
快適性 /kaitekisei :amenidade
快適性価格 /kaitekisei kakaku :valor de amenidade
快適性価値 /kaitekisei kachi :valor de amenidade
快適性収益 /kaitekisei shuueki :renda de amenidade
怪しげな活動 /aya shigena katsudou :atividades de um caráter suspeito
怪我勝ち /kega masachi :vitória acidental
怪奇な /kaikina :artimanha
怪文書 /kaibunsho :documento anônimo
懐具合の豊かな /futokoro guaino yutakana :abundante
懐具合の良い /futokoro guaino yoi :abundante
懐柔策 /kaijuusaku :política de apaziguamento
戒厳令指令官 /kaigenrei shireikan :administrador de lei marcial
戒律に従って /kairitsuni shitagatte :de acordo com os próprios preceitos
改ざん小切手 /arata zan kogitte :cheque alterado
改めて /aratamete :novamente
改め口 /arata me kuchi :acesse porta
改革の痛みを和らげること /kaikakuno itamiwo ae ragerukoto :alívio da dor que acompanhará reformas
改革派の人々 /kaikakuhano hitobito :partidários de reforma
改革反対の姿勢 /kaikaku hantaino shisei :posição de antireform
改革反対の陣営 /kaikaku hantaino zinei :anti reformam acampamento
改革反対の陣営 /kaikaku hantaino zinei :antireform acampam
改革反対の勢力 /kaikaku hantaino seiriki :antireform força
改革反対勢力 /kaikaku hantai seiryoku :antireformist força
改革反対勢力 /kaikaku hantai seiryoku :forças de reformista de anti
改憲論者 /kaiken ronsha :defensor de emenda constitucional
改作者 /kaisakusha :adaptador
改質 /kaishitsu :adulteração
改質剤 /kaishitsuzai :adulterador
改正 /kaisei :emenda
改正記録 /kaisei kiroku :registro de emenda
改正高利貸禁止法 /kaisei kourigashi kinshihou :lei de usura emendada
改正法案 /kaisei houan :conta de emenda
改善 /kaizen :melhora
改善範囲 /kaizen hani :melhoria de área
改造されたマフラー /kaizousareta MAFURAH :silenciadores alterados
改造白血病レトロウイルス /kaizou hakketsubyou RETOROUIRUSU :retrovírus de leucemia alterado
改変 /kaihen :alteração
改変に賛否両論の支持者たち /kaihenni sanpi ryouronno shizimonotachi :defensores para e contra mudança
改良 /kairyou :melhora
改良型ガス冷却炉 /kairyougata GASU reikyaku ro :gás avançado esfriou reator
改良型レーダー航行管制システム /kairyougata REHDAH koukou kansei SHISUTEMU :radar tráfico controle sistema avançado
改良型レーダー端末システム /kairyougata REHDAH tanmatsu SHISUTEMU :radar avançado sistema terminal
改良型沸騰水型原子炉 /kairyougata futtou suigata genshiro :reator de água fervente avançado
改良設計アレーレーダー /kairyou sekkei AREHREHDAH :radar de ordem de desígnio avançado
改竄小切手 /kaizan kogitte :cheque alterado
海に /umini :um mar
海のかなたに /umino kanatani :pelo mar
海のかなたに /umino kanatani :pelos mares
海の彼方に /umino a houni :pelo mar
海の彼方に /umino a houni :pelos mares
海を越えて /umiwo koete :pelo mar
海を越えて /umiwo koete :pelos mares
海員契約書 /kaiin keiyakusho :acordo com a tripulação
海外からの不在者投票 /kaigaikarano fuzai mono touhyou :cédulas de ausente remetidas por cidadãos ultramarinos
海外に /kaigaini :pelo mar
海外に /kaigaini :pelos mares
海外へ /kaigaihe :pelo mar
海外へ /kaigaihe :pelos mares
海岸線沿いに /kaigansen so ini :ao longo do litoral
海岸伝いに /kaigan dutaini :ao longo da costa
海岸伝いに /kaigan tsuta ini :ao longo da costa
海空の /umi sorano :areje mar
海空協同の /umi sora kyoudouno :areje mar
海軍 /kaigun :tropas de exército
海軍軍服用生地 /kaigun gunpukuyou kizi :pano de almirantado
海軍元帥 /kaigun gensui :almirante da frota
海軍将官 /kaigun shoukan :almirante
海軍大将 /kaigun taishou :almirante
海軍本部 /kaigun honbu :almirantado
海事裁判所 /kaizi saibansho :almirantado
海事裁判所 /kaizi saibansho :tribunal de almirantado
海事事件保証 /kaizi ziken hoshou :laço de almirantado
海事法 /kaizihou :almirantado
海事略式訴訟手続き /kaizi ryakushiki soshou tetsuduki :ato de petição
海上貨物運送契約 /kaijou kamotsu unsou keiyaku :affreightment contraem
海上法 /kaijouhou :lei de almirantado
海食崖 /kaishokugai :precipício de abrasão
海千山干の /umisen san hono :ao redor
海千山千の悪党 /umisen yamasenno akutou :vilão realizado
海賊相手の冒険 /kaizoku aiteno bouken :aventure com piratas
海底20000マイル /kaitei niman MAIRU :20,000 ligas Debaixo de O Mar
海底扇状地 /kaitei senjouchi :fã abismal
海抜 /kaibatsu :acima do nível do mar
海法 /kaihou :lei de almirantado
海面境界過程 /kaimen kyoukai katei :areje processos de limite de mar
海面上の /kaimen ueno :acima do nível do mar
海洋探検の時代 /kaiyou tankenno zidai :idade de exploração de oceano
海嶺周辺で /kairei shuuhende :ao longo de cumes oceânicos
灰味赤 /hai azi aka :flor de maçã rosa
皆 /mina :tudo de
皆が事情を飲み込んだ上で /minaga zijouwo nomi ko nda uede :depois de todo o mundo entende o no qual vai
皆で /minade :todo junto
皆で /minade :tudo contaram
皆に /minani :ao redor de
皆に黙ってこっそりと /minani damat tekossorito :contra a parede
皆一様で /mina ichiyoude :tudo de um tipo
皆同じ種類で /mina onazi shuruide :tudo de um tipo
絵の具の配合 /enoguno haigou :arranjo de cores
開かれた行政 /hirakareta gyousei :franqueza administrativa
開き口穴 /hiraki kuchi ana :abertura
開演の合図 /kaienno aizu :chamada de ato
開演の合図ベル /kaienno aizu BERU :chamada de ato
開架 /kaika :acesso para estantes
開眼失行 /kaigan shikkou :apraxia de abertura de tampa
開口 /kaikou :abertura
開口プレート /kaikou PUREHTO :prato de abertura
開口角 /kaikoukaku :abertura angular
開口角 /kaikoukaku :ângulo de abertura
開口絞り /kaikou shibori :parada de abertura
開口色 /kaikou shoku :cor de abertura
開口度 /kaikoudo :abertura
開口度粒子 /kaikou do ryuushi :partícula de abertura
開校記念日 /kaikou kinenbi :aniversário do fundar de uma escola
開散角 /kaisan kaku :ângulo de divergência
開始予定日 /kaishiyoteibi :dia capaz
開示内容の要約 /kaizi naiyouno youyaku :abstrato da revelação
開戦記念日 /kaisen kinenbi :aniversário de uma erupção de guerra
開拓者土地購入権 /kaitakumono tochi kounyuuken :acre direito
開店披露 /kaiten hirou :anúncio da abertura de uma loja
開排 /kaihai :seqüestro em flexão
開発計画の挫折 /kaihatsu keikakuno zasetsu :aborto de um projeto de desenvolvimento
開発行為 /kaihatsu koui :atos de desenvolvimento
開発地域 /kaihatsu chiiki :áreas para desenvolvimento
開発途上国の農作物の輸出 /kaihatsu tojoukokuno nousakubutsuno shushutsu :exportações agrícolas de países em desenvolvimento
開腹手術 /kaifuku shujutsu :cirurgia abdominal
開腹手術 /kaifuku shujutsu :operação abdominal
開幕の合図 /kaimakuno aizu :chamada de ato
開幕の合図ベル /kaimakuno aizu BERU :chamada de ato
階と階の間の階段 /kaito kaino aidano kaidan :um vôo de degraus
階級の区別の撤廃 /kaikyuuno kubetsuno teppai :abolição de distinções de classe
階級間の敵意 /kaikyuukanno tekii :animosidade entre classes
階級間の反目 /kaikyuukanno hanmoku :animosidades entre classes
階上で /kaijoude :sobre degraus
階層構造に基づく分析法 /kaisou kouzouni motoduku bunsekihou :processo de hierarquia analítico
階段 /kaidan :maçãs e pêras
階段 /kaidan :um vôo de degraus
階段教室 /kaidan kyoushitsu :anfiteatro
外から /sotokara :ab extraordinariamente
外の空気 /sotono kuuki :areje fora
外リンパ管 /soto RINPA kuda :cócleas de aqueductus
外為法改正 /gaitame hou kaisei :emenda para lei de controle de câmbio exterior
外因性の /gaiinseino :adventício
外科領域における抗菌剤による感染予防 /geka ryouikini okeru koukin zaini yoru kansen yobou :profilaxia de antimicrobial em cirurgia
外貨の獲得 /gaikano kakutoku :aquisição de câmbio exterior
外貨の獲得 /gaikano kakutoku :aquisição de moeda estrangeira
外貨獲得 /gaika kakutoku :aquisição de moeda corrente estrangeira
外貨獲得 /gaika kakutoku :aquisição de moedas correntes estrangeiras
外貨債権の取得 /gaika saikenno shutoku :aquisição de ativos de claimable estrangeiros
外角の球が外れてフォアボール /gaikakuno tamaga hazurete FUOA BOHRU :um lance externo que perde para bola quatro
外郭団体 /gaikaku dantai :organização se afiliada
外郭団体の統廃合による行財政改革 /gaikaku dantaino touhaigouni yoru gyouzaisei kaikaku :reforma administrativa e financeira por fusão e abolição de organizações de extragovernmental
外観 /gaikan :aparecimento
外観試験 /gaikan shiken :teste de aparecimento
外観設計 /gaikan sekkei :desígnio de aparecimento
外観無故障 /gaikan mu koshou :ordem boa aparente e condição
外眼角 /gaigankaku :lateralis de oculi de angulus
外気 /gaiki :ar
外気 /gaiki :ar ambiente
外気 /gaiki :areje circulação
外気温センサー /gaikion SENSAH :areje sonda de temperatura
外局 /gaikyoku :agência se afiliada
外見 /gaiken :aparecimento
外見 /gaiken :ar
外見だけの /gaiken dakeno :aparente
外見上の /gaikenjouno :aparente
外見上矛盾した言説 /gaikenjou mujunshita gensetsu :paradoxo aparente
外交の激変 /gaikouno gekihen :mudança abrupta em diplomacia
外交員 /gaikouin :agente
外交官として忙しく数年を過ごした後 /gaikoukanto shite isoga shiku suunenwo ayama goshita ato :depois de vários anos apressados como um diplomata
外交空白という異常な状況 /gaikou kuuhakuto iu ijounajoukyou :situação anormal de um vazio de diplomacia
外交上の緊急課題がないこと /gaikoujouno kinkyuu kadai ganaikoto :ausência de assuntos diplomáticos urgentes
外交能力 /gaikou nouryoku :habilidade para administrar diplomacia
外交問題諮問委員 /gaikou mondai shimon iin :painel aconselhador em relações exterior
外国で /gaikokude :pelo mar
外国で /gaikokude :pelos mares
外国の /gaikokuno :estrangeiro
外国の支配 /gaikokuno shihai :dominação estrangeira
外国の習慣 /gaikokuno shuukan :alfândegas estrangeiras
外国の臣民 /gaikokuno shinmin :assunto estrangeiro
外国の文化 /gaikokuno bunka :cultura estrangeira
外国の民族 /gaikokuno minzoku :raças estrangeiras
外国為替引受業者 /gaikoku kawase hikiuke gyousha :casa de aceitação
外国為替業 /gaikoku kawasegyou :agiotagem
外国為替金額 /gaikoku kawase kingaku :chegue em câmbio exterior
外国為替購入申込書 /gaikoku kawase kounyuu moushikomisho :aplicação para câmbio exterior
外国為替裁定 /gaikoku kawase saitei :arbitragem de troca
外国為替貸付 /gaikoku kawase kashitsuke :avance em contas estrangeiras
外国為替予算使用確認請求書 /gaikoku kawase yosan shiyou kakunin seikyuusho :aplicação para uso de orçamento de câmbio exterior
外国引受再保険勘定 /gaikoku hikiuke saihoken kanjou :contas com companhias de seguros estrangeiras em relação ao negócio de resseguro deles/delas
外国会社 /gaikoku gaisha :companhia estrangeira
外国企業 /gaikoku kigyou :sociedade anônima alienígena
外国銀行 /gaikoku ginkou :banco estrangeiro
外国軍情報 /gaikoku gunjouhou :inteligência de forças armadas
外国語 /gaikokugo :idioma estrangeiro
外国語借用 /gaikokugo shakuyou :adoção
外国国籍を持つ日系人 /gaikoku kokusekiwo motsu nikkei hito :estrangeiro de descendência japonesa
外国再保険勘定 /gaikoku saihoken kanjou :contas com resseguro estrangeiro
外国産のリンゴ /gaikokusanno RINGO :maçãs de crescimento estrangeiro
外国人 /gaikokuzin :estrangeiro
外国人であること /gaikokuzinde arukoto :estrangeirice
外国人の /gaikokuzinno :estrangeiro
外国人の受け入れ /gaikokuzinno ukeire :admissão de estrangeiros
外国人教員の積極的採用 /gaikokuzin kyouinno setkyokuteki saiyou :recrutamento ativo de membros do corpo docente estrangeiros
外国人財産 /gaikokuzin zaisan :propriedade estrangeira
外国人資産 /gaikokuzin shisan :propriedade estrangeira
外国人取締法 /gaikokuzin torishimarihou :lei estrangeira
外国人就学申請書 /gaikokuzin shuugaku shinseisho :aplicação para permissão para entrar em uma escola municipal
外国人乗客名簿 /gaikokuzinjoukyaku meibo :manifesto estrangeiro
外国人登録 /gaikokuzin touroku :inscrição estrangeira
外国人登録カード /gaikokuzin touroku KAHDO :cartão de inscrição estrangeiro
外国人登録証 /gaikokuzin tourokushou :cartão de inscrição estrangeiro
外国人入国税 /gaikokuzin nyuukokuzei :imposto de aterrissagem estrangeiro
外国人立入禁止区域 /gaikokuzin tachiiri kinshi kuiki :área fechou a estrangeiros
外国人労働者 /gaikoku zin roudousha hito roudousha :trabalhadores estrangeiros
外国人労働者の受け入れ /gaikoku zin roudoushano ukeire hito roudoushano ukeire :trabalhadores estrangeiros de aceitação
外国排斥熱 /gaikoku haiseki netsu :febre de antiforeign
外国保険会社 /gaikoku hoken gaisha :seguradores estrangeiros
外国保険会社代理店勘定 /gaikoku hoken gaisha dairiten kanjou :contas com companhias de seguros estrangeiras em relação ao negócio de agência deles/delas
外国法人 /gaikoku houzin :sociedade anônima alienígena
外肢 /gaishi :apêndice
外資系企業 /gaishikei kigyou :sociedade anônima alienígena
外傷性前房出血 /gaishousei zenbou shukketsu :hemorragia de câmara anterior hifema traumático
外性器形成不全 /gaiseiki keisei fuzen :genitalia externo ambíguo
外装 /oshidashi gaisou :armadura
外装ケーブル /oshidashi gaisou KEHBURU :cabo blindado
外装ロープ /oshidashi gaisou ROHPU :corda blindada
外装鉄線 /gaisou tessen :arame de blindação
外注コスト分析 /gaichuu KOSUTO bunseki :análise de subcontrate custo
外注加工費 /gaichuu kakouhi :quantia pagou a subcontratante
外注手配 /gaichuu tehai :arranjo de subcontrate
外注費 /gaichuuhi :quantia pagou para substituir o contratante
外注品取得管理 /gaichuuhin shutoku kanri :controle de aquisição de subcontrate bens
外的刺激に対する反応性の欠如 /gaiteki shigekini taisuru hannouseino ketsujo :ausência de responsabilidade para estímulos externos
外典の /gaitenno :apócrifo
外転 /gaiten :seqüestro
外転筋 /gaitenkin :músculos de abducent
外転筋 /gaitenkin :raptor
外転肩継手 /gaiten katatsugite :junta de ombro de seqüestro
外転神経 /gaiten shinkei :nervo de abducens
外転神経 /gaiten shinkei :nervo de abducent
外転神経核 /gaiten shinkei kaku :núcleo de abducens
外転神経手術 /gaiten shinkei shujutsu :operação de nervo de abducent
外転神経麻痺 /gaiten shinkei mahi :paralisia de abducens
外転神経麻痺 /gaiten shinkei mahi :paralisia de nervo de abducent
外転歩行 /gaiten hokou :andadura de seqüestro
外皮用殺菌消毒剤 /gaihiyou sakkin shoudokuzai :antimicrobial para uso externo
外部から /gaibukara :ab extraordinariamente
外部に /gaibuni :anúncio extraordinariamente
外部取付け補助ロケット /gaibu toritsuke ke hojo ROKETTO :propugnador de adaptador
外腹斜筋腱膜 /gai fukushakin kenmaku :aponeurose de músculo oblíquo abdominal externo
外膜細胞 /gaimaku saibou :cela de adventitial
外務顧問 /gaimu komon :conselheiro em relações exterior
外務省顧問 /gaimushou komon :conselheiro para o Escritório Estrangeiro
外務省入り /gaimushou irinen ri :compromisso para o Escritório Estrangeiro
外面がいい /gaimen gaii :afável em público
外洋での冒険 /gaiyoudeno bouken :aventure em alto-mar
外来の /gairaino :adventício
外来患者 /gairai kanja :paciente ambulante
外来患者 /gairai kanja :paciente ambulatório
外来患者 /gairai kanja :paciente de ambulating
外来患者 /gairai kanja :paciente de cuidado ambulatório
外来患者の帰宅 /gairai kanjano kitaku :descarga de paciente ambulatória para casa
外来業務 /gairai gyoumu :serviço ambulatório
外来語 /gairaigo :palavras adotadas
外来治療 /gairai chiryou :tratamento ambulatório
外来手術 /gairai shujutsu :cirurgia ambulatória
外来診療 /gairai shinryou :cuidado ambulatório
外来診療 /gairai shinryou :prática ambulatória
外来診療所 /gairai shinryoujo :clínica ambulatória
外来通院の /gairai tsuuinno :ambulante
外来的な /gairaitekina :adventício
外来分裂病 /gairai katei~bunretsubyou :esquizofrenia ambulatória
外来麻酔 /gairai masui :anestesia ambulatória
外来薬剤業務 /gairai yakuzai gyoumu :cuidado ambulatório serviço farmacêutico
外胚葉性頂堤 /gai haiyousei choutei :cume de ectodermal de apical
崖っぷち /gaippuchi :extremidade absoluta
概して /oomushite :ao todo
概ねサンプルに近い /oomu ne SANPURUni chikai :sobre igual provar
概観 /gaikan :um olhar a
概算 /gaisan :approximative calcula
概算 /gaisan :aproximação
概算 /gaisan :cálculo aproximado
概算 /gaisan :estimativa aproximada
概算の /gaisanno :aproximado
概算価格 /gaisan kakaku :valor aproximado
概算期日 /gaisan kizitsu :data de vencimento aproximada
概算期日 /gaisan kizitsu :maturidade devida aproximada
概算見積額 /gaisan mitsumorigaku :soma de estimativa aproximada
概算見積書 /gaisan mitsumorisho :folha de estimativa aproximada
概算見積書 /gaisan mitsumorisho :folha de estimação aproximada
概算原価 /gaisan genka :custo aproximado
概算才量 /gaisan sairyou :medida aproximada
概算残高 /gaisan zandaka :equilíbrio aproximado
概算数量 /gaisan suuryou :quantidade aproximada
概算総額 /gaisan sougaku :quantia aproximada
概算致死量 /gaisan chishiryou :dose letal aproximada
概算的測定値 /gaisanteki sokuteichi :medidas aproximadas
概算費用 /gaisanhiyou :custo aproximado
概算費用 /gaisanhiyou :despesa aproximada
概算率 /gaisanritsu :taxa aproximada
概周期関数 /gaishuukikansuu :função quase periódica
概数 /gaisuu :figura aproximada
概数 /gaisuu :número aproximado
概数値 /gaisuuchi :valor numérico aproximado
概略値 /gairyaku atai :valor aproximado
街に出て /machini dete :sobre cidade
該当するすべての /gaitousuru subeteno :qualquer pertinente
該当する契約業者組織 /gaitousuru keiyaku gyousha somono soshiki :organização de contratante apropriada
該当する政府代行機関または官庁 /gaitousuru seifu daikou kikan mataha kanchou :agências governamentais apropriadas ou autoridades
鎧 /yoroi :armadura
鎧 /yoroi :um terno de braço feudal
鎧を着た /yoroiwo kita :blindado
鎧を着た /yoroiwo kita :blinde clad
鎧を着た /yoroiwo kita :clad de armadura
鎧を着た騎士 /yoroiwo kita kishi :cavaleiro blindado
鎧持ち /yoroi mochi :blinde o portador
鎧持ち /yoroi mochi :portador de armadura
鎧状心 /gaijoushin :blinde coração
鎧心 /yoroishin :coração blindado
鎧武者 /yoroimusha :blinde o guerreiro de clad
各会計年度終了後 /kaku kaikei nendo shuuryou go :depois de fim de cada ano fiscal
各個に /kakukoni :cada
各行頭の1字を並べると言葉になっている詩 /ichi kakugyou atamano ziwo nara be ruto kotobani natte iru shi :acróstico
各種の /kakushuno :todos os tipos de
各種の /kakushuno :tudo ordenam de
各種の食品 /kakushuno shokuhin :todos os tipos de comida
各種ビタミン /kakushu BITAMIN :uma gama de vitaminas
各種ミネラル /kakushu MINERARU :uma gama de minerais
各種情報 /kakushujouhou :uma variedade de informação
各種免許取得 /kakushu menkyo shutoku :aquisição de várias licenças
各人 /kakuzin :tudo e vário
各地の /kakuchino :ao redor do país
拡充 /kakujuu :amplificação
拡充命題 /kakujuu meidai :proposição de ampliative
拡大 /kakudai :engrandecimento
拡大鏡 /kakudaikyou :amplificador
拡張ボード /kakuchou BOHDO :some em tábua
拡張機能 /kakuchou kinou :característica avançada
拡張描画 /kakuchou byouga :desenho avançado
拡張容量 /kakuchou youryou :capacidade somada
撹拌器 /kakuhanki :agitador
撹拌起泡機 /kakuhan o abukuki :máquina de espuma de agitação
撹拌式浮遊選鉱機 /kakuhanshiki fuyuu senkouki :agitação tipo flutuação máquina
格言 /kakugen :provérbio
格言的な命令文 /kakugentekina meireibun :imperativo aforístico
格式尊重の /kakushiki sonchouno :acadêmico
格納庫 /kakunouko :abrigo de avião
格幅のいい人の姿 /kappukuno iihitono sugata :ampla figura
核の時代の到来 /kakuno zidaino tourai :advento da idade atômica
核エネルギー装置 /kaku ENERUGIH souchi :aplicação de energia nuclear
核開発の疑いがもたれる地下核施設への立ち入り /kaku kaihatsuno utaga i gamotareru chika kaku shisetsuheno tachiiri :acesso para uma facilidade nuclear subterrânea suspeitada
核管理能力 /kakukanri nouryoku :habilidade para salvaguardar seu arsenal nuclear e instalações
核間メチル /kakukan MECHIRU :metil angular
核関連施設における一連の事故 /kaku kanren shisetsuni okeru ichirenno ziko :umas séries de incidentes em instalações nucleares
核実験の禁止 /kakuzikkenno kinshi :abolição de testes nucleares
核小体欠如突然変異体 /kaku shoutai ketsujo totsuzen henitai :mutante de anucleolate
核戦争による絶滅 /kakusensouni yoru zetsumetsu :aniquilação por guerra nuclear
核相交代 /kakusou koutai :alternação de fases nucleares
核兵器による国の武装 /kakuheikini yoru kunino busou :armamento de um país com armas nucleares
核兵器の廃絶 /kakuheikino haizetsu :abolição de armas nucleares
核兵器獲得 /kakuheiki kakutoku :aquisição de armas nucleares
核兵器使用反対論 /kakuheiki shiyou hantairon :argumento contra o uso de armas nucleares
核兵器廃絶 /kaku heiki haizetsu :abolição de braços nucleares
核兵器廃絶 /kakuheiki haizetsu :abolição de armas nucleares
核保有国同士の全面戦争 /kaku hoyuukoku doushino zenmen sensou :tudo fora guerra por dois países com armas nucleares
核保有国同士の本格戦争 /kaku hoyuukoku doushino honkaku sensou :tudo fora guerra por dois países com armas nucleares
殻頂 /kakuchou :ápice de concha
殻斗 /kakuto :xícara de bolota
獲得 /kakutoku :aquisição
獲得した利益 /kakutokushita rieki :excesso adquirido
獲得の /kakutokuno :adquirido
獲得モデル /kakutoku MODERU :modelo de aquisição
獲得寛容 /kakutokukanyou :tolerância adquirida
獲得形質 /kakutoku keishitsu :característica adquirida
獲得形質 /kakutoku keishitsu :caráter adquirido
獲得順序 /kakutoku junjo :ordem de aquisição
獲得耐性 /kakutoku taisei :resistência adquirida
獲得的地位 /kakutokuteki chii :estado alcançado
獲得動因 /kakutoku douin :passeio adquirido
獲得被膜 /kakutoku himaku :película adquirida
獲得免疫 /kakutoku meneki :imunidade adquirida
確かな /tashikana :absoluto
確かな筋からの情報によると /tashikana suzikarano jouhouni yoruto :de acordo com relatórios seguros
確かに /tashikani :certo
確言 /kakugen :afirmação
確言する人 /kakugensuru hito :afirmante
確言の副詞 /kakugenno fukushi :advérbio de afirmação
確言的な /kakugentekina :afirmativo
確実な /kakuzitsuna :absoluto
確実なお買い得品 /kakuzitsuna oka i kaidokuhin :roubo absoluto
確実な掘り出し物 /kakuzitsuna hori dashimono :roubo absoluto
確実な証拠 /kakuzitsuna shouko :evidência absoluta
確実な証拠 /kakuzitsuna shouko :prova absoluta
確実に /kakuzitsuni :absolutamente
確実に死に至る猛毒 /kakuzitsuni shini itaru moudoku :veneno absolutamente mortal
確証 /kakushou :prova absoluta
確信 /kakushin :convicção permanente
確定勘定 /kakutei kanjou :conta declarou
確定勘定 /kakutei kanjou :contas a receber
確定勘定 /kakutei kanjou :contas fizeram
確定資源量 /kakutei shigenryou :reserva acessível
確定年金 /kakutei nenkin :anuidade certa
確定年金終価 /kakutei nenkin o atai :quantia de anuidade certa
確定部分 /kakutei bubun :parte de alíquota
確定募集 /kakutei boshuu :subscrição absoluta
確度 /kakudo :precisão
確認 /kakunin :afirmação
確認ボタン /kakunin BOTAN :reconheça botão
確認応答 /kakunin outou :reconhecimento
確認応答システム /kakunin outou SHISUTEMU :sistema de reconhecimento
確認応答セグメント /kakunin outou SEGUMENTO :segmento de reconhecimento
確認応答パケット /kakunin outou PAKETTO :pacote de reconhecimento
確認応答番号 /kakunin outou bangou :número de reconhecimento
覚えの早い学習者 /obo eno hayai gakushuusha :estudante adepto
覚書 /oboegaki :memoire de ajudante
覚醒 /kakusei :agilidade
覚醒 /kakusei :estimulação
覚醒機能 /kakusei kinou :função de estimulação
覚醒剤 /kakuseizai :propugnador de atividade
覚醒剤の乱用 /kakuseizaino ranyou :abuse de estimulantes
覚醒剤依存 /kakuseizai izon :dependência de anfetamina
覚醒剤中毒 /kakuseizai chuudoku :hábito de anfetamina
覚醒反応 /kakusei hannou :reação de estimulação
角 /kaku :ângulo
角々しい /kadokadoshi shii :abrasivo
角ならしごて /kaku narashigote :ferramenta de arrissing
角のあること /kadono arukoto :angularidade
角のある形 /kadono aru kata :angularidade
角のある尾根 /kadono aru yane :cume montês angular
角ひずみ /kaku hizumi :tensão de ângulo
角を曲がった所に /kadowo magatta tokoroni :ao redor do canto
角トルク /kaku TORUKU :torque angular
角運動量 /kaku undouryou :impulso angular
角化性座瘡 /kakukasei zasou :keratosa de acne
角加速度 /kaku kasokudo :aceleração angular
角加速度運動試験 /kaku kasokudo undoushiken :teste de movimento acelerado
角回 /kakukai :convolução angular
角回 /kakukai :gyrus angular
角額縁 /sumibitai en :arquitrave
角括弧 /kakukakko :parêntese pescado
角距離 /kakukyori :distância angular
角距離 /kakukyori :distância aparente
角骨 /kaku hone :osso angular
角細工 /tsunozaiku :trabalho de chifre
角周波数 /kakushuuhasuu :freqüência angular
角照形器具 /kakushougata kigu :pesque luminaire
角状粉 /kakujoufun :pó angular
角状湾曲 /kakujou wankyoku :curvatura angular
角振動数 /kaku shindousuu :velocidade angular
角振動数 /kakushindousuu :freqüência angular
角切痕 /kakusekkon :angular entalhe
角速度 /kakusokudo :taxa angular
角速度 /kakusokudo :velocidade angular
角速度ベクトル /kakusokudo BEKUTORU :vetor de aceleração
角速度ベクトル /kakusokudo BEKUTORU :vetor de velocidade angular
角張った岩 /kakubatta iwa :pedaços angulares de pedra
角張った岩石の破片 /kakubatta gansekino kakera :fragmentos de pedra angulares
角張った顔 /kakubatta kao :face angular
角張った形 /kakubatta katachi :forma angular
角張った肩 /kakubatta kata :ombros angulares
角直径 /kaku chokkei :diâmetro angular
角度 /kakudo :medida angular
角度 /kakudo :medida de ângulo
角度 /kakudo :ângulo
角度がついた支え棒 /kakudo gatsuita sasa ehou :posto de apoio pescado
角度の変化度 /kakudono henkado :variabilidade angular
角度フライス /kakudo FURAISU :cortador de moenda de ângulo
角度依存 /kakudo izon :dependente angular
角度基準マーク /kakudo kijun MAHKU :marcas de dado de ângulo
角度基準系 /kakudo kijunkei :sistema de referência angular
角度基準信号発生器 /kakudo kijun shingou hasseiki :pesque gerador de referência
角度系列 /kakudo keiretsu :pesque séries
角度系列記号 /kakudo keiretsu kigou :pesque número de séries
角度計 /kakudokei :balança de ângulo
角度計 /kakudokei :medida de ângulo
角度計 /kakudokei :pesque metro
角度誤差 /kakudo gosa :pesque erro
角度指示器 /kakudo shiziki :pesque indicador
角度針 /kakudo shin :alfinete de ângulo
角度寸法 /kakudo sunpou :dimensão angular
角度調整ネジ /kakudo chousei NEZI :pesque chave de ajuste
角度調節器 /kakudo chousetsuki :ajuste angular
角度分解X線光電子分光法 /kakudo bunkai Xsen koudenshi bunkouhou :ângulo solucionou X raio photoelectron spectroscopia
角度変調 /kakudo henchou :pesque modulação
角度方向 /kakudo houkou :orientação angular
角突起 /kakutokki :processo angular
角倍率 /kakubairitsu :ampliação angular
角斑病 /kakuhanbyou :mancha de folha angular
角分解能 /kaku bunkainou :resolução angular
角分散 /kaku bunsan :dispersão angular
角変位 /kaku heni :deslocamento angular
角変換 /kaku henkan :transformação angular
角変換器 /kaku henkanki :transducer angular
角変形 /kaku henkei :deformação angular
角変形 /kaku henkei :distorção angular
角膜の前境界板 /kakumakuno zen kyoukai ban :camada de limitação anterior de córnea
角膜環 /kakumakukan :cornealis de arcus
角膜上の切り傷 /kakumakujouno kirikizu :um corte na córnea
角膜上皮 /kakumakujouhi :epitélio anterior de córnea
角木 /sumiki :pesque viga
角力積 /kaku rikiseki :impulso angular
較差 /kakusa :amplidão
隔日治療 /kakuzitsu chiryou :tratamento de dia alternado
隔年 /kakunen :ano alternado
隔年結実 /kakunen ketsuzitsu :porte de ano alternado
隔年結実 /kakunen ketsuzitsu :porte de substituto
隔離 /kakuri :quarentena absoluta
隔離および差別のあらゆる慣行 /kakuri oyobi sabetsuno arayuru kankou :tudo praticam de segregação e discriminação
革新能力 /kakushin nouryoku :habilidade para inovar
学の独立 /gakuno dokuritsu :autonomia acadêmica
学位 /gakui :grau acadêmico
学位 /gakui :título acadêmico
学位論文 /gakui ronbun :dissertação acadêmica
学園 /gakuen :academia
学園の /gakuenno :acadêmico
学園都市 /gakuen toshi :cidade acadêmica
学科の履修単位 /gakkano rishuu tani :crédito acadêmico
学会 /gakkai :conferência acadêmica
学会 /gakkai :sociedade acadêmica
学界 /gakkai :comunidade acadêmica
学界 /gakkai :círculos acadêmicos
学界 /gakkai :mundo acadêmico
学界 /gakkai :setor acadêmico
学究 /gatkyuu :academia
学究たち /gatkyuutachi :pessoas acadêmicas
学究の徒 /gatkyuuno ada :pessoa acadêmica
学究的な /gatkyuutekina :acadêmico
学究的な傾向 /gatkyuutekina keikou :academicismo
学究的な人 /gatkyuutekina hito :acadêmico
学究的な世界 /gatkyuutekina sekai :academia
学究的に /gatkyuutekini :academicamente
学究的に引けを取らぬ大学 /gatkyuutekini hikewo tora nu daigaku :faculdades academicamente competitivas
学究的関心 /gatkyuuteki kanshin :interesse acadêmico
学究的性向 /gatkyuuteki seikou :volta acadêmica de mente
学究的生活 /gatkyuuteki seikatsu :vida acadêmica
学究的態度 /gatkyuuteki taido :academicismo
学究肌の人 /gatkyuu hadano hito :acadêmico
学業 /gakugyou :acadêmicos
学業 /gakugyou :trabalho acadêmico
学業成績 /gakugyou seiseki :acadêmicos
学業成績 /gakugyou seiseki :desempenho acadêmico
学業成績 /gakugyou seiseki :grau acadêmico
学業成績 /gakugyou seiseki :realização acadêmica
学業成績 /gakugyou seiseki :registro acadêmico
学区の行政官 /gakkuno gyouseikan :administrador de um distrito escolar
学校が引けた後の子供が見るような特別番組 /gakkouga hike ta atono kodomoga miruyouna tokubetsu bangumi :depois de escola especial
学校が終わってから /gakkouga owattekara :depois de escola
学校が終わってから /gakkouga owattekara :depois de horas escolares
学校が終わってから /gakkouga owattekara :depois que escola seja despedida
学校が終わってから /gakkouga owattekara :depois que escola terminasse
学校に入ってから /gakkouni ittekara :depois de venha de idade escolar
学校の長期欠席 /gakkouno chouki kesseki :absentismo de salas de aula
学校を休む /gakkouwo yasumu :ausente a si mesmo de escola
学校を休んで /gakkouwo yasunde :ausente de escola
学校教育 /gakkou kyouiku :treinamento acadêmico
学校経営者 /gakkou keieisha :administrador de uma escola
学校経営団体 /gakkou keiei dantai :interesse acadêmico
学校向け割引版 /gakkou muke waribiki ban :pacote de academia
学校法人 /gakkou houzin :pessoa jurídica acadêmica
学校暦 /gakkou koyomi :calendário acadêmico
学士より上の学位 /gakushi yori ueno gakui :grau avançado
学士院 /gakushiin :academia
学士院の /gakushiinno :acadêmico
学士院会員 /gakushiin kaiin :acadêmico
学識経験者 /gakushiki keikensha :perito acadêmico
学者の社会 /gakushano shakai :círculos acadêmicos
学者の社会主義 /gakushano shakaishugi :socialismo acadêmico
学者の生活 /gakushano seikatsu :academia
学者ぶる人 /gakusha buru hito :academia
学者生活 /gakusha seikatsu :carreira acadêmica
学者的な /gakushatekina :acadêmico
学者風 /gakushafuu :ar de um estudante
学習の目標 /gakushuuno mokuhyou :aponte de uma lição
学習意欲 /gakushuu iyoku :apetite por aprender
学習到達度調査 /gakushuu toutatsu do chousa :teste de realização acadêmico
学習法 /gakushuuhou :aproximação
学習量 /gakushuuryou :carga de trabalho acadêmica
学術機関 /gakujutsu kikan :instituição acadêmica
学術機関 /gakujutsu kikan :organização acadêmica
学術研究 /gakujutsu kenkyuu :perseguições acadêmicas
学術研究 /gakujutsu kenkyuu :pesquisa acadêmica
学術研究の /gakujutsu kenkyuuno :acadêmico
学術研究者 /gakujutsu kenkyuusha :investigadores acadêmicos
学術交流 /gakujutsu kouryuu :troca acadêmica
学術講演 /gakujutsu kouen :conferência acadêmica
学術誌 /gakujutsu shi :diário acadêmico
学術出版 /gakujutsu shuppan :publicação acadêmica
学術出版物 /gakujutsu shuppanbutsu :publicação de academia
学術書 /gakujutsusho :livros acadêmicos
学術団体 /gakujutsu dantai :academia
学術団体 /gakujutsu dantai :sociedade acadêmica
学術調査 /gakujutsu chousa :investigação acadêmica
学術的な著述 /gakujutsutekina chojutsu :escritura acadêmica
学術的価値 /gakujutsuteki kachi :valor acadêmico
学術的地位 /gakujutsuteki chii :posição acadêmica
学術的評価 /gakujutsuteki hyouka :avaliação acadêmica
学術旅行 /gakujutsu ryokou :acadêmico festeja
学生 /gakusei :estudante acadêmico
学長事務取り扱い /gakuchou zimu tori ri atsukai :presidente suplente
学長代行 /gakuchou daikou :presidente suplente
学童保育 /gakudou hoiku :depois de cuidado de escola para crianças
学年 /gakunen :ano letivo
学年試験 /gakunen shiken :exame anual
学閥 /gakubatsu :grupo exclusivo acadêmico
学閥 /gakubatsu :grupo exclusivo de mata de alma
学部の教員 /gakubuno kyouin :sócios acadêmicos da faculdade
学部長 /gakubu chou :decano acadêmico
学風 /gakufuu :cultura acadêmica
学務 /gakumu :negócios acadêmicos
学問と教育の自由 /gakumonto kyouikuno ziyuu :liberdade acadêmica e educacional
学問の /gakumonno :acadêmico
学問の一分野 /gakumonno ichi bunya :disciplina acadêmica
学問の自由 /gakumonno ziyuu :liberdade acadêmica
学問の振興 /gakumonno shinkou :avanço de aprender
学問の進歩 /gakumonno shinpo :avance de aprender
学問の世界 /gakumonno sekai :academia
学問の世界 /gakumonno sekai :mundo acadêmico
学問の府 /gakumonno fu :academia
学問の優秀なこと /gakumonno yuushuunakoto :distinção acadêmica
学問研究 /gakumon kenkyuu :pesquisa acadêmica
学問上の /gakumonjouno :acadêmico
学問上の名声 /gakumonjouno meisei :fama acadêmica
学問上の名声 /gakumonjouno meisei :glória acadêmica
学問上の目的 /gakumonjouno mokuteki :meta acadêmica
学問上の目標 /gakumonjouno mokuhyou :meta acadêmica
学問上の問題 /gakumonjouno mondai :assunto acadêmico
学問上の問題 /gakumonjouno mondai :problema acadêmico
学問上の論争 /gakumonjouno ronsou :controvérsia acadêmica
学問上の論争 /gakumonjouno ronsou :disputa acadêmica
学問上の論争 /gakumonjouno ronsou :disputation acadêmico
学問的な /gakumontekina :acadêmico
学問的な議論 /gakumontekina giron :argumento acadêmico
学問的な研究 /gakumontekina kenkyuu :estudos acadêmicos
学問的な見通し /gakumontekina mitooshi :prospecto acadêmico
学問的な厳しさ /gakumontekina kibi shisa :rigor acadêmico
学問的な講演 /gakumontekina kouen :discurso acadêmico
学問的な仕事 /gakumontekina shigoto :portador acadêmico
学問的な使い方 /gakumontekina tsukai kata :uso acadêmico
学問的な目的 /gakumontekina mokuteki :meta acadêmica
学問的な目標 /gakumontekina mokuhyou :meta acadêmica
学問的な優秀さ /gakumontekina yuushuusa :excelência acadêmica
学問的価値 /gakumonteki kachi :valor acadêmico
学問的概念 /gakumonteki gainen :conceito acadêmico
学問的業績 /gakumonteki gyouseki :realizações acadêmicas
学問的修練を積んだ /gakumonteki shuurenwo tsunda :academicamente treinado
学問的水準 /gakumonteki suijun :nível acadêmico
学問的達成 /gakumonteki tassei :realização acadêmica
学問的理解 /gakumonteki rikai :compreensão acadêmica
学友 /gakuyuu :colega acadêmico
学友会 /gakuyuukai :associação de aluna
学友会 /gakuyuukai :associação de bacharéis
学力 /gakuriki :aquisição
学力 /gakuriki :capacidade acadêmica
学力 /gakuriki :habilidade acadêmica
学力 /gakuriki :realização
学力 /gakuriki :realização acadêmica
学力 /gakuriki :realizações acadêmicas
学力テスト /gakuriki TESUTO :teste de aptidão acadêmico
学力テスト /gakuriki TESUTO :teste de realização
学力バッテリ /gakuriki BATTERI :bateria de realização
学力レベルの高い /gakuriki REBERUno takai :academicamente avançado
学力レベルの高い生徒 /gakuriki REBERUno takai seito :estudante academicamente avançado
学力検査 /gakuryokukensa :teste de realização acadêmico
学力考査 /gakuryoku kousa :teste de realização
学力指数 /gakuryoku shisuu :quociente de realização
学力試験 /gakuryoku shiken :teste de realização
学力調査 /gakuryoku chousa :pesquisa de habilidade acadêmica
学力的に強い点 /gakuryokutekini tsuyoiten :força acadêmica
学力的に強い分野 /gakuryokutekini tsuyoi bunya :força acadêmica
学力的に弱い点 /gakuryokutekini yowaiten :fraqueza acadêmica
学力的に弱い分野 /gakuryokutekini yowai bunya :fraqueza acadêmica
学力年齢 /gakuryoku nenrei :idade de realização
学力評価指標 /gakuryoku hyouka shihyou :jardas acadêmicas
学力面の適性 /gakuryoku menno tekisei :qualificação acadêmica
学力面の適性 /gakuryoku menno tekisei :qualificações acadêmicas
学歴 /gakureki :fundo acadêmico
学歴 /gakureki :qualificações acadêmicas
学歴 /gakureki :registro acadêmico
学歴による序列 /gakurekini yoru joretsu :hierarquia acadêmica
学歴を鼻にかけること /gakurekiwo hananikakerukoto :esnobismo acadêmico
学歴重視社会 /gakureki juushi shakai :acadêmico orientou sociedade
学歴偏重社会 /gakureki henchou shakai :acadêmico orientou sociedade
学歴偏重社会 /gakureki henchou shakai :fundo acadêmico orientou sociedade
学歴偏重社会 /gakureki henchou shakai :registro acadêmico orientou sociedade
学歴偏重主義 /gakureki henchou shugi :snobbism acadêmico
楽しいこと /tanoshiikoto :ação
楽しい会話 /tanoshii kaiwa :conversação divertida
楽しい快感 /tanoshii kaikan :resplendor
楽しい仕事 /tanoshii shigoto :teta de anjo
楽しげな気分 /tanoshigena kibun :uma atmosfera maravilhosa
楽しさ /tanoshisa :diversão
楽しみ /tanoshimi :amenidade
楽しみ /tanoshimi :diversão
楽しみに待たれていた /tanoshimini matareteita :se antecipado
楽に暮らすために必要なもの /rakuni ku rasutameni hitsuyounamono :amenidade
楽器伴奏のない合唱曲 /gakki bansouno nai gatshoukyoku :cappella de alla
楽器伴奏のない合唱曲 /gakki bansouno nai gatshoukyoku :um cappella
額 /gaku :quantia
額縁 /gakubuchi :arquitrave
額面以上で /gakumen ijoude :acima do par
額面以上で /gakumen ijoude :acima do par valor
額面総額 /gakumen sougaku :quantia de face agregado
顎関節癒着症 /gakukansetsu yuchakushou :ancilose da junta de temporomandibular
掛け勘定 /kake kanjou :conta
掛け金 /kake kane :conta
掛け金 /kake kane :parada
掛買 /kakegai :compra de conta
掛売勘定 /kakeuri kanjou :conta a receber
割のいい仕事 /warino ii shigoto :um trabalho de ameixa
割り金 /wa ri kane :parada
割り振り /wa ri furi :distribuição
割り切ることのできる /warikiru kotono dekiru :alíquota
割り切れない数 /wa ri kirenai kazu :aliquant separam
割り前 /wa ri mae :partilha
割り当て /wariate :apropriação
割り当て /wariate :distribuição
割り当てられたもの /wariate raretamono :distribuição
割り付け /wa ri tsuke :arranjo
割り付け /wa ri tsuke :distribuição
割れるような拍手喝采のうちに /wa re ruyouna hakushu kassaino uchini :entre aplauso atroador
割安株の受け取り /wariyasu kabuno uketori :aceitação de ação de taxa cortada
割引航空券販売業者 /waribiki koukuuken hanbai gyousha :discounter de linha aérea
割引受取勘定 /waribiki uketori kanjou :conta a receber descontou
割引受取勘定 /waribiki uketori kanjou :contas a receber descontaram
割切れる数 /warikireru kazu :parte de alíquota
割増運賃 /warimashi unchin :taxa adicional
割増手数料 /warimashi tesuuryou :comissão adicional
割増手当 /warimashi teate :mesada adicional
割増償却 /warimashi shoukyaku :dedução de depreciação adicional
割増償却 /warimashi shoukyaku :depreciação adicional
割増償却率 /warimashi shoukyakuritsu :relação de depreciação adicional
割増扶養控除 /warimashi fuyou koujo :isenção adicional para dependentes
割増保険料 /warimashi hokenryou :prêmio adicional
割増料金 /ryoukin :custo adicional
割当て /wariate :partilha
割当て /wariate :repartição
割当ての仕事 /wariateno shigoto :tarefa aquinhoada
割当てを受ける人 /wariatewo ukeru hito :beneficiário
割当額 /wariategaku :distribuição
割当額 /wariategaku :mesada
割当済み株式資本 /kattou sumi kabushiki shihon :capital acionário dividido
割当証書 /wariate shousho :certificado de partilha
割当制度 /wariate seido :sistema de distribuição
割当積立方式 /wariate tsumitate houshiki :instrumento de consolidação de dívida flutuante alocado
割当調整 /wariate chousei :ajuste de distribuição
割当調整方式 /wariate chousei houshiki :fórmula de ajuste de distribuição
割当当済み株式 /kattou a sumi kabushiki :parte dividida
割当方式 /wariate houshiki :fórmula de distribuição
割当予算 /wariate yosan :orçamento alocado
割当予算元帳 /wariate yosan motochou :razão de partilha
割付 /waritsu :arranjo
割付けモード /waritsuke MOHDO :ajuste modo de texto
割付表 /waritsukehyou :mesa de distribuição
割賦金 /kappukin :alugar de amortização
割賦金支払い /wappukin shiharai :pagamento de amortização
割賦償還抵当 /kappu shoukan teitou :hipoteca amortizada
割賦償却 /kappu shoukyaku :amortização
割賦償却期間 /kappu shoukyaku kikan :período de amortização
割賦方式 /kappu houshiki :plano de amortização
喝采 /kassai :aclamação
喝采 /kassai :aplauso
喝采のうちに /kassaino uchini :entre alegrias
活火山 /kakkazan :vulcão ativo
活火山 /kakkazan :vulcão suplente
活気 /kakki :animação
活気 /kakki :atividade
活気 /kakki :sentimento animado
活気に富んだ話 /kakkini tonda hanashi :conversa animada
活気に満ちた /kakkini michita :animadamente
活気に満ちた /kakkini michita :animado
活気のある /kakkino aru :ágil
活気のある会話 /kakkino aru kaiwa :conversação animada
活気のない /kakkino nai :anêmico
活気市場 /kakki shijou :mercado animado
活況な /katkyouna :ativo em comércio
活劇 /katsugeki :jogo de ação
活酸性 /i sansei :acidez ativa
活樹 /katsuju :vitae de pérgula
活性の /kasseino :ativo
活性アセトアルデヒド /kassei ASETOARUDEHIDO :acetaldeído ativado
活性アルカリ /kassei ARUKARI :álcali ativo
活性アルデヒド /kassei ARUDEHIDO :aldeído ativo
活性アルミナ /kassei ARUMINA :alumínio ativados
活性アルミナ /kassei ARUMINA :alumínio ativos
活性エアレーション /kassei EAREHSHON :aeração ativada
活性カルボン酸 /kassei KARUBONsan :ácido de carboxilico ativado
活性ガス /kassei GASU :gás ativado
活性ギ酸 /kassei GIsan :formate ativo
活性グリコールアルデヒド /kassei GURIKOHRUARUDEHIDO :aldeído de glicol ativado
活性グリコールアルデヒド /kassei GURIKOHRUARUDEHIDO :glicolaldehide ativo
活性シリカ /kassei SHIRIKA :silica ativado
活性シリカゾル /kassei SHIRIKAZORU :sol de silica ativado
活性スラッジ法 /kassei SURAZZIhou :processo de barro ativado
活性ピルビン酸 /kassei PIRUBINsan :piruvato ativo
活性ホルムアルデヒド /kassei HORUMUARUDEHIDO :formaldeído ativo
活性メチオニン /kassei MECHIONIN :methionine ativo
活性メチル /kassei MECHIRU :metil ativo
活性レプレッサ /kassei REPURESSA :repressor ativo
活性因子 /kassei inshi :fator ativo
活性汚泥 /kassei odei :barro ativado
活性汚泥 /kassei odei :barro ativo
活性汚泥プラント /kassei odei PURANTO :planta de barro ativada
活性汚泥処理装置 /kassei odei shori souchi :equipamento de processo de barro ativado
活性汚泥槽 /kassei odei sou :tanque de barro ativado
活性汚泥法 /kassei odeihou :método de barro ativado
活性汚泥法 /kassei odeihou :processo de barro ativado
活性汚泥法 /kassei odeihou :processo de barro ativo
活性汚泥法 /kassei odeihou :sistema de barro ativado
活性化 /kasseika :ativação
活性化T細胞 /kasseika T saibou :celas de T ativadas
活性化した /kasseikashita :ativado
活性化した受容体 /kasseikashita juyoutai :receptor ativo
活性化エネルギー /kasseika ENERUGIH :energia de ativação
活性化エンタルピー /kasseika ENTARUPIH :entalpia de ativação
活性化エントロピー /kasseika ENTOROPIH :entropia de ativação
活性化プロテイン /kasseika PUROTEIN :proteína ativada C
活性化マクロファージ /kasseika MAKUROFUAHZI :macrofagócito ativado
活性化過電圧 /kasseika kadenatsu :overpotential de ativação
活性化基 /kassei kaki :grupo de ativação
活性化吸着 /kasseika kyuuchaku :adsorção ativada
活性化吸着 /kasseika kyuuchaku :adsorção de ativação
活性化系列 /kasseika keiretsu :séries de atividade
活性化原子 /kasseikagenshi :átomo ativado
活性化酵素 /kasseika kouso :enzima de ativação
活性化剤 /kasseikazai :agente de ativação
活性化剤 /kasseikazai :ativador
活性化受容体型キナーゼ /kasseika juyoutaigata KINAHZE :kinase de receptor ativado
活性化充電 /kasseika juuden :custo de ativação
活性化焼結 /kasseika shouketsuseiketsu :sintering ativado
活性化状態 /kassei kajoutai :estado ativado
活性化水素 /kasseika suiso :hidrogênio ativado
活性化体積 /kasseika taiseki :volume de ativação
活性化地雷 /kasseika zirai :ativado o meu
活性化中心 /kasseika chuushin :centro de ativação
活性化反応性蒸着 /kasseika hannouseijouchaku :evaporação de reactive ativada
活性化部分トロンボプラスチン時間 /kasseika bubun TORONBOPURASUCHIN zikan :tempo de tromboplastin parcial ativado
活性化物質 /kasseika busshitsu :ativador
活性化率 /kasseikaritsu :taxa de ativação
活性基 /kasseiki :grupo ativo
活性凝固時間 /kassei gyouko zikan :tempo de coagulação ativado
活性金属 /kassei kinzoku :metal ativo
活性金属法 /kassei kinzokuhou :solda de metal ativa
活性空気室 /kassei kuukishitsu :câmara de ar ativa
活性型ビタミン /kasseigata BITAMIN :vitamina ativada D
活性固形物 /kassei kokeibutsu :sólido ativado
活性光 /kasseikou :luz ativa
活性酵素 /kassei kouso :enzima ativa
活性細胞組織 /kassei saibou soshiki :tecido de cela ativo
活性剤 /kasseizai :ativador
活性剤 /kasseizai :ativação
活性剤 /kasseizai :material ativo
活性錯体 /kassei sakutai :complexo ativado
活性酸素 /kassei sanso :oxigênio ativo
活性脂肪酸 /kassei shibousan :ácido gorduroso ativado
活性室 /kasseishitsu :câmara ativa
活性種 /kasseishu :espécies ativadas
活性種 /kasseishu :espécies ativas
活性酢酸 /kassei sakusan :acetato ativo
活性水 /kassei sui :água ativa
活性水素 /kassei suiso :hidrogênio ativo
活性成分 /kassei seibun :ingrediente ativo
活性染色 /kassei senshoku :atividade de manchação
活性測定 /kassei sokutei :medida de atividade
活性体 /kasseikarada :ativador
活性帯 /kasseitai :zona ativa
活性帯での活動 /kassei taideno katsudou :atividade na zona ativa
活性帯物質 /kassei tai busshitsu :material de zona ativo
活性態 /kasseitai :estado ativo
活性代謝産物の蓄積 /kassei taisha sanbutsuno chikuseki :acumulação de metabolites ativo
活性炭 /kasseitan :carbono ativado
活性炭 /kasseitan :carbono ativo
活性炭 /kasseitan :carvão ativado
活性炭 /kasseitan :carvão ativo
活性炭吸着 /kasseitan kyuuchaku :adsorção de carbono ativada
活性炭吸着装置 /kasseitan kyuuchaku souchi :equipamento de adsorção de carbono ativado
活性炭吸着塔 /kasseitan kyuuchaku tou :carvão ativado que absorve torre
活性炭処理 /kasseitan shori :tratamento de carbono ativado
活性炭法 /kasseitanhou :método de carbono ativado
活性炭濾過 /kasseitan roka :filtração de carbono ativada
活性炭濾過器 /kasseitan rokaki :filtro de carbono ativado
活性窒素 /kassei chisso :nitrogênio ativo
活性中心 /kassei chuushin :centro ativo
活性電極 /kassei denkyoku :eletrodo ativo
活性突然変異体 /kassei totsuzen henitai :mutante ativo
活性二酸化マンガン法 /kassei nisanka MANGANhou :método de dióxido de manganês ativado
活性二酸化炭素 /kassei nisankatanso :gás carbônico ativado
活性二酸化炭素 /kassei nisankatanso :gás carbônico ativo
活性粘土 /kassei nendo :barro ativado
活性培地 /kassei baichi :cultura ativa
活性培養物 /kassei baiyoubutsu :cultura ativa
活性部位 /kassei bui :local ativo
活性物質 /kassei busshitsu :substância ativa
活性分子 /kassei bunshi :molécula ativada
活性保持率 /kassei hoziritsu :taxa de retenção de atividade
活性溶媒 /kassei youbai :solvente ativo
活性硫酸 /kassei ryuusan :sulfato ativo
活性領域 /kassei ryouiki :região ativa
活性領域 /kassei ryouiki :zona ativa
活断層 /katsudansou :falta ativa
活動 /katsudou :atividade
活動 /katsudou :ato
活動 /katsudou :ação
活動して /katsudoushite :ao redor
活動アクティビティ・タイプ /katsudou AKUTEIBITEITAIPU :tipo de entidade ativo
活動サイクル /katsudou SAIKURU :ciclo de atividade
活動タイマ /katsudou TAIMA :cronômetro de atividade
活動ベース /katsudou BEHSU :base de atividade
活動ボリューム /katsudou BORYUHMU :volume ativo
活動モニタ /katsudou MONITA :monitor de atividade
活動レベル /katsudou REBERU :nível de atividade
活動化熱 /katsudouka netsu :calor de ativação
活動家 /katsudouka :ativista
活動家から転身した政治家 /katsudoukakara tenshinshita seizika :ativista virou o político
活動家出身の指導者 /katsudouka shusshinno shidousha :ativista virou o líder
活動家団体 /katsudouka dantai :organização ativista
活動貨幣 /katsudou kahei :dinheiro ativo
活動会計 /katsudou kaikei :contabilidade por atividade
活動勘定 /katsudou kanjou :conta ativa
活動基準 /katsudou kijun :base de atividade
活動基準の /katsudou kijunno :atividade fundou
活動基準原価計算 /katsudou kijun genka keisan :atividade fundou preço de custo
活動期 /katsudouki :fase ativa
活動期 /katsudouki :período de atividade
活動期の太陽 /katsudoukino taiyou :sol ativo
活動銀河 /katsudou ginga :galáxia ativa
活動銀河核 /katsudou ginga kaku :núcleos galácticos ativos
活動係数 /katsudou keisuu :índice de atividade
活動現金 /katsudou genkin :dinheiro ativo
活動口座 /katsudou kouza :conta ativa
活動資産 /katsudou shisan :ativos ativos
活動資本 /katsudou shihon :capital ativo
活動時間 /katsudou zikan :tempo de atividade
活動状態 /katsudoujoutai :estado ativo
活動信号 /katsudou shingou :sinal de atividade
活動性慢性肝炎 /katsudousei mansei kanen :hepatite crônica ativa
活動性齲蝕 /katsudousei ushoku :cáries ativas
活動層 /katsudou sou :camada ativa
活動端末 /katsudou tanmatsu :estação ativa
活動中のエージェント /katsudouchuuno EHZIENTO :agente ativo
活動中の間欠泉 /katsudouchuuno kaketsusen :gêiser ativo
活動中の若い火山 /katsudouchuuno wakai kazan :vulcão juvenil ativo
活動的で消息通の副大統領 /katsudoutekide shousokutsuuno fuku daitouryou :vice-presidente ativo, mais interior
活動的で常に適切な /katsudoutekide tsuneni tekisetsuna :ativo e a toda hora próprio
活動的な /katsudoutekina :agressivo
活動的な /katsudoutekina :ativo
活動的な人 /katsudoutekina hito :homem ativo
活動的な人 /katsudoutekina hito :pessoa ativa
活動的な人 /katsudoutekina hito :pessoa de ação
活動的な生活 /katsudoutekina seikatsu :vida ativa
活動的な領域 /katsudoutekina ryouiki :área ativa
活動的計画 /katsudouteki keikaku :planejamento ativo
活動的精神 /katsudouteki seishin :vivacidade
活動電位 /katsudou deni :potencial de ação
活動電流 /katsudou denryuu :corrente de ação
活動度 /katsudoudo :fator de atividade
活動度効果 /katsudou do kouka :efeito de atividade
活動度積 /katsudou do seki :produto de atividade
活動動作 /katsudou dousa :atividade ativa
活動得意先勘定 /katsudou tokuisaki kanjou :cliente ativo
活動比率 /katsudou hiritsu :quociente de atividade
活動分析 /katsudoubunseki :análise ativa
活動分析 /katsudoubunseki :análise de atividade
活動報告 /katsudou houkoku :relatório de atividade
活動方針 /katsudou houshin :política de ação
活動免疫 /katsudou meneki :imunidade ativa
活動率 /katsudouritsu :índice de atividade
活動量 /katsudouryou :massa ativa
活動領域 /katsudou ryouiki :âmbito
活発 /kappatsu :animação
活発 /kappatsu :atividade
活発 /kappatsu :vivacidade
活発な /kappatsuna :ativo
活発な市況 /kappatsuna shikyou :mercado ativo
活発な市場 /kappatsuna ichiba :mercado animado
活発な取引 /kappatsuna torihiki :comércio ativo
活発な需要 /kappatsuna juyou :demanda ativa
活発な精神 /kappatsuna seishin :mente ativa
活発な対話 /kappatsuna taiwa :diálogo ativo
活発な討論 /kappatsuna touron :debate animado
活発に /kappatsuni :ativamente
活発に /kappatsuni :um gogo
活物質 /katsubusshitsu :material ativo
活躍 /katsuyaku :atividade
活躍して /katsuyakushite :ao redor
活躍に彩られた経歴 /katsuyakuni sai rareta keireki :carreira ativa
活量 /katsuryou :atividade
活量係数 /katsuryou keisuu :coeficiente de atividade
活力ある高齢化 /katsuryoku aru koureika :envelhecimento ativo
活力のある高齢化 /katsuryokuno aru koureika :envelhecimento ativo
渇望 /katsubou :ambição
滑り角 /suberi kaku :ângulo de deslizamento
滑り止め /suberidome :anti deslizam
滑り止めの /suberidomeno :antiderrapagem
滑空角 /kakkuu kaku :ângulo de deslizamento
滑稽な仮装 /kokkeina kasou :mascarada absurda
滑稽な格調低下 /kokkeina kakuchou teika :anticlímax
滑稽動作 /kokkei dousa :artimanhas
滑止め処理 /suto me shori :tratamento de antislip
滑昇風 /katshoufuu :anabatico arejam
滑走防止装置 /kassou boushi souchi :antiskidbrake controlam equipamento
滑走防止弁 /kassou boushiben :válvula antiderrapante
滑走路 /kassouro :pista de vôo
滑走路 /kassouro :tira de ar
滑走路修復 /kassouro shuufuku :conserto de dano de aeródromo
滑面小胞体 /katsumen shouhoutai :reticulum de endoplasmico de agranular
葛藤的な /kattoutekina :ambivalente
株の割当 /kabuno kattou :partes de distribuição
株の現物 /kabuno genbutsu :ação atual
株の鞘取引 /kabuno sayatorihiki :arbitragem de ações
株式の割り当て /kabushikino wariate :partilha
株式の割り当て /kabushikino wariate :partilha de parte
株式の鞘取り /kabushikino sayatori :arbitragem em ações
株式の鞘取り /kabushikino sayatori :arbitragem em parte
株式応募者 /kabushiki oubosha :candidato para partes
株式割当 /kabushiki wariate :partilha de ação
株式割当申込用紙 /kabushiki wariate moushikomi youshi :forma de aplicação para partilha de partes
株式割当通知書 /kabushiki wariate tsuuchisho :carta de partilha
株式割当通知状 /kabushiki wariate tsuuchijou :notificação de partilha
株式市場で取引の少ない日 /kabushiki shijoude torihikino sukunaihi :um dia plano no mercado de valores
株式取引実績 /kabushiki torihiki zisseki :resultados atuais de transações acionárias
株式取得 /kabushiki shutoku :aquisição de ação
株式取得価格の修正 /kabushiki shutoku kakakuno shuusei :ajuste do custo de ação
株式申し込み /kabushiki moushikomi :aplicação para partes
株式申込金 /kabushiki moushikomikin :dinheiro de aplicação para ação
株式申込書 /kabushiki moushikomisho :forma de aplicação para ação
株式申込証拠金 /kabushiki moushikomi shoukokin :avance em subscrição
株式申込証拠金 /kabushiki moushikomi shoukokin :dinheiro de aplicação em ação
株式買い取り請求権 /kabushiki kaitori seikyuuken :avaliação corrige de acionista
株式買取請求 /kabushiki kaitori seikyuu :remédio de avaliação
株式評価 /kabushiki hyouka :avaliação de partes
株主に向けた年次書簡 /kabunushini muketa nenzi shokan :carta anual para acionistas
株主割当 /kabunushi wariate :partilha para acionistas
株主向け年次報告書 /kabunushi muke nenzi houkokusho :relatório anual para acionistas
株主総会の同意 /kabunushi soukaino doui :aprovação em uma reunião geral de acionistas
株主投資利益準備金 /kabunushi toushi rieki junbikin :mesada para salários no investimento de acionistas
兜 /kabuto :armadura
噛み合い弧 /kami a i ko :arco de ação
噛み合わない /kami awanai :discuta em aviões diferentes
乾き燃焼ガス量 /kawaki nenshou GASUryou :quantia de gás de combustão seco
乾湿交互浸せき試験 /kanshitsu kougo hitase ki shiken :teste de imersão revezado
乾燥 /kansou :aridez
乾燥した /kansoushita :árido
乾燥した環境 /kansoushita kankyou :ambiente árido
乾燥した荒れ地 /kansoushita arechi :solo improdutivo árido
乾燥した西部 /kansoushita saibu :Oeste árido
乾燥した地方 /kansoushita chihou :clima árido
乾燥した土地 /kansoushita tochi :terra árida
乾燥気候 /kansou kikou :clima árido
乾燥後に /kansou goni :depois de secar
乾燥指数 /kansou shisuu :índice de aridez
乾燥水酸化アルミニウムゲル /kansou suisanka ARUMINIUMUGERU :gel de hidróxido de alumínio secou
乾燥生態系 /kansou seitaikei :ecossistema árido
乾燥地域に自生する植物 /kansouchi ikini ziseisuru shokubutsu :um nativo de região de semiarid
乾燥地域に自生する植物 /kansouchi ikini ziseisuru shokubutsu :um nativo de região árida
乾燥地域に自生する植物 /kansouchi ikini ziseisuru shokubutsu :um nativo de zona de semiarid
乾燥地域に自生する植物 /kansouchi ikini ziseisuru shokubutsu :um nativo de zona árida
乾燥地域原産の植物 /kansouchi iki gensanno shokubutsu :um nativo de região de semiarid
乾燥地域原産の植物 /kansouchi iki gensanno shokubutsu :um nativo de região árida
乾燥地域原産の植物 /kansouchi iki gensanno shokubutsu :um nativo de zona de semiarid
乾燥地域原産の植物 /kansouchi iki gensanno shokubutsu :um nativo de zona árida
乾燥地帯 /kansou chitai :região árida
乾燥地帯 /kansou chitai :zona árida
乾燥地土壌 /kansouchi dojou :terra árida
乾燥度 /kansoudo :aridez
乾燥用戸棚 /kansouyou todana :armário de arejação
寒々とした色 /samuzamutoshita iro :cor ártica
寒い日が続いた後に /samui higa tsuduita atoni :depois de uma sucessão de dias frios
寒の入り /samuno iri :chegada de inverno em sério
寒帯 /kantai :zona ártica
寒帯気候 /kantai kikou :clima ártico
寒帯植物 /kantai shokubutsu :planta ártica
寒帯植物 /kantai shokubutsu :vegetação ártica
寒地荒原 /kanchi kougen :deserto ártico
寒天 /kanten :agar de agar
寒天クロマトグラフィー /kanten KUROMATOGURAFUIH :chromatographi de agar
寒天ゲル電気泳動 /kanten GERU denki eidou :electrophorese de gel de agar
寒天ゲル免疫拡散法 /kanten GERU meneki kakusanhou :imunodiffusion de gel de agar
寒天プレート /kanten PUREHTO :agar chapearam
寒天拡散法 /kanten kakusanhou :método de difusão de agar
寒天橋 /kanten hashi :agar atravessam
寒天培地 /kanten baichi :médio de agar
寒天培養基 /kantenbaiyouki :agar cultivam médio
寒天培養基 /kantenbaiyouki :agar cultivam mídia
寒冷地に自生する植物 /kanrei chini ziseisuru shokubutsu :um nativo de região fria
寒冷地に自生する植物 /kanrei chini ziseisuru shokubutsu :um nativo de zona fria
寒冷地の自生植物 /kanrei chino ziseishokubutsu :um nativo de região fria
寒冷地の自生植物 /kanrei chino ziseishokubutsu :um nativo de zona fria
寒冷地原産の植物 /kanrei chi gensanno shokubutsu :um nativo de região fria
寒冷地原産の植物 /kanrei chi gensanno shokubutsu :um nativo de zona fria
寒冷療法器具 /kanrei ryouhou kigu :ajudas para tratamento frio
勘がいい /kanga ii :todo lá
勘で行う賭け /kande okonau kake :ato de fé
勘定 /kanjou :aritmética
勘定 /kanjou :conta
勘定への注意設定 /kanjouheno chuui settei :cabo de conta
勘定コード /kanjou KOHDO :código de contabilidade
勘定科目 /kanjou kamoku :considere títulos
勘定科目 /kanjou kamoku :título de conta
勘定科目一覧表 /kanjou kamoku ichiranhyou :quadro de conta
勘定科目系列図 /kanjou kamoku keiretsuzu :o quadro de contas
勘定科目体系 /kanjou kamoku taikei :sistema de conta
勘定科目番号 /kanjou kamoku bangou :número de conta
勘定科目番号表示法 /kanjou kamoku bangou hyouzihou :plano de número de conta
勘定科目分類 /kanjou kamoku bunrui :considere classificação
勘定関係 /kanjou kankei :considere relação
勘定記号表示法 /kanjou kigou hyouzihou :considere sistema de símbolo
勘定記号法 /kanjou kigouhou :sistema de codificação de conta
勘定形式 /kanjou keishiki :forma contábil
勘定残高 /kanjou zandaka :saldo da conta
勘定式損益計算書 /kanjoushiki soneki keisansho :declaração de renda de forma contábil
勘定式損益計算書 /kanjoushiki soneki keisansho :lucro de forma contábil e declaração de perda
勘定式損益計算書 /kanjoushiki soneki keisansho :lucro de forma contábil e folha de perda
勘定式貸借対照表 /kanjoushiki taishaku taishouhyou :balancete de forma contábil
勘定式貸借対照表 /kanjoushiki taishaku taishouhyou :considere folha
勘定書 /kanjougaki :conta
勘定書 /kanjougaki :conta de conta
勘定書 /kanjougaki :nota de conta
勘定書控帳 /kanjougaki hikaechou :contas que copiam livro
勘定組織 /kanjousoshiki :sistema de conta
勘定対照表 /kanjou taishouhyou :considere reconcilement
勘定日 /kanjoubi :considere dia
勘定番号 /kanjou bangou :número de contabilidade
勘定符号 /kanjou fugou :código de conta
勘定符号法 /kanjou fugouhou :sistema de codificação de contas
勘定分解 /kanjou bunkai :considere análise
勘定分析 /kanjou bunseki :análise de conta
勘定分析 /kanjou bunseki :considere análise
勘定簿記 /kanjou boki :considere contabilidade
勘定様式 /kanjou youshiki :forma contábil
勧告 /kankoku :aconselhador
勧告 /kankoku :advertência
勧告 /kankoku :conselho
勧告者 /kankokusha :aconselhador
勧告者 /kankokusha :conselheiro
勧告書 /kankoku sho :relatório aconselhador
勧告的な /kankokutekina :admonitor
勧告的意見 /kankokuteki iken :opinião aconselhadora
勧告的指令 /kankokuteki shirei :ação aconselhadora
勧誘員 /kanyuuin :agente
巻きしわ /ma ki shiwa :marca de avental
巻掛け中心角 /kanka ke chuushinkaku :arco de contato
巻尺 /makizashi :fita de somação
巻線の配置 /makisenno haichi :arranjo de arejar
巻尾の補遺 /kanbino hoi :apêndice ao término de um livro
喚起 /kanki :estimulação
堪能な /tannouna :realizado
堪能な音楽家 /tannouna ongakuka :músico realizado


<< 以上 >>